Stem uit Gheel

628480 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 08 April. Stem uit Gheel. Konsultiert 23 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/js9h41kb5f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ZONOAG $ A3»aîL 19(7 Wr 11 STEM UIT GHEEL Stiçhfer e» Bç^»urder J. ÎESpM Ktfg aaim. Cj 9 «fe M. Glljl^j C 273. 3e gr. F# // f» CHIJNEW /) /<; « L L E jfï I 1 /V Z? EIV DBUKKERiJ DE KINOERS BOhSHO^^E, ^ieupoaristraat, 10, Veurna. Gheelsche Makkers, Gô zi]t Çheelenaar, ge spreekt eene zeer besohaafde taal die zoovele edeler klinkt dan al wat ge rond u {îoort spreken. ge hebt eene mindere of meerdere, maar loob vuklorjrule opvoeding genoten om zelfs uit leerrijke studiekririgftn veel 11141 ta rekken, daanim i$ daarin uwe plaats. Hoe die kringen bijgewoond ?. Hoe die boeken en tijd-s.chriiten gelezen ?. Moet gij alleen bevragen handen en voeten te ver-warraen rond een gloeiend vqqrtje, — Hoepel een ge-wicbtige bijreden in wintertijd, nochthans moet gij meer yvillen, Gij moet op verstandigs wijze lezen. Oh, Conscience schrijft zulke *bo<îiende verhalen en me» is zoo gejaagd en ben'euwder het einde van te ver-nsmen ; men ?qjj gansohe bladzijden overslaan, geen acht rneer wijden aan de vloeiende taal en rijke beelden. Weest verstandig, en leest met gespannep aaodacht om het voile begrip Je verkiijger. van wat gij leest. Maakt de uitgeteekende personen en dier gemoedstemmingen u eigen ; leelt mede het verhaal al3of gij er zelf in betrok-ken waart. Prent in uwe verbeelding het beeld dier rijke land-poweîî en noes'e werkjabriejien alsof ge ze ip werkelijk-b<"id voor u zaagt Luisteri aandacblig naar de voordrschîen in den Vlaam-schen studkkHng en naar de uitgeloKte besprekingen. Ge zuit ?ldus zeil voljjaati zijn, overUiigd ie!§ meer te weten, )Dwe ouders en kennissen die u nu zelfs met hiK.ne wijze yv.ep.kpn niet meer kunuen stcunen, zouden u van \erre bedanken sn geluk wenôchen om mvtasie wilskracht. Bij uw biijde yvedèrjspmsi zullen zij van uitjubelende blijdscbap opspringen niet alleen dat ga hun zijt weergekeerd na zuike langdurige ep doodsge-vaarlijke ballingscbap, maar dat ge trots ailes hun nog schccner nog veifijnder zijtin de armen gevlogen. Wij alien Gheîenaren leveren we een sterk bewijs, dat tevens onzen vroegoren wdldoeners als een dankba'û hulile /.al toeklinken, dathun werk niet doell^os is ver-loren; geg/jao dat hunne collèges, patronaten en jong-)ingschap3bonden de veihoopte vrochten hebben afgewor pen met ons in de mogelijkheid te stellen door eigen Studie in g ede l -zing hun bpgonnen ontwjfcWings-werk te ifunneo dooririjven. J H. Korte Overgeging. « W GhMscHe inakkert» daarfhet Paaschtijd is, laat me toe u xpeniijk, '/onder §omwegen een goed raad te geven : iiopdt ir.ven Paschen, gelijk gii thuis placht te doen. Misschien iser wd] een enkel onder u, bij wje:i de lange duur van den oorlog verzwakkii^g heeft ^verqorzaak! » j-ijn ehristelijk' leven, infzijn geloof. Ikjschrijf dit niet neerzoncjer weeajoed, omdat ik fweetïhoe erg dat is ot wprdet) kan, ik wiljhier niet verder op'ingaan — pr»s bladje dient niet om| te sermonen — maar deze vraag nn,et ik u tochfter j(overweging voû^leggen : Hebt ge er u ooit slechtep, bijfbevopden, ppndatfge christep mepsch waart ? Waart ge integendeel niet beter'fmensch, geluk-kiger, geruster, gehechter aan al wat goed, dengdeiijk, verheven is ? Gaf bel geloof u geene- reime vreûgde te smaker, ? Mij dunkt en met 't geharrewar|van den oorlog valt het mij meer op — het leven beteekent zoo weinig, is zoo raadselaohtig, ja bst wprdt bijna qnzjn, als me» die reljgie 'terzij laat. Ik ontyang;'zooeven,'*een brijef vap een enbekepde, die zich bij?mijfbeklaagt (datj/ijn vriend, vroeger een goed, braaf, echt christen jongen, nu het rechte S(.oor fichijot bijster te worden en zijnen kop| opboopt met da meest domme. rnechte, ongerijmdste princiepeu, welke heui voorzeker door ksmaraden ingepompt worden. Ocb. in plaats van het oor te leenen aan aile zot gezwets rond om u, zoudt ge niet beter doen «w eigen verstand te lattn spreken, of bij Jieden te rade te gaan, die verstand bebbep van zaken ? K. GIUS, o9!m.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Stem uit Gheel gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Veurne von 1916 bis 1917.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung