De legerbode

1129 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 13 April. De legerbode. Konsultiert 02 März 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9882j68s8q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

13 Attril 1915 Nnmmer DE LEGERBODE den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschïjnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOT,DATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. De Andere Vijand De andere vijand ?... Kan er dan nog een vijand bestaan die met de Mof zou te vergelijken xijn ? Laat ons zien : Als het handelt over een vijand waarvan het begane kwaad en de slagen dikvrijls niet te herstellen zijn, voorzeker neen. Maar die waarover wij spreken, is eene andere soort. En tegen hem ook zijn de bondgenooten vast besloten ten strijde te trekken tôt dat deze vijand — een Mof die ons tôt in het nageslacht treffen komt — voor eeuwig in het zand zal heb-ben gebeten. Makkers uit het leger, gij hebt het alkoolisme herkend, den geesel die meer kwaad aan het rnenschdom doet dan al de oorlogen te samen. De groote beschaaf'de landen hebben het begre-pen. En, merkwaardige bijzonderheid, Frankrijk, Engeland en Rusland hebben den alarmkreet gealaakt. Het uur is gekomen van de krachtda-dige besluiten die tôt de vrijmakende overwin-ning voor zedelijke veroveringen zuilen voeren. In Frankrijk reeds werd de doodende absint verslagen. Maar het is niet toegelaten dat op het oogenblik, waarop de heldhaftigheid loopende munt is in dit land. wij in ons zelf de kracht niet zouden vinden om het aîkoolisme geheel te dooden. « Welhoe, ziehier nu reeds een gansqlien tijd geleden dat de Scandinavische landen de dron-kenschap door bekende en beproefde middelen hebben verjaagd ; en, sedert het begin van den oorlog, heeft Rusland zich vrij gemaaki ten koste van zware verliezen voor zijn budget, die het echter ongetwijfeld zal terugwinnen, kapitaal en interest, in de ontwikkeling van zijn arbeid, van zijne nijverheid, van zijne maclit ; en wij touden aarzelen om deze voorbeelden tôt het einde te volgen ? En wij zouden het nog toelaten te zien dat onze gewonden en herstellenden, bij hunnen eersten uitgaansdag, zich naar de ver-giftende kroegen sleepen ? » Hetis de Fransche Onderwijsbond, La Ligue Française de l'Enseignement, die aldus spreekt. En wij moeten zijne woorden tôt de 0113e maken. /oo min als wij voor de Moffen zuilen wijken, zoo min zuilen wij wijken voor eenigen maat-regel die een einde aan het alkoolisme stellen îal of aan de vrees die het voor de toekomst kan opleveren, Volgens de uitdrukking van dezen tijd, moet men den aanval kunnen doordrijven en de eerste linie versterken. Het is noodig dat eene krachtdadige drukking op de openbare meening, op het kritische oogenblik dat het | beeld van het vaderland aile inspanningen aan-ffioedigt en tôt aile opolîeringen aanwakkert, voor goed den strijd tegen het alkoolisme aan-bindt. In afwachting van deze opperste poging moeten onze makkers uit het leger, als waak-zaïue schildwachten, overal rondom wacht hou-uen. Deze ellende mag niet in hunne rangen doordringen ; zij moeten het alkoolisme en de a'koolieken schuwen lijk de pest. I-en weinig hooger zegden wij dat de afschu-wdijkfi absint voor goed in Frankrijk heeft gedaan. Rusland ook is den loffelijken weg van de ?edelijke en physische zuivering opgegaan door z'jti heltigen strijd tegen het alkoolisme. In dit and heeft de kruistocht tegen het alkoolisme, wdanks zijne reusachtige uitgestrektheid, zeer gioote vorderingen gemaakt. Men weet reeds u,ezeer de ukaze van den Tzaar, welke het ge- IJik Van sterke dranken verbood, — in de tf-is>te plaats dat van den nationale» iM-andewii», | de wodka, — voor den geheelen duur van den oorlog, op ailes een gelukkigeu invloed heeft gehad. Een werkeliik merkwaardig feit heefi dit vastgesteld : Het bedrag der inleggelden op de nationale spaarkassen, dat gedurende de eerste twee weken van Januari 1914 750,000 frank was, is voor de eerste veertien dageu van Januari 1915 tôt bijna een miljoen en half, het dubbele, geste-gen. En het getal Russen, die meenen dat het in-trekken van deze ukaze na den oorlog het signaal tôt eene omwenteling zou zijn, vermecr-dert aile dagen. In Engeland zien wij dezelfde beweging. Onze bondgenooten van het Britsche Rijk voelen zich geprikkeld. Eene groote beweging breekt baan in Schotland, het land van den whisky ; op hare beurt is de Engelsche regeering zeer gunstig ge-stemdvoor aile maligheids-edikten. Menbeweert dat de twee groote merken van nationale spiri-tus-dranken, de Irish en de fecoteh whisky, zich nog anderwijze zuilen verzoenen dan in de maag der bezoekers van bars en public-houses. Zij zuilen eenvoudig verdwijnen, evenals de « groene geesel » in Frankrijk en in België. Deze edele poging tôt onthouding bij de bur-gers, zal een waardige tegenhanger zijn van den inoed en den opofferingsgeest van de soidaten aan het front. De « andere vijand » ontmoet dus overal eene hevige bekainping. In aile tijden hebben de groote politielte mannen.de geleerden, de glorie-volle legeraanvoerders, een afkeer van den alkool gehad. En wij herimieren ons Turenne, die, met een handgebaar,de flesch alkool afwees die men hem toereikte, toen hij doodelijk getrof-fen, zieltogend neerviel op het slagveld van Salzbach, op 27n Juli 1673. Eervolle Onderscheidingen Werd en benoemd tôt : Ridders in de Leopoldsorde : Philippin, onderluit. 1 K. ; Van de Werve, J., soldaat 2 K. ; de Hennin de Boussu-Walcourt,R., tweede kap. Gr. Ridders van de Orde dar Kroon : Dhooge, lmlponderluit. 1. K. ; Lepas, M., id. Ontvingen : De Orde van Sinte-Anna der 3e klasse : Crabbé, J., kap. comm. 3 J. De Orde van St-Stanislas der 38 klasse : Bourgeois, E., luit, bij de genie, 1 L. D. Het Burgerlijk Eereteeken der 1* klasse : Fourmy, sold. 2° kl., 5e. Het Militair Eereteeken der 2e klasse : Friand, serg., Gr. Het Wonderbaar opteden van het Russische leger Onze soidaten weten met welk een wondere harduekkigheid onze nioedige Russische bondgenooten de vereenigde legers der Oostenrijkers en Duitscliers bestriiden, met welk een gunstig gevolg en met welke meesterschap ze al de plan-nen van den tegenstrever verijdelden, neerlaag op neerlaag toebrengend aan het Oostenrijksche leger, het, deerlijk uitgeput en verminkt, tôt een moeilijk defensiei dwingend, vreeselijke slach-♦i««v o»nriçhtend op de Duitsche ley,erkorp- sen. welke de stugge HindenbnrgonverInoeibaal, tegen hen afstuurde. Le Bulletin des Armées de la République heeft een uitvoerig terugblikkend overzicht gepuhli-ceerd over hetgeen het Russische leger na acht maanden oorlog heeft bewerkt, overzicht berus» tend op de verslagen en de officieele bewijsstuk-ken, en waarin op de groote dapperheid en het zegevierend optreden van het leger onzer Bond» genooteri de aandacht gevestigd wordt. Van af het begin van den veldtocht zette de overrompeling van Oost-Pruisen en van Galiciâ de Oostenrijksch-Duitschers in een zooveel te moeilijker toestand, dat de overwinning aan de Marne hun toen den toevoer van aanzienlijka legermachlen tegen Rusland onmogelijk maakte De onondei-broken drang van het Russisch leger noodeaakte den Duitschen staf, tôt driemaa' toe, gedurende de volgeude maanden, legerkorp sen van het weStelijk front af te nemen, en aa® het oostetijk front operaties van grooten om vang te ondernemen. Die krijgsverrichtingen zijn hun heelemaal tegengevalien. De hoofdgedachte van het Duitsche legerbe-stuurwas inderdaad,n!etdeOostenrijksche legers ter hulp te komen, Warscliau in te neinen on» aan den Kaiser de gelegenheid te geven de zelf-regeering toe te staan aan Polen, onder de opper-maeht van Duitschland. Heden ligt dat plan teenemaol in duigen. Warschau werd niet inge-nomen ; de Russische troepen boden een onwan-kelbaren weerstand aan de verwoede aanval!en der Duitsehers, wie ze vreeselijke verliezen toebrachten, terwijl de Oostenrijkers neerlaag op neerlaag ondergingen, en zich gedwongea zagen heel Galicië te ontruimen onder den aan» drang van de voortstuwende Russen. Hun toestand blijkt heden uiterst hachelijk. Na acht maanden oorlog, besluit Le Bulletin, is de toestand aan het Oostelijk front gansch ten gunsle van onze bondgenooten, waarvar. het optreden kan sainengevat worden in de volgenda beschouwingen : 1° Van af het begin der vijandelijkheden streef» de het Rivssische leger ernaar op de meest loyale en volledige wijze zijne plichten van bondgenoot» schap te vervullen inet zijne dekkingstroepen op te offeren om tegen zich hetgrootste gedeelte rno« gelijk der vijandelijke krijgsmacht af te lokken ; 2° Het slaagde erin beslissende overwinnin-gen te behalen op den tweede van zijne twee niachtige tegenstrevers ; het verpletterde het Oostenrijksche leger voor dat de Duitsehers den tijd hadden van ons front troepen af te nemea voor het Oostelijk front ; 3° In de volgende maanden, deden de Russen, * door hun voortdurenden drang, den Duitschen staf ertoe besluiten, verschillende legerkorpsen op hen af te sturen. Daardoor noodzaakten za hem aile offensief optreden te staken op het westelijk front van af 15° November ; 4° Ondanks d;4 troepenvervoer haalden da Duitsehers en de Oostenrijkers sindsdien op het oostelijk front niets uit : Onze bondgenooten verijdelden voortdurend het plan van Hinden-burg; Warschau bleef ongenaakbaar ; de vreeselijke verliezen door de Duitsche legers ondergaan, hebben hunne ofl'ensieve maeht voor lang gebroken ; 5° Tegeiijker tijd hebben de Oostenrijkers nieuwe neerlagen geleden ; Przeinysl is gevallen en heel Galicië is in de handeR der Russen ; 6° Het optreden van een dérden vijand. het Turksche leger. heeft ook niet de kraehtder Russische legers aan 't wankelen gebracht, en zonr der een enkelen soldaat van het andere front al' ta voeren, is Grootvorst Nicolaas erin geslaagd in Kaukasië beslissende overwinningen te behalen met troepen die voor het grootste gedeeltetroepea van tweede lijn waren. De feiten zijn dus daar om vast te stellen op de meest afdoende wijze dat het Russische leger, na de moeilijke vraagstukken, waarvoor het door de acht eerste maanden van den oorlog kwam te staan, te hebben opgelost. geoefend en verhard door een verwoeden strijd,heden teene-maal geschikt is, zijne ofï'ensieve krijgsverrichtingen door te drijven in de betere voorwaarden van het goede jaargetijde, en samen met ons, met vasten stap, den weg op le gaan naav het einddoel van een gemeeae zetrepran).

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume