De legerbode

630009 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 23 Juli. De legerbode. Konsultiert 29 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/9k45q4s799/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

"23 Juif 1P1R Mnmmpr DE LEGERBODE den Dinsdag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij ontvang't Lien of vijftien Fransclie en Nederlandsche exemplaren. S VER JARS NG « ^ « f | «811 I DER onafhankelijkheid 1H1M mWWW | VAN BELG1Ë ÊwiH vHet Herdenkingsfeest Van onze Nationale Onafhankelijkheid Ter Eere vaa Generaal Léman De lang verwaehte dag is vecsclienen, waarop het verbannen Beigië eindelijk den jfoeaarijksten zijner zonen, den edelsten en den dappersten zijner soldaten mag vereeren. Midden ket rumoer van de menigte, die zich verdringt orn den ver-dediger van Luik toe te juichen op zijnen door-tocht, hoort men geestdriftige uitfoepingen —■ en ook woorden van dicp spijt — over ket afwelrig vaderland. Zij, de heidhaftige Belgen, die onder den Duit-schen hiel leven,weten zij dat op dit uur, op dezen Julimorgen, in ket gastvrije land van Frank-l'ijk, er slechts een hart slaat, om ze te verstaan eu ze te beminnen? En ongetwijfeld draagt de tegenw'oordigheid van generaal Léman er toe bij, om dit gevoelen inniger te r.iaken, dat de Belgische l'amilieband sinds vier jaren verbindt, ïiiettegenstaande de gebeurtenissen en den af-istand. Integendeel, de tegenspoed gemeenschap-pelijk doorstaan — samen met de hoop — hebben ket vaderland sterker en schooner gemaakt, dat 'Hij in zulke booge mate verpersoonlijkt, Hij, tôt wie al de hulde, al de bewondering, al de eerbied gaat, Hij, die in de roemrijke en tra-gische uren a door den dood niet wei d gewild ». Ja, deze menigte, die ^ich naar Ste-Adresse, zetel van de Belgische regeëring, richt, is prach-tig. Reeds belemmert zij het voetpad. Zij is bereid toe te juichen, kare ziél-vraagt niet beter dan zich te uiten in eenen kreet van vaderlands-liefde. Deze menigte, met kare geestdrift, doet den oorlog liefbebben in zijn einddoel. Hare marmen, kare zonen, staan tegenover den vijand. En zij is er fier over : Zij roept baar belrouweu uit in den klaren dagpaad. Het sckouwspol van deze menigte is eene der roerendste talereeien van dezeu onvergetelijken morgen. TE SAINTE-ADRESSE Een eckte volkshoop ! Sinds 8 u. 45 zijn de troepen van het Iront - Vrijdag te Havre aange-komen en toegejuicht op gansek den doorlockt door eene geestdriliige menigte — zick komen rangsehikken volgens de ontvangen bevelen. Zij zijn tegenwoordig in aanzienlijk getal, en van uitstekende hoedanigheid. Want de regeering keeft aan deze betoogii:g al den mogelijken luister willen geven. Hetis pàsseud, dacbt zij, dat dezen die den roem liadden te vechten vôôr Luik, hier wezen, in de eerste rangen. en dat de vaandels, zwart geworden door het buskruit en doorscho-ten door het vijandelijk scliroot, hunne eervolle en triilende zijde tentoonstellen op dit uur van, eenstemmige vreugde. Wij hebben genield dat de troepen onder ket bevel stonden van kolonel Tassier. Er achter, komen de miiitairen van het leger van Afrika p'.aats nemen, die zich onderscheid-den door liuime dapperheid in Kamerosn en te Tabora, en aan dewelke de minister van Kolo-niën eervoile onderscheidingen zal overhandigen, terwijl de Boys-Scouts zich kranig iangs het Biinisterie van Buitenlandsche zaken steilen. De Olîicieele Wereîd Van vôôr 9 uren komt de olîicieele wereld toe-gestroomd. Hij neemt plaats op eene verheven-lsttid in het l^niieukor vaa de Villa Louis-XVl eu op he,t terras'. Ueheer Cooreraan, voorzitter van den Raad, -komt aan vergezeld vaa &udei-a ministers; welr S***' ODe Wenschen aan den Koning en aan de Koningin Telegram van de Regeering- aan den Koning De Regeering van den Koning heeft de eer Uwe Ma jesteit te verzoeken hare wenschen te aauvaarden ter gelegenheid van den isii11 Juli. Op dezen dag zullen aile goede burgers zich inniger dan ooit vereenigen in gevoelens van opreehte gehechtkeid, vaderlandsche eendracht en ge-trouwheid aan het één en onverdeelbaar Vaderland. Het tijdelijk verlies van de nationale onaf-hankelijkheid blij ft hun bitterste ieed, kare intégrale herstelling het vurige verlangeu hunner harten. Zij verwerpen met onverzwakte kloek-moedigheid de afvalligen die met den vijand samenspannen en hem helpen in zijne pogingen om ket land te verdeelen. Moge aanstaande jaar, onder de bescherming van den Koning, het Na-tionaal Feest de geheel heroverde onafliankelijk-beid en de onverbreekbare eenheid van Beigië vieren, midden de ware eendracht zijner kin-deren. Gooreman. Aan Hare Majesteit Koningin Elisabeth Wij verzoeken eerbiedig Uwe Majesteit de wenschen te aanvaarden welke wij vormen voor den Koning, de Koningin en de konink-lijke Familie ter gelegenheid van het National Feest. Te midden der voortdurende beproevin-gen verschijnt Uwe Majesteit aïs het levende zinnebeeld der dapperheid en der lieidadigheid. Het voorbeeld der Koningin steunt den moed, hare weldaden verzachten de smarten. In naam der Belgische vrouwen bieden wij aan Uwe Majesteit de kulde der bewondering en der dank-baarheid aan. W ij wenschen dat, aan de zijde van den Koning en omringd met de jonge prin-sen en de bekoorlijke prinses, de Koningin aanstaande jaar den 21° Juli vieren moge te midden der toejuichingen van het Belgisck volk, op nieuw onafhanlcelijk en vrij. Mevr. Cooiîeman, Carton de Wiaet, IIymans, Behryeu, Poullet, Van de Vyveu, Hei.leputte. Segers, Hubert, Renkin, Vandervelde, gravin Goblet d'Alviella, baroues de Bkoqueville, ' barones Bayens. dra zijn al de ledan van het kabinet aanwezig. De minister van Oorlog, luitenant-generaal De Ceur.inck, is begeleid door de oiïicieren van zijn Kabinet. Hij scîiouwt de troepen, omi-ingd door kolonel Tassier, majoors Hainaut en Quentin, kommandanten Dupont en de Lannoy. De regeering had bij deze hetooging luitenant-generaal Jacques uitgenoodigd, de huidige bevelvoerder over de 3° Divisie, de held van den Arabischen veldtocht, die het '12e liniereginient aanvoerde te Luik, en lui tenant generaal Bertrand, die aan ket koofd der 11° gemengde brigade de woe-dende tegenaanvallen uitvoerde, die tweemaal den vijand terugsloegen. Ziehier het diplomatenkorps, beheerscht door de slanke gestalten van den heer Brand Wiùt-lock, gezant der Vereenigile-Staten, en Sir Vil-liers, gezant van Groot-Brittanje. Onder de Franschen : Admiraal Didelot, gouverneur van Havre; de prefekt Talion, feijzoaderen komxnLssaris vaa de Republiek bij de Belgische regeering: de nieuwe prefekt Lalle-mand; de onder-pi'efekt Benoist; de heer Mor-gand, maire, en zijne adjunkten; de maire van Sainte-Adresse en zijne adjunkten. De plaatselijke bevelkebbers der Ameriltaan-sche en Engelsche basis; de afvaardigingen van de verbondene legers. Daarna de kooge ministerieole ambtenaren; sekretarissen en algemeeae bestuurders; bestuur-ders; kabinetshoofden. Maar eene nieuwe groep komt te verschijnen, samengesteld uit aanzienlijke Belgen, uit Frank-rijk, Engeland en Holland gekomen. Het zijn de kamerleden, door den oorlog in ballingscbap geworpen. Zij zijn talrijk, meer dan 60. Zij vinden elkander op het terras van de Villa Louis-XVl — thans historiek — voor ket mee-rendeel onder ken onbekend. Sommige volks-vertegenwoordigers die dienst hebben genomen, zijn in unit'orm gekleed. Zij worden omringd, en zij worden ondervraagd. Allen bevestigen dat zij volstrekt betrouwen hebben in den zege der bondgenooten en in de yoemrijke verrijzenis van Beigië. Generaal Leman tegemoet Het is 9u. 1/4. Generaal - majoor Deruette,- vleugeladjudant des Konings eu plaatseiijk opperbevelhtibber, vergezeld van kapitein-kommandant Brouyère, die kem is toegevoegd, stappen generaal Léman en Mejufler Marguerite Léman — die karen va-der nooit heeft verlaten, sinds zijnen terugkeer uit gevangenschap — en generaal-majoor Stas-sin, te geinoet. Deze laatste is gewezen stafovers-te en medewerker van den keldhaftigen verdedi-ger van Luik en nam daarna zeer ijverig deel aan den weerstand onzer legers te Antwerpen en op den Yser. Generaal Léman verschijnt. Langdurige toejuichingen stijgen uit de menigte. In weerwil van ket zwaar lichamelijk en zedelijk lijden, heeft de held der eerste dagen van Oogst 1914, eene onwankelbare wilskracht behouden, door allen reeds gekend en bewoaderd in tijd van vrede. De gelaatstrelcken zijn verscherpt en geven aldus een nog treftender relief aan deze figuur, waarop een sterke wil staat te lezen. De oogen hebben al hun vuur bewaard en schitteren met eene diepe kracht; meer doorgrondend dan beschouwend, met eene opreehte en klare uit-drukking onder de zware wenkbrauwen. Generaal-majoor Deruette spreekt eenige wooi'den uit van vriendelijken weikoin, en generaal Léman antwoordt, hartelijk en met een-voud.De militaire eer wordt bewezen door een detacheinent onzer roemrijke soldaten. De gen-daimen te paard rijden den stoet vooraf. De stoet is samengesteld als volgt : l" rijtuig : Generaal Deruette en kommandant Brouyère ; 2e rijtuig : Generaal Léman en generaal Stassin ; 3erijtuig: Mej. Marguerite Léman met eene vriendin der familie. Zoohaast, langs den weg van den Roi Albert en de rue Désiré-Dehors, derijtuigen in beweging komen, in de richting van de Villa Louis XVI, hoort men hurra's, van aile kanten, men wuift zakdoeken, hoeden worden koortsaohtig heen en weer bewogen, rnea werpt hloemea in ket

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume