De nieuwe gazet

2213 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 27 September. De nieuwe gazet. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/1c1td9nt0b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zondag 27 September 1914 3 CENTIEMEN. «{BUITEfllLAND 5 Ci) 17e jaargang Nr 6023 y.- ,, - - - . ' '-'S ' •> ■ De Nieuwe Gazet 4à* bladxijde, per kleincn regel • fr. (UÎO p Fiaancieele annoncen , #f * 1.00 a Reklaam onder stadnieuvs, den regel* • • © » 1-00 « >> Stadnieuws, den regel, « , » 2.00 «egra/enisbericht. . « • • . • , . . . . » W® % ntziftea . ... tovtacm tok«aen» J1 Abennementen wordén sangenomsn In onze bureelen : KOiïTE NSëUWSTBAAT, 28, ANTWERPEN, en io aile PostkaHtorea Afte Brieven, Annoncen en Mededee/rngen te zenden aan het Bestuur — Telefoon 853 I ^Œ30ISTISrE2^BISrT,S2^"V Per jaar, £r. 8.00. — Z<w maandea. fr. 100. — BttS maanden, fr. 2.03, — De annoncen buiten de proviciai» Antwerpen, worden aitsluitend ontvangen door den hee* ; De Cauiner, OwU Bmirs, 39, A ntvoerpsn, eu door h et Office L* Publiait*. J. Ubtoiu* Nimtwtir^JfrymV MORGENBLAD TJ±'t&&LGL± HOLL \ND'S ONZIJDIGHEID :Naas* buiten : strikte neutraliteit ; naar binnen : ons diep gevoeld svssdelïjden, bewondering en sympathie. (Teekening van Louis Raemaekers, overgenomen uit de Amsterdamsche "Telegraaf", met bijzondere toelating van de direktie van dit blad.) SLECHT WERK De nooidredakteur van het liol-landsch prentenblad «Het Leven» en een zijner medewerkers hebben met hun auto een tochtje mogen doen van Luik uit tôt Soissons door de Duitsche liniën. Ofschcon deze heeren met een motor-wagen van Fransche herkomst reden, hadden zij van de Duitsche krijgsoverhe-den een paspoort gekregen, waarmee ze overal zonder eenig bezwaar werden door-gelaten, en deswege toonen ze zich ook dankbaar jegens de Maoris met pinhel-men en doodskop-harenmutsen op. Uitte zich deze dankbaarheid alleen maar door het mededeelen van mooie '«kiekjes», die een idee moeten geven van de alles-verpletterende macht' der Duit-schers op het oorlogspad en van de «ge-muthlichkeit» in hun kampleven, dan zou-den we daarop nog niet zooveel te vertel-len hebben. Als de Duitschers aan den fotograaf van een vreemd geïllustreerd blad gelegenheid geven om opnamen te doen, dan zal het natuurlijk wel nooit zijn, om hun helden te fotografieeren op een oogenblik dat ze bezig zijn met wijn-kelders of juweelenwinkels ledig te roo-ven, vrouwen te onteeren en kleine kinde-ren aqfn hun bajonetten te rijgen. Maar de redakteurs van «Het Léven» 'doen erger dan portretten trekken: Zij schrijven ook, en al schrijvende trachten ze, geniepiglijk, zôô'n beeld voor de oo-gen van 't publiek te brengen, als tôt dus-ver nog geen enkel fotograaf ter wereld in zijn objektief heeft kunnen krijgen: Het beeld namelijk van het België, dat een franc-tireurs-oorlog zou voeren: Een foto van Belgische burgers, die uit hoeken en kanten schieten zouden op Duitsche soldaten. Op hun tocht van Luik naar Soissons hebben de heeren van «Het Leven», die over Namen en Dinant gegaan zijn, ge-konstateerd dat aile spoor van vernieling ophoudt, zoodra men de Fransche grens overschreden heeft. ((Ne/gens verwoesting! roept de hoofd-redakteur, de heer Frans Van Erlevoort uit, zoodra hij in Frankrijk is. En hij schrij ft voort: « De over gang is markant. Als je van Belgi'è komt, vooral als je, zooals ik dat Çedaan heb, uit Aken gestart lent waar ■je, zôô buiten de landgrens, tien kilome-ters van de stad vernieling op slag be-ginnen ziet, verwoeste dorpen,'je mijlpa- ten zipi m onajgeorouen reecis, je luih doomjdt met zijn Place de l'Université, waar niets heel gebleven is. Namen met zijn Maaskades waar enkel ruines nog spiègelen in het water, als je zoo de Fransche grens te naderen begint, de zwartge-brande huizen, ineengestorte kerken en omgevallen torens als armzalige wach-ters met je of trekken, dan frappeert het je des te intenser dat deze teekenende getuigenis van het oorlo gsaspect oogen-schijnlijk stopt, zoodra Belgisch grond-gebied verlaten wordt. Tiisschen de grensstreep, ongeveer twintig kilometers vôôr Maubeugc tôt Soissons, het einddoel van onzen tocht, hebben we geen verwoes-ting gezi&.i, van geen één brand gehoord en nergens verhalen gekregen van mis-handeling of plund>ering. Alleen dat einddoel, Soissons, ligt in puin, maar dat vinj^t zijn oorzaak in het feit, dat deze plaats nu al twee. maal Duitsch geweest !s en op den dag van onze komst wéer Fransch werd.n En dan vertelt de man van «Het Leven», dat hij met vele Fransche dorpelin-gen gesproken heeft, en dat hij bij dezen geen spoor van haat tegen de Duitschers — van «individueelen afschuw van mensch tôt mensch», zegt hij — heeft waargenomen. «De doortocht van de Duitschers, zoo luidt het verder in zijn verslag, heeft geen menschenhaat gewakkerd, omdat er niet geroofd en niet geplunderd eh niet gebrand is. Is dat niet merkwaardig, die tegenstelling met Belgi'è? Is het aanne-melijk dat het doortrekkende leger plots, op de grens àf, een transformatie zou hebben ondergaan? uit een bende r>oowes*3 eesrî ordelïjke tt'-oep krijgèrs ojemefcamor-plioseerd zœu seïjn ! " En dan komt het venijn : '« Na de verhalen dezer Fransche dor-pelingen, die zich in hart en ziel èén-voelen met het Belgische ras, en tôch over ze spreken als over kinderen, die domme dingen gedaan hebben en met kinderlijke ndii\eteit stout opgetreden zijn, wellicht ganschelijk, onwetend hun eigen glazen — dan in den meest eigpn-lijken zin des ivoords — ingegooid hebben, gaan we tzvijfelen of die sspde>= iijjk e fcpœep kpôjgers wel coïî roowers geweesl zëjjti ! " Dat stond alleraaal in «Het Leven» van de vorige weel>. Wij mochten verwachten dat in het nummer van dèze week de hoofdredak-teur nu ook zijn meening gezegd zou hebben over 't optreden van dezen «ordelij-ken troep knjgersi> te Reims, en met nieuwsgierigheid sloegen wij dan ook dit nummer open. En wat vonden wij ? Geen letter over de vernieling van de onvergelijkelijk-maiestatische kathedraal door de Duitsche bandieten maar wèl een nieuw koeplet op het vooisken: dat de Belgen zelven de schuld dragen, van de vernieling van Leuven en al Se steden in de Maasvallei! ! Een ander redakteur van «Het Leven» poogt hier Fransch te schrijven en komt in de kraam van den volgenden belache-lijken zin, dien hij... uit den mond van Fransche boeren gehoord zou hebben: —« ]e ne comprends pas les citoyens des villes, comme ils sont Namur et Liège ils savent si bien la loie de la guerre, mais ils n'y toucheront, jamais!» Waarna hij schrijft: ((We hebben dien zin nog sterk gehoord in het oor, toen we al lang dengeen, die hem sprak, vergeten waren. Dàt is het wel, gelooven we in aile besekeidenheid, dat Belgi'è het oorlog-voeren ontwencl was, de oorlogsgeb.nàken niet r. ieer in al hun intensieve macht en kracht tôt de Belgen sfraken. Want, weet, is het niet opvallend, dat we zoodra we de Fransche grens overschreden waren, er geen enkel werwoest dorp meer gezien werd. Pleit dàt dàn niet voor hetgeen we zonder onderscheid uit den mond van elken Duitschen soldaat of generaal gehoord hebben: de verwoesting in Belgi'è is niet 6nze schidd, noch onze wensch geweest. Conventie? Goed, maar conventie, die, niet ge-volgd, met het leven betaald wordt...» Dat laat aan duidelijkheid al heel weinig te wenscheiv: Voor «Het LeVe^i» hêbberï de Belgeii te Leuven gezondigd tegen de oorlogsge-bruiken ten opzichte van den zoo «orde-lijken troep krijgers» van Keizer Wil-helm, en aldus zèlven de vernieling van hun steden op voorhand verrechtvaar-digd.Als «Het Leven» deze getuigenis tôt tweemaal toe aflegt voor een toelatingje om portretten te trekken in de Duitsche kampen, — welnu... dan is het al voor be-spottelijk weinig te koop ! In de «Illustrirter Wochenschau» staat deze week een titelplaat waarop men burgers van Leuven ziet, die in de dakgoten zitten en Vuren op de soldaten. Zou «Het Leven» het cliché van die plaat niet ter leen vragen? Betere illustratie voor zijn oorlogsre-portage zou bezwaarlijk te vinden zijn. Intusschen kan voor dit prentenblad maa'r één woord meer gelden in België: Eruëf: ! Ris. Huip 1er Sontigenooten aan BeSgii Een Leening van !0 miijoefi p. st. zonder rnterest Londen, 26 September. — Frankrijk en Engeland hebben besloten, een som van 10 miljoen pond sterling aan België te leenen zonder daarvoor den minsten inte-rest te vragen. Toen de Belgische minis-ter te Londen den Engelschen minister zijn dank voor deze hulp uitdrukte, ant-woordde de Engelsche minister dat aile dank hier overbodig was, aangezien Engeland te veel verschuldigd is aan het kleine en dappere België. Staat vanlelesT in Holiand De Havensteden inBelegeringstaat Amsterdam. 26 September. — In aansiui-tins: met het berieht uit het «A1e. Handels-b]ad» van dezen m-orgen kan ik melden, dat de Regeering er ernstig aan denkt om den ôtaat van beleg af te kondigen voor Rotterdam en Amsterdtoi. Zoo zou censuur kunnen -uitgeoefend worden op de _ handelskor-respondentie en belet dat sommige vreeunde handelaars hier voortgaan met voorraad te leveren aan oorlogvoerende landen. De stoomer <Sophie> van de Holland-Amerikalijn, grootendeels geladen met Neu-renberger' speelgoed voor New-York, is door een Engelschen kruiser opgeboracht naar Lowesoft. De Brng van CMfontaifie door ooza Troepen opgeblazen Het geVucht liep dezen avond hier tar stede, dat een raid Belgische troepen crin gelukt is, de brug van Chnudfontaine te doen springen, ten einde de Duitschers van hun basis af te snijden. Tijd ontbreekt oni bevest'ging te be-komen, - ■ TELEGBflMMEN VAN HEPEN NAGHT EEN " TAUBE" BOVEN ONZE STAD Zij bascii50f@Ka ©si n@emt si© Zaterdagnamiddag, rond half vijf, ver- efchrapneH's op afgeschoten, die men zeef heen een «T&ube» boven onze stad die goed in de lucht zag ontploffen: Een van n het Oosten naar het Westea vloog-Een de^e schrapnell'a die er voor vloog trof bij- zer forten openda het vuur erop maar na doel. Zoohaast de vlieger zich In ge- Inkte er niet in haar te treffen. vaar zag, klom liij en verdween hij in de In het geheel werden er een tiental richtine- van het Noorden. Half officieele Mededeeling il© " TaaaSs© " Is©w©bi Awto©fi*p©n :ren namiddag is een Taube bo- op de vlucht- gedreven. Dadelijk na Het ntwerpen gekomen en heeft het begin der beschieting zag men de Taube [jk deel der stad overvlogen. D e hoogte nemen en uit het oog verdwijnen. nst was gesignaleerd en de officie- Zij werd dus buiten mogelijkheid ge- ier taak was Antwerpen tegen de steîd eenige nuttige waarneming te doen. ins en vliegtuigen te beschermen Voegen wij er bij, dat door onze vlie- met voile kennis van zaken bevel gers een vervolging begonnen was zoo- l geven aan de bijzondere batte- dra de vijand was gesignaleerd.Deze ver- ,'aarover wij beschikken. Zij werd volging werd weldra doelloos daar de et shrapnelschoten ontvangen en bezoeker snel de vlucht nam. Een " Taube " boven Bnffel Zij wer»pf sis^i© Was het dezelfde ((Taube», die wij bo- Omirent dit bezoek werd ons ook een ren Antwerpen gezien hebben? half-officieele mededeeling verstrekt, die Dat weten we niet, maar altijd zeker is luidt als volgt: iat Zaterdag morgen ook zulke vogel Zaterdag morgen heeft een «Taube» /erschenen is boven Duffel. gevlogen boven Duffel. Zij heeft twee Deze echter liet drie van zijn eiren val- bommen geworpen welke in het water vie- !en, die met donderend gedruis terecht len en dus geen schade veroorzaakten. îwamen... in het water van den Rupel ! Het vliegtuig heeft zijn weg vervolgd tôt Het is zeer waarschijnlijk dat zij be- Contich en is toen weergekeerd in Zuide- ;temd waren voor het lokaal van de Ant- lijke richting. verpsche waterleiding te Waelhem. Dp ni IrijisteiTÈ i Frankrti'k i w@© a-eg©™op|iseia w®n KSuoh in Sewaai® Flet gerucht doct de "ronde — en er schen generaal von Kluck in groot gej Destaan bijzondere reden om te geloo- vaar zouden verkeeren. Er wordt boven- /en dat het gegrond is — volgens het- dien verzekerd dat men te Kortrijk dui- »velk twçe legerkorpsen van den Duit- delijk het kanon hoort bulderen. De Duitsche Historié in Beeld O© Weî'woes'tinfg wars Leiswsn Èn Osaifsel^ Frenf@nb§ac§ Een Nederlander die getuicco was van de verwoesting van Leuven schrijft ons: Er beginnen zelfs hier en daar van Duitsche zijde protester, te rijzen tsgen de ver-regaande barbaarschhetlen, waaraan de troepen van dsn Kaiser zich in Be'.gle hebben schuldig gemaakt, en waar voor men 14 eeuwen terug moet gaan. om in de ge-schiedonis analoge gevallen te vinden. IJe overheid schijnt in Duitsclilaïid vast besloten, om deze uitingen van een ontwakend volfcsgewèten te onderdrukken. '/Ai, heeft daartoe reeds volmaakt belachelijke vertoo-ningon georganiseerd, die_. cinematografisch zijn opgenomen, waarbij zooals in Brussel de Belgische bevolking de Duitsche troepen toejuicht, te Luik. v^aar iedere Hans en Qretehen zien kan, hoe de door faîiàtieke priesters opgehitste Belgische burgers op de Pickelhauben schieten, etc. In het laat-ete nummer van het Duitsche weekblad «Die Wochenschau», zagen wij een merkwaardig staaltje van dienzelfden geest: op de oerste pagina een gravure, voorstellende een . platform, door daken omringd; vier achteloos gekleede burgers liggen en knie-len daarop, en schieten op ,Duitsche soldaten, benoden in d_a straat, waar verschillen-de lijken van militairen en paarden ver-spreid liggen. Nu moet men weten, dat inderdaad in Leuven op Woensdag 26 Aug. twee paarden in een zijstraatje, gelegen tusschen de Namensche- en de Schapenstraat, doodge-schoten zijn, en dat huniie ( lijken door me-nigen vliiiîhteling wel zulîen zijn o^ige-mërkt. ^ij lagen eobter in eeri 'buurt, waar door de Duitscher®, geen w-eerwraak go-oefend is, en dit feit op zichzelf al wekt verwondering; want het laatste, wat men zou lmnnen beweren, '/ou zijn. dat de Duitsche troepen ooit gewacht hebben, met het plunderen en uitbranden van etadswijken, waarin men • op lien geschoten had. "Welnu, die twee paarden zijn door de Duitschers doodgeschoten. Dit wordt afdoende beluigd door hetgeen twee lioogstaande geestelijken, professoren van do Leuvensche universiteit hebben waargenomen. Uit den tuin van een hunner hebben zij gedurende 20 minuten door ach-ter boomen verdekt opgestelde soklatpn zien Bchieten in de straat. Werkelijk, men kan geen andero reden vinden voor dit aller-zonderlingste optreden, dan die, welke door de beide waarnemcr3 omniddeilijk geopperd werd; aan voorbijtrekkende Dui'.sche troepen moest de indruk gegeven worden, als-O'f door burgers op lien geschoten was. Op de plaats, waarheen de bîide Duitschers hunne schoten gericht hadden lagen twea Duitsche paarden, dood nog in vol harnachement.Ean tweede plaat in he'.zeifde nummer doet een vernield deel van Leuven zien: heti onder-schrift luidt: ,,liet straîgerecht over Leuven, een l-)lik op het, door het bombardement verwoeste deol der stad". Na de eerste plaat voelt men, hoe de goest van den lezer door de eerste voorstelliiig moest worden b.ewerkt om toegankelijic te kunnen zijn voor de ge-dachte, dat nu een ,,stra<fgerecht" verdiend was." Ér wordt verder in gélogep, dat de verwoesting door een , bombardement" bewerkt Vvras; wordt esn stad ni. gebombardeerd, dan dringt zich de gedachte op, dat door siochtr gorinhte schoten een, niet door de troepen go-wilde vernieling van de monumentale gebou-wen bereikt is. De lezer krijgt niet te hoo-ren, dat de huiz«n opz>ettolijk met naphta en met aparte patronen in braiid gestoken sijn. Een derde gravure is het merkwaardigst wogens de verregaande onbeschaamdheid, die oronder staat. iïet ondorsohrift luidt: f,DE PAARL A'AN LEUVEN, IIET BEROEMDE STADHUIS, IS DOOR DE DUITSCHE TROEPEN VOOR DEN ONDERGANG GE-IîED QEWORDEN". Nu moet men weten,dat hot stadhuis alleen dààrom niet in brand gestoken is, omdat de troepen daarin zelf in-trek genomen hadden. Mon steekt wel hot on-derdak van anderen, niet dat van zichaelf in. brand. TIet is *nu, alsof de Collegiaal van Sipt Pie-tor, de Bibliothoek, en do andere icliatten niét van den ondergang hobben kunnen gerod worden. Alsof het niet uitsluitend van de tuohteiooze bende oflicieren en soldaten hadde afgehangen, of de koelbloedjg uitgomoorde bevolking ware nog in leven, en de weerga-looze kunstschatten waren nu nog de trots en de vrèugde van de goheele mcnschheid.Domme aanmatiging en koe'e wreedheid hebl en in ailes wat de beruchte Leuvensche schanddaad botrelt, wel het laagste bereikt, waar toe de uit den band geslagen mensch in staat is. Nog een laatste opmerking: in het Leuvensche stadhuis heeft op Donderdag 27 of \ rijdag 2S Augustus een ontplofîing plaata gehad. Deze ontploifing zou bij ongeluk zijn geschied in een kleine voorraad ammunitie. Is men zeker, dat dit niet o^n mislukte po-~ ging is geweest, otn mot behjilp van dynamiel do ,,Paarl van Leuven"' in de luclit te doea springenî

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De nieuwe gazet gehört zu der Kategorie Liberale pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1897 bis unbestimmt.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume