De payot der taalgrens

1313 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Juni. De payot der taalgrens. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0v89g5gw5b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nummer 41 DOOR DE "ÉRIJCàSOVERHEID TOEGELATEN JUNI-JULY 1918 Een \ oik zal niet vergaan ! DE PAYOT DER TAALGRENS Voor ide^tf werd er geleden Stichters : G. DE CLERCQ, D. 0. A. H. II/B lste Kie Graville, Bestuurder A. RASPÉ, Z 261 3de Kie 1302 VLAMINGEN 1918 gedeplçfc der) Slag der Guidep Sporen Artikel geschrabt ( door de censuur JONGENS, Willende vôldoening schenken aan liet rechtmatig rerlangen van een groot getal onzer makkers uit ilingen, Audenaken, Sint-Laureys-Berchem, Sint-iwintens-Lennick, iSint-Mai-tems-Lennick, 0. L. V., jombeek, Gaesbeek, Strythem, Borght-Lombeek en /Vambeek, h'ebben wij besloten de werking van de Payot der Taalgrens » tôt bovengenoemde dorpen lit te breiden. Wij doen eenen vurigen oproep tôt le onderwijzers, studenten en andere soldaten dier Lieuwe werkzone om ons zooveel mogelijk in onzen rbeid te lielpen. Elk isture ons de adressen die hij in zijn bezit leeft en het nieuws — al was iiet nog zoo weinig — lat liij soms van liuis moclit ontvangen. Zij, die Let geliik hebben tiiding te krijgen uit de streek, mogen ii< 1 vergeteîr dau e/ zouveie jongens zijn die nimrner iets intvangen en met ongeduld naar de verschijning wachten pan het bladie dat hen een en ander uit liun duurbaar ?aijottenland komt mededeelen. Zoo liet een plicht s van liefde elkander te lielpen in aile omstandig-îeden, dan toch teekent die pliclit zich zooveel te icherper af in de droeve oogenblikken die ive tlians >eleven. Soinmige vrienden en bestuurders van an-lere bladjes drukten er mij menigmaal liunne ver-vondering over uit dat ons bladje immer met zooveel îieuw'S voor de pinne komt. Dat is heel eenvoudig let is als een wedijver tussclien onze jongens om mij ilies te sturen wat zij uit liet dorp ontvangen. Yele cleintjes maken een groot en men is soms verwonderd vat men op die mannier kan bijeen rapen. En wie ,Taart er goed mêe ! Al onze lezers : soldaten en vluch-elingen. Dit weze ons een spoorislag om te volharden. Daarom ook reken ik als altijd op den goeden wil ran al de makkers. Hartelijk. C. DE CLERCQ. STEMMEN UIT DE LOOPGRACHTFN Volgende brief werd ons op 24ste Mei 11. gestuurd lit de loopgrachten. Wij drukken hem over lijk hij >ns toekwam, zonder er een enkel woord aan te veran-leren : Mijnheer de Bestuurder, Ik wil L eenige woorden schrijven. Ileeds lang had k het meenen te doen, doch h et kwam er niet van. Vu wil ik het niet langer meer uitstellen. Dikwijls il met de makkers te spreken hebben wij ondereen ^ezegd dat het toch gelukkig was voor de mannen '•an het Paijotitenland dat er nog iemand was die ;ich met lien bezig hield. Wij krijgen geen nieuws neer van huis, wij weten niet waar in verlof te £aam en er zijn vele kameraden waarvan wij niets neer vernemen. Gij hebt dat willen verhelpen en op senen schoonen middag bracht de facteur ons een dein gazetje De Paijot der Taalgrens. Daar staat reel vriendelijkheid in voor ons en wij lezen er zoo veel in van onze duurbare streek. Gij duidt ons middels aan om naar huis te schrijven, gij houdt U bezig met ons in verlof te laten gaan, gij bewaart de herinneringen onzer g-esneuvelde makkers en wilt de graven.in eere liouden. 5 reg-els geschrabt door de censuur... Gij kunt. niet gelpoven hoeveel plezier uwe goed-heid ons allen doet. En daar we veel tijd over hebben denken we ook nog veel op al die dingeu. En dan komt er ons zooveel te binnen. Ik weet nog heel g'c'd hoe gij in den tijd van vrede met uwe vrienden in onze dorpen kwaamt om tôt ons te spreken. Ik heb daar tweemaal geweest naar luisteren. 22 regels geschrabt door de censuur. D. E. PIOT. Een_ enkel woord : Hartelijk dank ,aan den jongeû die mij sckreef. Zijne woorden, hebben mij diep ont-rofrd, zulke brieven bewaart men zijn leven lang. G. D. Bg? ds vl&asi!clig«zinie brankardier SE MIME \d en stierf 3 regels geschrabt door de censuur ♦ * * i'oiis Kàspe zut îii ueu voorpost. De' ijoningiie iù, eerste lijn. De voorpost wordt aangevallen en de vijand iscliiet een hevig spervuur tusschen eerste lijn en voorpost. De Boninghe zegt : « Wie weet of Fons niet gekwestst is en dan zitten ons jôngens da'ar zonder brankardier, ik moet er heen ». Men wil hem weerliouden. Het bombardement is ongewoon hevig. Doch er is niets aan ' te doen. Hij vertrekt. Een obus tref't hem in voile lijf. Zoo stierf De Boninghe uit liefde tôt zijn mannen. Een Grenadier. Jongens Opgepast Het is me gebleken uit vercliillende briefwisiselin-gen dat het blad aan sommige jongens niet toekwam. Bladen die niet besteld werden uit oorzake van on-volledig of slecht adres komen mij gewoonlijk terug. Doch ik kan ma'ar niet begrijpen wat men met andere bladen doet waarvan het adres juist is en die nochtans niet toekomen. Is het nalatigheid of kwade wil P Ik weet het niet. Ik verzoek dringend de jongens mij telkenmale aanstonds ,te verwittigen als « De Paijot » hen niet besteld wordt, opdat ik er kunne naar uitzien. Want ik a'anschouw het als eene misdaad, als iets dat om wraak roept, dat men zoo handelt met jongens, die, enkel door toedoen van ons blad, een weinig nieuwg uit de streek kunnen krijgen. Men heeft ten andere du recht niet ; ons blad is toegelaten door de krijgs-overheid en niemand mag het achterhouden. Opgepast, dus ! G. D. * * * Oproep tôt de mannen van Herne Ten einde eene kroon aan te koopen om het graf te versieren van onzen makker André Smets, stuur ik eenen oproep aan al de Hernenaars, alsmede aan de talrijke vrienden en kennissen van André, hunnen penning hoe gering hij ook weze, zoo haast mogelijk op te sturen. Allô, mannen, eer aan onze helden ! Gif ten sturen aan Th. Bomon, Z 166 3de Kie.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De payot der taalgrens gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Parijs von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume