De stem uit België

2691 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 18 Januar. De stem uit België. Konsultiert 26 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rj48p5w87h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Abonnement: 2sh voor 3 maanden Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereeni^de Staten : ► 50 ets Voor H 1 and : 1 ^ fl. Voor Frankrijk. 2.50 ♦ fr. Voor de .soldaten: lah. of 1.50 Ir. Bureel: 21. RUSSELL SQUARE, LONDON. W.C. VOOR GOD EN VADERLAND • - ^ y TeSephorte: Museum 267. 4de Jaargang, Nr. l8. (Blz. 1783-1790.) oplage: 11,300. VRIJDAG, JANUARI I&, 1918. U.e<?istered at G.P.O. as a Newspaper. 8 *blz. i£d. NOTA. — Volgende week geven we weer z, 12 blz., met een kunststudie over Antoon van , V Dyck in Engeland, een uittreksel uit de Belgische revue van Fulham, enz. ^ 1918. Ik zal niet zijn, o jeugdig jaar, Van dezen, die verlangend naar U staren, of :Bi vreezen; Ik bid niet dat zij opgelicht De sluier van uw aangezicht, Om iirL uw oog te lezen Wat mare gij der aardie bracht: Of uit uw blikken treurt de klacht Om 't duren der ellende,— Ofwed, hoe van uw voorhoofd slaat De goudgloed van eien dageraad: De Vrede, laaig-ontweiiide! Ge houdt de kleine handen toe; — En zie, reeds is mijn ziel te moe-" Gewacht, te moegebeden., Dan dat ze naar de gave gist Waarmee ge uit Toekomst grijzen mist Ons leed komt toegetreden. De kennis waar ik rust in .vond Is, dat de Heerscher die u zond,— Hoe diep zijn gramschap griefde— Niet Hater, neien, maar Vader heet, Geen bron. en doel van daden weet Dan: eindielooze ldlefdie. Hij, God van leveni, zon cl den dood, Hij, milde Gever, duldt den nood Tot veler rijk Venrijzen! Hij gnuwt van tnaniem en van bloed, Maar dioogt een bloed- en tranenvloed Waaruit we reiner rijzen... Daarom, o jelugdüg jaar, gemoet Ik u, serener van gemoed'; En geeft ge vreugd of lijden, Mijn deemoed zal (daar heil en pijn Geschenken van één Liefde zijn) Gods liefde benediijdem. P. HIL. THANS, I.F.M. O Lloyd George en Wilson. " De rede doioir Lloyd George, verleden Zaterdag uitgesprokeni voor de afgevaar-idiigdem dier werkiiedienvereenigingen, Iheeft, zooals men zegt, over het algemeen "een goede pers." Behalve in Italië, waar zij eteimge teleurstelling ver-Welkt met beltrekking tot zijne eischen op de Adriatische kust, genoot zij eene nagenoeg omvendeeiMie goedkeuring in Engeland, Frankrijk, Canada en de Vereemigde Staten vain Amerika. Ligt döt niu aan die grootere bepaaldheid, waarmee de Engel'schje preimier de oorlogsdoeleinden der Entente heeft omschreven ; aajn den milderen toon, waarin hij zijne giedachten laat verklanken; of aan de afwezigheid van een klaroengeschal, dat van vorenaf elk vredesfjie-luid overstemde en de scharen opriep ter victorie en verdelging? Wellicht om al die redtenen samen. Die zachtere bewoordingen verdienen alle goedkeuring; en uit psychologisch oogpunt beschouwd, zijn zij geëigend om eenigen imvloed uit te oefenen op de Duiitsohe zei. Immers dit volk, in 't algemeen, wanneer het overgeleverd is laan den hartstocht, vertoont een bijzondere ruwheid, hardheid en bar-baarschheid. 'Zoo was het bij dien aanvang der Luthersche revolutie; zoo is het nu onder dien oorlog.- En juist daarom wil heit met des te meer overleg aangesproken wordlen. Dat Iheeft Lloyd George pogen te doen. Zal dan die liefelijker taai in ontvankelijker en welwillender ooren vallen,? Zij verkondigt immiers, iin juister omschreven lijnen, vredesvoorwaarden, welke wij lang niet overdreven noch aanmatigend vinden,; ein die dan oök dadelijk werden toegejuicht door het Congres te Washington en dioor Wilson zelf, Voor wiens oogen zij een ideaal beeld van wereldvrede deden oprijzen, met ten -all'eln tijde vrijheid in alle zeewateren, met onbelemmerd handelsverkeer en met dein goeden wil van eenieder in Öétn groote broedergemeenschap, gesteund op recht en eerlijkheid. Eilaas, zoo dunkt on», dat streeft nog wat verre van de naakte werkelijkheid. Vóór de Duitoche sfcaat»lied«n, de Duitsche po'itieka partijen, zelfs voor de meerderheitUsocia-tósitén én misschien ook voor de miiadter-faèid'ssooiaüiitam. moeten deze ffliaimuta-eischen tot verfm'jgitnig vian dein d<uur- zamen, vrede eene ontgoocheling zijn. . Wamt zij brengen geen Duitschem wrede, en een andieren, een .rechtvaardigen, verlangt men nog niiet aan de boorden van den Rijn en de Spree. Integendeel: sedert de djoorbraalk van de Isonzo-lijn ein, de imeieinstoirting van het Russische wolk ils daar de hongier maar macht eti rijkdom noch vnatiger geworden. De landen die hij nog altijd in de ijzeren vuist houdt gekneld, die verove ringen in Italië en Rusland, de treffers izijner duikbooten: dit allés prikkelc meer en meer zijn landlhonger en z:jr lust maar weelde en owenheersching. Er Igij wilt, diat hij op een gouden sohote de sleutels brenge van Elzas-Lotharihi jfeni,*dat hij dien. Italiametm—die hij ver Tongerloo's Witheeren in Engeland. Eenie orde die van af hare honderden jarem oude stkjhting nauw met ons va-1 dieirland en ons volk veirbonden is, is. wel deze dier Premomstratenser Kaniun-L ruiken, of Norbertijnen, naar hunnen stibhter, of Witheeren, gelijk men ze > noemt in de streek, onze Kempen, waar ze het meeste thuis is. ; Vóór de reformatie was diezelfde orde I obk in Engeland en Ierland verspreid, i Verdween ze uit Engeland voor een drie.-l tal eeuwen, ze kwam er terug in 1871, L en ditmaal als een spruit van den Kem-pi®chen stam. Het was de abdij van Tongerloo die het nieuwe moederhuis e | ■ ■■■Hl ■■■■ e' Het Anglo-Fransch vriendschapsmonument te Norman Cross onthuld op 28 Juli 1914» ter t herinnering aan de krijgsgevangenen uit den tijd van Napoleon I. (Zie Stem, Nr. 10, blz. 3.) (Uit het werk van T. S. WALKER, The depots for trisoners of war at Nor-' man Cross, 2de uitgave 1915, Constable and Co., Orange Street, W.C., met welwillende toelating.) zou gunnen', dat hij 'zij me overzeesch* bezittingen late te loor gaan en ziji ■vijanden meester fte spelen in gewesten waar vroeger de vlag van zijn bondge moot wapperde? Zulke vernederingen izulike Landsiinikriimpiinigem, zouden voor eéker een verdiende straf zijn voo Duitschlamds euveldadieni; maar da iaind heeft niet den ootmoed om eenigi schuld te erkelninen,; het durft mog, me von Hertling, spreken van zijn ombezoe dleld geweten. Is dan de rede van Lloyd1 George nie ieen Lichtstraal in het duistere zwerk De "Osservatore Romano" is dt'e mee mdinig toegedaan en vindt de neergelegd» .eischen niet zoozeer afwijkend van gmaa Czernin's voorstellen. Wij voor om kunnen dat optimisme nog niet deelei en meenefl, in allle geval, met de "Jour liall de Genève," dat de tij verloopen is Indiian zulke woord'em gesproken waren zegt dit dagblad, vóór die instorting va» Rusland en de nederlaag der Italianen indienj zeggen wij, de H. Vader, vóó eienige maanden, zuilk een antwoord hai mogen ontvangen vanwege de Entemte Idlain ware er te dien tijde wellicht eemig' Ikianis geweest, dat de Julistemmimg vai dem Rijksdag het Duiltsche volk ontvan vkelijk zou gemaakt hebben voor de taia der rechtvaardigheid, die spreekt uit dei mond dier geallieerden. Doch gediain izaken hebben geen keer, zegt 'het spreels woord. Wij zijn nog niet op den vooi avond van den vrede, maar wat verde de naaste toekomst inlioudt kan cii^mani voorzeggen. 10 Januari, tgi8 111 werd' voor die Norbertijnen in Engeland. 1 Het heeft dan ook zijn nationaal belang en voor ons, ma te gaan wat en waar de en Belgische Norbertijnen zijn in Engeland vat wat er hun werk is, wat ze»tijdens dezen Nc oorlog voor de vluchtelingen gedaan heb- in ben, enz. De Norbertijnen in Engeland vóór de cei nervorming. (1) sei De "Annales proeroonistratenses " van 1 Hugo, abt van Estiival, spreken van 31 Cr Norbertijnier huizen in de ordensprovin- Er cie van Scotlamd en Noord-Engel'and, we 18 in Midiiel-Erag-èlaimd, ir in Zuid-Enge- dtj land en 7 in Ierland. Ten tijde der hu Hervorming was dit getal echter vermin- pr derd op 36 te saam. Sp De eerste Norbertijner abdij was die van NieWshiam, bij Brockelsby in Lin- »ti colmshire, gesticht eem 6b jaren ma de va dood van St. Norbertus, namelijk in tij 1143. Ze ward gesticht door een colonie pj der Abdlij van Licques, bij Kales in toi Frankrijk. Ki De orde verspreiddJe zich snel en al te de ajndere stichtónigem vaïlen tusschem hd 1150 en r25o. In Iefland is het tegen 00 het einde dezer periode dat de orde er Sr zich verspreidt. Van al deze stichtinig^i heeft men goed'e historische gegevens, dank aan het jj, register vam bezoeken van Abt Redman sc der Shap abdij in Westmoreland, die ailgemeien visitator der orde was op het einde der 15de' eeuw en wiens boek is bewaard geblevm. (Hij stierf 24 Augusti j.Q) • ■ (1) "A Sketch of the Premonstraten- te ss'ans ofder and theilr houses in Great Britam aad Iralamd." (Lotudoai, Bun» and Oa^ts, en lier. Taymaiis, 1S78.) n« IStefc. .U. as a Newspaper. ö-blz. lid. 11 111 ■ ■uauuaaacs 1 'SOS, bisschop van Ely, in Ely House, Holborn, en ligt begraven op het koor der kathedraal van Ely.) sn Al deze .st chtingen werden tot dte laat-a- ste toe aangeslagen door Hendrik VIII is. eo weggegeven ; voor hum gelioof stierven n- in dien tijd onderscheid'ene witheeren in :n Engeland (1537) en iets later in Ierland, re Meest verspreid van al waren de Wit-ir heeir^en in Lincohishire. Tongerloo en Engeland. 3e In August: 1866 was er een Engelsche d. touirist, een bekeerde tot het katiholicis- e. me, John Philp, boekhandelaar te Lon» 1, den, uit louter belangstelling in het nog n- bestaande katholieke kloosterleven, aan lil Tongerloo eei^ mieuwsgierigheidsbezóek is komen brengen. Vijf jaar later ging dit toeval zijn vruchtbaar gevolg hebben. — Op Kingerley Hall, in IJncolmshiire, lieefde Arthur Young, een katholiek van oudien stam. Tusschen zijn familiepapieren vindt hij, in 1871, een beeldeke van St. Norbertus en belang stellend in, kerkelijke oudheid spreekt hij ervan aam den boekhandelaar Phiip die hem veir-te'lit van de Nerbertiijnen en van Tongerloo. Teruggekeerd tot zijne papieren vindit Young een tweede beeltenis van St. Norbertus en ontdekt dat hij zelf goederen beheert djie vroeger aan de Norbertijnen hadden toebehoord (der abdij van Tupholme). Anderzijds had Mr. Young, ievertge katholiek'als hij was, im 1871 een kerkje en eem priestershuis doen bouwen te Crowle, voor de katholieken in het omliggende verspreid en voor de Ieren die er het oogstseiizoemwerk komen dloem. Maar de bisschop van. Nottingham kort hem voor die plaats geen bestendigen herder stureni. Zoo dlaoht hij dan op Tongietrioo em deed 'eön> aanbod van kerk en huis aam den Prelaat De Swert van Tongerloo. De Prelaat nam het in overweging, redisdle over naar Cnowle en aanvaardde. Ito Augusti 1872 vertrok Kamiunmik Martimus Gaudems vam Tongerloo naar Orowle. (1) Crowle. Spalding. Manchester. Lm .een privaat huis, bij Mr. Walker, bekeerling, verbleêf Kaïm. Geudens, em dtoeg hij het H. Mllsoffer op, vam 3 September tot r5 October '72. Kanunnik Geudens, gboorrtig vani Achterle onder Lichtaert, was eem kloekgebouwde, zoet-gemoedelijke Kempamaar, met een, mis-sioimarisziiel die als het Gods zaak aanging, aam niets twijfelde. Hij begon, het godsdienstig werk met groot em ijver en dliepe godsvrucht en kreeg in' 1874 een anderen: ICempemaar voor helper, Kanunnik Dookx \an Tongerloo. Toen in r .Juni '74 die Bisschop van Nottingham kwam mocht hij aan, een 80 personen > het H. Vormsel toedienen. In r875 kwam de school tot stamd. In 1877 stichtten de Kamunniken eene bij-kapel in Luddington, door hem ook bediend, id. Mr. Young, veriheugd over dien ijver ng en diat welslagen,, wou nog meer doen de en in overeenkomst met den bisschop nd van Nottingham, vroeg Tongerloosche :en Norbertijnen voor eenie nieuwe parochie eb- in de stad Spalding. De Spalding-missie begon op 8 De-de cember r8i75, onder Kanunnik van. Biie-sen.-an Ondertusschen bracht het bestaan van 31 Crowle, en later van Sp-alding, mee dat in- Emgelsche katholieke jongelingen den id, weg naar Tongerloo vonden ttr op lei-ge- dtmig tot het priesterschap. De eerste Ier hunner was Kan. Seadon, die in België in- priester gewijd in r88o, nog-dat. jaar te Spalding aan het werk toog. (2) die In 1889 werd een derde~miss:e gein- sticht. Mgf. Vaugham, toen bisschop de van Salford-Manchester, vroeg Nor,berin tijnen voor de arbeiderswijk van Miles nie Platting te Manchester em Mgr. Heylem, in toen prelaat te Tongerloo, stuurde er Kan. Geudtens heen,, die sinds 17 jaren al te Crowle gewerkt had. In Crowle werd ïea hij opgevolgd döor een Engelschman die ?en ook in Tongerloo gestudeerd had, ifan. er Smith. In orde vam beflamigtrijkhe'd, is Crowle tegenwoordig wel de minste der drie ^et Norbtrijmsch'f neeirzettimigen. De Engel-ian' sche Kanunniken weikem, er ieveitg op die het ~ —— ■ '3 (1) M. Gaspar, "L'Abbaye de Tonger-isti loo et la Restauration d'e 1'ordre de Pré- — monjtré en Angletene." (Louvaiitt, Smees. :en- ters, 1905.) tat nts (z) Kan. Seadon teerde Tongerloo kem-,) oea door dm toookunst{mia,ax Lemaienis,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De stem uit België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1914 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume