Ihr Suchauftrag * hat 191 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Stavele

Filter

St. Denijs Westrem aan 't front

Verscïîijnt a!s 't past. Nummer. September 1917. S'DENUS WESTREM AAn't Front. Toegelaten cloor de f -nsrr.r. (Admis par li l et'-sure). — D 4fiô — 7-8-17. Opstel er : Cooseman Gaston, Brankardier — D 254 —■ 12àQ K": Belgisch Leger. Secretaris-Schaibewaarder : Vanrenîerghem Raymond — D 258 — Belgiscli Leger. Drukker-Uitgever ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

NUMMER 3. met toelating der krijgsoverheii n° 7i3 — i5-5-i8. ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN 'T OUDENAARDSCHE Dietsch, geen Duitsch. We zijn 't éen en niet het ander !... Gesticht door: Maurits vandewalle(Eine) Z 220,9eKie. Adhémar De Surgeloose (Gavere) Z 17. Land van Oudenaarde O land van Oudenaarde, heuvels en valleien, En welig woudland ...

t Nieuws van St Truiden

Nummer 23 Toegelaten door de Kriiqsoverheid aprïl 1918 't Nieuws Van St Truiden OorlogsWad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opst bij X. MOLEIAlSrT, aalmoezenier, O.I. A., ETJ (Seine-InférieTare BERICHT : Met dit nummer is het werkje : « Over geslachtziekten » van Dr D. Snoek Henkemans, gevoegd. Het gaat gepaard met het artikel van ...

Onze gazet

...

Hobooksch frontblaadje

Door den Censor van 't G. H. K. aanvaard N° 568; 17/4/18 Nr 17 MEI lcrtS HOBOOKSCH FRONTBLAADJE EN INLICHTINGSDIENST Aile ni eu w s uit Hoboken, adressen van Hobokenaren in het lecjer, nienws over hen, inlich-tingen nopens gewonde of gedekoreerde Hobokenaren, geldelijke bijdragen, vragen naar inlichtin- gen en antwoorden zenden naar: Aalmoezenier ...

De Bilsenaar

Nummlr 3. A V V X V November 1918. DE BILSENAAR >3i[iT3noig st> g-tGs.sJ-ifim-.n;.; Isri :jno «fifi Censeur n' 1424. Kostelo&s Gouv.- en Frontblad voor de Soidaten van 't KanîOn Bilsen . MET DE T0ELAT1NG OER KRIJGSOVERHEID . BESTUURDER : A, Hanssen, Aalm. Z. 290 I. Tot onze Lezers N° 3 van ons frontblad werd reeds begin september aan ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

TVVEEDE JAARGANG NUMMER 2 Aanvaard door de Censuur. N° 475 datum 28 Maart 1918 MAART-ÂPRIL 1918. Sint-Amands Studentenblad Froilad voor studenten en oad-studenteii van Sint-Amands eollege te Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, Z 203. Een nieuwe Veelhelovende ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 4 MEI 1917. Sint-Amands Studentenblad Front»! wor stieiten en oud-studenten van Sint-Amands collene te Kortriik. .1 \I VUllUljU IV II VI VI IJI1» Verschiint als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar B. H. Mullie, Aalmoezenier, C 127. Extraits du carnet de campagne d'un très-ancien de St-Amand Mardi, 18 Août 1914. ...

Kortrijks oorlogsblad

EERSTE NUMMER MEI 1917. Kortrijks Oorlogsblad Verschljïit als 't kan ! Heil zal uit lijden groeien Van 7 moe gemarteld land ! Ailes wat uitgave en opstel belreft sture men aan korp'. Jef VANDE KERKHOVE, C 245, 9de Kie Voor andere inlichtingen schrijve men aan soldaat Arthur VAN DEN BROUCKE, zelfde adres. OPROEP! Nu wij er toe gekomen zijn een ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER Letterkundig tijdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel groot is. Eendracht maakt macht. Een land zal groot blijven aïs het zijne kenspreuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. TEMPERE-MUYLE, 17, Rue do Vie, Calais (France). De bijdragen uit Vrankrijk of Engeland te ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 1]. Toegelaten door de Censuur Willebroeck aan't front ^ Bestuurder : FRANS AMELINCKX, sergeant, 15e linie. Onze terngkomst te Willebroeck Eene koortsachtige gejaagdheid doorliep liée front. Het gerucht van een aanstaand ofïensief verspreidde zich ten aile kanten, door de eenen onthaald als eene onmogelijkheid gezien de gering-heid van ...

Hobooksch frontblaadje

...

Seiten