De legerbode

1731 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 02 März. De legerbode. Konsultiert 27 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hq3rv0dn7x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

DE LEGERBODE den Dlnsdag, Donderdag en Zaterdag verschijnende ■———*■ I I ■■■■ -, , in 1.1 1 Dit blad is VOOR DE BELGISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batteri j on Wang-1 tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exenxplaren. ■ T ~ — . DE HELDENMOED vin de Eelgisthe Magistrats» Uit betrouwbare bronnen zijn er te Havre ûitvoençe inlichtingen toegekomen, waardoor wij ons een volstrekt trouw denkbeeld kunnen t. maken van ket konflikt dat er tusschen de Belgische magistratuur en de Duitscke overheid is «pgerezen aangaande het komplot dat er door de aktivisten werd beraamd met ket doel de onafkankelijkkeid van Vlaanderen uit te roepen. De Duitscke regeering heeft, om het belang te verminderen van de tusschenkomst van het Be-roepskof van Brussel, een verkaal doen ver-spreiden volgens ketwelk het Hof slechts aan een geheim bevel van de Belgiscke regeering 20u hebben gevolg gegeven. Dit is eenc graote dwaling. Nimmer heeft de Belgische regeering eenig bevel gegeven. Het plichtsbesef dat onze magistratuur bezit is voidoende opdat zij haar piickt dan ook zou vervullen. In werkeiijkkeid ging het initiatief tôt de vervolgingen die er tegea de schuldigen aan het Duitsck aktivistiscke komplot werden ingespannen, uit van de senatoren en volksvertegenwoordigers die in het bezet gebied aanwezig gebleveu zijn en die, in een ge-zamenlijken brief van 31 Januari aan den eersten voorzitter, de voorzitters en raadsleden van de Beroepskoven en die, handelend in eigen naam en in naam van het geheele land, in aile wettelijke vormen het gekuip van de aktivisten aankloegen, als een overtreding van de van kracht zijnde Belgiscke wetten over de veiligkeid van den Bel-gischen Staat. Deze aanklacht was gericht tegen de elf onder-teekenaars van de onafnankelijkkeidsverklai'ing die te Brussel werd aangeplakt of medegedeeld aan de dagbladen en, over het algemeen, tegen al de leden van den zoogenaamden Raad van Vlaanderen en zijn afgevaardigden. Het Beroepshof van Brussel, aldus wettelijlc met de vervolgingen belast, kield op 7 Februari een algemeene zitting, aile Kamers vergaderd, waarop al de leden aanwezig waren ; op de 48 magistraten die het Hof samenstellen, waren er zes en veertig daar ; de twee afwezigen lagen ernstig ziek te bed. Men moet ook opmerken dat de groote meerderheid raadsheeren van het Brusselsch Beroepshof uit het Vlaamscke land zijn, daar het gezag zick over twee Vlaamsche provinçiën. Antwerpen en Brabant (waar alleen het arrondissement Nijvel Waalsch is) en over slechts eene Waalscke provincie (Henegouw) uitstrekt. Met eenparigheid van stemmen gaf het Hof bevel aan ket parket een instruktie te openen tegen de ouderteekenaars van den aanplakbrief die in de hoofdstad en in het land was uitgehan-gen om de zelfstandigheid van Vlaanderen uit te roepen. H t Hof acht dat de handelingen van den Raad van Vlaanderen : 1° Een aanslag zijn met het doel den vorm van de regeering, hetzij te Belgisch Antwoord aan den Kanselier von Hertling De heer Paul Hymans, minister van buiten-fandsche zaken van België, ondervraagd over de redevoering van den kanselier von Hertling, den 2o Februari, heeft verklaard : Het gedacht der Belgische Regeering is ge-hend en onveranderd gebleven. Het werd onlangs bevestigd in het antwoord op 2/f December l.l. aan den Heiligen Stoel gericht. De Belgische Regeering heeft gezegd : « De integriteit van het moederland en van de kolonie, de politieke, ekonomische en militaire onajhankelijkheid, oneoorwaardelijk en sonder beperking, de herstellingen van .de geleden schaae, waarborgen tegen de vernieuwing van den aanval van igijf, zijn de onmisbare voorwaarden van eenen rechtvaardigen vrede, voor België. » De Belgische Regeering had reeds verklaard en herhaald dat zij den vrede enkel wilde be-spreken, samen met de waarborgende mogend-heden van de onajhankelij kheid, die hunne ver-plichtingen jegens België in cere hebben ge~ houden. vernietigen, hetzij te wijzigen, hetzij ten minste een komplot om daartoe te geraken ; 2° de overtreding daarstellen van inmenging in de open-bare ambten; 3° een kwaadwilligen en openbaren aanslag vormen tegen ket grondweltelijk gezag van den Koning en de Kamers. In uitvoering van deze lastgeving, duidde het parket den onderzoeksrechter Bilaut aan om deze zaak voort te zetten. Op 7 Februari 's avonds gaf hij bevel tôt de onmiddellijke aanhouding van al de onderteekenaars van den aanplakbrief. De aanhoudingsmandaten betreffende de aktivisten die Brussel bewonen werden op 8 Februari 's morgens uitgevoerd. De prokureur des Konings Holvoet, begaf zick persoonlijk naar de woning van den verrader Tack en stelde kem in staat van aankouding ; Borms een andere akti-vist, werd te zijnen kuize aangekouden door den substituut Parmentier ; de substituut Gornil, belast met dfe aankouding van Lambrichts, kon zijn opdrackt niet vervullen vvegens de afwezig-keid van den belangkebbende ; de andere man-daten konden niet terzelfder tijd uitgevoerd worden, daar de besckuldigden in de provincie wonen. De instructie begon onmiddellijk. Om 9 ure rs morgens begon de rechter Bilaut de onder-vraging van de betichten, doch ondertusschen was de Duitsche overheid van de gebeurtenissen op de koogte gebracht. Men lcan kare verwon-dering en dan kare woede raden. Verplicht zelve te voorsckijn te komen om haar medeplich-tigen te dekken, besloot zij de Belgische magistraten met geweld te dwingen de aangekouden betichten in vrijheid te stellen. Tusschen 10 enlluur zag men aan het Justicie-Paleis een Duitsch majoor aankomen, Schauer genaamd, ambtenaar en dokter in de reckten, die vôôr den oorlog te Parijs gevestigd was. Hij was in militair kostuum, met den kelm op het hoofd en den sabel aan de zij. Hij trad het kabi-net van den prokureur generaal bij het Beroepshof binnen en maakte daar een geweldig tooneel \taarvan het lawaai tôt buiten gehoord werd ; men koorde hoe hij met de vuist op den lesse-naar sloeg en uitriep dat de Duitschers meester zijn in België ; dat hij de macht tôt zijn beschik-king bad en er wel in zou gelukken zoowel de magistraten als de andere wederspannige Bel-geu te temmen en dat kij de onmiddellijke in vrijkeidsstelling van de aangehouden betichten eischte. De prokureur generaal weigerde. Sckauer dreigde toen geweld te gebruiken. De prokureur generaal antwoordde dat hij slechts op een geschreven bevel de onderrichtingen tôt in vrijkeidsstelling zou geven ; Schauer stelde daarna een sckriflelijk bevel op dat kij onder-teekende en aan den prokureur overkandigde. Hij maakte zich meester van het dossier vau ket begonnen onderzoek en ging onmiddellijk Tack en Borms doen in vrijheid stellen. Het Belgisch publiek, dat op den uitkijlc stond, kon het tooneei volgen en zien hoe het drietal het Justicie-Paleis verliet, de beide aktivisten langs weerskanten van den Duitschen majoor, bun bevrijder. Eens op deze baan, kon de Duitsche overheid niet meer wijlcen : Den vol-genden dag, Zaterdag 9 Februari, deed zij den eersten voorzitter Lévy-Morelle aankouden eu de twee voorzitters Ernst en Garez. De Bevoorrading van bezet België De dienst der bevoorrading, toegevoegd aan het ministerie van Nationale Heropbouw, werd gisteren, 1" Maart, ingericht. De bestuur-der ervan is de heer Gregoir, Antwerpsch grootkandelaar ; de zetel is te Ste-Adresse. De dienst zal al de dokumenten vereenigen, die betrek kebben op ket belaugrijk vraagstuk van de bevooiTading van bezet België. Hij zal in betrekking staan met de versckillende komi-teiten van het « Relief for Belgium » en zal, door bemiddeling van het département van buiten-landsche zaken, volgens bekoeite onderliandelcn met de bondgenooten. Tôt nogtoe bestond er geen dienst belast met het vereenigen dezer dokumenten. die in veiv si-!i"idene ministerieele departementen verspreid lagen. Een veelbeteekenend feit is, dat de wettelijka reden ingeroepen voor deze aanhouding, geput is in het besluit van 4 September 1915 van den Duitschen goeverneur generaal, luidend als volgt : <r Ahvie tracht andere personen te bena» deeligen in hun geldelijken toestand of h un economische lxulpbronnen, bijvoorbeeld in bun broodwinning, door ze op zwarte lijsten ta schrij ven, ze met sommige nadeelen te bedreigen, of tôt andere middelen van dezen aard zij a toevlucht te nemen, omdat deze personen van Duitsche nationaliteit zijn, omdat ze betrekkin• gen met Duitschers onderhouden oj van Duitsch« gezinde gevoelens blijk geven, is strafbaar met eene gevangenhouding van hoogstens twee jaar, of een boete die tôt 10,000 mark kan bereiken ; beide straffen kunnen vereenigd worden. Is strafbaar met dezelfde straffen, al wie een ander persoon beleedigt of miskandelt om een der booger vermelde redenen of al wie, door met sommige nadeelen te bedreigen, of door tôt der» gelijke middelen zijn toevlucht te nemen, tracht andere personen te beletten hun Duitschgesinde gevoelens te doen blijken. « Als een van de strafbare daden, voorzien door alinéa één en twee, gezamenlijk door versebeidena personen bedreven wordt, die zich saam daartoa kebben verstaan, wordt ieder lid van een der-gelijke groep als overtreder aanzien ; in dit ge-val kan het maximum van de toe te passen straf tôt een maximum van vijf jaar gevangenisstraf gebracht worden. De overtredingen van dit besluit zullen door de militaire rechtbankeu geoordeeld worden. » Maar bij nader inzicht deinsde de Duitsoha overheid terug voor de ontzettende bekentenis, voor haar zelf en voor de aktivisten, die er in dergelijke beschuldiging zou gelegen hebben, ea zij bepaalde zich, zonder ze in staat van beschuldiging te stellen, ze als «indésirable » naar Duitschland te deporteeren. Op Maandag 11 Februari besloot het Verbre-kingshof, in algemeene vergadering vereenigd» bij wijze van protestatie, tôt nadere orde niet meer te zetelen ; de rechtbanken van eersten aanleg en de kandelsrechtbanken volgden dit voorbeeld na ; de advokaten ook en men gelooft dat al de rechtbanken van gansch het land het» zelfde zullen doen. Het is het schorsen van aile gerecht en de toe» stand der anarchie. Deze gebeurtenissen verontrusten tén hoogsta de Duitsche overheid en het generaal goeverne-ment ; bijzondere inlichtingen laten toeinder-daad te bevestigen dat de Duitsche ambtenaars in België sedert meer dan een jaar de Berlijner regeering bedriegen door hun leugenachtiga verslagen over de stemming in België en de zoo-gezegde vorderingen van het aktivism onder da bevolking. In hun eigen leugens gevangen, zijn zij bang voor het ontdekken der waarheid, die hui>afzetling voor gevolg zou hebben en ze naar hetTront doen zenden. Het loraal van het Belgisch Leger Een opsteller van de Petit Parisien heeft luitenant-generaal De Ceuninck, minister van oorlog, geïntervieweerd. Tijdens het onder-houd, stelde hij volgende vraag : « Welk is, in 't begin van dit jaar, ket moraal van het Belgisch leger ? » Luitenant-generaal De Geuninck antwoordde : « Het moraal vau ket Belgisch leger, sinds 't begin van den veldtocht, heeft zich steeds zeer hoog gehouden. Tegenwoordig laat het niets te wenschen over, en staat even hoog, zooniet liooger, dan vroeger. Het gevoel onzer soldaten, van de dapper gekweten plicht, hunne liefde voor vaderland en koning, doet ze stoïek den hai-den en langen veldtocht doorstaan. De hoop in eenen zegevierenden vrede, ondersteunt ze en geeft hen moed, niettegenstaande de verwij-dering hunner familie, de afwezigheid van nieuws, cle hardheid van het leven, op het Belgisch front, de moeilijkkeden van het kli-inuat, de zeer pijnlijke en gevaarlijke werken die zij zonder ophouden moeten uitvoeren. tôt het onderhoud en de verbetering der verdedi-gingsmiddelen. » 2 Maart 1918 Nnmmer o46

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume