De legerbode

1318 0
30 November 1918
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 30 November. De legerbode. Konsultiert 12 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7h1dj59253/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3G November 1918 Nii ramer 632 den Dinsdag en Zaterdâg verschsjnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvangi, tien of vijftien Fransciie en Nederlandsche exemplaren. Tngezien de diensten van het Département van Oorlog, tôt dewelke liet Bestuur en den Opstelraad an den Legerbode bchooren, weldra naar Brussel zullen worden over-gebracht, zal hij ophouden le çerschijn ;n in Havre, te rékenen van heden. Sa Ko&lng en ds ksmnkiljlca Pflnsesi maksn taiis totale te Berpn "Woensdag 27 November maakte Koning Albert, vergezeld van de prinsen Leopold en Karel, zijne pleclitige intrede te Bergen, waar de Canadeesche troepen bem de eer bewezen. De vorst en de prinsen bezocliten acbtereen-.volgens het provinciaal gouvernement en het stadhuis, waar de heer Canon-Legrand en bur-gemeester Lescart trillende en vaderlandslie-vende redevoeringen uitsprakcn. In zijn antwoord, na te hebben gezegd hoe zijne zonen en hij getrofïen waren door de ont-'yangst te Bergen, herdacbt de Koning wat al lijden Henegouwen heeft verduurd. De vijand Verwoestte vooral de bloeiende fabrieken. cc Wij waren verplicht in dezen oorlog te strij-den y> zegde de Vorst, « voor de ecr onzer ver-plichtingen en wij .betreuren het niet ; want, gedu-rende 52 maanden, hebben de Belgen die in 't land bleven, met volledige zelfverloochening en vastçn wil. aan 's vijands gewelddaden weer-stand geboden. Hun weerstandsvermogen, hun inoed en hun geduld. welke de heele wereld heeft bewonderd, werden eindelijk beloond, en «le beslissende overwinning heeft het vurig be-•trou%ven in den triomf van het recht verrecht-vaardigd. In het wcrk der bevrijding, is een goed deel te wijten aan de houding der bevol-king die het moraal der soldaten tcn zeerste heeft gesteund en die de rechtvaardigheid der Ententezaak op klare en hooge manier heeft daargesteld. » « Nu moet het land worden heropgebouwd, » zegde de Koning om te eindigen. « Hulp en ver-goeding hebben wij aangeworven door de overwinning eu door de diensten, welke België gedu-rende vier jaren aan de zaak van het mecschdom heeft bewezen. <r Laat ons te dien einde vereenigd blijven in den vrede, zooals wij het waren tijdens den oorlog. <r Ik beloof U, rnijne dienstwillige mede-werking. Ik beloof u dat al mijne krachten steeds ten dienste van het Yaderland zullen staan. » Deze woorden werden hegroet door toejui-chingen en door kreten, duizendmaal herhaald, van « Leve de Koning s. De Vorst werd op grootsche wijze geovationneerd door eene over-groote raenigte, wanneer hij later op het balkon fan het stadhuis verseheen. Eoe de Brusselscke Bladen opnieuw versclieàei De Bruxellois en La Belgique, de twee ver. f'oeilijke verduitsehe bladen, die in de hoofdstad verschenen onder de Duitsche censuur, bezaten alleen een volledig werkgerief en papierreserve ; dit ailes gestolen. De bestuurdei's der Belgische bladen, die sinds den eersten dag der bezetting, liiet meer verschenen, achtten dat het hun recht was deze voorwerpen terug te eischen. Te dien einde vormden zij een komiteit en richtlen zieh tôt het gereeht, om geinachtigd te worden de drukpersen te gebruiken, waai-op de verraders hun vuig blad drukten, alsook het papier, ten voordeele van de herlevende en vrije pers. Zij kregen voldoening en de heer ondei'zoeksreehter Benoidt heeft eene verordening ongeraaakt. Zie-hier de tekst ; het is een cigenaarùig dokument, , dat melding verdient. VERORDENING "Wij, Maurice Benoidt, oiitK'rzoeiv.rechtnr, afgevaar-rîigde van het arrondissement Brussel, liebbeu volgende Verordening opgemaakt : Ingezien de huidige omstandigheden; Aangezien het van npenbaar belang is bel regelmatig _yçr§cJti)jne» ie vcr?ekere# van de dagbladen, die d« groote dagelijksche pers der hoofdstad vertegenwoor-digen, die zoo nauwkeurig de nationale denkwijze weergeeft ; Aangezien het verschijnun in gevaar wordt gebraeht tengevolge van het wegnemen der machienen en van het papier, tijdens de Duitbche bezetting voltrokken ; Aangezien in zake La Belgique machienen, materieel en drukpapier werden in besiag genomen ; Aangezien het papier aan beuerf onderlievig is, of minstens van waarde verminderen kan, dat het g'bruik der maohienen bijdraagt tôt hun goed behoud; Aangezien voorafgaande beweeggronden hierna voor-geschrevene maatregelen verrechtvaardigen ; Maehtigen wij de lieercn Rosse! en Brébart, de eerste bestuurder van den Soir en den tweede be'stuurder-be-heerder van La Dernière Heure, handelende in naam van volgende dagbladen : L'Etoile Belge, Het Laatste Niewvs, L'Indépendance Belge, Le XX' Siècle, Le Journal de Bruxelles, La Gazette; Het Nieuivs van den Dag, La Libre Belgique, Le Peuple, Le Soir, La Dernière Heure, tôt verder bevel en na inventaris te hebben opgemaakt, door deslcundigen, door ons d«artoe aangestela, gebruik te maken van de machienen, het drukkerr.materieel en het papier aange-slagen in zake La Belgique, Warinoesberg, en medebe-langhebbenden, in de papierl'abriek van Saventhem en bij Vlen ><eer Dorehy,"Werfkade, op voorwaarde deze ter plaalse te gebruiken en het goed behoud ervan te ver-zekeren, voor wat het materieel en de machienen be-treft en voor wat het papier aangaat, op voorwaarde, v/anneer zij erom zullen verzocht worden, eene gelijke hoeveelheid en hoedanigheid terug te geven en er de waarde te dien dage van te betalen. « Opgemaakt in ons Ivabinet te Brussel, den 20 November 1918. Maurice Benoidt. Voor geiijkvormige kopij : De greffier : V. Rousselle. Krachtens deze verordening hebben de oude Brusselsche dagbladen den 21 November bezit genomen van de lokalen, die onder hunne be-waking stonden. De onderzoeksrec'nter Benoidt is zeer çekend in het justitiepaleis en in de stad. Den 25 Juni 1915, was hij het, die een fijn oordeel velde,, eene herstelling toekennend aan eenen pleiter, gelasterd door "het blad La Belgique van Mo-ressée. In zijne uitspraak, die slechts heden openbaar is gemaakt leest men 't volgex^de : Tegenwoordig schijnt het niet mogelijk voile recht te laten geworden aan den vrager. die, boven de op-name van het vonnis in La Belgique, publicaties vraagt in drie Belgische bladen naar zijne keus ; inderdaad er bestaan nu in België geene Belgische dagbladen meer : De bladen die sinds de vreemde bezetting onder de Daitsche censuur verschijnen, mog#a op die benaming niet bogen ; dus zal de eischer de bevrijding van ons land moeten afwachten ora zijne rechten desaangaande uit te oefenen : De herstelling zal des te zekerder zijn. Het is dezelfde rechter Benoidt, die in 't begin der vijandelijkheden, onverschrokken weerstand bood aan de bezetteiide macht en de talcs op de afwezigen onwettig verklaarde. * # Onder de bladen die weer verschijnen en die men metgenoegen terugziet, laten wij L'Eventail vermeldcn, het uitstekend weekblad. Zijn eerste nummer verschijnt met dit welsprekend op-schrift : 2y" jaar, n7 52 — 3i*jaar, nT i. Het Nieuw Ministerie De Belgisehe Moniteur, die Zaterdag morgen voor de eerste maal te Brussel is verschenen, na vier jaren en hatf, laat de samenstelling kennen van het nieuw ministerie : Kabinetshoojd en Geldwezen : Heer De la Croix : Rechtswezen : Heer Vandervelde ; Buitenlandsche zaken : Heer Paul Hymans ; Binnenlandsche zaken : Heer de Broqueville ; WetenschappenenKunsten: HeerHarmigiues; Landbouw : Heer baron Ruzette ; Openbare Werken : Heer Anseele ; . Nijoei-heid, Arbeid en Bevoorrading : Heer Wanters ; IJzerenwegen, Zeewezcn, Post en Telegrajent Heer Renkiu ; Koloniën : Heer Franck ; Nationale Verdediging : Heer Masson ; EGonomische Zaken ; Heer Hendrik Jaspar. De heeron Henry Carton de Wiart, Segers, Van de Vyvere, gewezen ministers, worden be-noemd tôt ministers van Staat, alsook do heeren Ernest Solvav, Michel Levie, Adolf Max, Emiel Franqui en l'aul "Van Hoegaérden, senator voor JLuik. De heer Cooreman wordt groollint der Leo-poldsoidc. In dit uitzonderlijk nummer vindt men ds g®-wone schoone en belangrijke rubrieken niet. Er zijn ernstiger bekommeringen : De rouw heeft ze lang beheerscht. Heden nog denkt men slechts aan eene zaak . De bevrijding. En de medewer-lcers van dit sierlijk blad, hebben gewenscht dat het zijne vreugde menge met den triomf. de blijdschap en de dankbaarheid. J. B. KONING ALBERT in het Justitiepaleis te Brussel Brussel, 2o Nov. 1918. Dezen morgen begaf de Koning, door een8 froote raenigte toegejuicht, zieh per auto uaai et Justitiepaleis van Brussel, waar hij in plech-tige zitting door het Verbrekingshoi werd ont-vangen.Bij zijne intrede in de z.aal der algomeène ver-gaderingen, onteerd door den vijand, die er eene waehtkamer had van gemaakt en waar het mariner en de prachtige ebbenhouten ineubels nog de sporen dragen van zijn verblijf, ovationneer-den de magistraten en de uitgenoodigden den Vorst op roerende manier. De Koning nam plaats onder een rood b?î-dakijn, in 't midden der zaal, omringd door de rechter s van het hof, die hun rood gewaad der groote omstandigheden hadden aangetrokken. Achtereenvolgens spraken de eerste voorzitter Van Iseghem, de px*okureur generaal Terlinden en de deken der advokatenorde van het Ver-brekingshof, Mr Hanssens, redevoeringen uit, in dewelke zij de Duitsche misdaden herinnerden, en den heldenmoed van den- Koning en van zijne soldaten huldigden. Zij drukten hunne vreugde uit de tegenwoordigheid van den Vorst te mogeu begroeten in dit Paleis, uit hetwelk het geweld het recht had verjaagd. Zij herdachten de moe-dige houding der Belgische magistraten. die onverschrokken de onafhankelijkkeid des rech-ters tegen den bezetter verdedigden en die hunne zittingen scliorsten wanneer de vijand het be-dierf op deze onafhankelijkheid aanslag te doen. De prokureur-generaal Terlinden nam de tegenwoordigheid der raadsheeren van het Beroepshof van Douai te baat om te drultken op de banden van sympathie die België met Frankrijk vereenigen. Redenaars spraken in treffende woorden over de gedachtenis der soldaten die op het slagveld vielen. Zij vereenigden de Koningin in de hulde aan den koning gebraeht. Hunne woorden werden toegejuicht door al de aanwezigen en door kre-. ten van « Leve de Koningin ! » Dezelfde oyaties begroetten den Koning na de plechtigheid en de trillende vivats der menigte weerklonken op gansch den doortocht van de koninkiijke auto» Mijn Moedertaal ïk heb nog nooit zoo zcer mijn moedertaal bemin^t Als sinds ik in den vreemde haar niet hoorde spreken» Mijn denkçn is voor haar, waar ik mij ook bevind i )[k spreek ze tôt mij zclf in rylhmen, rijmenceken. Ik ben dan als een kind, dat loof lot kransen bindt, > Gelukkig hier en daar een bloem te kunnen sleken. En ben ik droof te moe, dat maakt me welgezind ; Voor hoop en blijdschap is mijn heimwee vaak geweken, Als beelden uit mijn land zieh vôôr mijn geest vertoonen, Die in verborgen hoeken mijns geheugens wonen, Dan stel ik z' op het altaar in mijn heiligdom. En om die beelden wil ik woonlenkranscn hangeaj Gcdacliten, ziclsgebeden, zuchten, lofgezangen... Eu aoo oaat clicen den balling "t leven om. Omer Watxez3 tdd der Koninkiijke Ylaawsehe Akademia."

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume