De Scheldegalm: gazette van Audenaerde

583173 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 05 Juli. De Scheldegalm: gazette van Audenaerde. Konsultiert 21 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/p55db7x82q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Nr 3295. Zondag 5 Juli 1914. 56e Jaar. DE SCHELDEGALM GAZETTE VAN AUDElfAARDE HET BLAD VERSCHIJNT WEKEL1JKS DEN ZÀTERDAG. — Men schrijft in bij de Uitgevers BEVERNAEGE GERROEDERS, Krekelput, 15, en in aile POSTKANTOREN. — De prijs der inschrijving per jaar, voorafbetaalbaar is voor BELGIE 3 fr. 75 ; voor FRANKRIJK en aile BUITENLANDEN 7 fr. 50; voor AUDENAARDE 3 fr.—Alleartikelen en mededeelingen betreffende de redactie moeten vrachtvrij toegezonden worden. MenisverzochtdeAnnoncen denVRIJDAG middag te laten geworden; de prijs is 20e. per regel. Reclamen en rechterlijke aankondigingen 50 centimen per drukregel. — De inschrijvers die hun blad niet wekelijks en op behoo-renden tijd per post ontvangen, worden vriendelijk verzocht ons er seftens kennis van te geven. Om dit te voorkoraen is ook het beste middel het abonnement in het postbureel of aan den briefdrager te vragen, aan wie men niet meer dan de gemelde prijzen moet betalen. Aile toegezondene of terhandgestelde geschriften die wij in ons blad niet kunnen opnemen worden niet teruggegeven. De kroonprins van Oostenrijk en zijne gemalin vermoord. De groote Oostenrijksche legeroefeningen zouden dit jaar in Bosnie gehouden worden. Te dezer gelegenheid was de troonopvolger, prins Ferdinand, als opperbevelhebber van het leger naar Serajewo, hoofdstad van Bosnie, vertrokken, om van daaruit de legeroefeningen bij te-wonen. Zondag morgend, terwijl de aartshertog-kroonprins en zijne gemalin, de hertogin van Hohenberg, zich naar het stadhuis van Sera-jevo begaven, waar eene offioieele ontvangst plaats had, werd eene bom geworpen naar den automobiel, waarin zij zich bevonden, doch de aartshertog kon haar met de handterugkaatsen. De bom ontplofte toen de prinselijke automobiel voorbij was, maar de personen die zich in den tweeden automobiel bevonden, graaf Boos-Waldeck en de stafofficier luitenant-kolo-nel Merizzi werden licht gekwetst. Tusschen het publiek werden zes personen min of meer erg gekwetst. De dader van den aanslag is een letterzetter van Trebinje, Cabrinovic genaamd ; hij werd op staanden voet aangehouden. Na de ontvangst ten stadhuize deden de kroonprins en zijne gemalin een automobielrit door de straten der stad, die te hunner eer bevlagd en versierd waren. Een leerling van de hoogere middelbare school, zekere Prinzip, loste verscheidene revol-rerschoten op den automobiel van den kroonprins. Deze werd aan het gelaat en de hertogin can Hohenberg, zijne gemalin, aan den buik jetroften. De twee slachtoffers van deze ijselijke misdaad .verden naar den konak of paleis van Sarajevo ivergebracht waar zij eenige stonden later den »eest gaven. De dader van den tweeden aanslag werd iveneens aangehouden. De woedende menigte siilde den moordenaar lyncheeren ; hij, evenals le andere schurk, moesten door de politie be-;chermd worden. De aartshertog die zich sinds eenige dagen n Bosnie bevond, had daar eene groote troe-lenschouwing bijgewoond Hij kwam, in eene lagorde, hulde te brengen aan de kranige hou-ling van al de troepen en de officiers geluk te ivenschen. De omstandigheden van den aanslag, De kroonprins en de hertogin van Hohenberg 1 varen zeer tevredcn over hun verblijf in Bosnie n bijzonder over het onthaal dat hen te Ilisze e beurt gevallen was. Tijdens gansch hunne : eis werden zij door de bevolking geestdriftig 1 oegejuicht. De aartshertog en zijne gemalin ' varen zondag morgend van Ilisze te Serajevo angekomen, waar eene heerlijkeontvangst hen vachtte. Het was niet ver van de statie dat de erste aanslag plaats had. Tusschen 't publiek rerden zes personen erg en vijf anderen licht 1 ;ekwetst. Bij 't verlaten van het stadhuis wilde le aartshertog en de hertogin inlichtingen over ! len toestand der gekwetsten gaan inwinnen, 1 oen, nabij de Groote Markt van Serajevo een inberispelijk gekleede jongeling twee revolver- 1 ehoten op het prinselijk koppel loste. De auto- 1 nobiel reed in voile vaart naar het paleis, waar j nmiddellijk geneesheeren ontboden werden, ; loch hunne hulp was nutteloos : de twee ge-;wetsten leefden nog slechts eenige minuten. De eerste aanslag. Ziehier wat er tusschen de twee aanslagen ;ebeurde: Ten stadhuize werden de kroonprins m zijne gemalin door den burgemeester en de eden van den gemeenteraad ontvangen. De mrgemeester wilde zijne aanspraak beginnen, loch de aartshertog zegde hem metluiderstem: i Mijnheer de burgemeester, bij mijne aankomst e Serajevo, heeft men eene bom naar mij ge-vorpen. Het is onweerdig. En nu, M. de bur-jemeester, moogt gij spreken. De burgemeester ùeld dan zijne aanspraak, waarop deaartsher-og antwoordde : « Het is, zegde hij, met een bijzonder genoe-;en dat ik hier de verzekering ontvangvan uwe inwrikbare getronwheid en gehechtheid aan Sijne Majesteit onzen keizer en koning, en ik >edank u, M. de burgemeester, met vreugde 'oor de geestdrifiige toejuichingen door uwe jevolkingons gebracht. Daarbij, ik zie in deze ivaties de uiidrukking van het genoegen over îet mislukken van den aanslag. Ik druk mijne •echtzinnige tevredenheid uit over de geiegen-îeiil die mij gegeven is om met eigen oogen de ;eiukkige ontwikkeling van dit land te kunnen jestatigen, ontwikkeling waarin ik altoos een ;root belang gesteld heb. » De aartshertog roegde er in servische-croaatsche taal bij : Ik rerzoek u aan de bevolking mijne hartelijkste »roeten over te brengen met de verzekering jiijner onwrikbare verkleefdheid. » De aartshertog en zijne gemalin waren iets of wat zenuwachtig, doch zeer goed geluimd. Het publiek, dat middelerwijl den aanslag vernomen had, brak in luid bravogeroep los. Na eene balve uur lang het stadhuis bezocht te hebben, wilde de kroonprins zich naar het krijgsgasthuis doen voeren. waar de luitenant-kolonel, door de bom gekwetst, verzorgd werd. De tweede aanslag. De tweede aanslag gebeurde eigentlijk op den hoek der Frans-Jozefstraat en Rudolfstraat. De dader, van servische nationaliteit, kwam vooruit gesprongen en loste twee revolver-schoten. Deze aanslag gebeurde met bliksem-snelheid. Vele lieden, die zich daar bevonden, hoorden zelfs de losbrandingen niet. De straat is nogal smal en de moordenaar kon alzoorake-lings de schoten lossen. Eenige personen hebben gezien dat Prinzip zich daar sinds eenige minuten bevond, de hand in den zak houdend. Het eerste schot doorboorde de wand van den automobiel en drong in den rechterkant van den buik der hertogin. De tweede kogel trof de aartshertog aan de keel en sneed den strotader door. De hertogin verloor hetbewustzijn en viel op de knieën van den aartshertog. Deze laatste verloor, eenige seconden later, ook het bewust- zijn. In den automobiel bevonden zich ook nog vier militaire overheden. Men heeft de twee lijken, in een der zalen van het paleis op een praalbed gelegd. De dader s. De dader, Gavrillo Prinzip, is 19 jaar oud. Hij is te Grahovo, in 't district Liono, geboren. De letterzetter Nedelko Cabrinovic, wiens aanslag met de bom mislukte, is 21 jaar oud ; hij ookbeweert geene medeplichtigen te hebben. Tijdens zijne ondervraging nam hij eene spot-tende, hartelooze houding aan. Onmiddellijk na den aanslag was hij in eene ri vier gesprongen, doch verscheidene agenten en toeschouwers sprongen hem achterna en overmeesterden hem in het water. Keizer Frans-Josef. Toen keizer Frans-Jozef te Ischl het nieuws ontving van de nieuwe ramp welke hem trof, begon hij overvloedig te weenen ; hij zeeg als vernietigd in eenen zetel, zuchtend : « Wreed ! wreed ! Op deze aarde zal mij niets gespaard gebleven zijn ! » Hij bevool dat men onmiddellijk de schikkingen zou nemen voor zijnen terugkeer naar het kasteel van Schoenbrunn. Maandag morgend, ten 6 ure. verliet de keizer-lijke trein Ischl om den vorst naar de hoofdstad terug te voeren. Te Serajevo. Zondag namiddag, ten 4 ure, heeft de burgemeester van Serajevo den gemeenteraad ten stadhuize bijeengeroepen, waar hij, met van ontroering gebroken stem de verontwaardiging uitdrukte welke de bevolking gevoelt voor den laffen moordaanslag waarvan de aartshertog en zijne gemalin de slachtoffers geworden zijn. De straten waren 's namiddags als verlaten ; alleen patroeljen soldaten met de bajonet op het geweer, doorliepen de stad. De ontroering te Weenen. Het nieuws van den aanslag was zondag namiddag ten 3 ure officieel te Weenen gekend en door bijzondere uitgaven van de dag-bladen tusschen het publiek verspreid. Eene jnbeschrijflijke ontroering maakte zich van de 3evolking meester. De verslagendheid wasalge-neen. Onmiddellijk werden al de feesten, die n de stad zouden plaats hebben, afgezegd. Aan alrijke huizen werd de nationale vlag halftop ge-leschen.Zondag avond was de bevolking van Weenen ils terneer geslagen. Aan de bureelen van de lagbladen vocht men schier om eene bijzondere îitgaaf meester te worden. Men zag mannen veenen, bij het lezen van het verschrikkelijk îieuws. Men was in de hoofdstad van Oosten-■ijk beducht voor een servisch complot tegen len kroonprins ; het gouvernement werd over ienige dagen door de servische regeering ver-jvittigd, bij monde van haren gezant, dat er jevaar was voor den kroonprinsin Bosnie, doch le aartshertog bekommerde er zich niet over. Eene wezenlijke gramschap maakte zich van le Weener bevolking meester, toen zij door de lagbladen vernam dat de bevolking van verscheidene groote steden van Bosnie, waar de serviersin meerderheid zijn, aan de huizen de îervische vlag uitgestoken hadden om den dood ran den kroonprins te vieren : En het was met diep medelijden en verdriet iat zij de wanhopige, hartverscheurende woor-len vernamen, door den ouden keizer te Ischl aitgesproken toen hij, van zijne dochter, de lartshertoginMaria-Valeria 't ontzettend nieuws rernam. « Onze keizer, zegde men, zal dezen îlag niet overleven. » De politie moest vrouwen aanhouden, die op ;traat wanorde versvekten met luidkeels te roe-pen dat zij naar Serajevo wilden vertrekken om ien moordenaar in stukken te trekken. De koffiehuizen en de schouwburgen werden gesloten en overal de vlag halftop gehangen ; de rouw was algomeen. In den aërodroom kwam de tijding ten3 u. 15 toe. In de keizerlijke loge bevond zich de aartshertog Karel-Albert, die de vluchten van vlieg-machienen bijwoonde. De aartshertog, als door smart verpletterd, verliet onmiddellijkdenaf>ro-droom. De vliegproeven werden onmiddellijk gestaakt. In gansch Oostenrijk is de ontroering einde-loos.In Tyrolen, waar de aartshertog ook zeer be-mind was, is de droefheid ook algemeen. Te Insbruck en in al de gemeenten van Tyrolen hangen ten teekenvan rouw,zwarte vlaggenuit. De lijdensweg van een vorst. Toen men deneerbiedweerdigen ouden keizer Frans-Joseph het droevig nieuws aankondigde, waren zijne eerste woorden : « Weeral ! Ik zal dus al de ongelukken beleefd hebben ! » En inderdaad, in zijn familiekring heeft de grijze vorst schier niets dan rampspoed gekend. Zijn eenige zoon, aartshertog Rudolf, die in den echt getreden was met prinses Stefanie van Belgie, kwam in 1889 te Meyerling om in omstandighedën, die wellicht voor eeuwig een staatsge-heim zullen blijven. Zijn broeder, aartshertog Maximiliaan, ging in Mexico, op 't aandringen van Napoléon III keizer worden, doch werd er door zijne onderdanen te Queretaro, in 1867, gefusilleerd : deongelukkige weduwe van Maximiliaan, prinses Charlotte van Belgie, verloor 'tverstand, bij 't vernemen der strafuitvoering. Eene oostenrijksche aartshertogin,diegetrouwd was met den hertog van Alençon, verbrandde levend in den « Bazar de la Charité » te Parys; eene andere, de koningin van Napels, werd met haren man uit hare staten verjaagd, tengevolge eener omwenteling op touw gezet door Gari-baldi. Een neef van keizer Frans-Jozef, aartshertog Jan, ook Jan Orth genaamd, verdsveen spoorloos ; waarschijnlijk is hij in eene schip-breuk om het leven gekomen, Doch de hevigste slag trof den ouden vorst in •1898. Toen werd keizerin Elisabeth te Geneve, in Zwitserland, door denitaliaanschenanarchist Lugi Lucheni vermoord. Telkens er in de keizerlijke familie een van bovengemelde ongelukken gebeurde, kon men door de algemeene droefheid der natie besta-tigen hoe genegen de oostenrijkers hunnen keizer zijn. Keizer Frans-Josef te Weenen. Maandag morgend, ten 11 u. 10, is de keizer van Oostenrijk, met zijn gevolg uit Ischl te Weenen teruggekeerd. Hij werd in de statie ontvangen door aartshertog Karel-Frans-Jozef. In open koets begaf de keizer zich naar't kasteel van Schoenbrunn, door een talrijk publiek toe-gejuicht.In Eurofa. Niet alleen in Oostenrijk-Hongarie maar in al de landenvan Europa heeft de moordaanslag eene groote ontroering verwekt. Te Parys, te Berlyn, te Rome, te St-Petersburg, te Londen, overal is de verontwaardiging algemeen, en wordt er rechtzinnig.deel genomen in den rouw die het keizerlijk Huis van Oostenrijk treft. De vermoorde kroonprins stond bekend als een vriend van den vrede, als een prins met een gouden hart en een zeer ontwikkelden geest. De droefheid van de weesjes. De drie kinderen van aartshertog Frans-Ferdinand en van de hertogin van Hohenberg bevonden zich in 't kasteel van Schlumetz, in Bohemen, en waren aan dezorgen toevertrouwd van gravin Chotek, zuster van de vermoorde hertogin. Zondag namiddag werd de gravin Chotek verwittigd van het groot ongeluk dat haar en de arme kinderen trof. Zij had den moed niet hare neefjes en haar nichtje in te lichten. Nogtans 's avonds deelde zij hen mede, en zulks met aile mogelijke voorzorgen, dat er nieuws uit Weenen toegekomen was dat liet veronderstellen dat hunne ouders de slachtofiers van een automobielongeluk zouden geworden zijn. De droefheid, de wanhoop van de arme kinderen waren toen zoo groot dat de gravin nog wachtte om hun niet de ijselijke waarheid bekend te maken. In hunne gebeden vroegen de kinderen aan God dat Hij hunnen vader en hunne moeder aan hunne liefde zou bewaren. Nogtans kon de gravin Chotek niet langer de waarheid verzwijgen. Zij kon het des te minder daar prinses Sophie, 13 jaar oud en zeer ver-standig, aan het bedrukt gelaat van de dienst-boden begon te raden on te zien dat er ietserger gebeurd was, dan een mogelijk automobielongeluk.De wanhoop beschrijven welke zich van de arme weesjes meester maakte is onmogelijk. De aartshertogin Isabella is naar het kasteel van Schlumetz gekomen om hen te helpen troosten. Alleman te Weenen, van de hoogst geplaatste personen tôt de nederigste lieden, heeft medelijden met het lot der arme weezen, die, heden, volgens de wet en uit hoofde van het morgana-tisch huwelijk van hunne ouders, om zoo te zeggen geen deel meer uitmaken van de keizerlijke familie, alhoewelhun vader de toekomende keizer van Oostenrijk was. Indien Frans-Ferdinand keizer geworden ware, dan zou zijne gemalin eerst alleen den titel van koningin van Hongarie gedragen hebben. Nogtans, zou.zij, ondanks al de moeilijkheden ook wel eens keizerin van Oostenrijk geworden zijn. Bijgevolg zou haar oudste zoon keizer-koning hebben kunnen worden. De « Wiener Zeiting » van maandag kondigt in zijn officieel gedeelte de dood van den aarts-hertog-kroonprins af, en in zijn niet officieel gedeelte, het overlijden van de hertogin van Hohenberg. In Italie. Te Rome kwam het nieuws van den dood van den kroonprins en van zijne gemalin rond 3 ure 's namiddags per telegram toe. Het was de consul van Serajevo, die het aan den mini-ster van buitenlandsche zakengeseindhad. Deze haastte zich er den koning van op de hoogte te brengen. De koning telegrafeerde keizer Frans-Jozef zijne deelneming in de ramp die hen kwam te treffen. Het Vatikaan werd over de ramp ingelicht door een telegram vandennunciusvan Weenen. Z. Heiligheid heeft eene bijzondere genegen-heid voor den ouden keizer en had veel achting voor den persoon van den aartshertog. Ook heeft men hem met de grootste voorzorgen verwittigd.Pius X stuurde een lang telegram naar den ouden keizer en gaf tevens bevel een lijkdienst te celebreeren in de Sixtynkapel. De kardinaal-staatssecretaris Merrydel Val heeft een telegram van rouwbeklag gestuurd aan den minister van buitenlandsche zaken, graaf Berchtold, Zelfmoord. De bijzondere commissaris gelast met te waken over de uitvoering der maatregelen voor debeschermingvan den aartshertog, te Serajevo genomen, heeft zich, in eene vlaag van wanhoop, een uur na den aanslag, een revolver-kogel in den mond geschoten ; de dood was oogenblikkelijk. Hoe koning Albert de tijding vernam. Koning Albert, onze vorst, beklom een 3000 meters hoogen berg te Zerinath (Zwitserland), toen een telegram hem overhandigd werd, met de tijding van het drama van Serajevo. Zijne Majesteit daalde onmiddellijk om zijne deelneming aan den keizer van Oostenrijk te telegra-feeren.Overbrenging der lijken. De lijken zijn maandag middag ingezegend en naar de statie gebracht. Zij zullen van Met-kowitz naar Weenen worden vervoerd. Donderdag avond, om 10 ure, zal het stolfe-lijk overschot van Frans-Ferdinand en van zijne gemalin te Weenen aankomen De lijkkisten zullen naar den Hofburg overgebraeht en daar in de kapel geplaatst worden. Vrijdag voormid-dag zal in deze kapel de plechtige lijkdienst plaats hebben. Zaterdag zullen de lijken naar Arnstetten overgebraeht worden, waar, zooals men weet, de aartshertog een grafkelder voor hem, zijne vrouw en zijne afstammelingen heeft laten bouwen. In dezen grafkelder is er plaats voor twaalf lijkkisten ; een der vakken is reeds bezet door het lijkje van het doodgeboren zoon-tje van den aartshertog. De bijzetting der lijken zal in de stipste in-timiteit geschieden en alleen door de nauwe bloedverwanten van de slachtoffers bijgewoond worden. Het testament van den aartshertog. Dinsdag namiddag is het testament geopend in de tegenwoordigheid van den keizer en van den aartshertog Karel-Frans-Jozef. Dit testament, dat reeds oud is, zegt dat heel de fortuin van den aartshertog overgaat aan zijne kinderen, met vruchtgebruik voor zijne gemalin. De aanstelling van den nieuwen aartshertog. Deze plechtigheid zal plaats hebben onmiddellijk na de lijkplechtigheden. De nieuwe aartshertog, die thans kolonel is, zal spoedig tût generaal bevorderd worden en bij het leger een voornaam ambt bekomen. AMERIKA Eene stad in brand. — De stad Salem, in den Staat Manachusseths, is door een ver-schrikkelijken brand bijna geheel vernield. Van de 38,000 inwoners zijn er 14,000 zonder dak Ziehier eenige bijzonderheden over de ïamp. Het vuur ontstond ten gevolge van eene ont-ploffing in eene leerlooierij, op de helling van den Galgenberg gelegen. Door den wind aan-gewakkerd nam de brand eene bliksemsnelle uitbreiding. Eerst werd de fabriek der stad geheel in asch gelegd ; vervolgens sloeg het vuur over op het oud gedeelte der stad, waar een aantal prachtige huizen afbrandden. Salem is na St-Augustyn,inden FloridastaatenPlymouth eene der oudste steden der Vereenigde Staten. Ondanks de pogingen der pompiers, die met dynamiet verscheidene huizen deden springen. om den brand te stuiten, werd schier de helft van de stad door de ramp in asch gelegd. Be-nevens een aantal huizen, de eene oud en zeer belangwekkend, de andere kostbaar en prach-tig, werden verscheidene openbare gebouwen door den brand vernield, onder andere het gast-huis, niet ver van den Galgenberg gelegen en waaruit men de zieken in allerijl wegdroeg. Ook van de St-Jozefkerk en eene groote onlangs gebouwen school die meer dan 1,250,000 fr. gekost heeft, blijven slechts zwart gerookte en bouwvallige muren staan. Het vuur is als van zelfs uitgedoofd. Nu worden de rookondô puinen door een aantal gewapende soldaten bewaakt, om te voorkomen dat de roovers al wat gespaard is gebleven zouden komenplunderen. Op sommige plaatsen smeult het vuur nog voort en is het zelfs zoo heet dat men er niet bij of omtrent kan komen. Zooals wij het hooger reeds zegden, zijn 14,000 personen genoodzaakt onder den blooten hemel te vernachten. Onder hen zijn er ver-scheidenen die over eenige dagon nog in prachtige paleizen woonden, doch nu geen rooden duit meer bezitten, en door hunne lief-dadige medeburgers moeten geholpen worden. Men dacht eerst dat er talrijke slachtoffers waren, doch het is gebleken dat er slechts een tiental personen in de ramp omgekomen zijn. De stoffelijke schade is ongemeen groot, en beloopt naar aile waarschijnlijk meer dan 50 millioen frank. Zoodra de ramp vernomen werd zond men onmiddellijk van aile kanten hulp ter plaats. Het Staatsbestuur van Manachussets stelde aanstonds 5000 tenten en eene aanzienlijke hoeveelheid eetwaren ter beschikking van de slachtoffers. In een aantal steden heeft men inschrijvingen geopend om de slachtoffers uit den nood te helpen. De landbouwers uit den omtrek van Salem deelen geheel de opbrengst hunner boerderijen, melk en groenten, onder de slachtoffers uit. De politie vermoedt dat de schrikkelijke brand in de leerfabriek aangestoken werd uit moed-wil, en heeft een streng onderzoek geopend. SPANJE Madrid, 26 juni. — Reeds herhaaldelijk werd medegedeeld, dat personen uit aile stre-ken brieven ontvingen van lieden, die gevangen zatenin Spanje, die mits het opzenden van eene bepaalde som, groote schatten beloofden. De klachten bij het gerecht waren in den laatsten tijd zoo erg en zoo talrijk geworden, dat een streng onderzoek werd ingesteld. Eindelijk is de politie van Barcelona er in gelukt den maatschappelijken en geheimen zetel der bende te ontdekken, die gevestigd was in een groot handelshuis, ingericht voor allerlei zaken. Goed gewapend trokken de agenten het handelshuis binnen en begaven zich dadelijk naar het bureel van den bestuurder. Deze zat juist aan zijn lessenaar. Zoodra hij de binnenkomendenbemerkte, wilde hij het deels beschreven papier vernietigen, doch de politie-bedienden lieten er hem den tijd niet toe, Zij overzagen het en stelden met vreugde vast, dat het een nieuwebrief was „ van een gevangene". Op het papier stond de hoofding van het ge-vang en van onder waren er eenige stempels opgeslagen. Nog andere bladen papier van denzelfden aard lagen op den lessenaar, onge-twijfeld gereed om volgesohreven en wegge-stuurd te worden. De « bestuurder » werd on-dervraagd. Het is een gekend man, een Duit-scher, Thomas Belke. Het bureel werd afgezocht en men ontdekte er een register met 70.000 adressen van mogelijke slachtoffers in aile landen. FRANKRIJK Mevr. Caillaux voor de assisen — Het procès der moord op den heer Gaston Calmette, bestuurder van den Parijzer ^Figaro", gepleegd door de ministersvrouw, Caillaux, zal toekomende maand voor de Assisen te Parijs opgeroepen worden. De zaak zal zes dagen duren. Het hof zal voorgezeten zijn door den heer Albanel, raadsheer bij het beroepshof, en de zetel van het openbaar ministerie zal bekleed worden door den heer Herbaux, procureur-generaal. Er zullen een zeventigtal getuigen gehoord worden, waarvan 50 ten laste en 20 ter ontlasting. — Onder boeren — In een gehucht nabi Le Puy woont een boer, Maleysson genaamd. die door zijne ruwheid en hardhandigheid sindi jaren de schrik is van zijne dorpsgenooten. Niemand durfde Maleysson te weerstaan, nog minder hem bij de justicie aanklagen. Jaren geleden verkleedden zich eenige boeren op een avond als vrouwen, lokten Maleysson naar buiten op het veld, bonden hem en lëgden hem op de riggels. Door een toeval ontdekte een wegwerker het lichaam, dathij nog van de riggels kon trekken, even vôôrdat een sneltrein voorbijreed. Deze gebeurtenis bracht den woesteling niet tôt inkeer — integendeel, hij knevelde zijne omgeving steeds meer en meer. In het vorige jaarsloeg hij een dorpsbewoner, die hem in dronkenschap verweet zijne beurs gestolen te hebben, dood. Hij verminkte het lijk en verbrandde een en ander. Pas korten tijd geleden is de zaak ter oore gekomen van de justicie en werd Maleysson aangehouden. Geen der dorpsbewoners had iets durven zeggen, zoolanghet onmensch op vrije voeten rondliep. De 69 jarige Maleysson is thans veroordeeld tôt levenslange tuchthuisstraf. —Brand in de Tentoonstelling van Lyon. — Het scheelde weinig, of heel de Wereldtentoon-stelling van Lyon werd in asch gelegd, Vrijdag morgend hadden de overheden de ruime hall der mijnen ingehuldigd.'s Avonds, rond 10 ure, brak er in dit paviljoen brand uit, en het vuur nam zulke groote uitbreiding, dat op een ommezien het heele gebouw in laaie vlam stond. De pompiers moesten krachtdadig werken om de nabijstaande paviljoenen te vrijwaren. De hall der mijnen besloeg eene oppervlakte van meer dan 500 vierkante meters en bevatte voor ruim 50,000 frank kostbare voorwerpen. Het gebouw is met heel den inboedel de prooi der vlammen geworden. De schade beloopt omtrent 100,000 frank. Belgisehe luehtvlieger verongelukt. Het Belgisch leger is op zijne beurt getroffen door eene zware beproeving. Luitenant Liedel was zaterdag in den voor-middag met zijn tweedekker te Aarlen opgeste-gen en vloog in de richting van Martelange, waar hij hoopte te dalen om daar net eenige vrienden het middagmaal te nemen. Bij het neerstrijken werd de tweedekker door eene windvlaag opgelicht en onderste boven geworpen. De luclitvlieger viel onder zijntoesiel en werd doodelijk gepletterd Luitenant Demanet, die in auto zijn makker volgde, snelde dadelijk naar de plaats der ramp en vond luitenant Liedel bewusteloos onder den tweedekker uitgestrekt. De schedel werd gekloven, een bil gebroken en kneuzin-gen waren over gansch het lichaam zichtbaar. Na ter plaats door artsen verpleegd te zijn, werd Luitenant Liedel naar het hospitaal van Aarlen overgebraeht. Zijn toestand werd zeer beden-kelijk geoordeeld. Het is de tweede maal dat de jonge officier — hij is slechts 20 jaar oud — het slachtoffer van een ongeval wordt. Enkele weken geleden werd te Genck, in Limburg, zijn vliegtoestel vernield, doch hij kwam er alsdan ongedeerd van af. Luitenant Liedel werd te Brussel geboren in 1888 enwasingedeeld bij het 10e linie, wanneer hij in 1913, overging naar de vliegschaar. Later. — Luitenant Liedel is zaterdag nacht overleden in het militair gasthuis aan de opge-loopen wonden. Het lijk van den ongelukkigen officier-lucht-vlieger werd zondag avond naar het stadhuis gebracht. De teraardbestelling heeft dinsdag morgend, te Anderlecht plaats gehad. Photo Elite GROOTE KUNSTPHOTOGRAPHIE ingericht met de laatste verbeterde toestellen Me Jn Roman-Schram 10, KREKELPUÎ, 10, AUDENAARDE dicht het Posthotel Wilt gij een schoon en goedkoop PORTRET IN ALLE KLEUREN, wendt u tôt deze KUNSTPHOTOGRAPHIE Bijzonderheid van Familiegroepen en echt kunstige groote Portretten; ook Portretten van aile grootten naar oude photo-graphiën en schilderijen. ^et§oei«^4 Krekelput. 10 Een belg- vermoord te Wasquehal Een bloedig drama heeft zaterdag de ge-meente Wasquehal in Fransch Vlaanderen, in opschudding gebracht. Drie werklieden allen van belgisehe afkomst, Remi Vansnick, geboren te Voorde, den 14 juni 189'2, Frans Defoere, geboren te Isegem, den 22 october 1880 en Jan Lantsoght, geboren te Brugge den 14 augustus 1886, bevonden zich vrijdag avond, rond 10 ure, in de herberg « A la Belle-Vue », in de rue de Croix, toen er opeens twist ontstond tusschen hen. De herbergier die vreesde dat zij begon-nen te vechten en een deel van zijn huisraad zouden verbrijzelen, zette hen buiten onder voorwendsel dat het tijd was om de sluiten. De twisters gingen, doch nauwelijks bevonden zij zich op straat of zij vielen aan het vechten. Op zeker oogenblik slaakte Vansnick een kreet en stortte ten gronde. De herbergier snelde toe en bestatigde dat Vansnick een messteek had bekomen en overvloedig bloedde.Hij namhemop, droeg hem zijne woning binnen. Een doctor werd ontboden en oordeelde den toestand van den gekwetste hopeloos. Deze ovcrleed een paar uren later. De politie werd verwittigd en stelde een onderzoek in. Men ging op zoek naar de twee mannen, die Vansnick vergezelden en hieldhen weldra aan, Lantsoght in zijne woning, rue de la Chaussée, te Roebaais en Defoere te Wattre-los. In de zakken van dezen laatste vond men een bebloed mes. Lantsoght beschuldigde Defoere van de moord doch deze looehende. Na lang aarzelen en na , bestatigd te hebben, dat al de feiten tegen hem getuigden, eindigde Defoere met volledige be-kentenissen te doen. — De Zondagrust, — Ziehier de teks van de wet tôt wijziging van artikel 2 der wet van 17 juli 1905 op de Zondagrust, in de nijver-heids- en handelsondernemingen. Eenig artikel. Artikel 2 der wet van 17 juli 1905 op de Zondagrust in de nijverheids- en handelsondernemingen word gewijzigd als volgt : Het is verboden des zondags voor den arbeid andere personen te gebruiken dan de bij het hoofd der onderneming inwonende leden van zijne familie, bloedverwanten ien hooge tôt in den derden graad, alsmede zijne dienstboden of huisgenooten. Dit voorschrift bedoelt den arbeid verricht onder het gezag, de leiding en het toezicht van het hoof'd der onderneming. — Vlaamsche Bedevaart uit hetBisdom Gent naarO. L. V. van Kevelaar(Duitschland) op 14, 15 en 16 September, met de hooge goedkeuring van Z. D. Hoogw. Mgr. Stillemans bisschop van Gent, en onder het voorzitterschap van Z. E. Heer Kanunnik De Corte, pastoor-dcken van Sottegem. De Bedevaart vertrek op Maandag 14 September uit de vei'schillige richtingen naar Brussel-Noord, alwaar de verschillige groepen gezamentlijk den trein nemen voor I^euven Maastricht, om 9 ure 7 minuten. Men is terug in Brussel Woensdag 16, om 6 1/4 's avonds. Het bestuur gelast zich, op aanvraag, te zor-gen voor eten en nachtverblijf te Kevelaer. In gasthoven van eersten rang 8 fr. daags, van tweeden rang 6 fr. daags. De aanvraag moet ten minste 8 dagen op voorhand gedaan worden aan E. H. Van Trim-pont, onderpastoor, Audenaarde, voor eersten rang, en aan Eerw. Heer Pastoor van God-veerdegem, voor tweeden rang. De oefeningen der bedevaart zullen later aan de deelnemers bekend gemaakt worden. Bopkjes met de geschiedenis der Bedevaart, gezangen en gebeden, zijn te bekomen bij Eerw. Heer Van Essche, pastoor, Godveerdegem (Sottegem), aan fr. 0,25. Men wordt vriendelijk verzocht iets bij te dragen voor deonkosten der Bedevaart (offer-keers, plechtige bedevaartmis, sermoenen, enz.). Men schrijft in vooi'degrnpp Audenaarde: Bij E. H. Van Trimpont, onderpastoor, Audenaarde. Bij E. H. Verzele, pastoor, te Munckzwalm. Bij JufFer Maria De Crits, Sulsique. Prijs voor Audenaarde-Kevelaer en terug. 16,50 fr. & - - met Portretten van de keurig-ite en verzorgdste uitvoerins wvrden ter Drukkcrij van ons blad De Scheldegalm, Gazette van Audenaarde, 15, KREKELPUT, 15 — BINST DE 24 UREN AFGELEVERD — De prijs is om zoo te zeggen dezelfde als diegene van gewone Rouwbeeldekens. Proeven worden onmiddellijk op aanvraag toegezonden. POBTRETTENofwelkdanigeAFBEELDINGEN worden insgelijks op feestprogrammas voor coneerten, enz., met de grootste zorgen afgewerkt. — Men behoeft slechts voor aile uitvoeringen eene photographie te behandigen. Vlamingen ! bereidt U tôt het vieren van /1 juli, nationaal feest van het vlaamsche volk ; 21 juli. nationaal feest van Belgie. 11 JULI ! verjaardag van den roemrijken Guldensporen-slag, feestdag van het herlevend ontwakend Viaanderen. Elke Vlaming die zijn taal en zijn volk mint, die fi»r is op onze grootsehe geschiedenis, op onze gezonde en kloeke zeden, op onze rijke en weelderige kunst, die Vlaanderen wil zien her-worden, ja steeds hooger en hooger klimmen door eigenkrachtige en oprecht Vlaamsche be-schaving, viert het 11-juli-feest. 11 juli is geen anti-fransche noch anti-waal-sche betooging. 21 juli is niet tegen Holland gericht. Het gedacht van onze nationale feesten te vieren berust niet op gevoelens van haat of van misprijzen jegensanderevolkeren.maap enkel op de liefde tôt ons eigen volk. 11 juli is het feest der Vlaamschgezinden, 't is te zeggen van al dezen die denken dat Vlaanderen, door vreemde volken na te apen, en door eigen taal en eigen schoonheid af té werpen, zich maar kan verkleinen en verlagen, en dat er tôt Vlaanderen's verhefflng en grootheid maar één weg is : het be-werken onzer eig-ene volkskraehten en voornaraelijk onzer eig-ene Vlaamsche taal. Die voor ons Vlaamseh is en voor ons Vlaanderen, vlert den 11 Juli I Vlamingen op U & 21 Juli, bevlagt uwe kerktorens, openbare gebouwen, huizen en ge-buurten ! Het weze feest en luid klinke het Vlaamsche lied !

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Scheldegalm: gazette van Audenaerde gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Oudenaarde von 1858 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung