Onze Temschenaars

594480 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 Mai. Onze Temschenaars. Konsultiert 24 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2n4zg6gm1z/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nummer 3. Mei 1917. ^gar-^^aCTgaKaoa^awap!^^ » i mm umu n ■■ ■ ■■ n ■■,■. m ■-—g—ta——■ Gecensureerd te Cherbourg. - — Prijs : KOSTELOOS. Onze Temschenaars ' —— —— Yoor nieuws, ondersteuning, inlichtingen en nummers zich wenden : à) de soldaten op en achter 't Iront : tôt Octaaf BULTERYS, Sergent G 248, 7 Cie - Belgisch Veldleger ; ' bj de vluchtelingen en krijgsgevangenen : tôt Cl. DE LANDTSHEER, soldat, au Consulat Belge, Cherbourg. (Onze Temschenaars in Holland: tôt Aug. Brys, Loods 21,Kamp,Harderwijk) Soldaten van Temsche! ouiuaiicn w4*11 B Wij doen een oproep total onze soldaten en oud-solda(en van dezen oorlog,onste helpen in het samenstel-len van ons GrULDENBOEK. Dit gedenkboek zal bevatten : 1° Al de namen onzer soldaten ; 2° Hunne portretten ; | 3° Onderscheidingen, en onze ge-sneuvelde makkers. Dit album zal laters naar Temsche worden overgebracht en als eeuwige gedenkenis zijn voor U allen,uwe ou-ders en die U dierbaar zijn, en ons nakomelingschap. Wij verzoeken U dus vriendelilc de hierbijgaande vragenlijst zeerstiptin te vullen en seffens weer te zenden metuw portretjaan'topgegeven adres In ons vorig nr meldden wij het ver" schrikkelik nieuws der verdwijning op 26 Maart 1917 der gebroeders YAN RAEMDONCK FRANS en EDWARD, beiden sergent in C 131,6e Kompagnie Relaas, geen hoopstraalt ons nog toe uit dien zwarten doodennacht... Yer-pletterend was het wreede nieuws !.. Nu slapen beiden den eeuwigen doo-denslaap tusschen onze en de vijande-| like lijnen. 18 dagen na hunne verdwijning heett men beiden gevonden rustend in elkaars armen. .. dood. FRANS niet weergekeerd zijnde, is EDWARD op zoek gegaan, naar zijn vermisten broeder, in dien akeligen naeht,onder een moorddadig bombardement. Wat er dan is gebeurd, weet God alleen! Edward zijn broeder vin-dend die doodelik gekwetst was in de borst, zal radeloos en wanhopig zijn stervende broer ergens hebben neer-gevleid; toen trof hem een doodeliken kogel in het hoofd,die hem voor eeu-wig neervelde in de armen van zijn Igetrouwe broeder..God weet was het niet éénzelfden kogel die beide voor eeuwig vereenigde in de dood !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Onze Temschenaars gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Temse von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung