Ihr Suchauftrag * hat 191 Ergebnisse ergeben

a-z Index der Titel
  • Stavele

Filter

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 10 en 11. Aanvaard door de Censuui N° 1311 datum 22-12-1917 • NOVEMBER EN DECEMBER 1917 Sint-Amands Studentenblad FrontMad voor studenten en oiid-studenten va» Sint-Amaiids college le Kortrijk Verschijnt als 't past. Voor wat uiigave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Mullie, Aalmoezenier, D 288. Letterkundige Bijdragen Een ...

Willebroeck aan 't front

NUMMER 1]. Toegelaten door de Censuur Willebroeck aan't front ^ Bestuurder : FRANS AMELINCKX, sergeant, 15e linie. Onze terngkomst te Willebroeck Eene koortsachtige gejaagdheid doorliep liée front. Het gerucht van een aanstaand ofïensief verspreidde zich ten aile kanten, door de eenen onthaald als eene onmogelijkheid gezien de gering-heid van ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NUMMER 2 MAART 1917. Sint-Amands Studentenblad Froiilad voor studenten en oud-studeitei van Sint-Anamls colteoe te Kortrijk. Verschijnt als 'tpast. Voor wat uitgave en opstel betreft, ailes sturen naar E. H. Muliis, aalmoezenier, C. 127. Bericht. — Wij verzoeken onze lezers, ons het adres te vragen, van de vrienden met wie ze begeeren in ...

De Marckenaar

y N'-16 DOOR DE CENCUUR TOEGELATEN B i3l- — 10-2-18. JANUARI — FEBRUARI 1018. DE MARCKENAAR " Voor God en Vaderland „ Opsteller: R. De Brabandere, Hulpdokter, Z 133, I B°V BSSTE MAKKERS We staan weêrom voor het einde van eenen jaarkring met het sp'jtig gevoel dat onze beste verwachtingen in duigen zijn gevallen, maar tevens met de ...

Sint-Amands studentenblad: frontblad voor studenten en oud-studenten van...

NIJMMER OKTOBER 191 Aanvaard door de CENSUUR. Nr 105C fî_1 1-17 Frontblad voor studenten en oiid-stadente va» Sint-Amands coDege te Kortrijk h voor wat uitgave en = opstel betreft, alles sturen naar. E. H. MULLIE Aalmoezenier, D. 26É Versahiint als 't »asi Overweging uit de loopgraven Wcit mij doet nadenken Hoe geerne toover ik mij vervlogen ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

i« Jaap — No 7. Eet Efuraraer iO Eentiemen Juni (!• helft) 1916 ROND DEN YZER Letterkundiq tifdschrift voor Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGBN Ben klein iand kan groot zijn / S als zijne ziel groot is. lendracht maaït macht. Een land zal groot blijven als het «ijne kenspreuk getrouw blijft. 1 Drukker-Uitgever: A. TEMPERE-MU YLE ...

Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

ROND DEN YZER L,etierKunaig tijciscnriit voor tseigeniana VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Ecn klein land kan groot zijn Eendracht Een land zal groot blijven als het als zijne ziel groot is. maukt macht. zijne kensprcuk getrouw blijft. Drukker-Uitgever : A. TEMPERE-MUYLE, 17, Rue do Vie, Calais (France). Do taijdragen uit Vrankrijk of Engeland te ...

t Nieuws van St Truiden

Beste Makkers Beste Makkers Beste Makkers Beste Makkers Nummer 20 Toegelaten door de Ceasuur besluit N° 1267 16(12 1.917. Januari 1918 'îNieuws van St Truiden Oôrlogsblad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opsiel bij X. MOLHANT, aalmoezenier D iç, IIIe gr. in Juli laatsleden gevallen is, getrof-fen door een kogelin hethoofd.Weest hem ...

Onze wensch voor de jongens van 't Oudenaardsche

JTAWUARI 1#1S met toelating der krijgsoverhei». »' IG VAUT I>KV 11 JA NU A ICI 101». ONZE WENSCH VOOR DE JONGENS VAN HET OUDENAARDSCHE Wie de taal van het Volk miskent Miskent het Volk zelf! gesticht door : Maurits Van de Walle (Eine), Z. 67, 5e ploeg, Adhemar De Surgeloose (Gavere), Gent-Oost. Ter bevrijding van het Vaderland. Opgedragen ...

t Nieuws van St Truiden

Nummer 16 April 1917 't Nieuws van St Truiden Oérlogsblad voor Soldaten van St. Truiden en omstreken Opstel bij X. MOLHANT, aalmoezenier C 23o, IIIe gr. (Kapelaan van S1 Marten S1 Truiden.) Beminde Makkers, ZALIGE Paschen ! Mocht de goedejesus, die in uw harte gekomen is op dien schoonen dag zijner Verrijzenis, u zijnen milden zegen schenken, in ...

Sint-Rombouts

Nummer 9-10. April-Mei 1917 SINT-ROMBOUTS Maandblad voor studenten en oud-studenten van S^Romboutscollege te lYlechelen. Sint-Rombouts, wees nu fier op uwc zonen Die vrij en vrank de gansche wereld toonen Wat christendeugd en heldenmoed vermag. VersjDreid door : E. ff. làoon, aalmoe?enier G. 250, 2e êroep, en E. ft. tôelpaire, aalmoe?enier, C. ...

Onze gazet

N° 17 YZERFRONT i3 Februari 1918 gezien door de censuur, N° 180 VOOR GOD KONING EN VADERLAND ONZE GAZET Yerschijnt als 't past voor de strijders van Wilryck MET TOELATING DER LEGEROVERHEID. Waarde Vriend, Hebt gij reeds opgemerkt, hoe gansch t' menschdom rondom Jezus-Christus ge-sçhaard is? Velen vallen op de knieën. en vol eerbied, aanbidden ...

Seiten