De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

1659 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 15 Januar. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/696zw19g01/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

I Nr [£ Naaezien door de Kriiqsoverheid 27-12-17 (Nr 27.413) 15 Januari 1918 De Poperingsche Keikop. € ■ rj\)ax^yrs ABONNEMENTSPRIJS Poper. Soldaten : KOSTELOOS. Andere soldaten : 1 00 fr. Burgers 2.00 fr. Verschijnt 2 maal te maande BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm. D 65 I H. G. Herpelinck, brank. D 195 H. A. Baert, Noordstr., 13, Pop. MILITIEVERGELDING - Er wordt soms bij den Iroep nig al veel geredetwist ovér militie-vergelding. Wij geven hier zoo kort mogelijk den inhoud der wet. Wat is de militievergelding 1 De militievergelding is eene vergoeding die belaald wordt aan de naastbestaanden van eenen soldaat, ora hon te vergoeden voor 't verlies die zij ondergaap door zijn vertrek naar het leger. De vergoeding komt dus nooit rechtstreeks toe aan den soldaat. Er mag betaald worden tôt en met den graad van adjudant. Wie heeft recht en aan hoeveel ? I. — Voor de ongehuwden : 1) De vader, moeder, grootvader of grootmoeder ontvangt voor zijnen zoon, zonen of kleinzonen : 1,25 fr. voor den esrste ; 0,65 fr. voor den tweede ; 0,45 fr. voor den derde ; 0,45 fr. voor den vierde, enz... 2) De voogd, beschermer, oudere broeder of zuster die minstens vijf jaar heeft zorg gedragen voor eenen ouderloozen militair, ge-durende zijne minderjarigheid, heeft recht op de militievergelding van 1,25 fr. 3) Indien de militair ouderloos is, en dat hij jongere broeders of zusters heeft van beneden de zestien jaar mag de militievergelding van 1,25 fr. betaald worden aan deze die er zorg voor dragen. II. — Voor de gehuwden : 1° De vrouw ontvangt voor haren echtgenoot 1.25 fr. en voor elk kind, beneden de 16 jaar dat in geen schoolkolonie verblijft, 0.50 fr. 2° Aan deze die zorg draaglr voor de kinders van een weduwnaar wordt 0.50 fr. per hoofd betaald. In aile andere gevallen mag maar betaald worden, mits bijzon-dere toelating van den Heer Minisler van Binnenlandsche zaken van België. Deze die meenen recht te hebben moeten zich tôt hem wenden. De militievergelding wordt betaald in Onbeqet België door den gemeenteontvanger ; in Frankrijk door de zorgen van den Heer Minisler van Binnenlandsche zaken. Er wordt in Frankrijk nog eene vergoeding uitbetaald voor huishuur. In be^et België wordt de militievergelding bijna overal uitbetaald. De militievergoeding mag altijd voortbetaald worden tôt het einde van den oorlog, voor eenen soldaat die afgekeuid wordt, in verlof gezonden, gevangen of gesneuveld is. In dit laatste geval wordt nog eene vergoeding verleerçd van 100 fr. voor de ongehuwden en 150 fr. voor de gehuwden. De militievergelding is opgeschorst als de militair met verlof i» zonder solde, of in landbouwverlof voor meer dan 10 dagen; ook gedurende den tijd dat hij zou wegloopen uit zijn regiment. De rechthebbenden mogen altijd de vergoeding eischen en behou-den hun recht tôt 31 December van het jaar dat volgt op dit waarin de oorlog eindigt. Sedert November wordt de militievergoeding uitbetaald in Fransch geld. OPGELET! Sinds nen tijd bestatigen wij dat verschillige nummers van « De Poperingsche Keikop » gezonden worden naar soldaten die niet van Poperinghe zijn, andere twee of drie maal naar denzelfden soldaat * op verschillig adres. Het groot getal lezers en de stijgende onkos-ten verplichten ons nauwkeuriger te 'zijn. Daarom verzoeken wij u dit bladje hierbij behoorlijk in te vul-len en seffens op te sturen. Deze die het bladjs niet zenden met juist adres, enz., zullen den « Keikop > niet m«er ontvangen. Het Beheer

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Poperinge von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume