De payot der taalgrens

628777 0
01 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Januar. De payot der taalgrens. Konsultiert 25 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3x83j39t7j/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

£iUlJ) EE^BAJnr' 6 ' • ro-ssgelatar. do or 6? Kr.vgsoveriieià . DE P À Y 0 1 DER ÎAALGREUS . Een volk zal nier vergaanl Bestuurder G, DE CLERCQ,, DO.A.H. Il/B. lste Cie - Bel- # -gisch Leger „ J"ongens . De Payot is er nogmaals met 'n wernig nieuws uit onze duur-bare stresk, Het nieuws wordt van langs om zeldzamer en het weinige dè," ons nog toekomt spreekt van tranen en droefheid, van wee en lyden doch ook van moed. fierhréid en koppigheid. Ze lyden ginder aan den overkant van den Yzer'als ze denken aan hun jongens, aan U kerels die dagelyks uv leven te pande stelt en over wiens lot ze immer zoo doodelyk onge-rust zyn; ze lyden ginder omdat dagelyks raeer en meer het spook der ontberingen den staf begint te zwaaien; ze lyden ginder omdat ze mach-teloos moeten aanschou^en den gryns van den gehaten overweldiger, ver-dur en het machtmisbruik van den dwingeland en kroppen moeten het woord van mispryzen en verachting. Doch moed hebben ze ook, omdat ze vreten dat gy kerels de nannen van den Yzer, het nier opgeeft en bout en stou uw man staat tegenover den vyand van uw land; fier en koppig blyven ze omdat ze weten dat eensdaags de triomfklokken zullen luiden over den lande om het den wereld kond te rnaken dat men niet straffeloos "'n klei land overvaltZe lyden ginder ja, doch ondanks ailes blyft het harte vervuld met koppigen moed en onwankelbaar vertrouwen. Jongens, ailes v/yst er op dat groote en misschien beslissen-de gebeurtenissen in anntocht zyn; de vyand zelf kan zyne ongerustheic nier vetrbergen r elkeen is met het-volste vertrouwen in onze legers be-zield; onnuttig U moed in te spreken, wy v/eten dat men op U kan reke-nen; myne jongJere makkers die bràhkardier zyn en in uw midden leven schryven my dagelyks in bewonderende bewoordingen over U, Dat ge mocl behouden en bev,raard blyven is myn innigste wensch. Harten hoog Jongens, ik groet U . G. De Clerco . De ziele onzer Jongens „ Volgende brief, te laat om in het vorige nummer ingelascht " worden, ontving ik vanwege een onzer moedigste, taaiste en wakkerste brankardier „ o O O Yzerfront ("Voorpost)middernacht 11.--7-1' Beste Staaf , -Vf 't is heden 11de Juli, Staaf. En die dag met al zyne roemry ke herinnermgen doet me denken aan de koene helden van 1302, die zoo-als hunne zonen nu, ailes opofferden voor de edelste idealen : 71 aan de rens vryheid en grootheid, Is het niet treffend, na rneer dan zes hon -derd jaren„ de ware zonen van .1 302.- op denzelfden bodem, voor hetzelfc land, bezield met hetzelfde aoel , te zjen lyden en stryden î De Klauwaerts streden voor vryheid, eer en goede recht. Wy ( werden verplicht ten stryde te trekken om die deugden ongeschonden te bewaren. Drie kamp getuigen van onverschrokken en heldhaftige wa- penfeiten. die rLehs: .tan eene as yskoude beenderen der helden van Groe-ninghe in hunne gevryd ï, kil ..e g:, aven zullen hebben doen trillen, liochtsn het sr. i entende f eiten wezen vo or diegene welke g een geloof hechten aan den stevrgen. hcshten een onwankelbaEEn zelfstandié heids- en vryheidszucht der ;i TLaamsche Yzerschare " „ Dat deze die no g

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De payot der taalgrens gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Parijs von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung