Ihr Suchauftrag * hat 123 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Veurne

Filter

Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

HoogesehooluitbreidiDg op de voorîinie W2 S.K.V.H. - S.U.C.W. onder hooge bescherming van Zijne Excellentie den Heer Minister van Oorlog Practische Wenken bij het sehrijven van onze Moedertaal door FILIP DE PILLECYN ITzer, A.pril 191 "7 Veurne, Druk. M. ...

Stem uit Gheel

ZONOAG $ A3»aîL 19(7 Wr 11 STEM UIT GHEEL Stiçhfer e» Bç^»urder J. ÎESpM Ktfg aaim. Cj 9 «fe M. Glljl^j C 273. 3e gr. F# // f» CHIJNEW /) /<; « L L E jfï I 1 /V Z? EIV DBUKKERiJ DE KINOERS BOhSHO^^E, ^ieupoaristraat, 10, Veurna. Gheelsche Makkers, Gô zi]t Çheelenaar, ge spreekt eene zeer besohaafde taal die zoovele edeler klinkt ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Toegelaten Door de Militaire Overheid N° 20. - Augustus 1918. ENTRE NOUS. ONDER ONS. Bulletin des anciens Elèves du Collège IS.-D. d'Anvers. Oorlogsbtad der oud-leerlingen van het O.L. V. Collene, Antwerven. Aile Bijdragen Opzenden naar F. L)E RAEDEMAEKER, Z. 190 6e Cie Maria Mater gratiae Tu nos ab h _ -oge. PRIJSUITDEELING (Haec olim ...

Hoogeschooluitbreiding op de voorlinie = Extension universitaire au front

VAKOPLEIDING Wordt, al wat ge worden kunt ! (Kard. Mercier.) * Wat maakt de grootheid uit van een volk ? Niet de uitgestrektheid zijner grenzen. Niet de goudrijkdom zijner nationale geldkas. Zelfs niet de roem zijner geschiedenis. Maar wel : de zedelijke grootheid. het ware beschavingspeil, de alzijdige en verdeelde ontwikkelirîg der eenlingen ...

De Rupelgalm

April 1917. 7de Nummer. DE RUPELGALM LEVEJST ls STFtEVJEJST ! voor de soldaten der Rupelboorden. i E. H. Van Linden aalmoezenier IljCyy. Opstelraad s ojluitenant J. Rombouts C 1J2 5 Cie. I Cam. VanderPlanken, rue Jean Jacques Rousseau 2ç, Paris» Briefwisselaars en medewerkers worden gevraagd voor elk dorp der Rupelboorden. Doet wat ge ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

Entre Nous Onder Ons Anciens élèves du Qud-leeriiugen van faet Collège N. D. d'Anvers. O. L. V. Gollege Antwerpen. van P. Oscar Erkens S. J. Brankardier. tDen 3 Februari 1917 overleed de E. P. Oscar Erker.s S. J., b^ank^r-dier bij 't ie jagers te v t. Bij vas 's morgens naar een voorpost gegaan ten Noorden van Dixmude oti eenen gekwetsten te ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

ENTRE NOUS Anciens élèves du Collège N. D. d'Anvers JUIN 1917 ONDER ONS Oud-leerlingen van het 0. L. V. College, Antwerpen JUNI 1917 Maria, Mater Gratis Tu nos ab hoste protege. IN MEMORIAM Den 7cn April 1917 overleed, te Hastings in Enge-land de E. P. ALOIS BERTELS, wel gekend door aile Antwerpenaars. Sinds lange jaren oefende hij in de ...

Onder ons: oudleerlingen van Onze Lieve Vrouw College Antwerpen = Entre...

...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

Pîen aoor d© censuur, IN" y27=25.ô48 MAAND JUU = OOGST 1Q18 IN" 4-14 DE DORPSKLOK Frontblad voor de Soldaten van : Meulebeke, Beveren-bij-Roeselare, Zwevezeele, Ardooie, Huddervoorde,Coolscamp,Eeghem? Lichtervelde, Wyngene, Gits. Van ons jongens, "Voor ons jongens. Uitgever; L. Vercruysse, 2.115 — 4. Redaktie : N. Dejonghe, Brank. ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

Toegelaten door de krijgsovérheid, N. 131 — 23-1-18 Januari=Februari ÎQSS. rs° ÎO » 1. De Dorpsklok miindeii]kseh fpontblad tfoo? de soidaten van Goolskamp, I. |l8ali:beke,JîFdooi8?Zcaevezeele,RaQdcîjvooMeîEeghem. Vain orafc® «Jor^sîo-s» Voor ons Jongsns, Ons, zonen van rrsldtiert Vla.ariderland, Ons fc»îr«d«> ©en waifrrjs ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

FEBRUARI 1919. N° 16 DE DORPSKLOK Frontblad voor de soldaten van: EV3eulebek@, Beveren, Zwe-vezeele, Ardooie, Coolscamp, Eeghem, Gits Lichtervelde, Rousselare, Wyngene. Van ons jcngens, Voor ons jongens. Redaktie : N. De Jonghe, Ziekenverzorger Hospitaal der Engelsche Damen, Karmerstr, Brugge. Ons, Zonen van midden Vlaanderland Ons binde een ...

"De dorpsklok: frontblad verschijnende voor de soldaten van Meulebeke,...

...

Seiten