De stem uit België

475343 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Februar. De stem uit België. Konsultiert 25 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0z70v8b76t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Abonnement : 2sïi voor 3 maamien SuEjstription : 2sh. for 3 nionths. Voor de VereenistJe Stnten : 50 cts Voor II lland : 1 fl, Voor Frankrijk. 2.50 fr. Voor de soldaten : l>h. oî 1.50 Ir. Burcel: 21. RUSSF.LL SQUARE, LON'DON. W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphoné: Muséum 267. 4de Jaargang, Nr. 20. (Blz. 1803-1814.) Oplia<ge : 11,400. VRIJDAG, FEBRUARI 1, 1918. Kegistered at g.p.o. as a Newspaper. 12 blz. i£d. Antwoord aan den Paus. België heeft geanitwoord, budten twij-fiel met insitémmdlng van Londen eni Pari]®, op liet vredesvooTsital sindls T Au-gusiti door Zdjme HeiMgbéid' déni Paus -aan de wenald gedaian, Ziebier dan de brief des Kon.ings en de bi'jgaan'die nata: s Heilligei Varier, Met levendige en siymipathieke beHang-s'teHin.g heb dk kemn'is geniomoru vain het schnift dait Uto Heil'igbeid wel heeft William sturen dieu isten Augu&ti laatst aiain de hoofdeni der oortogvoorende ïan-d'e'n en ik heb me géhaïast het voor te leggeni aan mjrae Regeering die bet met de meest ernsti'ge en eerbiedige aian-daaht bestudeerd beeft. De uitslag dezer situdie iia viastgestefld gewordan i'n eane nioita d'ie dk gelu'kkiig ben Uwe Heliliigltoedd! voor te laggen. De wenschea bijtredemde van dent H. Stoel opdat een rechtvaardfige en diuur-zarne vrede dtoa een ed'nide moge sltellemi iaan de kwalleni waaraïain de menscbheiri lijdt en vooral bet zoo bitter beproefde Belgische volfe, foid ilk Uwe Heihgbeid te gelooveni aan mijn'e kinriierlijke en1 eer-bitedd'ge verkleefdbeid. / Al-<x5-C'-K 1. Moeuen, 24 Decemben 1917. NOTA. '.9 Komings Rëgeeoiing, beeft, zoodna zii den bni'ef onltving dlie Zijne Hedlig-toedd' dan isiten, Augusti 1917 aiaim de hoofdeu der oorlogvoeirende vol'keïen heeft giestuurd, aich geba&st te antwoor-den dat bet met dm gpootsten eerbied de voorstellkm zou onderzoeken die het dokuiment in zoo'ii varbeveni taal uiteem- ^Tnazalfàiefltijd, heeft zij terbarte ge-mometn hare diiepe erikanitelijkheid ™t te drukkenj voor die bijzomdere belamgstel-Mag diie de H. Vad'ar de Belgische inatie betuigt en, waanrvain dit dolcument een inieuw en booggeacbalt bewijs heeft gelle-vterd.Vain af de eenste woorden van zijn schrijveni, heeft Z. Heilligbeid er voor gezorgd te verlkiarem diat zij altijd ge-tnacht heeft een volmaakte on,parltii<îig-heid te bewareru tegenover aile ooitog-vioe.renden. Zoo een bekom-merm ^ maakt het oordieel vam Z. II. des te meer berteieikeniis'vol, waianeer ze tôt die v»l-ledige ooitruimdnlg van België besluit, tôt het herstel van zi'jni algeheele onaf-halnikieilijkhe'id, ein. dat ze zooals een.e opanlbare verklarinig "ajn déni Kard'iniaal Staaitssekretainis getuligt, het goede recht vajn België erkeiït oin -heirsitellingen. voo.r de oorlogscbariie eni -kosten.. Reeds had de H. Vadieir i[ru ziijn consistoriale toe-spnaak van) 22 Jarauani 1915, teni açnlzien vain, giainisdh de wereld verklaart dat hij de anrechtvaardligheid afkeurde, en hij haid zioh gewaairdigdi aan de Belgische Regeening de veraekering te geven., dat door dieze afkeuriing, hij dem imval iln België rechtstreelks- beâoeld had. De eerlijke lieden van: aile lqJnden zulllen) zich met de Belgische Regeerjng verbeugea dlat het onrecbt waanv'an België het slabbtloffer was, en de niood-KalceUjkheidi «nier vergoeding welnden afgeikondigd dioor het hoogste moreel'e gez&g van; H Kri 9temdom, d.a.t met gc-spainmen aan;dacbt er op let dat midden de driften ein gesdbil'len der menisdheai de iDotie vain Goed en Kwaad niiet wordie vesloren. noch verminlkt. 't Is daim oolk sitellig onder dieni in-druk van erkeniteHjkheid die ze dlaainom gevoelt, vergroot nog om de tataiijke eo. liefdadlige tuaschenkomsten van den H. Varier ten vtoionrieeile van zoovele Beilgen., slachtoffers van 's. vijanids gewelriadig-heid, dlat die Be!lgiscbe Regeermg d'e m0ge'lijkheid beeft onrierzocht om iin de miate d'at bet van batar afhangt mede te werken aain die vier,vulldng van den twee-ledligetn wensch van het pauselijk sdhrij-veni, het eiindle vain déni oorlog te bçspoe-digeln), en d'e henbaltag vani zulk eem oamp orumogelîj'k te maken door het aaninemen vao een stol waarborgeni d5e die beerscbappij van het Redht oven de Majcht zull'em moetem verzekeren. Van-af 't begimi der maanri Septemiber, heeft 'si Komiiings Regeering den HeilS-gem, Stoel kaninis gegeveni dat ze haro beslissing, beitreffenrie 't mogelijke^ ge-volg der voorstellem in het schrijvetn bievat, zcra moeften voorbehouden tôt de Mogendheden in ooidog met België dui-dtelijk bun oiorloggdoel zouden hebben belkenri gemaatet. 7e heeft erbij ge-voegdi dat, wat er 00k van zij, België aich over de algemeewe vredes.vooiivvaar-dten, em de hersltelliilng van de betrek-biagam tusschen die Statein ©nikel zôu uit-spnefaen, i'n volïledlige oveneemstiem-ming met d© mogend'heden, diie zijn ointa'fharaêëlljkhaid baddien gewaairbcrgd, diie aan. brniine ve/npliohtiingen. geitrouw ziijn geblevani, e)iii met hurane tegerti, met en niaast bet zdjine, toeft Recht verdedi-gen.Niets is dlelm tote'sitianri. kom;en vesandie-rlen. die besitonri oip het oogenblik dia't 'si IComiinigs Regeering aan d'en Heiligisn Stoel deze ziiemswijze uiteenzettie. Tocii neemt Belg'ië met aaindrang de gelegen-heid te baat door dem verheven stap vam Zijmie Ileiligbeid verstoekt, om te her-biallen ïn> 't aaniziiefn- d'en beschaaifde we-.r,eldr, wat ze, Mi omgeivear een jaar ge-ledera, aan dlem Vcoiraitteir dier Ver.ee-niiigd'e Staten sclbueief : "Voôr het Dmit-sche ultiimiaitum, ibaid' België enikell een d'oe1! : itn. goed'e ve,rs.tainldlho'nding te le-ven mat al zijnie niaibuirem ; het beo-efende met mauwgezeltte elerlli'jkhieid zijne on-ziijdligheidsipMcbtléii tegenio.ver ieder vain hem. Hoe werd het dooiu Duitscbland om bet vertrouwen bel'o'onldl, dlat het dit lanid betoonrile?... "Ind'iani er één Lanrii iis dat genechtigd is zeggen dat het d-e wapens opnam om zijni basitaan te verdedSgen, daiv is. hat zieloer Bellgdë... Het verlanigt teru zeersite dlat ar eani einde koime aan het oagie-boorde lijden zdjaer beivoJking. Maar het kan geem vredle aanlnemeni daœ zulk «ene dlile nlelvens gerefcbtigde heinstelbn-gani, verzekefliolgen eni waarbargen. biede voor de toeîkomst." , De ongesohonldenlheid van bet ,Bel-gisidh gronrigebiied—van moed'erland en vam kotoiniie—de politieke;, economiscbe eni millitelire oniaifhainikalirjkheid, zoinldéE voorwaardle raocb beperiking, de hensitel-ling der geledletn, schade, waaiiboirgen tejgeini de beUbalilng van dem aanival van 1914, zied'aar de oimnisbare voarwa^-déni van eani nedhtvaardigen. vreîdfe voor wat België betirlefit. Elke regeldng die dalt miskieninieni zou, zou de gronidveslten aélve van het neobt aanibeuken, varmdts bet vooEtaïaa zou vjaststaan datr op i.niter-inialt'iiomaal tenrefin, de schending vanj Ibet riecbt een tiltel geeft alain den dadar en de broffi' wordeni kan van een profijt. Sedert dat dte Regeering des Koniings— eeni jaar geledlan—de voomyaarden. uit-eeozëtte di'e het zoo vrij is te herlhalen, heteft de Reicbstag een zoogezegd vredes-besluit giesitemd ; kanisieKers en minlisitens van Buitenilamrifsdhe Zaken. hebbein zich opgievolgd ilm het Diuitsche Keize'nnijk ; laiatst hebbeni de MKdidlen'-Keizeflni.jken niota's bekenld1 glemiajykt als anitwoord op het schrijven, vain dem Heiligan Stoel; nooiit is ean woord gez:egd mooh een regel geschreveni gewondani die duidleilijk de ontverjaarbane rechten, erkende van. België, die die H.' Stoel met heeft opgeboudeni te éi'keninien' an; uit te roe-pan." ENKELE BESCHOUVVINGEN. Op den voonavand van Keirsjtmda 011-dierteekende onze geëorbieddgde en rioem-'riijke Ivoini'nlg Albneebt eien buiaf aain Zijne Tleiirigbe'id dten, Paus, in anitwoord op dfeztis" .schrijven. vain 1 Augustus, 1917 aiaim die hoofden dler oioirtogvoerenidte Moge md'bedt 11 : ein, galiijk w,eleer de: hemel-gc-za n ten hunne wieken repten naar .Uelthillehem om boven, de kribbe vian den Zaligmiaker een/ vrediasihymnle aain te hef-fe.n, zoo bnachtan oolk Belgische bod.eo nialar den plaatsbefoteerier van den Vne-devorsit, te Rome, met dten kaninlkliijkeai brlief eiSifi' vrediesiboodiscbap, in dien vorm vain ean Anitwoord door omze Regeexîing vervaiardfigd; waatiin de voorwaatdlen. wondeni opgeaomd oin/der welke Beflgië faeraid' i:s een eimidte te siteilen aan den aOiilliOg. Wij, die misschien meer dan andieren deaii bairtekliop gevoellein van de lijdfendle uli'twijke'lïngan, durvan verzekeren, dat omis1 volk dlit Biéllgisch Antwoord op dte PianseiK'jke Vredle sboodscbap met grootte voïldoielniing en rech'tmiatige fierheid zal liezen, omd'at het daarifn zijne eigen in-digste gevoetens van eeiribited en dia,nk-baarbeid jegens den. H. Varier op eene wetepriekende wijze vertolkt ziet, en er tlevenis de uitfcdruMri'ng ditu vindt van de etenige voorwaardfen, waaarop volgen.» allein, een reohtvaardigte eni duiuraame vnede voor België kan beruis.teni. Zoo is dlàin 00k de wenscb, d'i'en. wij d'en 16 November iït " De Stem " met aile be-scheidernheid un tdfnuîct&n, in vervulling gegiaan : en ,^-diit miogen siommige neu-îtrlallen zich teT batite rnemen—udt de Mer versterkte besobeidan blijfct teveinisi dni-deHiijk, dat het niiet te wijten, is aa,n onze RegeerJnig, zoo: mfet reeid's vroeger eeji lamtvvoord op d,e Païuseldjke Nota veir-sdlienen is. * * * Zaer te pas.—wiij zijnier van oventuigd —wordt in diilt sltuk iniogmaale heinintaerd aan Balgië's o'niveirddende lijdbni, aan Beilgiië's. .oinisohulld, aiaini de "onrechtvaiar-diiglbeiri waa-rivaln. het eeni slachtoffer is gewordieni," en dWhailve aan "de nood-zakeMjbheid' eeinier srihadeloosâtellilig." ZulHde verklàpingiein> verdi enden te refcht berbaaiid te wandten,, dtewijl men dlaar-dbor zal belettani, dalt het geweteln vian dein; vîjanri onribii1 de bedwelming vain, dlem oo.rilfogsroies en dlar heerschzucbt (of iiever der guteigbieliri!) iln slaap wo.rde gawiiagri an het zelfverwijt om de bedire-■\ien. schelmstU'kken zijn ange! zou ver-liiezen. Maa,r walt ilm diilt Belgische Bmt-wioio.rld' op de Pauseilijke vredeisibolod-Bfcbap vo-oinal te prijzem valt, naar oins inizien, isi beit bij^oinidleire gewioht dlat gelhtecht wordlt aan: bet Pauselijk oofldleel omtremt DuiitséiMiàndb oinirecht bij dien dmival ito België iew Diïitslchland's scbuld tegœover oins Hamid. Hier zien wrj dan, niO|gma:a.ls—rtein, oversibalani eenar Pers, dïe steed>9 de Pausidijlae u5lfcspraken of ge-lotfcband ôf met miilnladhting .heeft beje- gieind—bt)e de Btellg'iscbe Regeering van banen. kant dte woordtein ein het optiredten van dea H. Vader ten guœte van België op pnijsi wiaat te sitel'loni.' De Paus, zoo ge'tuiigit zij, Iheeft wel werkelijk Duiltstflilanid'a aiwecht tegtemo,yer Belgie v.erooirieelri ; hij beeft wel werkelijk aan Balgië het re'dlit toegekend op eein viargoednng voor d'e gefeden, scbade eni die ooiill'ogsikoistani ; hij b&ejfit wel warke-lijk'"dé oinverjaa:ribane wechten van Bal-gië berhaa'ldeildjk erkenri en uitgtenoie-pen " ; en hij kon dit doen, owdaniks de aniZ'Ljddgheid welke hij zich tôt gtedrags-rege'l beeft gesteld, dewijl Duitsdhl'and t'egenoiver ziohzelf aJs rtechter isi opge-tredten en zijmie scbuild heeft bekend. Het latere kniansietandten; van gadtoopte en> oingedtoopte juniistem, kan dat feit nitt wegwisscbenj. * * * Wij waian' niiet in. wel'ke mate de PausiaUj'ke uitspuakiett, door de Bëllgiii-sche Regeeaàng dm herdanne>r.ing gebraeht, dndruk zulllen jnalken op de Duitscthieire. Het woord " recht " komt soms wel op hunne lippen., maar dlaialt zelden nteer in httn hant. Hunne oorlogspolitiek stiaat ncg steeds in bet teeken van heit roo-versbeliang. Gnaaf von» Hettling, .in zijn pas geboudemi nede, bescihomwd nog steed's: België a'is een vuisitpand, dat hij wel (gelijk de raaver het gesjtolen goed !) voor iets anders in ruil wiil .afstaan ; maar het Belgische V.naaigsftuk is voor de oogen van, di'en chrisitialdjken man niog •nSet verschenen onder de gestalte van ean zedeldjk vraagistulk, waarim het neoht zijne suprématie moet doen govoelen. Zal het Pauselïjk wx»id, bij voortduring herhaald, eifndeildjk bekwaam zijn om Duiitscbliand tôt zedleliijk bewustzijn te-rug te brangien ? Wel zijm wij ndet de meeniing to.egiedlaani, diat de Paus in zijne udtsiprake.ni on'er België—voor zooverre bet fedtten geldit—bet gewichit vata. zdjn Ointfeilbaar, leeirgezag dm. de scbaasl heeft gelegd1, maar desraiettemin kan men met d(e Belgische Regeering dtoeni cpmerkiein, dat hij, die zi'oh tem guniste van Bellgië beeft udtgesprolcein toich dezelfde, is, aie met ''htelt hoogste zedtelHjk gezag im de ohmsiten1 wereild" dis bekleed, zoiodat m ein steiedte zijn oondeel met een ddepen eerbied' moèt bejegenem. Noch van de vnoiege-r katbolielke "Kôllniische Zeitung " (nn het blad van gmooitbandielaars), noch vain' von Hertl'ing (dite in zijne jeugd ' althamsniet uitmuinibte door aerbied voor Pauseilijke woorden), is veel te venwach-ten; dtadh «r sitaan, vain diag tôt d&g in Diudtschland miser mannen op, die zi'ch igeiniegen toomen om te luisitemen na.ar dte stem van den H. Vadbr en 00k im het Bellgisc.be vr.aaigsltuk aan het recht een pl'aats. wilfe'ni giunnen. Gi'steren nog vankliaaflde prof. Foemsiter "dat bet her-'sitel van België aem natiilomale eerezaïak moet zijtn en geen handelszaak. Men mioet zich op het standpunt stellen y&m het begaiva ' onireobt,' zooals de rijks- Uit vroeger dagen. Krijgsgevangenen kunstig vlechtwerk verknopend aan de poorten van het kamp van Norman Cross (1798-1814). Zie Stem Nr. 10, blz 3 (Naar eene Engelsche schilderij. Uit het werk van T. S. WALKER, The De-pots for -prisotiers of war at Norman Cross. Met welwiïlende toelating )

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De stem uit België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1916 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung