De legerbode

550 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 08 November. De legerbode. Konsultiert 25 Februar 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/8k74t6fq8h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

8 INTo^embér 1917 Nnmmer 497 - ir"i "ru""- -"[ 1 ftt"" iTrTn~ni]ni n ■ ■m , i— i il den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOE DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangt tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. A AN HET FRONT VAN DEN YSER raafrigî spcfferingen van Belgische BsiiEeslieeren (Van een ooggetuige.) Belgisch Front, 6 November 1917. I De artillerie blijft zeer bedrijvig op het Bel-Ijisch front. Haar demoleervuur wordt onophou-■delijk. zeer goed volgehouden, voortgezet. De ■Dnitschers antwoorden geweldig. Ook zijn de Bwliezen tslrijker dan naar gewoonte. Ieileren ■ajherhaalt zich, in de vrije dorpen van Vlaan-Bèren, het roerende en tragisch'e tafereel van den Bijkstoet van Fransche en Belgische soldaten die B-ii naar de laatste rustplaats brengt. I Met het driekleurig vaandel bedekt, worden Be kisten gedragen door hun makkers in het Bjilen en het strijden. Officieren en wapenbroe-Brs begeïeiden het stoffelijk oversehot, terwijl Be klaroenen den langzamen reglementairen Bttsck blazen. Soms voigt achter de mannen in Bhki of in hemeisbiauw, uit wier onverstoor-Bsr gelaat nochtans eene onzeggelijke droefheid Bknst, een groép zwart gekleede vrouwen en Bnjzaards, die luide snikken : Het zijn de ver-Banten van den held die voor het vaderland Betallen i&. ■ Aldus worden er iederen dag, in onze rouwende Borpen, Belgische en Fransche soldaten naar Banne laatste rustplaats gebracht. Zij rusten in Hezen Vlaamschen grond dien zij zoo dapper Berdedigd bebben. vereenigd in de dood, zooals Bjj vereenigd waren in den roemvollen en doode-Bfeii strijiL ■ lu dezen strijd van aile oogenblikken, die van HtnrnneE even veel koelbloedigheid als stoïeke B»perheid vereischt, een strijd die dikwijls ■Moos is en waarin wilskracht en geestdrift recht gehouden worden door de prikkeling H',: den aanval en van den onstuimigen storm-■°l>' men dagelijks overvloedige voorbeel-■®van heldhaftige zelfopoffering. Men zou ze H";r Met kunnen aanhaleru ■ iiehier een dat van gisteren dagteekent. In de H eken van Caeskerke, tegenover Dixmuiden, B^en ûnitsche projektielen zoo juist een onzer ■«îngen vernield. Een betonblok is op een ■ta'erist neergekomen ; hij heeft de beide ■:len onder de zware massa verpletterd en ■®een ware martelie. Het is onmogelijk hem >: fflaken ; er blijft, om de reiding te beproe-WjjiSiets anders over dan ter plaats zelf', zoo mogelijk, de beide beenen af te zetten. heeit de geneesheer per telefoon geroe-Onmiddellijk komt dokter Titz, vergezeld een ziekenveipleger, toegesneld. De regi-■"«geneesheer, Bastin, volgt hem, van zijn ■™iffians vergezeld. Gehoorzamende aan den ■®?enden ambtsplicht. slechts naar hun gewe- ■ uisterend, spoeden zij zich voort onder het H Renient dat geweldig razen blijft, langs ■ wbindingsloopgraven, die onder een regen ■jjijzci- en vuur schijnen te wankelen. H',ts ti'cfteii de scherven van een torpédo, H if ,as^ÎJ aan schouder en hais. Hij wordt s'ag gedood. Dokter Titz buigt zich over ■^tieer, stelt de dood vast, maakt een wanho-■jsj'baar, dan haast hij zich sneller naar den m»n, wiens leven hij in handen heeft. fljl ® ingestorte dekking, waarrond de gra- ■ bljjven neerkomen, wacht de gewonde, door de pijn vertrokken, maar bewon-van nioed. Dokter Titz nadert, B , eeP® af die slechts een massa bloedend zijn. Als de operatie geëindigd is, draa»t B eû gewonde weg door de gebombardeerde ■Waven en verbinàingsgangen. c'e dood rondom hem blijft razen, ■ > dokter Titz den gewonde, die hij op eigen ■g*» bet leven heeft gered, tôt aan net daad Tan verheven zelfopofiering niet schoonheid ? iVîiegîuig van enzsn klappsr Oe flauigmaester Bclgiseh bericht van 5 Nopember ^eae dat de sergeant-majoor De Meule-lat~lJn zesde Duitsch vliegtuig heeft neer- Nieuw Succes der Belgen In Afrika Bericht van ons Ministerie van Koloniën pan 6 November Den 30n October heeft eene uit Kilwa vertrokken Belgische kolonne, Liwale bereikt met eene Britsche kolonne, waarvan de vooruitge-schoven elementen dit punt daags te voren reeds hadden bezet. (Liwale is een gewichtig centrum en verbin-dingspunt op de baan Songea-Kilwa, op bijna gelijken afstand van beide punten.) De Belgische kolonnes van het Noorden ruk-ken vooruit in aansluiting met de Britsche kolonnes van het Westen, bestoken de in het gebied Mahenge naar het Z.-O. aftrekkende Duitsche troepen. Zij zijn reeds op 80 km. aan gene zijde van Mahenge vooruitgekomen, en zijn op circa 100 km. van Liwale. v In den loop der gevechten welke door de troepen van majoor Bataille werden geleverd met 's vijands achterhoeden, werden verschei-dene blanken en talrijke Duitsche zwarte soldaten gedood, een honderdtal man gevangen genomen.De vijand wordt verder achternagezet. Luitenant-Kolonel Genie Luitenant-kolonel Genie, de uitstekende overste van de Fransche missie bij ons Groot Hoofdlcwartier, werd tôt een anderen post geroepen. Het vertrek van den schitterenden Franschen hoofd-ofîicier zal diep betreurd worden door allen die de groote hoedanigheden van zijn geest en hart konden schatten en die wisten welke hartstochtelijke sympathie hij steeds ons leger heeft toegedragen, waaraan hij, sedert het begin van den veldtocht, merkwaardige diensten heeft bewezen. Om deze te erkennen heeft de Koning zoo pas luitenant-kolouel Genie aan de dagorde van het leger vermeld, in de volgende woorden : Hoofd pan de Fransche militaire missie bij het Belgisch leger : Heejt aile moeite gedaan om het inrichten van de talrijke diensten pan ons leger op Fransch grondgebied te verge-makkelijken. Heejt steeds met degrootste belang• stelling al onze militaire operaties gevolgd, de meest pooriiitgeschopen posten bezocht en er door zijn kalrnte en perachting poor het gepaar, het poorbeeld pan Fransche kranigheid en dapper heid gegepen. Voor België's Herrijzenis In gemeen overleg met zijn collega van nij— verheid en arbeid, richt baron de Broqueville, minister van buitenlandsche zaken en kabinets-hoofd, eene nijverheidszending naar de Ver-eenigde-Staten in. Die zending heeft ten doel de gepaste middelen te bestudeeren om in België na den oorlog de meest wetenschappelijke arbeidsmethoden en de volmaakste tnigen en machine's in te voeren, met het oog op 's lands onverwijlde heropbouwing en herrijzenis op nijverheidsgebied. De heer Dejace, leeraar aan de Hoogeschool van Luik, zal het hoofd der zending zijn. Een Pacifist gepriegeld Hoe men de pacifisten tôt betere gevoelens brengt., in de Vereenigde-Staten, leert ons de Ani'erikaansche berichtgever van de Daily Mail. Kort geleden begafzich M. Bigelow, de leider van de pacifisten van Cincinnati, per rijtuig langs de bosschen, naar een vergadering van zijne partijgangers. Plotseling werd hij omsingeld door eene bende mannen in lange kleederen gehuld en wier ge-laat onder een kap zat verscholen. De pacifist werd ontkleed, aan een boom gebonden en duch-tig gegeeseld, « uit naam der arme vrouwen en der kïeine kinderen uit België ». Daarna werd hij weer losgemaakt en kon in zijn zeer eenvoudig kostuum naar huis terug-keeren. Van Rechts en Links Op 17 November toekomende, zal de Ligu» des Patriotes van Londen, het féest van Koning Albert en de verjaring van den Yserslag vieren^ «t* Een vaderlandsch feest werd verleden Zondag door de stad Harfleur ingericht. Generaal graaf de Grunne, Belgisch lerritoriaal commandant, vertegenwoordigde er het leger ; de heer Carton de Wiart, ondervoorzitter van den ministerraad, vertegenwoordigde de regeering. Verscheidene redevoeringen werden bij deze gelegenheid uit-gesproken; de muziek van het 13/e Fransche regiment, eene Engelsche en eene Kanadeesche muziek hebben er de nationale liedei-cn van de bondgenooten uitgevoerd. * * Het familiefeest van Zondag j.l. gegeven in hefc Belgisch protestantsch soldatenhuis, rue Cassard, Havre, heeft veel bijval gehad, Predikant Pfen-der, van Parijs, hield eene boeiende voordrachti over het « Fransch psalmboek », welke door koorzang en solo's als intermazzi nu en dan werd onderbroken, Het feestbestuur maakt aanslalten tôt het geven van een Kerstfeest, dat den 2oD December bijzon-derlijk voor de kinderen van de Belgische pro-testantsche familiën zal voorbehouden zijn * * De lijst der onlangs langs Zwitserland in Frankrijk toegekomen en in de schoolkolonie geplaatste Belgische kinderen, zal ons kortelings medegedeeld worden door het ministerie van Binnenlandsche Zaken en in een der eerstko-mende nummers van ons blad verschijncn. » JF ' Amerika heeft aan de Belgische schoolkolo-niën te Parijs en voorsteden eene gift van 1,500 paar schoeisels, truien, sjerpen, handschoenen gedaan. De kleinen onzer koloniën zullen dezen winter wel gekleed zijn. » fb Men deelt ons het overlijden mede van den heer René Paillot, advokaat bij het Hof van be-roep van Brussel, gestorven den 8n Augustus in de gevangenis van Kleef (Duitschland),waar hij sinds een jaar was opgesloten, beschuldigd als hij was aan La Libre Belgique mede te werken; « * De koningin van Engeland vertoeft thans in Frankrijk. Zij is rechtstreeks uit Engeland in da Noordstatie te Parijs, Zaterdag avond toegekomen. » x- De staatsondersekretaris van den Franschen geneeskundigen dienst, heeft verleden Maandag de opening voorgezeten van de derde zitting van de heelkundige conferentie der bondgenooten te Val-de-Grâce. Heelkundigen en bacteriologen, behoorende tôt de verschillende verbouden landen : Amerika, Engeland, België, Italië, Japan, Portugal, Servie, nemen er deel aan. le Maandag 1.1. werd in al de scholen van geheel Frankrijk, hulde gebracht aan de nagedachtenis van den kapitein vliegenier Guynemer. Het leerpersoneel heeft aan de leerlingen brok-ken voorgelezen uit de redevoeringen die er in het Parlement ter eere van dezen luchtheld waren uitgesproken. * * * De beruchte Grieksche staatsman Venizelos is uit Rome te Nice aangekomen en zal kortelings te Parijs toekomen. Na een verblijf van enkele dagen te Parijs, zal het Grieksch kabinetshoofd een bezoek brengen aan de leden der Britscha regeering te Londen. Voor Onze Oorlogsweezen Ontvangen 12 fr. 50 van den opperwachtmeestefr E. Goffin : Som ingezameld op eene vergadering van onderoflicieren vau iiet G.M.O, vau D. 149^

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume