Kleine Nachrichten aus dem Ersten Weltkrieg

Kleine Nachrichten aus dem Ersten Weltkrieg

Das Gros der ausländischen Soldaten an der Westfront konnte recht leicht Kontakt mit Verwandten und Freunden unterhalten. Die meisten belgischen Soldaten konnten das nicht, denn durch die Front waren sie von ihren Lieben im besetzten Belgien abgeschnitten. Um diese Not zu lindern, entstanden schon bald die ersten Schützengrabenblätter, geschrieben für und von Menschen aus demselben Dorf, derselben Region oder Gemeinschaft.


Blog: 'Schützengrabenblatter: letzte verbindung mit der Heimat?'


Redactie's picture
Redactie

Teil von

De grote oorlog

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER licttet^kundig tijdsehtfift voop Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel groot is. Eendracht maakt macht. Een land zal groot blijven als het zijne kenspreuk getrouw blijft. » r>«ii a - - - - - «« r - i ■ n Aé ftrt fi t~ r - Drukker-uitgever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. — ...

Ons Sinjorenblad

Nu mm ers 12-13 ONS SINJORENBLAD 5ûitclûûi Qortogàbfeù wûû.r àe âûlà&tên van ^niwerpeD 20 -orQU^enùe . Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoezenier, C 30. » - Bijdrageh voor hèt blad te zenden naar : Opstëlraad Ons Sinjorenblad, I M I 0 Havre, Sainte- Adresse. ÏK! r • t l cta, LA. : Ik wil u esns mijne indrukken ncerpennen, ...

Hemixem-Reeth

X uni mer 5. April 1917. HOCDT U FIEB HOCDT C REIN ZEDELI.IK VOLIv GROOT VOLK Hemixem-Reeth t E. II. DE WIT, Kkugsa yi.moezkxikk, A. C. AJ Saixi i -Adhhssk. O'psteixebs : i _ _ „ l D' Ch. VAN MThEC, Kiîijgsdokter, C 2/-), de B. Open brieî aan de jongens van fiemixem. Gaede vrienden, Het is mij een waar genoegen,bij middel van u\v geëerd ...

Hobooksch frontblaadje

Door de Censor van 't G. H. K. aanvaard N° 746, 21/5/18. Nr 18 HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENST Aile nieuws uit Hoboken, adressen van Hofyokenaren in het leger, nieuws over heny inhch-tingen nopens gewonde of gedekoreerde Hobokenaïen, geldelijke bijdragen, vragen naar inliclitin-gen en antwoorden zenden naar : Aalmoezenier PaIjwels, Z ...

Ons Sinjorenblad

Nummers 8-9. Kosteloos l)lad voor de soldaten nil Àniwerpen en , omhcining. Bestuurder : Eerw. Pafer DEDIER, Aalmoezenier C 30 Zedeloosheid Stevig en diep lieef't de zedeloosheid de huidige maalsehappij aangegrepen. Gewis, allijd heeft er zedeloosheid bestaan, sleeds zal.zij onderhel merïseh-dom blijven voortwoekeren, want onuitroeibaar leeft ...

Ons Sinjorenblad

Nu m m ers 21-22 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEID ONS SINJORENBLADO fîûittlûûi ûortogibfoà vûûr £>e âûlà'û.tâ-n uan ^niu;crpcD an otnl i-^fîn ùe .. — Besluurder : Eerw PateiaDEDIER. Aalmoezenièr, Zyrilse-pland. Bijdragen en nieuws le zenden aan .1 lioordopstcllcr van .Qjis Sinjorenblad, I M 1 0, Sainle-Adresse. Aan al de ...

Hemixem-Reeth

Nu ramer 6. Mei 1917. HEMIXEM k E. H. DE WIT, Kri.jgsaalmoezexikr, A. C. A. Sainte-Aduessk. Opstellers : , I Dr Ch. VAN NUFFEL, Krijgsdokter, C 27.), 3e B. • il Nagels met Koppen. 10-3-17. s Eerwaarde Heer, Ik dank U ten zeerste voor ons gazetje, licl-welk ik ontving in de toopgraven. In mijn « abri » overwoog ik het artikel van on zen vriend ...

Herenthals: wordt verspreid en verzonden aan al de Herenthalsenaren die...

Nu m mer 13. MET TOKLÀTING DER MILITAIRE OVERHEID September 1917. HEREAZHALS Uiordt uerspreiï) en verzondeo a&n al c)e sofôaten u&d F) eftanton REHiElISBâLS) ûie lîuo oDrea opoeuen Qoor De EJJIiûlS fîfroœzenier JhuafiGÔeate S^ffôreôse en C.H. EVCIHIflmS fYmoezenier 6e Linie-Re^irr>ent, IVe 15°: SeÎQiscfi Leger Een woordje ...

St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

ST. JANS MOLENBEEK. NIEUWSBLAD ÏOOR DE SOLDATEN VAN ST. JANS MOLENBEEK. VERSCHIJNT AL§ 'T1 Ailes wat het blad aangaat zenden aan den E.H. Vanden Heuvel aalmoezenier 1° Linie 2* Bat.V Legerafdeeling. xi i i *T i-i w i i ui Aanmoedigend Onthaal. Honderde brieven van dank-betuiging werden ons toegezon-den.De meesten vragen om het blad.je ...

Turnhout: St Jozef's college = Turnhout: collège Saint Joseph

IV" y ./■ // _ jj ■ c? \ y/ \ i? l'c 7> fci 14> 'M i v. ', ; i '/ ' ^■ v..' ■ ' ••{ tc>- ^ ^ )' I » M !> r> c •'- /> - A n - > ' rA Jj , -j J, "• • >? •=> "> - ■ P-"' ^ /;r""/^ x -VxU" y V /V G®e£ gekeurd door de ilitaire sverheid. REDACÎIE Revere-mi J, ïeeus, ...

Het soete Waesland: kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het Land...

Nummer 7 Met toelating der militaire overheid December 1917 HET SOETE WAESLANN O Kosteloos oorlogsblad voor de soldaten van het « Land van Waes » Opstel, Mededeelingen en Steun te zenden aan : HENDRIK HEYMAN, Rue Fontenelle, 29, Le Havre Moed! Vertrouwen I Kop boven! (een Kerst en Nieuwjaarswensch) Mijn beste makkers, 't is de vierde keer, dal ...

Stem uit Gheel

ZONOAG $ A3»aîL 19(7 Wr 11 STEM UIT GHEEL Stiçhfer e» Bç^»urder J. ÎESpM Ktfg aaim. Cj 9 «fe M. Glljl^j C 273. 3e gr. F# // f» CHIJNEW /) /<; « L L E jfï I 1 /V Z? EIV DBUKKERiJ DE KINOERS BOhSHO^^E, ^ieupoaristraat, 10, Veurna. Gheelsche Makkers, Gô zi]t Çheelenaar, ge spreekt eene zeer besohaafde taal die zoovele edeler klinkt ...

Stem uit Gheel

DINSÛAG 25 JULI 1916 Nr 3 STEM UIT GHEEL StîeïUej' en Bestimrtfcr VK%MKKKITS VEBSCHIJNEPf ALLE M A AN DE 0RUKKER1J DE KINDERS BQ&iHOME, Niaupoorîsîraai 10, Veurns. UITHOUDEN net m<; r.fer uat we nu een niauje ihjiuwh, oin met «îlk:ni<J'i*r i« voeling te hlijvpn, in dezb mocilijke S «ii t'»,t(t'rd lijdi'ii nu we zoo "'erre ...

Hobooksch frontblaadje

Dgor den Censor van 't G. H. K. aanvaard N° i23o, 8/12 Nr 12 DECEMBER 1917 HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN INLIGHTINGSDIENST Aile nieuws uit Hoboken, adressen van Hobokenaren in het léger, nieuws over lien, inlich-tingen nopens gesneuvelde, gewonde 0/ gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtingen en antwoorden zenden naar: ...

Ons Sinjorenblad

Nummer 23 TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEIE ONS SINJORENBLAD îiûiic'fûûi wûA.r àe àûlÛûJtôrï wûn ftntwerpeo £□ omli^enùe. —1S2& Bestuurder : Eerw. Pater DEDIER, Aalmoczenier, Zwitserland. Biidragen en nieuws te zenden aan Jos. YAN PELT, hoofdopsteller van Ons Sinjorenblad, I M I O, Sainte-Adresse. Om onze onde Vlaamsche ...

St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

St. Jans Molenbeek. NIÏUWSBMIIVOOR DE SOLDATEN VA» ST. JiNS MOLENBEEK. VERSCHIJNT ALS 'T PAST. isr. ± Ailes wat het blacl aangaat zenden a an den Ê.H.Vanden Heuvel aalmoezenier Ie Linie 2' Bat.Y Le<ïera'deelin°-' © * VAN MOLENBEEK. Zoo verre, zoolarig van huis vveg, voelen wij zoo diep h'oezeer onze familie, onze vrjenden en omge-vinc in ...

Onze Temschenaars

Nummer 3. Mei 1917. ^gar-^^aCTgaKaoa^awap!^^ » i mm umu n ■■ ■ ■■ n ■■,■. m ■-—g—ta——■ Gecensureerd te Cherbourg. - — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars ' —— —— Yoor nieuws, ondersteuning, inlichtingen en nummers zich wenden : à) de soldaten op en achter 't Iront : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent G 248, 7 ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 8. Toegelaten door de Censuur ar " Y" S^' ^«Sï Bestuurder: FRANS AMEL1NCKX, Korporaal, Z 40, Ie Cie. .r;^^'^--rtnr t~-t-ti "-i r- ■"- -»■ i11 i ri —r—1 - r r r i NIEUWJAAR Een vierdemaal reeds vindt Nieuwjaar ons aan den Yzer, die bloedige schans die ons a.scheidt van ouders, vrouw, kinderen, bloed-verwanten en ...

Ons Limburg

M 0 E D G E I) U L I) V E R T R 0 U W EN — en K 0 P B 0 V E N liieuvosblad uiige geven door den « Kring der Limburgers » REDACTIE: 18, RUE JULES LECESNE, LE HAVRE. Ons eerste Verjaringsfeest. Op Zondag 3 juni vierde de « Ivring der Limburgers » zijn eerste verjaringsfeest. Meer dan 200 Limburgers waren om 4 uren in het kdifieluiis « La ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 5 JUNI 1917. Sint-Amands Studentenblad FroiÉad voor studenten ea oud-stiÈDten van Sint-Aïuands college 1e Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, € 127. TERECHTWIJZINGEN. Enkele inlichtingen, eerst toch uit goede bron vernomen, en in onze voorgaande num-mers ...

De stem uit België

Tel«phoon; Central 12 86. Registered at .the General Post Office as a Newspaper. De Stem uit Belgie LEcbo be Belgique Bureel: 55, Russell Square, W.C. Abonnement î ls, 9d, voor drie maanden. Subscription : is4 gd« for three months. No. 38. VRIJDAG, JUNI 11, 1915. Price ld. NIEUWE HERDERLIJKE BRIEF VAN KARDINAAL MERCIER. Please Read This. There ...

De stem uit België

Telephoon : Central 12 86. R egiitét eà mi ik» G outrai Fosi Office ai a Ktn/ifaftr. De Stem tut JSelate X'£cbo be JSelgtque Bureel : 55, Russell Square, W.C. Abonnement t 1s, 9d, voor drie maanden. Subscription : is, 9d, for three months. No. 36. VRIJDAG, MEI 28, 1915. Price ld. DE DUITSCHERS IN BELGIE. ITALIE IN DEN 00RL0G. Please Read This. ...

De Diestenaar: maandblad der soldaten van het kanton Diest

NUMMER 2. TOEGELATEN DOOR DE MILITAIRE OVERHEII). "NOYEMBER 1917. De Dicstenaar MAANDBLAI) DER SOLDATEN VAN HET KANTON 1)1 EST Voor al wat « De Diestekaar» aangaat wende men zich tôt den Aalmoezenier C. Vax Nerom, 1). 264, 15. L. 7-1 propos van brieven. W ie krijgl er geene brieven ? De liefhebbers moeten maar eene gazet sliehten, adressen ...

The Wipers times

Cloth Hall YPRES. This Week j|_ THE THREE DUDS WORLD'S BEST KNQCKABOUTS —o—o—o— BOXJNCING BEÏtTHA THE LITTLE MARVEL, Only l|ins. higî». ■—O—O—û-"* THE JOHNSONS A Shout. A Scream. A Roar. This Season the Johnsoas' hâve carried ail befors them. ETC., ETC. —O—O-O— Entire change of Programme Weekly. BEST VENTILATED HALL ...

Door Vlaanderen heen

Door Vlaanderen heen Geïllustreerd bijblad De Vlaamsche Hoogeschool te Gent. 24 n Oktober 1916 is een groote dag geweest voor Vlaanderen. Het onrecht waaronder de Vlamingen reeds zoolang gebukt gingen, is door de krachtdadigheid van wijlen 7. E. Generaal-Goeverneur von Bissing weggeholpen. Nu hebben de Vlamingen een eigene Hoogeschool, waarvoor ...

Malonne aux armées

l>To �2. Adresser toutes les communications � Nicolas MEYSMANS A, 172 A.B, Le num�ro 1 de Malorine aux Arm�es a �t� le coup de cloche de 5 h. 30' du mutin au campanile de St-Berthuin, comme disait po�tiquement M. l'aum�nier Tilli�re, et Malonne silencieuse. Malonne endormie s'est r�veill�e. Soudain l'immense maison, ...

De payot der taalgrens

£iUlJ) EE^BAJnr' 6 ' • ro-ssgelatar. do or 6? Kr.vgsoveriieià . DE P À Y 0 1 DER ÎAALGREUS . Een volk zal nier vergaanl Bestuurder G, DE CLERCQ,, DO.A.H. Il/B. lste Cie - Bel- # -gisch Leger „ J"ongens . De Payot is er nogmaals met 'n wernig nieuws uit onze duur-bare stresk, Het nieuws wordt van langs om zeldzamer en het weinige ...

Hemixem-Reeth

X uni mer 5. April 1917. HOCDT U FIEB HOCDT C REIN ZEDELI.IK VOLIv GROOT VOLK Hemixem-Reeth t E. II. DE WIT, Kkugsa yi.moezkxikk, A. C. AJ Saixi i -Adhhssk. O'psteixebs : i _ _ „ l D' Ch. VAN MThEC, Kiîijgsdokter, C 2/-), de B. Open brieî aan de jongens van fiemixem. Gaede vrienden, Het is mij een waar genoegen,bij middel van u\v geëerd ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Toegelaten Door de Militaire Overheid N° 20. - Augustus 1918. ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves du Collège IS.-D. d'Anvers. Oorlogsbtad der oud-leerlingen van het O.L. V. Collene, Antwerven. Aile Bijdragen Opzenden naar F. L)E RAEDEMAEKER, Z. 190 6e Cie Maria Mater gratiae Tu nos ab h _ -oge. PRIJSUITDEELING (Haec olim ...

Hobooksch frontblaadje

Nr 22 DOOR DEN CENSOR VAN H ET G. H. K. AANVAARD Nr 1453 — 25-9~l8. OCTOBER 1918 Hobooksche FrontbLaadJe Al wat het " Hobooksch Frontblaadje en Inlichtingsdienst " aangaat zenden naar Aalmoezenier PAUWELS Z. 106. I. - Al wat onze dierbare gîsneuvelden en de Vakstudie betrsft zenden naar Aalmoezenier E. VAN ROMPAEY Z. 82. II. — ...

Hobooksch frontblaadje

Door den Censor van 't G. H. K. aanvaar» N" 21.^8/2/18 N 14 FEBRUARI 1918 HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN ' ÏNLÏCHTÏNGSDIENST Aile nieuws uiî Hoboken, adressen van Hobokenaren in het leger, nieuws over h en, inlich-tingen nopens gewonde of gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtin-gen en antwoorlen zenden naar: ...

Hobooksch frontblaadje

DOOR DÈN CENSOR VAN HET G. H. K. AANVAARD Nr ll8o — 11-8-18. Al wat het " Hobooksch Frontblaadje en Inlichtingsdienst " aangaat zenden naar Aalmoezenlor PAUWELS Z. 108. I. - Al wat onze dierbare gesneuvelden en de Vakstudie betreft zenden naar Aalmoezenier E. VAN ROMPAEY Z. 82. II. --- Inschrijving : Gratis voor soldaten, ...

Het kanton Haacht onder de wapens: kosteloos frontblad voor de soldaten...

Nummer 1 MET TOELATING DER MILITAIRE OVERHEID Auguslus 1917. HET Kanton Haacht onder de Wapens Kosteloos Frontblad voor de Soldaten van het Kanton Haacht. Beheer: »s. CASTEELS, Aalmoezeniei* D 21, M 7.'). STA VUI8T EN VOET DE YANE OM I RENT ! Ons Blaadje. Zonder grooten opschik,oiigekunsteld, zooals lel een oorlogsman past, trekt ons schachtje ...