De stem uit België

1163 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 13 Juli. De stem uit België. Konsultiert 28 Januar 2021, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/rr1pg1jm3h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Bureet 9 21. RU9SELL SQUARE, LONDON, W.C. Téléphoné: Muaeum 267. IDe Stem uit JSelgtc. Aboontment : 2sb. voof 3 maanden. Subscription : 2sh. for 3 months. Voor de Vereenigde Staten : 50 cts. Voor Holland : .1 fl. Voor Frankrljk : 2.50 fr. Voor de soldaten : lsh. of 1.50 fr. 3de Jaargang, Nr. 43. (Bilz. 1539-1546.) Oplage: 11,100. VRIJDAG, JULI 13, 1917. Registered at G.P.O. as » Newspaper. 6 blz. \]/2à. 11 Juli. De natie-dag van het Vl.aamsche volk is weer daar. Niemiand minde* dan Koniing Albert zéi op 5 Oogst 1914: "Vlamingen, ge-denkt den Sliag der Guiderai S-poren." Meer dan ooit - gedenken wij hem van-d'aag, en meer dan .010.it ook, zijin op dit oogen-bluk de Vllamingen itro'uw aan Roning Albert op wien ze in hoogsltie instantio rekenen om h un. volksrechtem. Trouw aan Vorst en Volk is> onze dagorde op heden, ein Frans Van Cauwefllaert voegt er het prakitisdh ordewoord' a)an toe :vereenigt u : "Door de vereen.iging moeten wij het bewijs. leveren van de ware gesteldheid van het Vlaamsche volksgemoed. De overgroote meerderheid van de Vlaamsche strijders en het Vlaamsche volk in den gemeene willen niets afweten van samenwerking met den vijand, en verwerpen het aktivisme met beslistheid. Het ontbreekt niet aan onwraak-bare getuigenissen, zoowel uit het bezette gebied als uit de toevluchtslanden, maar de aktivisten en hua anti-Vlaamsche hand-langers beproeven steeds opnieuw, de open-bare meening te misleiden over den waren geest der Vlaamsche Beweging. Wanneer wij echter een groote menigte onder de uitgewekenan wetan te vereenigen op gezonde Vlaamsche en nationale beginselen, zal onze macht voor zichzelf spreken. Reeds telt het Vlaamsch Belgisch Verbond in Nederland 4000 leden, en spoedig hopen wij dat getal te verdubbelen. Dit feit alleen reeds levert het bewijs, dat het Vlaamsche volk met ons is en noch voor het aktivisme, noch voor het verkapt franskiljonisme, welke met onverdroten ijver zijn gedachten be-lagen, eenige sympathie ltan gevoelen." O • De Oorlog en de Vlaamsche Volkskracht. (0 Godsdienstige Volkskracht. ONS STANDPUNT. Het Vraagistuk lu'Idt als vo'-igt: "Hoe zullen wij ons Vlaamsche volk op verstand'elijk, ze-delijk, sociiaal en godsdienistig gebied opvoe-den, om al zijne mogélijfcheden te maken tôt werkelijbheid, om het eene eereplaats te laten innemen ia de beschaafde wereld, door deze oorîogissQhommeLlng in zoo menig op-zicht giewijzigd? " Vroeger heb ik de ver-standelijke, zedelijke en sociale opvoeding gesproken, tlhans blijft nog over de basipreking van de godsdienstige opvoedingi. Het vraag-situk îîuiidtt dus als volglt : " Hoe zuHen wij ons Vlaamsche volk opvoeden, in den godsdienst, namelijk den batholdeken en eenig waren en in Vlaanderen traditioneelen godsdienst," ten einde al Vlaanderen® natuurlijke werkelijk-heden en mogolijkheden, in oorsprong en doeleinde te varbo'vennatuutlijken, ten einde het doel. van Gods. schepping : de verheerlijking zijnar volmaakthedan, te verwezenlijken in het feit van een giroot, sc'hoon en heilig volk, ten einde het doel des menischen God te kennen, te beminnen, en te dienen, te bevor-deren in de Vlamingen, ten einde hùn eeuwig geluk te bewerken an den hemel, het eenig ware vaderland, waarvan het vaderland op de wereld maar een onviolmiaakte afstralmig is, of beter gezegd een scliadiuw, ten einde "het Vlaamsûhe wlk .als katlholiek volk eene eare-plaats te laten innemen in den moedierschoot der bathoilileike Kerk, midden de nieuwe ver-houdinigen door deze oorlogschommeling ge-schapen? " VLAANDEREN VOOR CHRISTUS. Om het vraagstuk alzijdig en doe'imatig te beschouwen, is 'het terelsdht vooreerst enkele ophelderingieln te laten voorafgaan. Een volkskiracht die enkel zou gebouwd zijn op n.atuoirlijke .jironden, op versitande-lijke, zedelijike .en .sociale grondvesten, en zich enkel zom openbaren. op die natuurlijke ge-biedeu, zou p.er slo't van rekening bodemtoos zijn, oridoelmabig blij'ven1 in hare inrichting, en onvoilled'lg an onbekroond in haar opbouw. Het is nu eejimaal een feit dat een mensch, dus een volk, geschapen is en verhevem tôt de bovennatuurlijkie orde, dat Chcistus door zijin leven, dood, evangelie, en Kerk, da; bovennatuurlijk leven heeft mogelijk geimaaikt, ja verpliohltend als de onantbeerlijke voor-waarde vian de aanischo.uwing Gods van aan-gezioht itot .aangez^chit, in aile eeuwigheid. Christus "zellf heeft aan menscihen en volkeren den positieven kaitholiefeen godisdienst ver-openbaard, ials een g ratio en een uitverkoren-heid, en zoo een toarmonisch en doeltreffend antwoord geg.even aan den, aangeboren gods-dienstnood van volkerem en enkelingen, met aan te toonen den weg, de waarheid en het leven. Z:.jn "Jeven lang, ja eeuw.en langv ar-beiden aan het opbouwen v.an de volkskracht op n.atuurlijk gebied, ware dus verganik.0l.ijk en buitenordëlijik werk verrichten, dus ver-loren moeite. Zeker en vast ban nemaind zoo idealfistisch of utilitaristisch aangtelegd'zijn dat hij zijn leven1 lang en eeuwen. lang op nabuur-igebied voor de volkskracht arbeide, uit volks-liefde, om 't louter genot d'er groote en (1) Zie " Stem uit België," nummers 23, 28, 29, 32, 3^, over verstandelijkey *edielijke, sociale volkskracht. / schoone vorkskracbt, uit glori-ezucht, of om de s.toffe'lijke voordee'ien d"'e er uit voort-vloeien. Maar zijin idealisme en utilitarisme zou rap teileawgesteld zijn, wanneer hij d.e ihistorilsche ervaring opdoelt ofwel dat die natuurlijke volkskracht instort bij gémis aan godsdienstigen verantwoordelijkheidsonder-grond, ofw.dl dat die natuiurldjfce volksforacht zichzelf verwoest door de verrottende kracht der onbeitoomde manschendriften, en de uit-bating der opgebouwdte volkslkracht voor elks persoonlijke doeleinde, ofwel dat de verstain-de'lijke en sociale kracht wordt ondermijnd door 't gemiis iaan zedelijikheid, zedelijkhieid verm'ist door 't gémis .aan positieven en waren boven 't bovennatuurlij.k leven verwoest of dood.t het natuurleven niet maar loutert, ver-mooit, veredelt en verheft het. Daaruit vo.lgt d.at wij die airbeidan voor de volledige Vlaam-she voliflS'kracht, <ook de igodsdienstige inbe-grepen, in zake verstande(liij'k.e, sociale en n.atuurlijk zedelijke opvoediing kunnen samerï-gaan en .samensibreven met ongel.oovigen of bekampers van de kaltholiciteit. Wij kumnen met hen siaimengaan. een heel eind wegs, in a'ie rechtzioinigheid ein gees.tdrift ofschoon iwij verder gaan dan z j. Xk zeg .echter meer : door saimenwerkiing voor dat ideaal der na-tuurlijke Vlaamische volks&racht, kunnen wij heel wat ongeloovigen, verbitterden en onwe- De gelukzalige Anna a Sto. Bartholomeo die twee malen Antwerpen redde van den oorlogsgeesel. Naar de teekening van Meester Albert van Mechelen. godsdienjsit, die leiding, wet, waarborg en v.erantwioo.rd'elijkheid vaststielt, ofwel door de geesel vam God die de volkeren in zijn hand houdt en ze laalt storten in hat zan.d, omdat zij zichzelf vergoddelijken en [n.'iet willen bui-gen als. een voetschabel voor Hem. In 't kort gezegd: "Wat baat het een inensch e.n een volk de heele wereld te winmén als zij hun zie'J verliezen. Klaa.rduidelijk gezegd: het ware weinig gebaat 1t Vlaamsche volk ver-standelijk en sociaal te vert>eteren, zoo die wetemscbap werd miisbruikt om Gods gezag af te werpen, zoo. die sociale welvaart oorz.aak werd van onzedelijkheid en kinderbepericing, enz. Om .ail die redenen, ils de leus zoo Kchoon : Ailles voor Vlaanderen en Vlaanderen voor Chiristius. Uit voorafgaande besclhouw'ing mag men echter niet besluiten dat de maltuurlij'ke volkskracht, in zichzelf, verwerpelijk en. verderfe-lijk of on.moge'(ijk is, zonder bovennatuiur-lijken grondBlag, doortrilling en bekroning. Z .j is goed .en heilzaam iin d.e maat harer inogelijkheid en bepeirktheid, maar zij is halfsoh ein. per slot van rekleining ondoelmatig voor het einddoeleinde van den mensch en van een voUte. Eveinmin mag men besiluiten d.at dewijl dielmatuuirljjfce volkskracht o.p zichzelf een gevaar kan zijm voor den godsdienst, ja dikwijl® v.erwijdert van de essentie en den geest van den godsdiieins.t, dat men ze b.ekam-pen of beletten moet. Ziij kan even wel aan-gewend worden tôt een maoht voor en eene vertie.erlijki.ng v.am den godsdienst, en daaren- tenden tôt Christus terugbrengen, de klein-geestige en fan.altieke Belgische onverdraag-zaam'heid stopzetten en de liefde voor elkain-ders persoon en parsoonlijkheid doen heer-schen in die vele betrekkingen der samenle-ving. Wan.t men veigete nimmer dit psycho-logisch feit : Belgische tweedracht gaat veel meer over personen dan over princiepen e.n m.aakit onze politiek hiatelijk en kinderachtig. Dezelfde opmeirking, het weze ter'oops. gezegd, geldt voor velen onzer Vlaamsc'he socialiste-n, die van hun socialisme veel meer «en personenzaak d.an een p.r.inciepenzaa'k h.ebben gemaakt. I'k itwijfel. .eir .niet het minst aan, dat zij met ons zuillen hand in hand gaan tôt de oploasimg der Vlaamsche kwestie die desociale kwe'st'e is van VHaanderen en daar-door veel nader zu.llen gebracht worden tôt de katholieke démocratie. Om allie verwarriing te voo.rkomen voeg ik er ten slotte bij dat de Vlaamsche beweging heel wat ainders ils. ate de Vlaamsche Volkskracht. De Vlaamsche beweging is. de strijd voor de taal gJs het onontbeerlijk middel, de conditie "sine qma non " der Vlaamsche volkskracht. De Vlaanasche volkskracht, het Vlaamsch lovera op verstandelijk, zedelijk, sooiaal, godsdienstig gebied, is het gevolg van de Vlaamsdhe bewegiing, dois niet het doel, niet het voorweirp. "De Vlaamsche bewegiing heeft iniet voor doel hét V'iaamsch leven zelf, dat een natuurlijke groei en. on.t-wikkeling is, maar wel ruimte, vrijheid te geven aan het ontstaan, het groeien. en het bloeien van het Vlaamsch leven, door de vecovering van, dus door den strijd voor het onontbeerlijk middel, het taalrecht." En dewijll het taalrechit dus een natuurrecht is van eeai menisch en een volk, kan en moet heel dat voik samenwerken voor dat natour-mensdheilijk en eenig in.anscb!waardig recht. Uit dit ailes blijfet klaar onze katholieke opvatt'ing vain de leus "Ailes voor Vlaanderen en Vlaanderen Vioor Chciistls," en. onze vieir-houding tôt onze strijdgenooten die enkel de leus "Ailes, voor Vlaanderen " in huin vaandel dragen1. BETEEKENIS VAN VLAANDERENS K AT H O LI Cil.TË IT. Het Vlaianische volk mag bogen op een onafgebroken. en vilekkeloo.z,e tradiitie van kathodieiteit. De historié bewijs.t dat klaar en de psychologie' vain hat hedendaagsche V'jaamsch.e volk, daar waar zijn Vlaaimsch-lieid ongedeerd bewaard blijft. Het kathioli-cisme—ik zeg niet de politieke kathoildciteit— m.aar het kathodicilsme als Kark, is voor Vlaanderen de eenige ondarrichtende en o.p-voedenda kracht gewee'st. Ik heb nooit knn-neli verstiaan hoe iemiand kaln of durft cms kjatholicisme beschuldigen een dompar ge-weest te z:Jjn voor 'it Vlaamische volk. Niet alleen heeft Vlaanderen, liij'k aile landen, onderwij's ein. sebool&nirichiting te danken aan 't katholicismei maar het katholicisme in zijn pastoraal werik doende geestelijklh.eid bleef altijd getrouw aan de taal van het volk. " Waar ailles . rondom, door .geweld of ge-•woonte, Wierd ontvlaamscht, wiaar de Vlaming met zijn taal kaal in het (hoekje werd gezet, daar stond de priester inevens hem, als de toevlucht deir klefnen, en ook omdat hij wist d'at dte taal gansch het vo'lk is, en dat het kat'holidifeme niet op de .rasindividiialiteit mag 'worden gehaingen als een kleed, maar moet mgrijipen iln 't vleesch en, bloed van de ras-persoonlijklheid." En nogmaals vraag ik mij af : wiat zou er geworden van de Rubeiniàan-sche vleeschelàjkheid vian 't Vlaamsche volfcs-karakter, zoo het onbeschaafd,- onopgevoed, aan zichzelf had overgelaten gebleven, meer zoo het tôt een vasiten.aviondpak door een vr.eemd.e beschaving had misrvormd geweest, en niet baschaafd e'n g.evormd door de mys-tieke kracht van het katholic.:sme. Dat volk had enkel het hooger leven van zijn gods-dietast om zich te besdiaiven, h.et had niât llijk andere vo lkeren de rasfieiiheid, de nationale eenheid, de wetenschap. "Daardoor komt het dat wanneer ook die laatste steun van onze volksaelfsitandigtheid, e)n onze volfcsbe-'schaving w.eg.valt, ons volk valt n:.et enkel buiten zilch^elf imaar zelfs. buiten allé men-Sc'herijkheid."Evenmin. kunnen wij deln kleinzieligen haat van den papegaai Maeterlinck tegen w.at hij noemt 't domme Vlaamsche volk verklaren, tenzij uilt gekwetsten hoograioed, omdat zijn 'litteraiiT werk—zijn .poppenstelsel—niet werd gesmalakt dooe ons Vlaamsche volk, te gezond, te kindierilijk nuw, te Homerisch eenvoudig in vleesch en bloed, om zich om schimmein te bekommereln. 't Vlaamische volk dom ! N.och-tans Maeterlinck kent zijne w.ereld.vermaarde kulnstgeschiedien-is. Hij moet mochtans. ver-staan dalt dat volk vam eetn. onbostorven volkskracht getoigt, door het feit dat spijts aile taalverdrukkïng, h.eit aoig loeft en. beweegt. O i'k wensch dat Maeterlinck nog wat moge levian, om te zian wat volk dat is, en weet em kan, en doen. zal, den dag van zijn taa> en volksvrijheid1. 't Zou wel kunnen gebeu-ren dat Maeterlinck dan zijin wegloopen. uit dat ruw volk beklaagt, dat hij zal willen terugkomen om wat eer en, iglorie op te rapen, nu dat dit volk groot is, tenzij zijn haat voor 't katholicisme die een andere oorzaak is van zijn, haat tegen Vlaandere'n. hem terughoude. Wij zijn heel wat wijzer geword.ee, en waar men vroeger zegde dat Franschorikundigheid diomperij was voor 't Vlfcamsche volk, daar ze'ggen wij nog dat de grootste dompers van 't Vlaamsche volk zij zijn die dat vo.lk willen verfranschen. Er is meer. "Het is voor ona een historisch feilt, een ondervinding van elken dag, .en. derhalve een. stelregel en een taktiek dlat de be^aring en toekomist der Vlaamsche katholicite;t ligt in. de Vlaamsch-heid van Vlaanderen, en de ontvlaamschi.ng loopt evenwijdig met de vefheidlen.schin,g." Daarom was de v.rijmetselarij steeds de vijand der Viaamsche Beweging. Daarom bekampt do vrij.metselairij .omis ideaal met al dte macht van haar organis-atie, en was helaas onrechtstreeks daari'n geholpen door enkelen 1 uiit hoogere kaitholieke wereld, die kindeien van hun tijd en hunoe opvoediing, schijnen zich veel meer te hetubera îaten geleiden door politieke beschouwingan, d.aln door het zieht van, een vo'lk, dat door de verminking van zijn Vlaamsche natuuir, ook zijn katholieke natuur, die er op gegreffeld stond, liet ver-minken1. Ein dalt deze opmorking juiist is, wordt Wel bewezen door het feit dat juist voor den oorlog, de bisschoppen begonnen waren met de vervlaamscihing der Leuvensche Aima Mater, on dat ina den den oorlog de volledige Vlaamsche Hoogeschboit zal worden dooirgezet. Dat ons Vlaamsche volk ook door katiholieken van zijn naftuurrechtj dus kaitho.liek recht werd vorstoken, is bij velen een bittere ervaring geweost en heeft metaig katholielk geweten in het nauwe.gebracht, des te meer "omdat Vlaanderen tnsschén het êrotestanitsche Engeland, en hot amoreele >uitsdhland, is on worden ban. meer en meer een bolwerk van invloedrijke katholicite'it,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De stem uit België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1916 bis 1919.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume