De stem uit België

2459 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 01 März. De stem uit België. Konsultiert 22 März 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hm52f7m09c/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Stem uit Belgie. Bureel: 21. RUSSELL SQUARE, LONDON. W.C. VOOR GOD EN VADERLAND. Tftlenhonê : Muséum 3fi7. Abonnement: îsh. yoo 3 maanden. Subscviption 2«h. for 3 months. Voo de Vereenigde Staten 50 cts. Voor Holland : fl. Voor Frankrijk. 2.5 fr. Voor de soldaten : Ul ot 1.50 fr. )ik Jaargang, Nr. 24. (Blz. 1843-1854.) Oplage : 11,400. VRIJDAG, MAART 1, 1918. Registered at G.P.O. as a Newspaper. \2 blz. I^d. De Waarborg der Internationale Overeenkomsten. 1. : De nnri'chtmg vain tien, Volikerenihond iTOarbij afid nation, met elkaar in broe-, dferJijke geziindheid veriee'n%d, .nia,air de" ! zegeningeiv vain een duiurzaniien vrede zousîen streven. en bat uitvechten van rijzende geschofflle» dtaor ©en Koediigen >,rijd uit die weneld zoudtein baininen, schijnt wel het girdôte vwaagstuk anae.r dagen te wooden. Tailtoo® zrjn reeds de iboetea en ttjdlsrfiiriftiartii'keten,, wel<ke dit cnderwerp behiaindeM hebben,' en er zijn ; éditai dite g,een diag iiaten voorbijgialan zonder op dfitzeWdle aanbeeld te hiaime-ren. Dit is te begriiijpen : God za-t Bossuet, heeft dte we,lwiltle<ndhei,d ib 't iSJepste vab 's maraschein hart neergie-!egd; gezaligheid disi een van ooae we-zenJijke karaktiertrékkiein ; wij gevoieJan ;dat niet de stoijd, zoioals bij wilde dïie-|ien, doch vrede het doel onzer strevin-8en moet zijn. En telkens wij de ver-schrikkeîlijke gevodgen dar vijandschap hebbeii opgenœritt, de traaien, hebben zien. vloeiien, ihiet bl'oted zieni strooime<n de puinen zien vermeerderen, zeggen wij al; nstMiotmatig ; dit zou, niet moelte'n 2 'jtt; !aat otnisi m idd'el an beraimen oim dlia ontalen, te vcorisoimien. Em men hoopt dat een vaHkerenbond nedding zal bren-c-1-"'. winalhan' nioch die gavoeliemis iijch die strevingen; maar wij moiatein dewerkeJlijkihieid' van het leven der mien-ssljen.' en den vollkein) gradesLaan en da'a.r-«il trachtleini op lté miakan. in, hoeverne die jedlroomdte toekotmst'idealian kuneen ver-«ezentlijkt wordem, eln iiï hoevierre zii 00k zuliten bXij vea bebooren tôt het rijk der liefelijke aitopiieën,. Heden nochtians bepaleni wij er ota,si toe, enkeil ©an bïik tewerpen op het verlleden., na te giaan,, h&e dte «tecnaltdloftialle wetgeving raeds meer eu nieier begorn te beantwooirdiein aan de behoefte der tijden, en waarom depogingein oim de rampen, vaji den oor-J)g te bezweren of it© leniiigen- niet met :œn geweinsdhtien utolag werden be-troonid* . * * Haezeer die maii'jiver tusschen die viol-fcn op politiefk en ecooM>m,is£h gebiied ïich hedeni meer dlaln ooSit dioet gevoeilera, loch wijzeni_de ia%em-eene behoeften, der .modeime beiœhiaiviing in, de verschiiillleind» aiaden op eene zekere eenvarrai^heid van bestaaini, welke oinverm.ijdfâlijk ziijn, iveeirsllag moet h-ebb©n op heit intenna-IHonafc Iievien. De spoed, wa'armede de voortbrengiselien vian het eene land oiaar tel andiere wortein oivergevoerd, en de betrekkiinglenidaardooir onitstaaïi, hebben, œdanfe het veirschil m taal en gods-ciiensit, aHerwege eeni zekere eenvormdg-:teid vae gebruiken i'a 't l'even geroepeai : ik«ddog en voedlsèl', handiel en' najver-®sd verschillen, iniet meer zoozeer vain ■and1 tôt land, zoodlat er oio.k een graotere ' sjneahooriglhedd1 oinder dte volkeni omt-stondl en het ee:ne meer a,fhBinkeL'ijk werd van het aindiere met betrekking toit aille noodîge gTOmdlsttoffe», Wij beleven, da,n niemve tijdlein., iea het is. te begrijpien dlait «et anferniationaile recht, hot pr.ivaite zoo-<y als het opeabare, de behoefte hieeft gevoeid 0111 zidh me&r aam dieze ndteiu'we '""^^digheden laiam te passen. fflrijk reeîis zijn de internationale C'f;reenkomst,en, wa.airdo,c»r heit imdluis-ta»!e en het letterkundig ergendiolm, het ri™)!'1 '' andie:l iini wiltte sOlavimmen, ® taiefwis.sie'King, het goederen'verlkeer, enz., giereigeild we.rden. Maair op ,?»n giebîled. be&fit men> een. meer verdlten-sttrijken arbeid rerricht, dian op dilt viam ooroog en vnede, ib, die coinferemtliies welike 'en jaire 1899 I9°7 op aiansporiing vain , ":''r Nilijoilaas II te 's Gravienhiagis weir-,>:;<*ngero&pCTi. De kathoSiebe god-S^teerdien, dicr- de .oa-ereen komisitien der c&nreranitife vaa. 1907 beatudeerd hobben, Ce'ani oetu!;g,en, dlat daarim e>ene juiste s,, « "geaîaagdie verk'liairing der beginse-?" ran het naituurreciht, oveneenikiomisitiig ,e 2edt'I|ijke behoefteini der modlerne tdj-c'p, iverd uitgewierlct. Beliangrtijk zd.jn na-in, vaocal de comvieintiiie "moip-einis de ■Wi-t«n. en de piliohten der orazijdiilgten.," aaîibij o.a. bepaald werdl dlat "ni'et aïs en vijamdigie dla,ad mag besdhouwd woir--;ihet feit, dait eene onizijdige mogiend-k ■ bij maehit van, wiaperoen op-1tegenavier de sdhendters, harer cm-W 0heid! " ; dlaar oolk werd! op juiridi-_ ® en zedoiijkie .grondem vasttgestield, . Jt™rscihiiI|eT dieint giemaialkt rte wo,rdtan »ch©n ■ bezeti'tiiing " eo " imlij viing„" en J l'aald, dialt een, vijaradtel'ijke bezetting niet het souvereitiiiteitireolit opllegt, ma&r enfcal aanspiraak niag maken op vruch.t-gebruik ; waaruiit dam vol-gt, dat aMe nieuwe wetten of wijziigitngen, die ingrij-pan m da bestiaianswijze zëlif vian e.en land, van miU't en geenei waardie zîljn,. Verroeldien w© rnog die overeenkoimsit pi m -trenit ih,et v.reedtoam bi'jiieggien dicir iinlter-inatliionate getsohillliert^, wéllce den weg aam-wijst, d'oor eien dleirdie moigeinidbeiid te vo!|gein, am zlellfisi ito dlen loop der vijaindle-lijkhed'en, de twii'stende partijen tôt een bil'Siljk vergeïijk te' bnéngett. -Men wieet dlat Z. H. Bienedlilctus XV van dezie beipa-ling geibruiilk heeit gemaakt, ,toen hij zijne vredesnoita toit die haofden detr o'oir. tagMoerende mogendlhedein riohttle ; en wij wetien, 00k, dat, zoo een der geheime vierdrageni (te Heinograd operibaair ge-maialkit de vwalarhieid spreekt, zulk een, be-mi'dld'e.liing vianwege dein Hi Vader, hoe- " i iïte,rnia,tioin®Ien gendarme " iter bescher-ming der vo'ikeremriechten. D:it ventroiu-wen werd wienkeillijk uitgedirukt dtaor Meesteir Edomaird Cïumîit in een vooir-dracht teni jiar,e 1911 gegeven, in heit " Aite-neo " te Miadrildl. Maar zie, mira1 dan vie,", ja,ar lia.tie.r ointikieteinde zieh dte meest varwoestendte oortog, waarvan ooit het menischdom gatuig.e is gaweesit, e'en, oioir-lioig, îv'aiarini meit olngehooiidie diriesitheid die juri'Efi'sche slaglboomen, werden orniver-geihaiald en het moeilziaam opgetTOkikiein' gebO'Uiw der inAarnaitiionalte i>ech,ts.negielen in gruizeil nedersitortte, zoodat I^omis Reniaullt, die beioemde g^teerde, dlie zoo veeî had bijgedragen toit het opsteEien der Htogische œchitsregeleni, in vertw.ij-fe'ji'nig uitiri'ep bij (heit zian van ail1 dlile wettiein tôt flardam verscheurd : " N'est-ce pas décourageant !" Waartoe dient het dain regeiten: te' verviaairdigen, zoio het EEN HOEKJE VAN WALES. De klippen van het eiland Caldey. (Met welwillende toelating van Pax, het belangrijke maandelijksch tiidschrift der PP. Bene-dctinen van Caldey, over wier bekeering we destiids,—De Stem, blz. 967-8,—eene ultgebreide studie gaven.) 2>eer ook o\'ereenikoms|tii!g het Haagsohe besflluiit, op voorhand tôt mislukking was ged'aémd. Ei'ndalijk, in Den Haag werd ook e'en beis.tendfiig scheidlsrech'terïijk Hof dlnige-ridhlt, aian wiensi oondeel te goeder tflomv de ilntematiiamal.e gesidhifflen kondien, an-derwocpeni wiorden. Dit was de eersfte stajp op den weg' der juiridische waairbor-gien voor dan, vrede oinden de vollken. Delzie iastefflilng zioiu nie't eeni doode liatter blijven.. Van 1899 tôt 1914 werdein aan dît llbf eam twiaia/lftal rechtsgeddlngen voorge'Legd, wiellke op vreedzaime wnjze werdein viereffielradl ; eln tcch onder dlaze wa^en gevaairlijke zaJkem., die lîchlt de lioinit aam bat kruiid hadl kunnen lleggie®1, onder andere het geschil tussohen Fiiaink-rijk eln DuiitsdhÛand,, du 1909, naar aain-lieiding dar deserltenrs van Casa Blainca, e'ni 'het geval tulsisclhieni Fraimkrijk e,n Iitia-Kë, ma die iinlbesil'aginemilng der "Cartilage" en> dler "Manouba." De mitsiliag, wiaaTtoe dezie bemiddeffing van 'bat Haagschie Soheidsgerecht gteleid he'aft, vervuldie dadelijk sominige edele geefstan, met heit veirftronw'en, dalt men eindel'jijk gakoméni was, toit het ziool'ang verboopte ju'rid&ch tiijdperk, waarjlni de kanden, door de samonboorigheild van, een Niatiënboind sameingesnoerd, g,aem befaoefte imaer zoudien. gevoelen aan een, geoon'Joofd is er .zich aan te onttrekiken', naar de dnspraak van het voordael, dien bartsAocht o£ de luaman \iain het ooigen-b'Kik.11Heit leigemliijke eu"ve>l, de oorzaaJk diler miisilukkiing oittisinapte toch n,iet aain heit dooîizicbt van. dieini recbtsgieleerdle. Wa&r-bij komt het, zoo heeft hij zich meer-maalls afgevnaagd, dlat de juridilsche ne-gellen vastgasit'aM iln de afeer, vain het priiveite ibt'ernationiate recht een niât geri-nigen bij val heb'bem te boeken;, ter-wijl diagene, weïkie het pjuibllieke nntetr-_ natitanalei necht betr.effen,, meeremdeete * op eeni jiaimmerlijke misliukking zijn uit-,-gelloopen? Het anttwooird'^ris1 nilelt verre te zoeketo. De dwiangbepalinigan, alain elkie natie opgelegd door de geMikinaking van bet pnivalte recfalt zijn hetretekelïjk gering, terwijl dlaardboir aainzienlijke voordèelieto, en gemakken wordemi vieii1k,ne-gen,, waar mani daigelnjlcs die weiMiaidlen vian, 'kan wiaa'meunlenL Het lligt dus violor de faand, dlat de Srtiaiteni der moderne we-reld zeer genegen zdjn1 om de toetoiemeindle gellijkvormigheid' vain heit pri'vate ilniter-miationaiSe iiecht te bevorderen. Zoo! zial het ook zijn' miet dite' ziaken vain het iintter-nationiale puibliiielke nedht, wiaariln de1 be-Jtrokkein mogendheden geon grooit gevaar zdien inioich voor hunine opanibare veild'g-bedd, incch voor huranie ,n,aitdonallie eer, noch voor de levensbelangen van hun land. De naleving der regelen van een intelnaitioinaal! wetboek, .en mzondeifhei'd het beroep op een sdheildsgerecht brengt in dit gevall tasitbarie voaidaelen medle. Zoo achtte mein zdch dan ook getokkig in die twisitziakietn 'Oimitlrent Clasa Blanoa en i'ra de vioorvalien dte'r "Cartilage" en der " Manotilba," door die hulp der mite'.-naltiomale nechtsilnsteMiniglan, een v,nted-zame optoisisiing te kunmen verkrt'jgen, en. zioodoendte ee® E,uropaeschen oorl'og te vermijden,. In dde gieval'len derhallve, wiaianiin niemand een hooger beïaing héeft om dan vrtede te varsto'oiren, "is het te verwaschtieni dat de juiïidiische onde der hed'endlaagsche wiereld zal gehandhaafd wordem; maar iteâkens er poïitieike of econioanilschie vraalgstu'bkeni mee giemoeid zijn, waarinl de groote Mogendhedletn te ,recbt of fcen o'nirechte eeni gevaiar zuUian oinitide'kken voo'ir huinine veilighaid, hunirue llaindsibelltog'en, of hu'nime eer, is hat ziaei' te vreezani, dait zij zlith niet zuliein var-laten, op andarmanis, wijsheid en op de j lïridfeche waa-nborgen van een scbeidls-gerecht : de dilepsit'e menscheUjke insitinc-ten schieten dan- wafckier ; de zorg vooir zellfbeboiuid, de> hearscbznchtig» barelke-' niiingem deri ,rleigeering,ein, de ecoooimsche eiscben, en de niatiomiate wamscban dar vollken nemani daim de oivier'hamd, en: het gewalair blijft besitaain, dtft men naar de wapeneni zial girijpen met verachting der duidellijke, dloch pllaltloiniilsche uiitsprakieai dfer diniternationale oviereenltomstein. Wlaaiit', zooi needs een zedeîijk voorachri'ft, op de stiadsmiuirenii aangtepliakt, wednig baalt 2onder de huljp van ean gerecbt>r di'aniaar die er die ma'leving van, hainid-haiafit, dan zajl he)t nog minder te ver-wachten ziijn,, dait orndlar het bruisen der hartis'tochteni ©en, watboek van initema,-tiomiaïail xeçht belkwaam zal zijn,, enkiel diooin z/ijn besltaiam, vain1 de Staten ein de ma'tiën die getroiuiwheidi a,an, het giegeven woord laf te dwingen. Ean, recbter rs miet voildloende ; e.r mioeit een " itoiteirtnar tàlonallie gendarme" zijn,; met andiere woloiden, dte wet Wij fit oinivolledig din haire ulitwerk'i'nig ,indien er gieene "sancitite" bestiaaint, die er de1 nafleving vain verze-kenen. Daarov-er i'n eeni volgend opsitel'. o Waarom vloeken onze Jongens ? In den goeden, ouden tijd—ik bedoel zelfs den tijd niet van grootvader en grootmoeder, ik bedoel den tijd juist voor den oorlog—-hing er in elk huis, en élke herberg van, 't landelijk Vlaanderen —als eene der vele Vlaamsche eigen-aardigheden—een kader waarin, onder en boven een driehoekig de heilige Drie-vuldigheid verbeeldend 00g, geschreven stond : "God ziet mij, hier vloekt "men niet." In dezen nieuwen tijd—den oor-logstijd,—daar in 't laaste vrij hoekje van Vlaanderen, in 't land van bachten de kupe, heeft men nu, naar 't schijnt, al de heiligenbeelden: en kaders, naar den zoldersi of dfen kelder gevlucht, niet uit vrees voor kanonbeschieting—het taaie Vlaamsche ras van die streek ver-schiet daar niet in—maar door de eene vrees van gansch het Vlaamsch volk : het menschelijk opzicht. En in de her-bergjes en de soldatenbakjes heeft men nu die bedenkelijke prenten gehangen uit de "Vie parisienne" of "Le Rire," omdat de herbergiers bij ondervinding weten dat tusschea- den geldbeugel en het hart de vuilstraat de kortste weg is. Het is een heiligschennis van Vlaande- _ rens huizelijko tabernakels. Er zijn ' menschen die het niet willen zien, er zijn menschen die het niet durven zien, dat er moord, wordt gepleegd, veel meer op de ziel van Vlaanderen, dan op het lichaam van Vlaanderen. God en zijn Tegenwoordigheid werden verbannen... en de naam Gods leeft alleen nog in de ontheiliging van den vloek. Onze jongens vloekenk en vloeken veel. V6ôr enkele dagen, reisde ik, bij toe-val, in gezelschap van vier Vlaamsche soldaten—vier tamboers die uit den oorlog kwamen—en met verlof gingen naar Schotland. Het was koud'en regenach-tig. Ik zat in een hoekje van den wa-gen,, warm ingeduffeld, met mijn kraag op.' Enkel Ieren die onfeilbaar den ka-tholieken priester herkennen, lijk zij zeggen, door de grat,ie Gods die glanst op zijn aangezicht, zouden in mij een priester hebben geraden. In elk geval, mijn Vlaamsche soldaten vermoeddeti mijn priesterschap niet, en hielden mij

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De stem uit België gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Londen von 1914 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume