De stem uit België

1424 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 12 Juli. De stem uit België. Konsultiert 30 November 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2804x55j0g/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Stem uit Belgie. Abonnement : 2/6 voor 3 maanden. 8ubscription : S/6 for S months. Voor de Yereenlgdo Staten : (0 cts. Yoor Holland : 1.25 11. Yoor eFrankrijk : 3 te. Yoor de soldaten: 1/6 •f a fr. I Bureel: 21, RUSSELL SQUARE, LONDON, W.C. > qj'i 'wg VOOR GOD EN VADERLAND. Téléphonas Muséum 267. I- ■ jde. Jaargang, Nr. 43. (Blz. 2011-2018.) Oplage: 10,600. VRIJDAG, JULI 12, 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper. 8 blz. 2d. WEKELIJKSCH OVERZICHT. _ I DE BONDGENOOTEN WINNEN VELD IN ITALIE EN FRANKRIJK, EN MA-I KEN KRIJGSGEVANGENEN. — ANTI-DUITSCHE BEWEGING IN RUSLAND. I i;DHP_QVRRRirHTIMr;i71M nPR WF.F.K V,„UI— A i I DlNSDAGj 2 Juli. ■ Er waren aanvallen door Britsche troepen ten Noord-Westen van Al-I bert en door Fransche troepen tusschen de Ourcq en de Marne. Een luchtaanval had plaats op Parijs. Hethospita^lschip Llandovery Castle H werd getorpedeerd. ■ W0ENSDAG, 3 Juli. I De Italianen doen aanvallen aan beide zijden van de Brenta, en op Monte H Grappa. Fransche en Amerikaansche troepen veroveren het dorp Vaux, nabij Château-Thierry, en maakten 450 krijgsgevangenen ; verder noord namen de Franschen St. Pierre Aigle. Britsche vliegeniers bombar-deerden Mannheim, Coblenz, Thion-ville en Trêves. I dONDERDAGj 4 Juli. ■ De Italianen doen aanvallen in den Delta van de Piave, en maken 1,900 Oostenrijkers krijgsgevangen en aan I Monte Grappa 600 krijgsgevangenen. De Franschen gaan vooruit aan Moulin sous Touvent. I VRIJDAG, 5 Juli. ■ Australische en Amerikaansche troe-I pen nemen het dorp Hamel. De I Franschen gaan vooruit tusschen I Autrèches en Moulin sous Touvent I en namen 1,066 gevangenen. De Italianen hebben verder successen in I den delta van de Piave. ■ UTERDAG, 6 Juli. 9 Tegenaanvallen door de Duitschers te Hamel worden afgeweerd. De Italianen winnen verdere successen in I den delta van de Piave, en aan Mon-I te Grappa. ■ lONDAGj 7 Juli. ■ Autralische troepen gaan vooruit aan I Villers Bretonneux. Na vijf dagen | strijd is geheel de kustlijn van de I Piave vrijgemaakt van den vijand. *B Een transportschip dat terugkeerde I naar Amerika werd getorpedeerd— I zes leden van de bemanning worden I gemist. '■ !\ AAN DAG, 8 Juli. ■ Fransche troepen hebben eenen welge- lukten aanval op de Asiagohoogte I gedaan. Graaf Mirbach, Duitsche I gezant in Rusland, werd te Moscow S vermoord. M DE ALGEMEENE TOESTAND. H De nieuwe Duitsche ofFensief "blijft >H nog in den staat van voorbereiding. V Vele oorzaken zijn daarvoôr aangege- ■ ven. Het kan zijn dat ziekte—influen- V îa—onder de soldaten een der redenen I is, De echte redenen zijn evenwel dat ■ de Duitschers de noodzakelijkheid be- ■ seffen van eene beslissende overwin-ning te behalen en daarom moeten ze ■ met verrassing te werk gaan, met de ■ concentratie van troepen en kanonnen. ■ Ondertusschen worden de kansen voor I de Duitschers dagelijks kleiner. De ■ président der Vereenigde Staten heeft I bekend gemaakt dat reeds een millioen I Amerikanen oVer den Oceaan zijn ge- ■ komen. In Juni alleen kwamen er ■ 276,372 man van Amerika. Op dit mil- ■ lioen verdronken er 291, door de actie ■ van de duikbooten, hetgeen een bewijs H js dat het duikbootengevaar niet groot ■ is. De Verbondenen behalen kleinere H locale successen aan het Westerfront. M Australische troepen, geholpen dooi H Amerikanen en ondersteund dooi [■ Tanks, hebben het dorp Hamel, dal H op 4 April in de handen van der jH vijand viel, ingenomen alsook de Ha _ 8 mel en Vaire-bosschen ten zuid-wester I »an Hamel. Te Villers Bretonneu? I «'erd de lijn 600 meters vooruitge I bracht en in beide operatiën werder I 1500 man krijgsgevangen genomen I Nabij Château-Thierry voerden d< I Amerikanen, met de hulp van Fran ■ schen, eenen aanval uit, en in 40 mi I "uten tijd namen zij het dorp Vaux I M de nabijgelegen hoogte. Verde I noord namen de Franschen St. Pierr teruggewonnen die ze in de laatste offensief verloren. Dag na dag werden nieuwe posities veroverd en krijgsge-: vangen genomen. Uit gansch den delta van de Piave werd de vijand verdre-ven. Sinds 16 Juni namen de Italianen 23,911 krijgsgevangenen, en 523 officieren en een aantal oorlogsmate-riaal. De Oostenrijkers zelven geven hunne verliezen aan als 100,000 man. De Duitsche generaal von Below heeft het Westerfront verlaten, om een commando over te nemen aan het Ita-liaansch front. Men ziet hierin een teeken dat eene nieuwe poging zal gedaan worden in Italië. Het Tcheko-Slovak legioen in Frankrijk werd een vlag aangeboden door Près. Poincaré. Mr. Pichon zond eenen brief zeggende dat Frankrijk het noodig en rechtveerdig acht eenen on-afhankelijken Boheemschen Staat op te richten. Mr. Balfour 00k schreef dat Engeland de gevoelens deelt van Mr. Pichon. Mr. Lansing, voor Amerika, spreekt 00k over de onafhanke-lijkheid van Bohemen. De Verbondenen schijnen dus t'akkoord te zijn over het programma van de verdeeling van Oostenrijk. De Duitschers hebben een nieuw bewijs gegeven van hunne barbaarsch-heid door het tôt zinken brengen van het Canadeesch hospitaalschip de Llandovery Castle. De torpédo trof het schip wanneer het ongeveer 120 mijlen van de Iersche kust was. Er waren 258 personen aan boord—eene bemanning van 164 officieren en matrozen ; 80 Canadeesche geneesheeren en 14 vrouwen verpleegsters. Er zijn maar 24 personen gered. De duikboot -trachtte den reddingsboot met deze ge-redden te rammen. Het is wel waar-schijnlijk dat de andere reddingsboo-ten op die manier gezonken werden, opdat er geen spoor zou gelaten zijn van deze misdaad. ENGELAND. De beweging voor federallsme. Er bestaat een beweging in Groot Bretanje die aanhangers heeft in al de partijen en nu meer veld wint, om be-stuurlijkç soheiding met verschillende parlementen in te voeren in Engeland, Schotland, Wales en Ierland. Een parlement zou dan zetelen te Londen, en zou zich bezighouden met de aange-legenheden van het keizerrijk en de buitenlandsche politiek. De dominions (Canada, Zuid-Afrika, Australie), die nu niet vertegenwoordigd zijn in het imperiaal parlement, zouden er 00k aan deelnemen. De locale kwes-ties (finanties, onderwijs, openbare werken, enz.j zouden door de parlementen voor ieder volk behandeld worden. Sommigen wilden door deze scheiding en federatie de Iersche kwes-tie oplossen. Het valt te betwijfelen of de Ieren hiermede tevreden zullen zijn ; de nationalisten vragen zelfbe-stuur zooals de dominions (b.v. Canada) genieten en de Sinn Feiners vragen de gansche onafhankelijkheid. Anderen, partijgangers van federalis-me, dringen aan dat de oplossing van de Iersche kwestie eene oorlogstaak is en niet kan verdaagd worden totdat een volledig plan voor federatie opge-maakt is. De Britsche Eerste Minister ontving eene afvaardiging van deze beweging, geleid door Lord Brassey. In zijn antwoord zegde Mr. Lloyd George, dat hij altijd sterk partijgan-1 ger geweest is van federalisme en aan-: gezien de dringendheid en omvang van ■ het herstellingswerk, zou er aanstonds 1 de aandacht moeten gewijd worden aan dit vraagstuk. Het Britsch parle-: ment houdt zich de drie vierden van - den tijd bezig met zaken die alleen - een of ander deel van het koninkrijk , aanbelangen) Maar om zulke maatre>-r gelen te nemen, moet er algemeene 3 toestemming zijn. Schotland en Wales zijn er stellig voor, maar 't is niet zoo zeker dat er reeds eene groote meerderheid is in Engeland, of de oplossing goed zou zijn voor Ierland weet dus Lloyd George niet, zegde hij. Maar dit land heeft geen recht genoeg gedaan aan Ierland. Dat is 00k het gevoelen van de Dominions en van Amerika. Hij was tevreden te zien dat die vraagstukken bestudeerd worden. DE IERSCHE KWESTIE. Een nieuw débat had plaats in het Lagerhuis over de eeuwige Iersche kwestie. Een enkele vertegenwoordi-ger van de nationalisten was tegen woordig ; al de anderen—ze zijn een 80 leden sterk—zijn in Ierland geble-ven. Mr. Shoit verscheen voor het eerst in zijne hoedanigheid van secre-taris voor Ierland. Zijne redevoering kwam hierop neer, dat genoegzame be-•wijzen bestaan van een complot tusschen Duitschen en Sinn Feiners, maat ze kunnen niet openbaar gemaakt worden om geen inlichtingen te geven aan den vijand. Het is onmogelijk nu de conscriptie toe te passen. Daarom passen we de vrijwillige dienstneming toe, die van wege de nationalisten bij-val geniet. Home Rule kan nu niet toegepast worden ; we hopen eene andere oplossing te vinden. Sir Edward Carson, leider der Ul-stermannen, kritikeerde de regeering om de dubbelzinnige politiek. Ulster heeft nooit van Home Ride willen we-ten en wil het nog niet, maar verlangt dat de dienstplicht worde toegepast als in Engeland. Mr. Asquith diong aan op eene oplossing van de kwestie. Hij zegde niet te gelooven dat de tusschenkomst van de geestelijkheid tegen den dienstplicht het inbr^ngen van Home Rule onmogelijk had gemaakt. Wat de atmos-feer veranderde was niet deze tusschen-most, maar de ongelukkige poging den dienstplicht op te leggen. Wat het complot met den vijand betreft moet ik verklaringen van de regeering aan-nemen, omdat ik geene bewijzen heb om een persoonlijk oordeel te vormen. Maar het is niet aan te nemen dat Home Rule nu niet kan toegepast worden uit rede van deze ontdekking, evenmin als, omdat de geestelijkheid zich verzet tegen dienstplicht, de twee eenige redenen aangegeven door den eersten minister. Mr. Asquith zegde het eens te zijn met Mr. Lloyd George over de noodzakelijkheid de Iersche zaak op te lossen in dezen oorlog, maar het is 00k allerbelangrijkst voor dit land en voor het keizerrijk, dat wanneer eindelijk de vredestermen zullen besproken worden, wij niet toekomen met gebonden handen, maar met on-beschadigde autoriteit wat betreft de verhoudingen tusschen Groot Bretanje en Ierland. Wij moeten daar gaan als de woordvoerders van de vrijheid en van de kleine naties van de geheele wereld, en zonder te kunnen bloot ge-steld zijn aan het verwijt dat we zelf niet hebben toegepast en de deur geslo-ten voor de beginselen, waarvoor we uitkomen. Daarom vraag ik nu of het niet mogelijk is eens te meer te pogen eene oplossing te vinden namelijk zooals ik vroeger voorstelde de zaak te onderwerpen aan de conferentie van het keizerrijk, die nu vergadert. * * * De katholieke bisschoppen van Ierland vergaderd te Maynooth, ondei leiding van Kardinaal Logue, legde volgende verklaring af : "Lord Cur-zon zegde in het Hoogerhuis op 20 Jun: 1918 dat de katholieke geestelijkheic in Ierland, de geloovigen aanzetter onder straf van eeuwige verdoemenis zich te verzetten tegen conscriptie. D< andere tekst en de beschouwingen var bladen als de Times en de Irish Time. schijnen aan te toonen dat hij spral van de werking van de Iersche bis schoppen, betrekkelijk den dienst plicht. Wij teekenen verzet aan tegei dezen laster, die nog erger wordt doo: het -feit dat hij sprak in den naam vai de regeering die niet minder dan pri vate personen gebonden is door he goddelijk gebod, geene valsche getui genis af te leggen tegenover hunnei naaste. De organisatie van de Sinn Feiner werd uitgeroepen staatsgevaarlijk t zijn, en dus verboden in Ierland. Het schrijven gericht tôt Près. Wil-son door de Iersche Commissie werd bekend gemaakt. De commissie bestaat uit den Lord mayor van Dublin, Mrs. Dillon en Devlin van de Nationalisten, Mr. O'Brien en Mr. Healy, leden van het parlement, afgevaardigden van Sinn Fein en van de werklieden. Het is een protest tegen het invoeren van den dienstplicht. Zij halen de ge-schiedenis aan van de Amerikaansche revolutie toen de Amerikanen 00k den dienstplicht niet wilden opgelegd worden. De Ieren, zeggen zij, zullen van geen dienstplicht willen weten tenzij het opgelegd wordt door hun eigen parlement. Het schrijven herinnert er aan wat de Ieren deden in dezen oorlog in Vlaanderen, Galippoli en el-ders. Ierland heeft hetzelfde recht, zeggen zij, als Australie en Zuid-Afrika, die 00k den gedwongen dienstplicht verwierpen. AMERIKA. De doeleinden der Verbondenen. Ter gelegenheid van den Amerikaan-schen Onafhankelijksdag, sprak Près. Wilson te Mount Vernon, bij het graf van Washington, eene redevoering uit waarbij hij -vier punten aangaf als de oorlogsdoeleinden van de Verbondenen.Er zijn doeleinden waarvoor de Verbondenen strijden en die hun moeten toegestaan worden vooraleer er vrede kan zijn : Ten eerste, de vernieling overal van de willekeurige macht die afzonderlijk, in 't geheim en naar eigen goeddunken, den vrede van de wereld komt storen, of indien het nu niet kan vernield worden, moet het ten minste gebracht worden tôt feitelijke onmacht. Ten tweede : de oplossing van iedere kwestie, 't zij van grondgebied, of soevereiniteit, van economische re-gelingen of politische betrekkingen, op de basis van de vrije toestemming tôt die regel ing van het volk dat er recht-streeks in betrokken is, en niet op de basis van stofïelijke belangen of voor-deelen van de eene of andere natie of volk, die eene andere oplossing kunnen wenschen voor hunnen eigen invloed op het buitenland of hunne heerschappij. Ten derde : de toestemming van aile naties, van in hunne gedragslijn tegenover elkander, geleid te zijn door de-zelfde beginselen, van eer en eerbied voor de gezamentlijke wet voor be-schaafde naties als deze die bestaan voor de individueele burgers van aile moderne Staten ; dezelfde- beginselen 00k, in hunne onderlinge betrekkingen opdat aile beloften en overeenkomsten onschendbaar zouden nageleefd worden, opdat er geene private complotten en samenzweringen zouden beraamd worden, geene zelfzuchtige nadeelen ongestraft berokkend, en opdat er een wederzijdsche betrouwen zou gevestigd worden op de schoone grondsteen van wederzijdsche eerbied voor het recht. Ten vierde : de oprichting van eene vredesorganisatie, die de zekerheid zal geven dat de vereenigde macht van vrije naties, aile schending van recht zal tegenhouden, die zal dienen om de vrede en rechtvaardigheid te zekerder * te maken, met eene beslissende recht-. bank op te richten, waaraan allen zich moeten onderwerpen en door dewelke ieder internationaal twistpunt dat niet door minnelijke schikking kan opge-lost worden door de betrokken volke-| ren, zal uitgemaakt worden. Deze groote doeleinden kunnen in 1 een enkelen vôlzin uitgedrukt worden : Wij zoeken de heerschappij van het recht, gesteund op de toestemming van de geregeerden, en ondersteund door de georganiseerde volksmeening. Deze groote doeleinden kunnen niet bereikt worden door besprekingen en door te trachten bij te leggen, en overeen te komen, over hetgeen de staatslieden zouden wenschen de machtsverhouding t en nationale strevingen Zij kunnen - alleen bewerkt worden door het be-1 werkstelligen, van hetgeen de naden kende lieden in de wereld wenschen s met hunne verlangende hoop voor s rechtveerdigheid, sociale vrijheid.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De stem uit België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1914 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume