De payot der taalgrens

1620 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 August. De payot der taalgrens. Konsultiert 19 April 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/d795718k3g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Een Volk zal niet vergaan ! DE PAYOT DER TAALGRENS Voor ideën werd er immer geleden Stïchters : G. DE CLERCQ, D. 0. A. H. 1I/B lsle Kie Graville, Bestuurder A. RASPÉ, Z 261 3ds Kie Makkers van Lennick en Omstreken f Eindelyk kebben wy ook ons gazetje, dank aan den fiinken meester van Hey-Kruis, G. De Glercq, die er toestemde « De Payot der Taalgrems » uit te brei-den tôt keel ket kanton Lennick, en niet aarzelde de-zen zwaren last op de sckouders te nemen. Aan hem onzen kertelij'ksten en oprecktsten dank. Ieder van 0ns1 moet nu Het zyne bydragen ein kem dit werk zooveel mogelijk te vergemakkelijken. Daajom moet : 1. Ieder ket rdeuws dat hy van kuis ontvaagt da-delijk opsturen. opdat de « Paijot » ket zoo snel iiiQgelyk aan aile streekgenooten moge mededeelen. 2. Indien ge nog makkers kent die ons bladje niet ontvangen, stuurt dan liunne adressen op, met aan-duiding va,n ket dorp van waar ze zyn. M. Maar, beste makkers, ge moet ook wel begrypen dat ket uitbreiden van de « Payot » tôt op duizend nummeis veel geld kost. Tôt nog toe werd ailes be-taaM door eenvoudige jongens der taalgrens. Ik koop atellig en iben er van overtuigid dat Lennick en oms-treken niet zal ten ackterblyven en 00k zynen steun-penning za.l opsturen, dat elk een pintje bier of twee zal mindër drinken en zyn penning aan den « Payot » die kem ma,andelyks nieuws van kuis brengt, zal doen gewoi den. Dus wel verstaan ! Aanstaande Zaterdag by de solde 011s gazetje niet vergeten. N.S. Ten einde het werk van Gr. De Clercq te vergemakkelyken gelieft de adressen en ket nieuws te sturen aan : A. Yalkeniers, kulpdokter Z- 178 I B ; croiTG-EJsrs, Hier is uwe « Payot » opnieuw, ditmaal versckynt ky 90(W nummera. Weldra sokryven wy ket dui-zendsite adres op, want er is vraag metkoopen naar ons blad. Aile dagen komen er tal van brieven toe van dank en aanmoediging. Danken koeft gy ons niet te doen, mannen, wy kebben op ons genomen dit werk door te dryven tôt genoegen en bevrediging onaer Yzerjonjgens en aan die belofte ziillen wij niet te kort blyven. Uwe aananoedigingen zyn ons van groote waar-de wa,nt zy bewyzen ten voile dat ons werk u aange-naam is. Dat sterkt, steunt en staalt ons. Yersckooning nu zoo nummer 11 zoo deerlyk onder de ®ckaar keeît geleden. 't Is myne stckuld. Ik wisit niet dat ket verboden was een blad over te sckryven xiit onze nationale gesckiedenis en den kartekreet van een en Yzerjongen over te drukken. In 't vervolg zal ik béter oppassen. weest gerust. Hartelyk, Gr. De Clercq. Uit het Payottenland Nationaal voedings-en steunkomiteit. Het doel va,n dit werk is niet alleen eene geldelyke kulp te versekaffen aan de werkeloozeii en noodlyden-den, maar vooral ket onmisbaare voedsel te voorzien aan zoovele duizenden medeburgers die geen of weinig grond bebouwen. Het koudt zieik 00k in mindere mate bezig met ket bezorgen van mesftstoffen en veevoeder; deze beide artikels zyn zeldzaam en doorgaans van slecikte kwaliteit : 00k vele landbouwers zyn er weinig beigeerlyk naaf. Het nationaal- kulp en voedings-komiteit staat onder de kooge besokerming van de ministère ven Halland : Yrykeer van Vollenkove; van Spanje; Markgraaf Yillabobar ; van de Yereenigde Staten : M. Brand Wkitlock. Deze laatste, vertrokken uit Brussèl bij ket afbreken der diplomatieke betrek-kingen van zijn land met Duit^chland, kee'ft de inciigs-te genegenkeid en dankbaarkeid aller Belgen medege-dragen naar zyn milde- Yaderland. M. Janssens, Yoor-zitter van den provincialen Eaad van Brabant, wiens overlyden ons gemeld wordt uit Brussel was voorzit-ter van ket koofdkomiteit. Als ondergesckikte inrick-itingen liad men ket provinciaal, ket kantonaal en ket giomeentekomiteit- Ieder lolcaal-of gemee1'! komiteit bezit eep. gemeentemagazyn en eenen Amerikaanscken winkel. Elk (lezer gebouwen draagt een klein wit vaan-del met ket opsckrift dat zijne bediening aanduidt. In Nummer 12 00GST-SEPTEMI3ËR 1918 DOOR DE KR1JGSOVERHEID TOEGELATEN

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De payot der taalgrens gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Parijs von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume