Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk

1267385 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Juni. Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk. Konsultiert 25 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3r0pr7n957/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

NUMMER 5 JUNI 1917. Sint-Amands Studentenblad FroiÉad voor studenten ea oud-stiÈDten van Sint-Aïuands college 1e Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, € 127. TERECHTWIJZINGEN. Enkele inlichtingen, eerst toch uit goede bron vernomen, en in onze voorgaande num-mers overgedrukt, zijn mis. Niemand en neme dit euvel op ; 't is nu zoo moeilijk volstrekte zekerheid te bekomen. Wij reke-nen vast op de weiwillendheid en de gene-gene medewerking van allen. Dank op voor-hand aan al wie een handjen toesteekt. — In onze lijst der gesneuvelden, April-nummer, bl. 5, in plaats van Emile Lannoy, • leest Achille Lannoy. Die stierf den helden-dood op 4n December 1915, en ligt begraven op het militair kerkhof te Adinkerke. — Nummer 4, Meimaand, blz. 7, leest : Dr Etienne Debbaudt, Chevalier de l'Ordre de la Couronne — Croix de guerre. — Léon Soete, mission'aris in Afrika, heb-ben \ve aangezien als vermist. Wij vernemen, dat hij, kort vôôr den oorlog, uit Carthago vertrok om reden van ziekte, en te Kortrijk verbleef. Op i" Augustus 1914, werd hij op-geroepen als ziekenverpleger, en deed enkele weken dienst in 't militair hospitaal te Ant-werpen. Doch zijn gezondheidstoestand liet het hem verder niet meer toe ; hij werd ge-reformeerd, en keerde terug naar huis. In Januari 1915 — uit Kortrijk komt er zoo bitter weinig nieuws ov&r — was hij op de beterhand. — Bl. 5. nr 3 leest: gesneuveld: Louis Delputte, caporaal, y* Jag. te voet. 4/11 Ve Legerafdeeling. f In Mémo ri a m Inlichtingen nopens onze gesneuvelden ▼ Mededeelingen van Dr De Braiïandere, C 65, 3e Bat. Met groot spijt vernemen \ve het afsterven van onzen strijdmakker Van Laere Marcel, zoon van Dr Van Laere van St-Anne (bij Kortrijk). In Namen werd hij krijgsgevangen geno-men en naar Soltau overgebracht. Die jon-geling, rild opgeschoten, met eene flauwe lichaamsbouw, weerstond opperbest, twee jaar lang aan al de ontberingen en het juk van zijn gevangenschap ; maar 't duurde te lang ; hij wierd gevaarlijk ziek en in December 1916 over Zwitserland naar Lyon ge-voerd ; daar stierf hij reeds in Januari 1917. Wij bieden zijnen broeder Emile, C 244, 7e Com. de uitdrukking van ons oprecht medegevoelen. — Mededeeling van Herman Depla, Bran-kardier, C 265, 4e Cie. C. A. A. B. Ik heb toevallig het volgende ontdekt : op het kerkhof, te Caeskerke, tusschen Oude-Capelle en oude Barreel, ligt het graf van Pierre Depoortere ; 'n gewoon kruisje met volgende woorden : Hier rust De Poortere Pieter, grenadier, geboren te Kortrijk den 27" Juni 1895, gesneuveld voor 't Vaderland te Dixmude, den i5n November ig!5. D'autre part nous apprenons les détails qui suivent : Pierre s'était engagé en juillet i5, malgré un premier cas de réforme, malgré mes instances ; je savais qu'il n'était pas des plus solides, et lui conseillais d'attendre^ puisqu'il était réformé. — Malgré cela, et à l'aide d'un certificat d'aptitude arraché à Lin médecin français, il est entré à l'infanterie, et, à peine i5 jours aux tranchées, a été frappé à la tête par un éclat d'obus. J'ai eu la consolation d'apprendre que la longue souffrance lui a été épargnée ; je tiens à son souvenir, parce que je sais combien la liberté et le droit lui étaient chers, et que ses principes ont toujours été la règle supérieure de sa conduite. Communication du Dr Etienne Debbauot, C 99, IIe Bat.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van Sint-Amands College te Kortrijk gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Stavele von 1917 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung