De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

1354 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 26 April. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Konsultiert 19 August 2022, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0k2697169w/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr 3285. Zondag 26 April 1914. 56e Jaar. DE SGHELDEGALM GAZETTE VAN AUDENAARDE HET BLAD VERSCIIIJNT WEKELIJKS DEN ZÀTERDAG. — Men schrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GEBROEDERS, Reclamen en rechterlijke aankondigingen 50 centimen per drukregel. — De inschrijvers die hun blad niet wekelijks en op behoo- Krekelput, 15, en in aile POSTKANTOREN. — De prijs (1er inschrijving per jaar, vooraf'betaalbaar is voor BELG1E 3 fr. 75 ; voor renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzocbt ons er seftens kennis van te geven. Om dit te voorkomen is ook het beste FRANKRIJK en aile BUITENLANDEN 7 fr. 50; voor AUDENAARDE 3 fr.—Alleartikelen en mededeelingen betreffende deredactie middel het abonnement in het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer dan de gemelde prijztn moeten vracbtvrij toegezonden worden. MenisverzochtdeAnnoncen den VRIJDAG middag te laten geworden; de prijs is 20c. perregel. rooe! betalen. Aile toegezondene of terhandgestelde geschriften die wij in ons blad niet kunnen opnemen worden niet teruggegeven. OOSTEN RI J K Keizer Frans-Jozef. — Sederl veertien da-gen is Keizer Frans-Jozef aangetast door cene ontsteking der luchtpijptakken. Ondanks een hevigen hoestbleven deeellust en de algemeene toestand van den zieke nochtans gerusts;ellend. De eerbiedweerdige monark hield zieh zelfs nog druk bezig met de staatszaken. Docli dezer dagen verergerde zijn toestand zoo zeer, dat de geneesheer het geraadzaam oordeelde in het keizerlijk paleis te vernachten. om, bij het min-ste gevaar, den keizer ter zijde te staan.Verleden week liet de eetlust bijzonder veel te wenschen over. De oude vorst verslapte hierdoor zoodanig dat bij zich sleehts met de grootste moeite kon staande houden. Zoodra dit nieuws te Weenen verspreid werd verwekte het de grootste verslagendheid onder het volk. Maandag morgend echter verbeterde den toestand van den zieke merkelijk. En des avonds kondigden de geneesheeren een bulletin af waardoor de beternis officieel bevestigd werd : de toestand van de rechterlong verbetert; de koorts neemt af ; de eetlust komt weer ; de hoest is bijna vcrdwenen. De geneesheeren van den keizer raden den zieke nu aan eene reis naar hetzuiden te doen, doeh hij schijnt veeleer in zijn kasteel te Schôn-brunn te willen blijven. Maandag avond heeft graaf Berchtold met keizer Frans-Jozef een lang onderhoud gehad. Dinsdag morgend werd volgendhulletijndoor de geneesheeren afgekondigd : » De lichte beternis van gisteren, duurt gelukkiglijk voort. De keizer heeft een rustigennachtdoorgebracbt, zijn eetlust is voldoende en zijne algemeene toestand geruststellend. Keizer Frans Jozef is ten 4 lire opgestaan en heeft de gewone ge-booren verltend, Aartshertog Frans-Salvator en aartshertogin Maria-Valeria hebben den keizer dinsdag een bezoek gebracht. itaxlîe: Bloedige strijd tussclien de bewoners van twee dorpen. — Een bloedig gevecht werd ge-leverd tusschen de bewoners der dorpen Umito en Vollecbia. Sinds eenige dagen eischten beide dorpen het weirecht op voor eene strook gronds aan de gemeensehappelijke grens der gemeen-ten. Vrijdag morgend vl. hadden de herders van Vollechia hunne kudden op het betwist terrein gebracht. De zaak was dadelijk te Umito bekend. Drie honderd mannen gingen der. af-tocht langs het vijandelijk dorp afsnijden, ter-wijl andereboeren, met zeisen, bijlen, geweren, en gaffels gewapend, de herders overvielen, toen deze onder het loover van geboomte lagen te rusten. Een vreeselijke slachting volgde. De strijd was zoo hardnekkig dat, toen de gendarmen twee uren later ter plaats kwamen, het slagveld met stervenden en gekwetsten lag bedekt. De voornaamste landbouwer van Vollechia werd aangetroffen, het hoofd bijna ganseh van de romp gescheiden en nabij hem lag het lijk van zijn oudsten zoon. Erzijn SOgewonden, waarvan 10 hun kwèt-suren niet zullen overleven. Toen men de aan-vallers wilde aanhouden, troffen de carabinieri enkel vrouwen aan. De mannen waren in het gebergte gevlucht. — Heiligschennis. — UitGenua wordt be-richt, dat in de San-Lorenzo-kerk aldaar, de heilige « graal », eene groene schaal, waarin volgens de legende Jozef van Armathea het bloed van Jezus opving, door onbekenden stuk-geslagen is. De graal was in If01 na de verovering van Caesarea door Guglielmo Embraico naar Genua gebracht. FRANKRIJK Geweldige brand te Parys. — Zondag na-middag, rond 3 ure, barstte er, in de passage Etienne Delaunay, wijk « la Roquette », bij den heer Desanglois, ondernemer, een geweldige brand uit. Het vuur sloeg aldra over tôt de aanpalende woningen, evenals heteerste. van aanzienlijken ouderdom. De vlammen sloegen zeer hoog op. Toen de brandweer ter plaats kwam, stonden reeds drie woningen in laaie vlam, zoo ras had het vuur zich verspreid. Huizen aandeoverzijde der straat gelegen, begonnen ook te branden. De pompiers moesten eene oude vrouw, die zich allen uitweg door de vlammen afgesneden zag, redden. Na een uur kraehtdadig werken, was brandweer het vuur meester. Het huis van den heer Desanglois is gan vernield. Honderd werklieden, die er arbeidza waren, zien zich door de brandramp broodel gesteld. Verscheidene andere woningen werden st door vuur en water beschadigd. Een SO jarige vrouw, die zich bij het red< harer meubelen verwondde, moest naar gasthuis overgebracht worden lu het geheel werden er vijf woningen v nield. De schade bedraagt meer dan 1 millioi — Eene botsing tussclien aeroplaans. Zondag namiddag, gedurende de luchtvliegoe ningen op den aerodroom van Bue had ee botsing plaats tusschen de luchtvliegtoestel van Deroye, hebbende als passagier den hi Dalbin en een tweede toestel, geloodst door d luchtvlieger Bidot, hebbende als passagier d heer Peladeau. I)e beide toestellen ploften eensklaps na beneden en schoten in braud. De heeren Deroye en Dalbin werden verkooi De heer Bidot werd opgenomen met een s broken been en de heer Peladeau met een schô derblad ontwricht. Het was gedurende een koers van 10 kilo: dat de botsing zich voordeed. Op zeker ooge blik heeft Bidot zijn tegenstrever willen voorb steven ; men veronderstelt dat hij, verblii door dezon, het toestel aan Deroye niet hei gezien en de botsing daardoor plaats had. Later. — Zondag avond, om H ure, meld men uit het gasthuis dat de luchtvlieger Bid buiten gevaar was. De toestand van Peladeau boezemt groc onrust in, gezien de hersenschudding die 1 ondergaan heeft. — Eene schipbreuk.—■ De «Glaude-Bernari van Douarnenez, dinsdag ter mahereelvanj uitgevaren met negen koppen bemanning a; buord, is op 18 mijlen ten zuiden van h eiland Sein met man en muis vergaan. — Met liare kat te willen redden. — De ' jarige mevr. Guérin, eene villa te Maisons-La fitte bewonend, wandelde met eene kleine k in den tuin. Het dier viel in een waterstuk. 1 ouderlinge wilde het eruit halen, doch verlo het evenwicht en viel met het hoofd voorov in het water. Zij kon niet meer overeind geraki en verdronk. De engelsche vorsten te Par/i De engelsche vorsten hadden besloten ee officieel bezoek af te leggen bij président Poil caré. Sedert weken reeds werkte men iever om de hooge hezoekers een prachtig onthaal bereiden. Tijdens de laatste dagen vooral wei er te Parys zonder ophouden gewerkt aan h versieren der straten en openbare gebouwen. Dinsdag morgend, ten 8 ure 40, zijn konir Joris V en koningin Mary uit Londen vertrol ken. Eene overgroote menigte stond voor h koninklijk paleis en op den ganschen doortocl van den stoet geschaard om de vertrekkeni vorsten toe tejuichen. Alvorens in den trein stappen had koning Joris een kort onderhou met den franschen gezant te Londen, M. Gan bon. Ten 10 u. 20 stoomde de trein de statie Dover binnen ; de koning werd er onthaa! door de generaals van het plaatselijk garnizoei De vorsten hebben zich onmiddellijk aan booi van hunne plezierboot « Alexandra « begevei en ten 10 ure 32 reeds vaardenzij naar Franl rijk weg, vergezeld door een smaldeel franscl en engelsche kruisers. De aankomst te Calais. Te Calais, waar het engelsche vorstenpa: dinsdag landde, stond eene dichte menigte c de kaaien geschaard, en toen het yacht « Aie1 andra » om 11 ure 50 de voorhaven binnei stevende, stegen luide toejuichingen uit d menschenzee op. De prefect van het département Pas-de-Calai: de generaal-bevelhebber over het eerste legei korps en de burgemeester van Kales ginge aan boord van de « Alexandra » om den konin welkom te heeten. Weldra stapte het Engelse vorstenpaar met zijn gevolg aan wal, terwi eene afdeeling voetvolk de wapens bood. Me voerde de vorsten aanstonds naar de statii waar zij om 12 ure 20 in den trein naar Par; stapten. Te Parys. De président der republiek en mevr. Poil caré, teruggekeerd van hun verblijf aan ( de Azuren-kust, wachtten in de statie van h Boulonjerbosch, de aankomst van den konin sch lijken trein. ain De trein stoomde kort voor het vastgesteh 30s uur de statie binnen. Na eene hartelijke ve welkoming en de oflicieele voorstellingen, ve jrk trok de scliitterende stoet, begeleid door ve scheidene schadrons kurassiers, langs de len Avenue du Bois, Place de l'Etoile en Aveni bet des Champs-Elysées, in echte zegelanen vei anderd, naar het ministerie van buitenlandscl 3r- zaken, Quai d'Orsay, waar de Engelsche vorste ;n. afgestapt zijn. — De stoet. fe" Op gansch den doortocht van den stoe ne vormden de troepen de haag en de krijgsmuzii en ken speelden « God save the King ». Een ier ontzaglijke menigte juichte het Engelsche kc en ningspaar en den président der republiek tôt en Bloemen werden in het rijtuig der koningi geworpen. ar Om 5 ure 10 kwam de koninklijke stoet aa het ministerie van buitenlandsche zaken aar "■ Terwijl de vorsten uitstapten en binnen h( >e~ gebouw gingen, bevvezen opgestelde troepen d u" krijgseer en speelde een militair muziekkorp het Engelsche en Fransche nationaal lied. De Engelsche koninklijke standaard werd o ,n" het gebouw geheschen. Président Poncaré ei mevr. Poincaré met hun gevolg, namen,na noi J. een kort, hartelijk onderhoud, afscheid van d vorsten en hun gevolg, en keerden naar he ^ Elysée terug. ot ln het Elysée. Na eenpoosje rust genomen te hebben, redei te de Engelsche vorsten en hun gevolg, om 5 u. 4! iij naar het Elysée. Andermaal werden zij door het volk geest 1» driftig toegejuicht. st Het onderhoud tusschen de Staatshoofdei m duurde ongeveer twintig minuten ; de koninj et en de koningin drukten hunne verrukking ui over hetgulharlig onthaal vanwegede 'Paryschi !o bevolking. f- Beide Staatshoofden stelden daarop elkandei at hun gevolg en dit der koningin en van mevr )e Poincaré voor, waarna het Engelsch vorstenpaa; ir om 6 ure afscheid nam. ;r Het presidentieel paleis was met Engelschi :n en Fransche vlaggen versierd. In het ministerie van buitenlandsche zaken. Om 6 1/2 ure ontving de koning van Enge-land, in het ministerievan buitenlandsche zaken de leden van bet diplomatisch korps, bij d( in Fransche regeering geaccrediteerd. 1_ Om 8 ure I o vciliet het koninklijk echtpaai g het ministerie van buitenlandsche zaken me :e hun gevolg. De dichte menigte, die zich onder-'d weg had opgesteld, juichte. Bt Om 8 u. 25 deed de koninklijke optocht zijiK intrede in het Elysée. ® Oeschenken. . t De koning en de koningin hebben aan mevr it Poincaré eene prachtige broche-pendentif ir le zeekralen, met den komnklijken naamletter ir ;e diamant, geschonken,en aan den président dei d republiek eene gulden nabootsing eener zeei i- oude Engelsche vaas, met opschrift door den le koning. d Het gala-maal. 1- Om 8 1/2 ure dinsdag avond boden de pre-d sident en mevr. Poincaré in het Elysée ter eere *> der Engelsche vorsten een gala-maal aan. Onder de dischgenoten bemerkte men de ie voorzitters van Kainer en Senaat ; de personen van het gevolg der vorsten, den heer en mevr. Fallières, mevr. Deschanel, de leden van hel ir diplomatisch korps, de ministers, enz. p De heildronken. Over een twintigtal jaren werd door Duitsch-1_ land, Oostenrijk-Hongarie en Italie het Drie-e ver bond gesloten. Door deze reuzenmacht bedreigd, waren de andere mogendheden ge->> noodzaakt onder malkaar ook overeenkomsten te sluiten. Frankrijk en Rusland sloten een n verbond, en eenige jaren later, in 1904, kwam g men tôt een dergelijk verdrag tusschen Frank-h rijk en Engeland. jl Hoe stevig nu de vriendschapsbanden zijn, n die over tien jaar tusschen Engeland en Frank-■> rijk gesloten werden, blijktuit de heildronken 's die président Poincaré en koning Joris op het galadiner uitspraken. M. Poincaré zegde name-lijk : « Het bezoek dat Uwe Majesteiten aan î- Frankrijk brengen, is de bevestiging van eene le vriendschap waarvan tijd en ondervinding de et onwrikbaarheid bewezen hebben. Onze land k- trekken er voortdurend het grootste nut u Beiden zijn zij bezield met dezeltde gevoeler le met eene gelijke liefde voor den vrede, vo r- den vooruitgang en voor de vrijheid. Engeland en Frankrijk hebben, wel is wa£ r- eeuwen lang in vijandschap geleefd ; doch n strijdende hebben zij malkander leeren warde le ren. Nu hebben zij malkander leeren beminn en streven zij satnen naar hetzelfde doel. Tii le jaar geleden losten onze regeeringen op minn n lijke wijze de vraagstukken op die onze landi gescheiden hielden. Deovereenkomsten, die d: gesloten werden, en met zulke stiptheid nag > leefd door den schranderen koning Edward VI ,' hebben eene nog nauwere verstandhoudii e teweeggebracht. En nu is onze vriendschapeei der bestfi waarborgen van het evenwicht Europa geworden. » ^ Z. M. koning Joris zegde in zijn antwooi aan M. Poincaré : n « Ik gevoel eene bijzondere vreugde mij midden van het fransche volk te bevinden, e j zulks op de tiende verjaring van het sluiten di e zoo nauwevriendschap dieonze landen verbind s zij heeft ons toegelaten samen tôt een schoc doel, den vrede te werken. Nooit zullen wij c 3 zoo hartelijke ontvangst die ons hier te beu 1 gevallen is, vergeten, en in Engeland zal zij zes , op prijs gesteld worden. » j De twee heildronken werden door al de aar l wezigen rechtstaande aanhoord. Na dien va M. Poincaré werd door het orkest de a God sa v the King » gespeeld en na dien van koidn Joris, de « Marseillaise ». J Na het diner. Rond 9 1/2 ure was het diner afgelooper Onmiddellijk na de heildronken begaven d engelsche vorsten zich, evenals M en mevrou' , Poincaré, naar een salon waar de koffie opge r diend werd. Koning Joris had met M. Poincar l en de andere aanwezige heeren een uiters , vriendelijk onderhoud. Sir EdwardGrey, minis ter van buitenlandsche zaken van Engelan voerde een praatje met de gezanten der mogend heden, te Parys. Ten 10 1/2 ure keerden de uitgenoodigde: weer naar de feestzaal waar de vertoonin moest plaats hebben. De engelsche vorsten sche non in de opgevoerde stukken het grootste be lang te stellen en wenschten de kunstenaar herbaaldelijk geluk over hun talent.Te midder nicht liep het feest ten einde en namen d eu^elsche vorsten afscheid van M. en mevrouv i Poincaré. Langs de schitterend verlichte lanei keerden zij terug naar het ministerie van bui ' tenlandsche zaken, waar zij om kwart ove : twaalf aankwamen. Tijdens een gesprek met M. Poincaré ei M. Doumergue heeft koning Joris beloofd da hij aan de fransche regeeringzes bronzen kunst gewrochten van den franschen beeldhouwe Desjardins, zou schenken. Vroeger was he standbeeld van Lodewijk XIV, op de place de Victoires ermee omringd en nu maken zij dee uit van de prachtige verzameling kunstwerkei der engelsche vorsten in het kasteelte Windsor De troepenschouwing te Vincennes Woensdag namiddag, ten 1 uur 45 verlietei de koning en de président en de koningin ei mevr. Poincaré, met een schitterend gevolg he engelsch gezantschap ; de koetsen van groo gala werden begeleid door een schitterend eere geleide kurassiers. Op gansch den doortoch tôt aan den polygoom van Vincennes werden d> engelsche vorsten door eene opeengepakte me nigteonophoudend toegejuicht. Het was temid den van eene eindelooze, onbeschrijflijke ovatii dat de stoet, ten 3 ure, op het oefeningspleii van Vincennes verscheen. Dekanonsdonderden de krijgsmuzieken speelden de engelsche ei fransche nationale liederen en aan het geroe| van « Vive le Roi ! Vivo la Reine ! » scheei geen einde te zullen komen. De troepenschouwing, welke ter eere van di engelsche vorsten plaats had, was waarlijl indrukwekkend, en de terugwegnaar de hoofd stad was voor koning Joris en koningin Mar een wezenlijken triomftocht. — Een krach van verscheidene millioenen te Brussel Vrijdag avond, rond 0 1/2 ure, hebben & rechterlijke politiebrigaden van Brussel en om streken twee aanhoudingsmandaten ontvangen en geteekend door den heer onderzoeksrechter Van it. Damme en ten laste van twee Brusselsche wis-is, selagenten, die gezamentlijk handel drijven. or De feiten. r Ziehier de feiten diedaartoeaanleidinggaven. aj Ongeveer een jaar geleden vertrouwden de e_ heeren Jacobs, van Antwerpen, en graaf Gaston ;n de Lichtervelde, aan de beide financiemannen jn voor drie millioen titels toc, om ze te bestieren. g. Een Franschman, de heer markies de Cham-!n pagnie, gaf ook voor ongeveer 900.000 frank [n titels in bewaring. 3_ Twee dagen geleden schreven de heeren j Jacobs en de Lichtervelde aan beide bankiers, dat ze terug in het bezit van hunne fortuin J wenschten te komen. n Een der financiemannen antwoordde dat zijn vennoot op reis was, en dat hij enkel vrijdag d morgend thuis zou komen. En men moest die terugkomst afwachten om de kwestie te regelen. te In de bureelen der wisselagenten. n Vrijdag morgend vl. boden de klanten zich :r in de bureelen der wisselagenten aan. Een dezer '■ ontving hen en zegde dat zijn vennoot nog niet n terug was. e Zij kwamen, in den loop van den dag nog *' tweemaal terug. De derde maal von den zij geen r enkele der financiemannen meer. Een der be-dienden deelde hun echter mede, dat de firma likwideerde. n De markies de Champagnie, onmiddellijk e verwittigd, kwam in den namiddag te Brussel S aan. Een der bedienden van het wisselkantoor verklaarde hem dat er, in de brandkast, nog 25.000 frank overbleef van de 900.000 frank waarden. g Het parket verwittigd. v De heeren de Lichtervelde en Champagnie legden dadelijk eeneklacht neder, bij het par-é ket, dat den heer rechter Van Damme, met het t onderzoek gelastte. Deze deed dadelijk de statien bewaken, uit 1 vrees dat de betichten de vlucht zouden nemen, - terwijl hij de politie van Elsene naar het huis zond van een hunner, wonende Gulden Vlies- i laan. 5 Andere agenten trokken naar het huis van - den vennoot. Jourdanstraat. Beide financie- - mannen werden te hunnent aangehouden. s Confrontatie. 0 A. C. werd in het kabinet van den rechter ■j Van Damme in tegenwoordigheid gesteld van j den graaf de Champagnie Hij bekende zich 800,000 titels toegeëigend en ze in « Report » r gegeven te hebben. Hij werd dan geconfronteerd met den graaf } de Lichtervelde, en moest bekennen dat hij te t zijnen nadeele ook 600.000 fr. verduisterd had. Hoe het geld werd verkwist. '' Ordervraagd over de drijfveer die hem had ' aangespoord om zijne kalanten te bedriegen, j antwoordde A. C. aan den heer Van Damme, ' dat ongeveer 25 jaren geleden, een zijner be- 1 dienden verdween, 250.000 tôt 300.000 frank medenemende. Om zijn huis niet te zien vallen, aarzelde hij niet aan de familie van den graaf ( de L... de titels te « ontleenen », om de ont-! brekende som aan te vullen. Kort daarna t onderging hij andere verliezen ; zekere kalanten t betaalden niet ; speculatiën mislukten en in 1900 verloor zijn huis 400 000 frank door het t samenstellen van een financioelen trust. Bij ieder > nieuw verlies « ontleende » hij het noodige aan ! zijne kalanten. De andere betichte, zijn schoonbroeder, ver-, klaart daar niets Van te weten. i De zegels gtlegi. Om 11 u. 's avonds heeft de heer Van Damme 1 eene huiszoeking gedaan bij de betichten en in ' hunne tegenwoordigheid werden de zegels ge-1 legd op de brandkasten en op de deuren der bureelen. ■ De twee betichten werden vervolgens in de ; gevangenis van Vorstopgesloten. . Belangrijke verklaring van Collet. De wisselagent heeft aan den onderzoeksrechter bekend dat al zijne boeken in orde zijn en dat geen de minste schrifivervalsching gepleegd werd. Vanaf januari laatslleden had hij 880.000 frank « ontleend » en zulks is niet te verwon-deren als men weet dat hij elke maand rond de 300.000 frank intresten te betalen had. Collet i wist ook aan den onderzoeksrechter te vertellen dat zekere klanten hem aanzienlijke sommen , geld, minstens 400.000 fr., schuldig zijn. Eindelijk deed Collet opmerken dat bij niets achtergehouden had voor zijne persoonlijke noodwendigheden. Onnoodig te zeggen dat deze krach eene groote opschudding verwekt heeft in de Beurswereld, waar de twee aangehoude-nen goed gekend waren. De ondervraging van Zondag. De heer onderzoeksrechttr Van Damme heeft zondag de twee betichten ondervraagd. De Coen houdt zijne onschuld staande. Collet legde inte-gendeel volledige bekentenis af. Twee nieuwe klachten zijn zondag morgend ingekomen, namelijk van den prins de Ligne en van graaf de Beaufort. Na ondervraging werden de twee betichten naar de gevangenis teruggeleid. Belangrijke vervalsching. Een zeer gewichtig nieuws deed zaterdag te Brussel de ronde. Men heeft namelijk vastge-steld, dat valsche rentetitels der Staatsschuld in omloop zijn gebracht. Ziehier hoe de zaak aan het licht kwam : Een heerschap bood zich vrijdag vl. aan in eene bank der middenstad, om een schuldbrief van 2000 fr. te verhandelen. De bankier, na zich vergewist te hebben dat geen bezwaar be-stond tegen de verhandeling, kocht den rente-titel aan, na den naam van den verkooper, die zegde Vf... te heeten en teSchaarbeek te wonen, te hebben opgeteekend. Wanneer nu zaterdag de bankier den aange-kochten titel vergeleek met een anderen van hetzelfde belang, scheen het hem dat er nogal merkelijk versebil bestond tusschen de twee titels, namelijk wat druk en papier betroffen. Het papier van den valschen titel is veel zwaar-der. Zeer ongerust ging de bankier den heer W... te Schaarbeek opzoeken, doch deze verklaarde dat iemand gebruik had gemaakt van zijnen naam, denkelijk om bedrog te plegen. De bankier stelde de politie in kennis met de zaak en de regeering werd gewaarschuwd. De overtuiging der bankiers en der politie is, dat talrijke valsche titels in omloop werden gebracht of in « report » geplaatst. De zaak verwekt dan ook groote opschudding in de financiewereld. Verstag over het Muziek-conservatorium van Audenaarde Vijfde tijdstip 1883-5 Juni 1890. In zitting van den gemeenteraad, dato 29 October 1883, doet M. Raepsaet verslag over de twee onderhandelingen, die hij, in naam van het Gonservatorium had, met M. Clepkens, secretaris van den Verbeteringsraad, te Brussel (Ministerievan Inwendige) en met M. Miry, te Gent, in tegenwoordigheid van M. denbestuur-der Vandenheuvel. Er blijkt uit deze onderhandelingen dat het gouvernement, tijdelijk, aan de rauziekschool van Audenaarde 1000 fr. betalen zal, voor het dienstjaar 1883 en dat M. Clepkens er eene persoonlijke zaak van maken zal, om eene zelfde som te verkrijgen voor het verloopen jaar 1882; Dat het Conservatorium van Audenaarde, gezien zijne pogingen met goeden uitslag be-kroond, ten gevolge van het herinrichten in den zin. en volgens het verlangen van gemelden Verbeteringsraad, buitengesvoon goed aange-teekend staat hij de bevoegde overheid en zeker eene toelage, evenredig met zijne verdiensten, bekomen zal ; nochtans heeft de Commissie van den Verbeteringsraad tôt nu toe nog geene uit-spraak gedaan, den heer Minister in verlof zijnde. In afwachting volgens het advies van de heeren Miry en Vandenheuvel, is het volstrekt noodig eene meesteres aan te stellen, voor de solfègeklassen en de elementaire leergangen voor piano, ten voordeele der jufvrouwen, die met 57 zijn. Dat genoemdeheerenalszeerbekwaam zijnde, voorstellen Juffrouw Julienne Durieux, meesteres in solfège aan het Koninklijk Conservatorium te Gent, die tegen 10 fr. het leskaartje, twee leergangen in de week, aanvaarden zal, den Dinsdag en den Zaterdag als volgt : I ) Van 4 1/4 ure tôt 5 1/4 ure : elementaire leergang voor solfège : 2) Van 5 1/4 u. tôt 6 ure. idem voor piano ; 3) Van G tôt 7 ure, middelbare leergang voor solfège. De heeren Verhoost en Vanderstichelen wer- D E Zilveren Ring Ten jare 18.., in 't hevigste der oorlogen van het keizerrijk, stevende er zekeren dag eeu engelsch jachtschip, met een honderdtal krijgsgevangenen, de haven van Portsmouth binnen. Op een door het jachtschip gegeven sein, zag men verscheidene mindere vaar-tuigen zich in beweging stellen. en bij middel van riemen zich naar hetzelfde richten ; de overzetting der gevangenen werd met de stiptheid en den spoed, aan oorlogsvaartui-gen eigen, gedaan. Eene dubbele haag zee-soldatén wachtten op de kaai, waar reeds de lediggangers der stad zich vergaderd hadden, 'de aankomst onzer ongelukkige landgenoten af. Deze ontscheepten, twee aan twee geketend. Onder de menigte, die hen aanschouwde, waren ereenigen wier gelaat den bevredig-den haat uitdrukte : anderen een min vijan-dig gevoelen,of zelfs eene zekere sympathie voor de edele vijanden, wien 't lot verraden had ; op allen echter las men uitdrukkelijk de gretige nieuwsgierigheid om van nabij die kleine franschmans te zien, welke zooveel lawijd in Europa maakten. Onder de gevangenen bevonden er zich oude kneuvels, die te Madrid en te Weenen binnengerukt waren, en die de veldslagen van Italie en Egypte bijgewoond hadden ; eenwel hadden zij geen woest voorkomen, en glimlachend wisselden zij eenige woor-den tôt elkander. Een jonge kerel, die nog denunitorm dertrommelaarsvan de lijfwacht droeg, floot zachtjes eene marsch ; een an-der neuriede een barakken-liedje, dat zeer vroolijk en waarschijnlijk genoeg losheid bevatte, te oordeelen naar het onderdrukte gelach zijner gezellen. Onder het getal echter bemerkte men er menig bleek en neer-slachtig gelaat, dat reeds de eerste kentee-kenen van het heimwee droeg. Het bevel werd gegeven hen naar de ga-lijen te sturen, ter uitzondering van een klein getal, welke men aan hunne kleederen als oversten herkende. Eene afdeeling sol-daten bleefom hen te bewaken. Wanneer de eerste kolom vertrokken was, trad de over-ste der afdeeling tôt de gevangene officteren en na eene vriendelijke groetenis zeide hij : — Mijnheeren, ik acht mi] gelukkig u te kunnen aankondigen, dat het engelsch be-wind, uwen rang in het fransche leger in acht nemende, maatregelen heeft genomen, om uwe gevangenschap te verzachten, voor zooveel de noodwendigheden des oorloas het toelaten. Gij zult naar de galeien niet gaan. De gevangenen bogen zich, ten teeken van bedanking. — Ik ben gelast u naar het gevang van Portsmouth te begeleiden, gij zult er eenige dagen opgesloten blijven, later zult gij in de stad mogen wandelen, indien gij uw eere-woord wilt verpanden, niet te ontvluchten. De officieren knikten toestemmend met het hoofd, één uitgezonderd antwoordde : — Mijnheer, ik dank u voor uwe ver-kleefdheid....— Ik ben in Frankrijk krijgsgevangen geweest, mijnheeren, hernam de engelsch-ïiian ; en ik heb er sleehts edelmoedige vijanden aangetroffen. Geloofmij, dat al wat mij mogelijk is om uwe smarten te verzachtenDe officier die reeds gesproken had, keerde met eenen bitteren lach zijne oogen naar de kleine ketting. die hem aan eenen zijner gezellen hechtte. De engelschman, wiens blik dezeltde richting volgde, bloosde onwillig. — Mijnheer, hernam de officier, gij hebt den gevangenen hun eerewoord gevraagd dat zij niet zouden trachten te ontsnappen. Mijae gezellen zullen naar goeddenken han- delen, maar ik, ik kan die verbintenis n aangaan. — Waarom niet mijnheer ? vroeg de I gelschman. — Omdat ik mijn woord, eens gegevi houden wil ; welnu, indien er zich eene i legenheid voordeed om mijne vrijheid herwinnen, ik zou ze niet laten voorbijgai — Och ! bemerkte de Engelschman r een zachten glimlach, de kusten worc goed bewaakt. — Ik geloof het ; maar een troost echt de hoop, kan den gevangene niet ontnon worden. Thans eerst bemerkte de Engelschn dat deze officier een arm in eenen b£ droeg, en bleek, en door smarten verzw scheen. — Ik bemerk, mijnheer, zegde hij i belangstelling, dat gij gekwetst zijt. — Ja mijnheer. — Aan den arm ? — Aan de twee armen en aan de boi Het is thans drie maanden dat ik in Spa in eene hinderlaag gevallen ben. — In dit geval zult gij mij toestaan u eene gansch bijzondere wijze, aan den he meester van Portsmouth's gevang, die rr vriend is aan te bevelen ? — Ik ben u verplicht, mijnheer. — Geliet' mij het genoegen te geven, uwen naam te doen kennen. iet — De kapitein Georges Grandier, van ht 4e Jagers te paard. !n- — Op mijne beurt, ziet hier mijne kaa: mijnheer : Sir Edward Clayton, luitenai ;n, der koninklijke zeemacht. Ik hoop dat e ;e- u zult gelieven mijner te herinneren. te — Mijnheer, gij zijt de vriendelijkste Ei in. gelschman dien ik van mijn leven ontmoetti iet zei de franschman, groetende. :en — Maar, hernam Sir Edward, ge weige steeds mij uw eerewoord te verpanden. er, — Welk eerewoord, mijnheer ? ien —■ Datgene, niet trachten te vluchten. — Gij kent mijne nauwgezetheid, ik zc lan geene verbintenis kunnen aangaan, well nd ik niet wil naleven. ikt —■ Gij zijt een moedig man, zei de Ei gelschman ; staat mij toe dat ik u de har net drukke. Overigens, mijnheeren, vervolgc hij, zich tôt de officieren wendende, ik bt belast, u naar het gevang te leiden, doel God zij gedankt ! niet om u te bewaken. -st. Dat is de zaak van den bestuurder. Eens d nje ik u aan hem heb overgeleverd, gaat h overige mij niet meer aan. Thans kunne op wij vertrekken, als het u belieft. —Ik zc «I- u willen de ongenaamheid sparen hebbei ijn zoo te voet de stad te doorkruisen, maar : heb stellige bevelen. — Gelieft hetu, miji heeren, u in aantocht te stellen ? tnij Een kwart uurs nadien kwamen de frai sche krijgsgevangenen in het gevang ve it Portsmouth aan ; met zijne gewone beleefd-heid nam de luitenant Clayton afscheid van 't hen, en de hand van kapitein Georges druk-it kende : e Ik hoop mijnheer, zeide hij, dat gij hier niet lang genoeg zult verblijven, om er u i- ernstig te vervelen. In allen gevalle, wij i, zullen misschien meer dan eene gelegenheid hebben om elkander te ontmoeten. rt lk wensch het uit gansch mijn hart, mijnheer, antwoordde de kapitein. Luitenant Clayton groette en vertrok. Laat ons thans eenige woorden aan ka-u pitein Georges toewijden. Geboren van eene e begoedde burger-familie in het zuiden van Frankrijk, was Georges Grandier ten jare i- 1792, leerling in het Collegie te Narbonne, d en was zestien jaren oud. De machtige adem le der omwenteling bracht aller hoofden op n hol, zelfs in het collegie. », De oorlog, begonnen tegen de vereeniging - nam aanvang met eene nederlaag te Valmy,. Jt den 20™ van herfstmaand. « Van dien dag,. 3t zegt Gôthe, dagteekent een nieuw tijdstip in> ■n de wereld-geschiedenis. » De jonge Grandier u had in 't geheim, driftige gesprekken met ), twee zijner medeleerlingen, over de gewich-k Lige gebeurtenissen die aller gisten ophitstea i- Eens dat de collegianen van de wandeling terugkeerden, hoorden zij in de stad eenen i- openbaren uitroeper, de overwinning van-n Valmy aankondigen. Wordt Voortgezet»

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Scheldegalm: gazette van Audenaerde gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Oudenaarde von 1858 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume