St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek

627740 0
01 Januar 1914
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 01 Januar. St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dj58c9rs9b/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

St. Jans Molenbeek. NIÏUWSBMIIVOOR DE SOLDATEN VA» ST. JiNS MOLENBEEK. VERSCHIJNT ALS 'T PAST. isr. ± Ailes wat het blacl aangaat zenden a an den Ê.H.Vanden Heuvel aalmoezenier Ie Linie 2' Bat.Y Le<ïera'deelin°-' © * VAN MOLENBEEK. Zoo verre, zoolarig van huis vveg, voelen wij zoo diep h'oezeer onze familie, onze vrjenden en omge-vinc in ons taart leefden. o Hetunr, waaropdé briefd rager zi j n da ge I ij k sel i e ro nd e d oe t, vv ord t. door ons gretig verwncht en wij verdringen ons rond hein om te zien ofer niets vaiï Molenbeek is. 11et-injuste, het onbeduidendsle nieuws, als tiel maar van Molenbeek komf.boezeintoris liet groôt-slebelangin.Wat moer tietdan oinds iri Molèn-beek zijn, wanneer dààr riebnel-dragerzijn ronde doet ? Iloe gelukkigzijn wij niet.op on-zen weg alhier soldaten van Molenbeek tegen te komen: kennis wordt aanstonds aangef<noo| t, rnen spreekt over vroeger^schro ne li.jden en dan ni st. sleeds alti.jd dezelfde vraag: krijgtgenog ni. uws van Molenbeek. Wat moet het aangenaam eu troostend zijn in Molenbeek, wan-neer onze fatnilién elkaarte.u:en komen en over ons, over tiun angst en hoop met elkander eens kun-nen spreken. Dikwij^s vragen wij onsaf: waar zôu die of die mogen zijn; hij is ook in 't leger, maar waar /.on hij zijn ? Leeft hij nog? Kn wij vragen rechts en links, meestal zonder iets te weten te komen. [Ioe pijnlijk moet het zijn, wanneer diezelfde vraag in Molenbeek gesteld wordt : Waar zou hij zijn, leeft hij nog ? Ons bladje _ «S-t. Jans Molenbeek» heeft voor doel aau al de Molen-beekenaars in 't leger, nieuws te geven over Molenbeek. Ons bladje Jans iMiolenlDeelî:)) zal ook de lijst geven van al de Molenbeekenaars in 't leger. Ons bladje «St. Jans Molenbeete» gelast zieti ook,zoo goçdmogelijk, brievèn van soklaten van Molenbeek, naar Molenbeek te zenden alsook brieven nit Molenbeek aan de soldait n te beslellen. Ons bladje «St. ivroleiilDeelî:» zal ook, zoo 't ongvlnk wilde dat ereensrenveldeoi'ge wetstwerd, ail meedeelen aan zijne sfrijdge zellen : de Molenbeekenaars, Met een woord : ailes waarin eenig be'arig gestçld wordt, aan de soklaten van Molenbeek mee-deelen en van den anderen kant, naar Molenbeek nieuws van onze soldaten zenden. Martncn van Molenbeek : zoe-ken wij in de onderlingergenegen-heid en hulp, orne sterkte, onzen Iroost. f.eei'en wij. meer dan ooil elkander keïmen, elkanderbemin-nen, houden -wij van ni; Ikaar. geven wij 'tallen kante, het voor-beeld van dappere soldaten. Het zal onze famille in Mo'enbeek zoo'n deugd doen. te vernemen dat wij mekaar zoo goed verstaan. Zoozullen wij en zij, samert, deze di'oevige en angstige tijden doormakend, eens ons verheugen om verworven vrijheid en roem. De band tusschen ons gesmeed onder het vuur der kanormen. zal steeds nauwer en nauwer toe-gehaald worden, naarmate wij el-kaar beter kermen. Wij koesteren de stellige overfuiging dat ons bladje « St. Jans Molenbeek » bij elken Molenbeekenaar, welkom zal wezen, dat elkeen gaarne in de mate zijner krachten er aan zal medewerken. Wij vragen uwe rcedewerkiiïg. Om de lijsten der Molenbeokcnaajs in 't leger op te stellen, hebben v ij ge< ne andere inliehtingen dan degenen die gij ons wilt bezorgrn. Vandaag geven wij een eerste lijst welke natuurlijk verre van volledig is, want er moelen meer dan duizend Molenbeekenaars in 't leger zijn ; deze eerste lijst bevat enkel de namerr van mannen die wij reèhts rn links teg( 11-kwamen of die door on/,e brmiddeling reeds brieven verzonden. Hoe kunt gij meewerken ? Heel eenvoudig : t. Dit bladje voortgeven aan de Molenbeekenaars die gij tegenkômt. 2. Hrn zeggen dat /.ij, om het blad te ontvangcn, ons enkel hun naam, voornaam. adres in 't léger (n woonplaats te Molenbeek opzendOi 3. Zoo gij met zekerheid wect dat ( r een on/.er stadsgenooten gesneuveld is, dit lati n weten, alsook : waar, welke n datnni en waar bij begravtn ligt. 4. Zoog'j met ze'erhtid weet,dat ereen der ou/,en geskwetst werd of zi. k wordt, meedeelen of de kwetsuur of 'io.kte ei'g is: 7.00 m-ogeli.jk, narr welk gasthuis hij vervoerd werd. 5. Zoo gij van adres in 't leger verniriez, het ons laten weten. 0. Het nieuws dat ge gaarne in 'tbladje zoudt zien versehijnen, is alti.jd welkom. ^ Briefwisseling voor militaire n van Molenbeek. Zoo ge geen mogelijklieid ziet om met uwe familia in correspondentie te komen moogrt gij deze naar ons zenden. Sehrijft uw nieuws op een enkel blad, maar op beirie kanten. Sehrijft uwe brieven duide'.ijk met inkt. De datum v. n verzending moogt ge zetten, zoo ge wilt. Nietsprtken van oorlog. Ook niet zeggen in welkestad of dorp ge verbli.jft. Ook onze tusschenkomst niet vermelden. Steekt uw briefin een omslag daarop het adres vanuwen thuis, aan de aohter-zijde uw soldatenadres. Geen postzegels opplakken. Ge steekt dat tlles in een anderen briefomslag, daarop sehrijft ge ons adres en wij zorgen er dan voor. Dus geen onkosten. Is 't goed zoo ? Wij doen ons best om de kaarten doen toekomen ; talrijk zijn de soldaten die nog nooit nieuws hadden ontvangen en er door onze bemiddeling aankregen, hetgeen nochtans niet zeggen wil, dater misschien geen tijden zu.llen komen dat het wat lastiger gaan zal.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel St. Jans Molenbeek: nieuwsblad voor de soldaten van St. Jans Molenbeek gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Alveringem von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung