De legerbode

1396 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 23 November. De legerbode. Konsultiert 12 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/h12v40kk9h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

den Dinsàag en Zaterdag verschijnende Dit blad is VOOR DE BEL.GISCHE SOLDATEN bestemd ; iedere compagnie, escadron of batterij ontvang-fc tien of vijftien Fransche en Nederlandsche exemplaren. Plechtige lntrede onzer Vorsten TE ANTWERPEN Heden maakten de Koning en de Koningin met de prinsen Leopold en Karel hunne pleciitige intrede te Antwerpen, omringd van generaals Giliain, hoofd van den algemeenen staf, Jung-bluth, Arnould, Greindl, generaal Rouquerol, hoofd van de Fransche militaire zending, lord Vivian en kapitein Cresson, van de Britsche en Amerikaansche militaire zendingen. De Koning werd ontvangen op de brug over de Schelde te Burght, door generaal Drubbel, aanvoerder der 2e legerdivisie, zij die het laatst Antwerpen verliot tijdens den terugtocht in 1914 en er eerst terugkwam in 1918. De aankomst van de Yorsten en van hun schitterend gevolg, werd onthaald op donderen-de toejuichingen. Eene groote menigte, vol geest-drift, wapperde vlaggetjes en zakdoeken, wierp bloemen, uitbundig vivat roepend. Wanneer de koninkîijke familie voor îiet stad-huis verscîieen. werd zij verwelkomd door den burgeineester Devos. « Vier jaren lang, » zegde hij, <t streden onze dappere troepen voor de vrijheid van ons geliefd vaderland. De Antwerpsche bevolking kent hunne wapenfeiten en hunnen heldenmoed, zoo-als dezen des Ko oings en de onvermoeibare toe-wijding der Koningin. « Met onze roemrijke bjondgenooten heeft het Belgisch leger de selioonste overwinning be-haald die in de geschiedenis geboekt staat. De heele wereld bewondert ons klein land, dat zoo-veel grootheid en vastberadenkeid heeft getoond, in de verdediging van het recht, en wiens hel-dendaden deze onzer voorouders evenaren. « Onze bevolking, het hart vol blijdschap en nationale fierheid, heeft slechts eene begeerte : België zien herleven in den Vrede, en zich waar-dig toonen door ijverig werk, van het prachtig voorbeeld, door onzen Koning en ons glorierijk leger gegeven. » De Koning antwoordde, de Antwerpsche bevolking gelukwenschend voor hare trouw aan d nationale onafhankelijkheid. « Moge uwe we-rtddstad, » zegde de Vorst om te eindigen, « wel-dra haren vroegeren voorspoed heroveren, ia hare onvergankclijke haven. » De Koning, de Koningin en de prinsen ver-schenen daarna op den balkon van het sladhuis, terwijl de menigte, die op de groote plaats opeengedrongen stond, hen eene onvergetelijke ovatie deed. Daarna riHhtte de koninkîijke stoet zich naar de Kunstlei, waar een verhoog was opgetiminerd. Generaal Drubbel deed de troepen der 2* divisie defiieeren. Het is onmogelijk de geestdrift te beschrijven, met dewelke onze bevolking het 6e, 7e, 16e, 17e, 5° en 15e linieregiment toejuichte, de eenheden der genie, de maehiengeweren met de lionden ervoor, de artillerie, met batterijen 'van 75, houwitzers van 105, zware stukken van 455, de eskadrons lanciers en wielrijderyé, die flink voorbij trokken. Elk vaandel, waarop eer-volle opschriften prijken. wordt begroet door uitbundige toejuichingen, in dewelke a! de liefde en al de erkentenis van het volk trillen voor onze zegepralende soldaten. , Na het defiieeren, vol kranigheid en flinkheid, wenschte de Koning generaal Drubbel geluk, terwijl de muzieken achtereenvolgens, midden aller ovaties, de Brabançonne, de Marseillaise, de God Save the Ring en de Stars Spangled Banner speelden. Na geluncht te hebben bij den gouverneur der provincie, bezocht de koninkîijke familie de hoofdkerk, waar zij ontvangen werd door kar-dinaal Mercier. Het was een oogenblik van diepe ontroering, eene waarlijk historische samenkomst, want den Koning en den kardinaal hadden elkaar niet meer gezien sinds 't begin van den oorlog. Kardinaal Mercier zegde aan de vorsten, dat de Belgen tijdens de harde jaren van tegenspoed, slechts eene bekommernis hadden : Steeds dich-ter bij het hart van den koning te geraken. « Gisteren was België bezield door de taaiheid en den heldenmoed des Konings. Heden deelt het met Hem zSjne vreugde en zijne glorie en danjit God met hem. God die ons hielp in het « "* » Dagorder des Konings aan het Leger G. H. K., 18 November igiS. Officiercn, Onder-Officieren, Soldaten, ! Gij hebt u verdienstelijk gemaakt ten opzichle çan het Vaderland ! Uwheldhaftigetegenstand te Luik, te Antwerpen en te Namen heejt aan het oprukken der vijandelijke benden eene vertraging doen onder-gaan die hun noodloltig zijn moest. Sinds meer dan vier jaar hebt gij vinnig in de modders van den IJzer het laatste plekje van onzen vadergrond verdedigd. Eindelijk, de afgemeene bewondering afd.win-gende, komt gij den vijand eene bloedige neder• laag toe te brengen. De dwingeland, die tegen onze bevolking het schrikbewind invoerde, die onze instellingen schond, die de besten onzer medeburgers in de ijzers wierp, die overal, willekeur en verdrukking pleegde. is beslissend ooerwonnen. De Dage- », raad der gerechtigheid is opgegaan, gij gaat uwe steden en uwe dorpen, uwe ouders en al degenen die u lief zijn, wederzien. België, heroverd door uwe dapperheid, wacht u om u toe te juichen. Hulde aan onze gekwetsten ! Hulde aan onze dooden! Eere zij u, Officieren, Onder-Officieren en Soldaten ! Ik ben fier over u. Veel heb ik u gevraagd : Altijd hebt gij mij uwe medewerking zonder tellen gegeven. De erkentelijkheid en de bewondering der Natie zijn u verworven. Albert. i ■ — ii ]_„ ir—g . -, «a De Koningin der Belgen en de Krooaprias worden benoemd tôt Groot-kriis van àet Eereîegioen De Fransche pers meldt dat ter gelegenheid van den zegepralenden terugkeer der Vorsten en der Belgische troepen te Brussel, de regee-ring der Republiek besloten heeft het Groot-krùis van het Eereîegioen te verleenen aan de Koningin Elisabeth.Dezelfde waardigheid wordt toegekend aan den Kroonprins, die insgelijks het Oorlogskruis zal ontvangen. Laat ons, te dezer gelegenheid, herinneren dat de voorzitter der Republiek reeds aan Koning Albert de Militaire médaillé en het Oorlogskruis heeft overhandigd aan de Koningin die onze gekwetsten onder 's vijands vuur onophoudend heeft bijgestaan. De Koning en de Koningin zullen zich naar Parijs begeven Terwijl hij, ter gelegenheid van den Sint-Albert's dag, den Koning een telegram van gelukwenschen toestuurde, had de voorzitter der Republiek, uitFrankrijk's naam, den wensch geuit dat onze Vorsten eerstdaags een oflicieel bezoek aan Parijs zouden brengen. In zijn antwoord aan lieer Poincaré, heeft de Koning verklaard dat de Koningin en Hij met veel genoegen deze vriendelijke uitnoodiging zullen beantwoorden. Onnoodig te zeggen dat Parijs zich béreidt om onze Vorsten geestdriftig en triomfantelijk te onthalen. ongeluk, zal ons bijstaan in het werk der noos dige eendracht om den heropbouw van on-onsterfelijk land te verzekeren. » De Koning was zichtbaar getroffen, hij dankte den eerwaardigen kardinaal langdurig. Na de dankgebeden te hebben bijgewoond, bezochten de Vorsten de kapel van de mirakuleuze Maagd van Antwerpen. Daarna verliet de koninkîijke familie de kathedraal en de stad, opnieuw begroet door goestdriftige betoogingen. De Verlossing van Brussel De eerste Belgische Troepen zijti de» 18 November in den namiddag Brussel binneîîgetreden. — De Hooldstad ei* hare voorstedea waren 's anderendaags» den 19°. gansch bezêt. — Denzelîde^ dag voltooiden onze Troepen de inbe-zitneming van Antwerpen. — Onze Soldaten werden overal met onbe* schrijMijke Geestdrift onthaald. Het is Maandag, te 4 ure 's morgens, dat d< laatste Duitsche troepen Brussel hebhen ont-ruimd. Tôt 7 ure was het een onafgebroken voorbijtrekken van allerlei soorten wagens en voertuigen. In weerwil van het ijskoud weder, duurda, het niet lang of de menigte verspreidde zich in! de stad, eindelijk voor goed van de vijandelijkas bezoedeling verlost. Vaandeis werden in al de straten opgestoben, terwijl het volk in dichter en dicbter gelederea naar de Groote Markt trok, alwaar de piechtig heid moest plaats grijpen, waaronder de bevrij ding der stad zou worden uitgeroepen. Te 10 ure 's morgens, van trompettengeschal voorafgegaan, verscheen heer Lemonnier, ge-volgd van gansch het schepencollege, boven op' den Leeuwentrap. Hij kondigt Brussel's bevrij-ding aan; de menigte juicht hem uitbundig t,oa' en doet den eed nooit Duitscbland's euveldadeu te vergeten. Op hetzelfde oogenblik wordt de Belgische vlag op het stadhuis -geheschen. Dadelijk worden honderden Belgische en verbonden vaandeis aan al de vensters der Markt ontplooid. De menigte heft de Brabançonne aan en de nationale liederen der bondgenooten. De geestdrifiï is ten toppunt gestegen. De laatste Duitsche eerloosheid Terwijl zij voor altijd Brussel verlieten, hebben de Duitschers toch nog eene laatste eerloosheid willen begaan. Inderdaad, rond den middag, naar een telegram uit Brussel, slaat eensklaps uit de Zuid» statie eene overgroote vlam gevolgd door eene reeks geweldige ontploflingen die de gansche hoofdstad deden daveren en ontmetelijke schada aanrichtten. . Bijna op 't zelfde oogenblik deden zieh aan het ander uiteinde der stad, langs den kant der Noordstatie en deze van Schaerbeek, dezelfde, onheilspellende vlammen en dezelfde ontploffin-gen voor. De Duitschers zullen niet nalaten de reeksen ontploffingen, eerst te Assche, daarna tegelijker-tijd in de groote staties van Brussel, waarbij overgroote schade werd aangeiâCht en ongetwij-feld een groot aantal slachtoflers vielen, op de rekening van toevallige ongevallen te schuiven. Doch het is onmogelijk dat wij niet vôor een, nieuw van hen uitgaande inisdadig werk staan en dat eene nieuwe eerloosheid zich hierdoo.r; niet kome voegen bij al degene welke zij hebben bedreven. Burgemeestef Max heeft zijn amb.t hernomen De gemeenterand van Brussel vergaderd» Zondag in plechtige zitting om burgemeester Max te ontvangen, in de hoofdstad teruggekeerd na vijftig maanden hatelijke gevangenschap in Duitschland. Heer Max, ha het sluiten van den wapenstilstand, had Vrijdag slechts even t«t Brussel vertoefd en zich naar het Groot Hoofd-kwartier, bij den Koning begeven. In de hoofdstad teruggekeerd, heeft de gfcmeenteraad hem dadelijk met eene ontvangst, waardig van zijn* heerlijk en kloelcmoedig gedrag, willen beje*, genen. De pleehtigheid greep plaats in de gothisdbe zaal van het stadhuis, in tegenwoordigheid va» talrijke aanwezigen die heer Max, bij zijne intrede in de zaal, eene geestdriftige huid» brachten. Eene roerende redo w«rd uitgesprokea heer Lemonnier, dienstdosnden burgemeestap die sloot met heer Max, waardige afatanuoelisg November 191B Nmnrner 63O

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume