Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland

628294 0
01 Januar 1916
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 01 Januar. Rond den Yzer: letterkundig tijdschrift voor Belgenland. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/qf8jd4qm26/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

ROND DEN YZER licttet^kundig tijdsehtfift voop Belgenland VERSCHIJNENDE ALLE VEERTIEN DAGEN Een klein land kan groot zijn als zijne ziel groot is. Eendracht maakt macht. Een land zal groot blijven als het zijne kenspreuk getrouw blijft. » r>«ii a - - - - - «« r - i ■ n Aé ftrt fi t~ r - Drukker-uitgever : ALEXIS DE CARNE, Stavele. — Bijdragen te zenden : Villa LEOPOLD, De Panne. Abonnement aan 2 fr. 50 's jaars. — 't Bedrag1 voorop betaalbaar ten Bureel R. D. Y. Stavele. Rond den Yzer doet denken op Rond den Heerd, dit schoon betreurd weekblad, dat zooveel bijgebracht heeft tôt de heropbeu-ring van Vlaanderen en tôt den roetn van geheel Belgenland. Rond den Heerd, nam de belangen van' Vlaanderen ter herte, opdat Vlaanderen zijn zelven zoude gebleven zijn, en door zijn eigen krachten zoude vooruitgegaan hebben op den weg der ware beschaving door zijn roemrijk verleden voor gebaand. Rond den Heerd was een wijs en verstan-dig tijdschrift dat ailes te werke stelde, voor eigen taal, eigen landaard, eigen kunst, eigen wetenschap, eigen grootheid, eigen roem te bewaren en te bevorderen. Rond den Yzer doet denken op Rond den Heerd, maar Rond den Heerd — schier ongeloovelijk — denkt ook op Rond den Yzer! Mannen van dien guide n die weder hunne ■< ganzenpenne» gescherpt hebben, om nu het vereenigings-teeken te worden tusschen Rond den Heerd en Rond den Yzer. /s dit niet schoon? Rond den Yzer doet nog denken op Bie-korf uit Rond den Heerd gesproten, Biekorf dit verdienstvolle blad, wiens verblijvende lezing wij nu missen. Doch, de neerstige bietjes vinden alleen hun zeem, niet alleenlijk hier en daar nog langs den Yzer, maar ook in den vreemde, en zoo komen zij hunnen voorraad, dien ze eerst dachten afzondt rlijk uit te geven, met welwillendheid en genegenheld bij den onze n voegen. 't Zijn zij, die de eerste pogingen om een letterkundig tijdschrift te stichten, gedaan hebben ; daarom ook zullen wij hunne dichterlijke hoofding « de Roode Roozen van den Yzer » in ons blad, voor bijdragen van bijzonderen aard, behouden. Zoo hebben wij een koppel peerden voor den wagen gespannen. Rond den Yzer zal dan, gelijk weleer Rond den Heerd, de belangen van Vlaanderen en van geheel belgenland, volgens de mate zijner krachten, behertigen. Rond den Yzer zal de groote lessen door den huidigen oorlog gegeven te bate nemen : om onze letterkunde, van aile uitheemsche richting ontdaan, door eigen Belgische stuurkracht te bewegen ; om eigen taal, eigen landaard, eigen kunst, eigen wetenschap te bewaren en te bevorderen ; om eigen grootheid, eigen roem, eigen schoonheid in ons land te leeren kennen en • naar weerde scliatten ; om goede verstandhouding, eendracht, ge-negenheid, broederlijkheid te doen heerschen onder alleBelgen,onder Vlamingeu en \Valen, met de oog op onze kenspreuk, die deze is van ons Vaderland : Eendracht maakt Macht. H. VAN H A MME. Ie Jaar — N° 1 Het nummer 10 centiemen In Nieuwjaarmaand 1916

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung