De legerbode

1749 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 29 Juli. De legerbode. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/pz51g0jq0b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijùende Dit blad. is VOOR. DE BELGISGHE BOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron, of batteirij ontvang"t tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. - 1 . OORLOGSTIJD Sshefssn en indrukken yen lie! Front XIV ftwel, Spioen, hoe hebt ge Londen srevoi ïen ? Groot he ! 't Zwierken, de Drupneus, de Yoddetromp, d Rik, Sooi Aj'jin en de Spioen zaten te gaar i hetzelfde sqfjnilhokje. 'tWiuterde van deeg. D wijde, ^iakke landschappen lagen wit-bedons (inet soeeuw en rijai ; daarover woog een grijzc ,wo!J,cige hemel, laag en dreigerid, en die de aard «-Vnsloot met flauw-schenrerig kélderlicht... Bir 'tien, in hun houten kotje, bevloerd met roi kiammig stroo en sehaarsch nog wel, troepte: dejongens rond een bibberend kaarsvlairimeker >Ze hadden hun sclioenen uitgetrokken, en hu sehi er-bevrozen voeten in hun woliig deken ge wikkeld, van danigen.kou. Ze verwarmden hui Stijve handen aan den kop van hun brandend tujp... 't Zilt liep in glinsterende druppels lang Pt houten, beschimmeîd beschot. Bijwijlen, wipti et' een rnuisje, opgescurikt over hun beenen, ei schoot rakelings in 't eerste, 't beste gat. Als eei zaagje ruttelde 't geknaag van hongerige rattei ac'nter wormstekige balken van hun abris... 't Zwierken hernam : — Vertel eens wab van Londen, Spioen... — Wel ja, praamde Sooi Ajuin... We hebber nu juist een flikkere villa... En we moeten eers> fcinncm drie uur den Yser over... — 't Zal nog al geen beetje koud zijn, meendi de Rik. Vier-en-twintig uurkens te kloppeû !.. Aï-inij ! Als we maar niet vast vriezen... — Toe, toe... Spioen, vertel maar op... zei d< Drupneus... De Spioen liet zich bepraten en trots ziji Spvaakgebrek, liep liet relaas van zijn verloftijc rtogal vlot van stapel... — 'k Kwam te Calais aan rond cén uur zoc begon hij... 'k Liep zoo nijg" als ik kon om mijii boot tô hebben, maar gelijk ik aan de statu kwam, was hij de plaat over ! Ik moest dus eei dag te Calais verspelen. Heb ik me daar verveeld Ge kunt daar niks krijgen dan wat slecht hier.. Enfin, den volgenden morgen stalc ik van wal 't Stormde. De zee stond hol. 't Schip danste 'ner cake-walk op de baren. 'k Peinsde op sommig< lOOgenblikken dat we naar den kabeljauwkeldei gingen... Als we een uurtje zee in waren, lagei ' er van de twee lionderd mannen die aan boorc waren, zeker al honderd-vijflig met de zeeziekte "We rolden en touterden van hut naar her, en of den duur begon heel de wereld ook'voor mijr oogen te draaien.,. Ik spouwde bijkans de dar meu uit mijn lijf... Meer dood dan levend kwa Irnen we te Folkestone aan... Daar kregen w( tekkere boterhammen met een dikke sehel hesj; Van juffrouwkens uit het Rood-kruis, en een kon warme kolïie... Daarmee geraakte ik toch al eer beetje op mijn stel. Een uur later stoomde ik naai Londen... Daar stonden veel Belgen aan de statie toen de trein binnenrolde. Ik wist van toeten o: blazen. Ik sprak 'nen gardevil aan. Aï-mij man tien, dat zijn nog al kerels zulle, de gardevils ir Londen. Groot en dik lijk de Reus in den omme gank ; ze hebben een knuppeltje en als ze da opsteken blijft àl 't gerij als bij tooverslag staan Ge zoudt dat eens moeten zien... In Londen kunnen Antwerpen en Brussel ge imakkeliik walsen, zoo groot is die stad ! Er ''huizen !... huizen !... met vijftien en twinti^ .verdiepingen. Ieder huis is percies een kazerne.. iZe veikoopen in de bars goeien stout en smake 'lijk bier... En weet ge wat fijn is om zien : « Th( London Scottish! » Dat isdekoninklijke lijfwacht 's Zondags, om half-elf, lossen die mekaar af.. Die mannen zijn gekleed lijk balletdanseresjes met zwierige rokjes aan en een pluimpje op hui pots... Ze hebben trommels bij enfijfers... Ho wat schoone muziek als ze marscheeren. Gi , soudt denken een heel ploeg meezenvangers dit al fluitend optrekken... Met open mond zaten de jongens te luisteren.. Veraf en nabij donderden kanonnen, ontploftei obussen en schrapnells met ratelend geweld.. Geweerschoten knalden, soms bij salvo's... Di Rik had juist gezien hoe een muisje uit zijn knap jfBjjgtwaaaBiiiBBBaaroiragsTOBBaiEiBzaiK^^ de 't met één steek van zijn bajonnet tegen de zoldering. 't "Zwierken glimlachte. De Rik fluis-terde tct hem... — Als ik niet oppas, vreten die afhaalders heel mijn brood op, en dan kan ik morgen over mijnen buik wrijven... De Spioen ging voort met vertellen... Hij ge-raakte in vuur en vlam, werd bijna dichterlijk in zijne ontboezemingen. Plots viel er een projektiél vast tegen de jon-n gens. Hun hokje Wiegelde van den slag lijk een gondel op de rivier. Aardkluiten en houtspaau-^ ders splinterden op, smakten toen neer met . brutaal geraas... Sooi Ajuii: wipte recht, loerde ^ buiten : — 't Is vlak nevens den abri, mannen... Hij had zijn ho<5fd nog maar nauwelijks bin-^ nengetrokken, of ze lioorden weer een ifieuwe obus aanzoeven... Hij ontplofte een beetje vcrder, ^ in 't water... dat druppelend opfonteinde. Kwiék schoten de jongens hun schoenen aan. x — 't Is tijd dat we vefhnizen, meende de Rik. B Rap als de vvind, Vluclîtten ze, gebukt langs g den wal van de loopgradht... De Spioen had zijn hoirdje nog kunnen meescharren... ' — Ze zullen weer een um'ke gaan bombar- x deeren, wcd ik, voorspelde 't Zwierken... Van uit Diksmuideh kwamen de obussen aan-gejorpt. Ze sloegen, hier ei! daar, een abri in stukken, en benkten gaten in de aarden dain-men... Een groote, roode vlam weerliehtte tel-kens er een ontplofte... De jongens biauwbekteu van koude. Ze hadden den tijd niet gélind hua kapoot mee te nemea. 't Begon te sneeuwfen... , Van uit de gesloten heinel dwarrelden de sehui-mige Vlokjes neer, gernischloos... En de vlakte werd als een wit mirakel van ongerepte schoon-, heid. Heel de aarde geleek een blank altaar, wachtend op 't bloeddruppelend offerlam van t 't menschdom... Alover de loopplankjes draafden de brankar-diers... Op lichte ben-ies droegen ze de gewonden ( weg... De avondwinden voerden het droeve geroep der stervenden heen, wijd... heel wijd... ; — 'k Geloof dat 't gedaan is, zei de Rik, toen ze een poosje ophielden met bosnbardeeren... — Ja, 'k geloof het oolc, beaanxle de Spioen... Ze trokken t'erug naar hun verbrijzeld schuil- hok... Met veel geweld tilden ze de dwarsbalken wat op zijde, en haalden van onder de ingestorte planken eu zakjes hun schamele benoodigd-[ . heden... — We kunnen morgen weerom op onzen duim tutteren, gekte 't Zwierken... O.oze diner ligt wel een meter onder den grand... | — Hier Lowiske, verrnaande de Spioen tôt zijn hond, die ging snuffelen aan een plaske bloed... — 't Is tijd om over te steken, verzekerde de Drupneus, zijn boeltje opraperul... Maar mijn geweer is in gruizelmenten vaneen... ' — Dat 's niks, lachte de Rik, daar liggen nu wolfijzers en sehietgeweren vô£r de posten... De Mofkens zullen zieb dezen naeht tôt daar niet wagen... Ze waren 't gevaar alreeds vei'geten, en maak-P ten zich vaardig om den Yser over te riemen... (Wordt voortgezet.) Fkitz Francken. i ~ *~ •— 5 De Yerjaaràg van konlogia Elisabeth Verleden Dinsdag was het de verjaardag van de Koningin der Belgen ; alhoewel onze Vorstin l het verlangen had uitgedrukt dïe verjaardag niet ; te zien vieren, werden telegrammen van de staatshoofden der verbonden naties, talrijke telegrammen van bijzonderen en bloemengarven > bij de vleet gestuurd aan Haar welke onze dap-pere jongens, met kinderlijke fierheid a Hun Koninginnetje » noemen. t rn,... - \ Belgisch Kamp der Sous-Bretonne 6 5 Zondag 30 Juli, te 3 u., worden er speelprijg- kampen in 't kamp der Invalieden ingericht. Eerst en vooral : Groote prijskamp voor kegel-i spelen boogschieten, daarna volksspelen, zakloo« peu, kuipkesleek, wit en zwart... enz. enz. 3 Prachtige prijzen ! Het fanfarenkorps der Invalieden geeft i^tus- Van Redits en Links De Paus heeft aan de oorlogvoerende mogend-heden een voorstel gedaan, ten einde de krijgs-gevatigene familievaders, van minslens drie kin-deren die sedert meer dan achttien maand gevangen zitten, in Zwitserland te intei'neeren. * S: Ter gelegenheid van de eervolle vermelding die den Brusselschen volksvertegenwoordisrer, onderUiitenant. Devràe, te benrt viel, wegens zijn prachtiggedragvôôr' Sleensti'aete, werden dezen, vanwege de Belgistshe volksvei'tegeawoordigers en senators, vergaderd te Parijs, gelukwensehea toegesluurd. *** De Parijzer Academie van wetenschappen heeft een prijs van 4,000 fr. verdeeld tusschen den heer A. Claude en Mej. I. loteyko, gewezen labora'toi'iunisoverste van de Hoogesciiool van Brussel. dokter in geneeskunde en thaus docent aan de Sorbonne. * A: ^ De Acadeiuie van Wetenschappen en Schoone Ivunsten van ïïowaan heeft, bij eene dagorder, hulde gebracht aan het loger van Veeduin, 4at Normandische regimenton in zijue rangeutelt. * Een door zeer verheven gevoelens bezield wetsontwerp werd onlaugs ter Fransche Kamfer ueergélegd, met het doel de namen \1 er voor het vaderland gesneuvelde burgers te vereeuwigen. Aan den laatsten mannelijken vertegenwoor-diger van eene familie, die zonder afstammelingen te velde sneuvelt, wordt het réélit verleend ziinen naam aan een zijner bloedverwanten over te maken ; deze zal gemachligd worden om dien naam bij zijn eigen naam te voegen. Bij gebrek aan testamentsbeschikking wordfe aan zekere naaste b 1 ôe d v e r w an ten het recht toe-gekend den naam van den ni'gestorvene te ne-1 xnen. * Voor enkele dagen heeft het Zwitsersche léger de zeventigste verjaring gevierd van kolonel Rubin. Deze officier, wier naam nagenoeg enkel in de militaire wereld belteud is, heeft een aan-zienlijken invloed uitgeoefend op hel gebied van de-bewapeniag. Rond 1879 vervaardigde hij het eerste geweer van kiein kaliber. * * * Den 3 Augustus zal in de gevangenis van Pen-tonville, te Londen, de terecht.stelling plaats grijpen van den verrader Castment, die trachtte lerland tegen het moederland op te ruien. 'i: & De Deensche Antillen : St-Thomas, St-Jan, Santa-Cruz, werden onlangs aan de Vereenigde Staten, voor de soin van 123 millioen, afgestaan. De Amerikaneu hechten veel prijs aan de be-zitting dier drie eilandjes, met het pog op he# aanleggen van liniën tusschen Earopa en hel Panama-kanaal. * * *• Een Duitscher, de heer Rœsemeier. gewezeH opsteller van de Berliner Morgenpost, heeft in, Zwitserland eene brochuur uitgegeven die niet in den smaak zijner vrienden valt. Volgens dezen Duitscher, overtreft het aantal dooden 1,250,00® manschappen, het aantal gekwetsten bereikt 3 millioen, waaronder een derde zwaar gekwetsten ; ten slotte. heeft Duitschland 7o0,0u0 manschappen in krijgsgevangenen, voortvluchtigea en vermisten verloren. Dat maakt samen vijf millioen buiten gevechU gestelde manschappen. * * * De Amerikanen bogen er op den machtigsten stoomsleper ter wereld te bezitten. Dit monçter-locomotief is 5 m. 03 hoog, 3 m. 44 breed en 32 m. 31 lang en rust op 28 wielen, waaronder 24 drijfwielen die bij groepen van 8 zijn inge-deeld, elkeen in verbinding met twee stoomei-. linders van 0 m. doormeter en met 0 m. 815 29 Juli 1916 Nummer 297

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume