De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger

1087 0
01 Februar 1919
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1919, 01 Februar. De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger. Konsultiert 05 August 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5q4rj49b26/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

3de Jaai No 2 (35] Nagezien cloor de ICrijgsoverheid Nr 3-1-19 1 en 15 Februari 191 De Doperingsche Keikop e.rwiirt^ér LAATSTE : : NUM M ER BEHEER E. H. Jul. Vanneste, Aalm 11" linie H. G. Herpelinck, brank. Z 93 "H" A R a a n+ 1>at>qvÎ n rrl i n Bij het verschijnen van dit nummer (1) houdt « De Poperingsche Keikop » op le bestaan en dit is een woord van afscheid aan lezers, medewerkers en ondersteuners. Het lot is geworpen, « De Keikop » sterft ; cfoch, vooraleer te verdwijnen, wil hij U, mannen van 't lieve Ylaanderen, mannen van 't Westland, een laatste vaavwel zeggen. Zijne liefde kwam vooral tôt U, kleinen dezer aarde, tôt U edele zielen, die leefdet en streedt midden koude, honger en dorst. U op-beuren is zijn doel geweesl en juist daarom werd hij uit den niet getrokken. Vee-1 moeilijkheden van allen aard heeft hij op zijne korte levensbaan moeten bekampen, maar het leed was geen last meer, omdat hij juist daarin met U naderbij in aanraking kwam en zoo van uw lastig leven heeft kunnen deelen. Vaarwel dus, mannen. Uwe levensbaan is niet ten einde. Alhoe-wel een deel van dienst werden ontslagen, moeten velen nog hunne beui't afwachten en anderen hunne plaats innemen. Gaat altijd recht in uwe schoenen en volgt steeds de raadgevin-gen van « DE POPERINGSCHE KEIKOP » Het bloed des volks roept : Vlaamsch en gij, ge'n hoort het niet ! v Guido Gezelle. (1) Mogelijks zal later nog een buitengewoon nummer verschijnen met de b*eltenis en de namen onzer gesneuvelden en onderscheidingen Onzer strijders. Edoeh, wordt niets stellig vertekerd en min nog de tiid tsepaald. (Het Beheer). Een reisje naar het Moffenland Onze Keikoppen zullen wellicht nieuwsgierig zijn te weten hoe het thans uitziet bij de Moffen, en of al wat men schrijft en vrijft in dagbladen en bi'ieven echt is of overdreven. Zooals het altijd gaat wordt van ailes verteld en bij vele is wezentlijkheid, hetgeen alleen maar in liun gedacht voorkomt. In 't kort verlellen wij hier ons reisje naar Duitschland en dan kunnen onze lezers zelf oordeelen. Met den sneltrein (die overal stilhoudt) trekken wij op en schoone herfstdag naar Aken. Onder de reis is weinig te zien. want de trein, vijf uren na tijd vertrokken, glijdt met ons door het land de grens over, wanneer reeds de avond is gevallen. Een helder maanlic-ht tocli laat ons tôe de werken. uitgevoerd aan het nieuwe spoor langs T'isè naar Aken, te bewonderen. Machtig en waarlijk kolossaal. Daar vinden wij een klaar bewijs dat slechts Belgen zoo iets kunnen tôt stand brengen op zulken "korten tijd. Vergeten wij immers niet dat alhoewel de duitsche het spoor hebben aangelegd. bijna ailes werd uitgevoerd door belgen die anders tôt werkloosheid en zoo tôt hongersnood waren veroordeeld. Hoeveel tranen zijn niet gestort geweest en hoeveel zuchten den boezem ontsnapt bij 't klop-pen en 't booren, bij 't laden en 't lossen...! Nu eens boit de trein op eene ontzaggelijke hoogte boven diepe afgronden, dan in eene diepte die men een kanaal zou wanen. verder nog vliegt hij door vier, vijf tunnels. Hier ook vindt men een bewijs dat de vijand vast besloten was ons land te behouden, zooniet had hij zicli wel gewacht zulk werk en vooral zoo spoorliallen in Belgie aan te leg-gen. Goddank wij hebben en behouden ze. Reeds laat in den avond komen wij aan in de Kaiserstadt. In de statie is volop beweging. Belgen en Franschen met Duitsche al dooreen. Het personnel is zeer afgewisseld. Zelf ontmoeten wij duilsche vrouwen, als manspersonen metbroeken gekleed, in bedie-

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Poperingsche keikop: bladje der Poperingnaars in 't leger gehört zu der Kategorie Frontbladen, veröffentlicht in Poperinge von 1917 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume