De legerbode

1382 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 02 Januar. De legerbode. Konsultiert 20 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bc3st7fc7h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

dent ùinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijtiende Dit blad is VOOR DE SOLDATEN hestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien Fransche en tien Nederlandsche exemplaren. Beknopt overzicht Met den oorlog le verklaren, door lien zoo behendig voorbereid en onverhoeds begon-lien, dachten Duitschland en Omtenrijk, ge-durende de eerste maand van den veldtochl, Frankryk te verpletteren met cen renzen-macht van 2 il a lot 3 miUioen. Hel oponthoud veroorzaakl door den weerstand van België het dadelijk ontsche-pen van Engelsche troepen, die voor de op-marscheerende Duitschers cen meesterUfken afiocht maakten, de groote overmnning van de bondgenooten aan de Marne en aan de Ourcq sloegen dit plan in duigen. Riisland viel in Oosi-Pruisen binnen en dwong alzoo de Duitschers aanzienlijke léger machten van het westelijk front weg te voeren. Deze troepen behaaîden iijàelijke voordee-len op de Russen. Maar weinig te voren had hel russisch leger een eerste flinke overwin-ning behaald op de Oostenrijkers te Lem-berg. De algemeene strijd narn aanvang in het Oosten op een front bijna zoo uitgestrekt ait; dat in het West en, aangesehoven tût aan de zee na den val van AnUverpen. Gedurende de tweede helft van Oktober en de eerste helft van November heproefden de Duitschers met een legermacht van 6 a 200,000 maneen hevige offensief aan den ïser en in Vlaanderen, wanhopige poging cm door te breken op Duinkerke en Kales. Daar vooral, heeft de wondere wilskracht aan den dag gelegd door de belgische troepen, die gedurende meer dan een sveekalleen stand hielden, een hoogst gewaardeerde hulp gebracht aan de bondgenooten. Het (Vùord van Napoléon herhalend, zal het aan de soldaten van den Yzer genoeg zijn te zeg-ge.n : « lk was er », om het antwoord te lioo-ren : (( Ziedaar een dappere ! » De verliezen van de Duitschers aan den Yzer (vorden geschat op ongeveer 200,000 man en de strijd liep uit op een neerlaag voor hen. Het duitsche keizerrijlc is er niet ingeslaagd in igitf den koning der Belgen en zijn leger uit hun nationaal grondgebied te verdrijven. Op het Oostelijk front liep een eerste offensieve opmarsçh naar Warschau uit op een bloedige neerlaag. Bij het sluiten van het jaar beproeven de Duitschers een tweeden opmarsçh, die niet gelukkiger blijkt dan de eerste. Ondanks de tusschenkomst van Turkije en de noodzakelijkheid, voor Rusland langs dris kanten het. hoofd te bieden, blijken de légers van den Tsaar onoverwinnelijk. Het oostenrijksch léger, dat na meer dan eene duchtige neerlaag, er in geslaagcl was in Servie te dringen, heeft er een verpletterende neerlaag ondergaan, en de bewonderens-waardige servische regimenten staan iveer, onder het bevel van koning Peter, die ondanks zijn onderdom en zijn zwakheid zetf heeft meegestreden, voor de poorten van Serajevo. Ailes laat hopen dat over twee of drie maanden, zelfs indien geen andere factoren verder tu.sschenkomen, het oostenrijksch leger heelemaal zal verpletterd ïiggen. Japan heeft Tsing-Tao ingenomen en de Duitschers verdreven uit hunne uitslekende j jpQsiîie m het Verre-Oosten. De Japansche marine lieeft stoutmoedig hand in hand mengewePkt met de engelsche marine tôt ; de bijna algeheeleverdelging van de duitsche ; oorlogsschepen, die de oceanen nog door-l'ruisten.Vun den eersten dag af heeft Engeland zich het meesterschap der zeeën verzekerd ; dadelijk en voorgoed werd de duitsche han-del slilgelegd. De koninklijke krijgsmarine heeft aan de zaak der bondgenooten den h'ostbaarsten diensl bewezen ; de fransche vloot is meesler in de Middcllandsche Zee. Kortom, ondanks hunnebeterevoorbereiding en de schending van cle neutralileit van België hebben onze vijanden geen enkel beslissend militair voordeel behaald. Hunne offensieve macht ligtgebroken in het Westen en put zich uit op het Qostelijk front. Voor-taan besehikken de bondgenooten over een gelijkwaardig 00riogsmalerieel als dat der Duitschers. Samenvatting over hel jaar igi4 ■' De Duitschers hebben meer dan twee miUioen, dë Oostenrijkers bijna een millioen man opge-offerd met het enkel gevolg België te hebben overwonnen en enhele fransche départe-ment en le bezetten. Water 00k gebeure, vooriaan schijnt de uitslag van den strijd niet meer twijfel-achtig. DE BELGiSCHE VLIEGENIERS De Koning heeft besloten eervolle onderschei-dingen te verleexien aan verseheidene vliegeniers van het Belgisch leger. Er wordt weinig gewag gemaakt over de Belgische vliegerij. Noclitans is het niet rainder waar dat zij in stilte een voortreffelijke taak vervult. Gedurende de vier eerste maanden van den oorlog, heeft het korps der ofïlcieren-vliegeniers eenen doode, twee gekwetsten, twee verdwenenen en twee krijgsgevangenen verloren. Elken dag voibrengt hel korps der militaire vliegerij zeer gewichtige en inzonderheid gevaarvoile zendingei:. maar deze gaan meestai onopgemerkt voorbij. aelfs voor de soldaten die zich op het Iront bevinden, daar de vliegeniers voornamelijk op vijandelijk grondgebied werkzaam zijn. In den loop van den slag van den Yzer, hebben. de Belgische vliegtuigen onverpoosd over de vij-andelijke- stellingen gevlogen, aandachtig da Bmtsche artillerie-Iiniën vaststellend tussebea Diksmuide en de zee. de plaats der loopbrug-gen en bruggen, door den vijand over deu Yser en de vaarten gelegd, bekendmakend, en koste-lijke aanduidingen gevend voor het inschieten» der Engelsche vaartuigen op de kust. Te Aut werpen hebben de Belgische vliegmachi-nes eene gestadige waakzaamheid over de bele-gerende troepen uitgeoefend ; zij hebben de door de Duitschers gemaakte toebereidsels verkend om de Nelhe over te steken in de omgeving vaa. Lier ; zij hebben de standplaats verkend dar beruchte mortiers van 42 cenlimeter te Boor4-Meerbeeck ; zij hebben de vijandelijke stellingen. bepaald en de aanvalbewegingen ontsluierd. Toen het Belgisch leger nog de linkeroever der Gethe bezette, gingen de vliegtuigen het over-weldigd Belgisch grondgebied nasporen : x)| sloegen de Duitsche troepen gade die de Maas ta Lixhe en te Hoei overstaken en hielden den slaf op de hoogte van 's vijands bewegingen. Bij het beleg van Nam en, verkenden de Belgische vliegeniers de standplaats der Duitsche zware batterij en en gingen verkenningen doen tôt op tweehonderd kilometer achter de vijandelijke liniën. Tijdens de mobilisatie, gingen de vliegtuigen van het kamp van Brasschaet het Oostergebied onderzoeken en hielden een waak-zaain 00g op de Duitsche gi-ens. Sedert den aanvang van den krijg heeft de Belgische vliegerij, onder de leiding van den kapit.ein-cominandant Mathieu, hare taak met schranderheid en zelfverloochening volbracht. Noch regen, noch wind, nocli granaatkai'tetsen. noch Duitsche kogels weerhielden de vliegeniers van koning Albert, die in den echten zin van het woord de oogen van het leger waren en zijn. Terwijl de Vlaamsche en Waalsche helden te velde strijden, bewijzen hunne wapenbroeders die het hemelruim voor strijdveld hebben. te midden der gevaren, dat bel Belgisch leger maar één hart en één ziel heeft. A. P. F. tlUNNE OPF1CIEREN ! — Ik vras « kellner » te Parijs... — Zooj zoo ; en ik te Brusset, , Nnmmer 5i

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume