De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1137 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 28 Februar. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Konsultiert 20 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/7d2q52g12q/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

On. traita âforfait»\lolgeas cverem.lwmst Recltediike hrathmiiziae : 1.75fr ocr nad IOpstel ea Aim.inistra.tie ' l/ollcsWis » ,8, MecHelsckestraafc .-I De stuklcen. moeten Jôôr Dinsdagai/oTid. bigezon&en. Worden,. ABONNEMENT: lan(ljaar) 140 fr. par poste 1.04 » porteurÇAragar)i r Orgaan van de Vilvoordsche Afdeeling der Belgische Werklieden=Partij Uit^ever : Isfdoor Ileyiulels, §picgel§traat, 22, Vilvoorden. NOG OVER KARNAVAL Wat wij voorzagen gebeurde. Nauwelijks heeft onze vriend Gelder: ;en voorstel gedaanom karnaval af te schaf-fen, of men begint te kritikeeren. Zeggen wij ook, dat het grootste en ver-standigste gedeelte derbevolking hem goed-keurt.Wat zai er van den handcl geworden ? Mag men zich dati niet meer vermaken ' Dit zijn de vragen die men steJt. Hewel,ik begin te autvvoorden met auder< vragen te stellen. Als men in de kamer der volksvertegen-woordigers een pensioenwet stemt voor d< ouderlingen,zoudener veien niet meer moe ten bedelen en dat men zorgt, dat de an-dere bedelaars knnnen werken, wat zal ei dan van de bedelaarsgestichten en van hunne bewakers geworden? Als men aile kinderen goed opbrehgt ei er geene kleine deugnieten meer bestaao wat zal er geworden van de verbeterings scholen en hunne bedienden ? Als men pissijnen genoeg plaatst in d< steden,zoodat men tegen de muren nietmeei inoet pissen, en als men meer broederliefdi onderde menschen sticht, dat er bijnanie meer gevochteu wordt, zoodat de politit geene processen meer kan opmaken, ei ak de jaicht voor iedereen geopend wordt dat er geene witdstroopers meer kimnei gepakt worden, wat zal er dan worden vai de politie, gendarmen, advokaten, rechteri enzj Wel, het grootste gedeelte zal moeten af-geschaft worden, niet waar? En dan, helaas ! hoe zullen die menscher moeten leven ? Dan ? Ja, nn is er eten en al wat er noodiç is voor die menschen, maar dan, dan za er niets meer zijn, niet waar, domme re-deneerders ? Dan zal het land niet genoeg voortbren-gen om die lieden te voeden. Dan zullen de schapen geene wol meei . geven, om laksn stoffen te weven voo hen. Dan zal er voor die lieden niets mee groeien. ; De dieren zullen zich niet meer latei . slachten om van hun opgeëten te worden De kiekens zullen geen eieren meer wil- - len leggen, er zullen geene kolen mee - zijn, geen ijzer, niets ! niets ! En dat ailes ? Omdat ailes beter gaa en er geen slecht meer bedreven wordt ! A.ch ! waar zouden wij naar toe gaan het ware het einde der wereld gelijk i 3 het jaar 1000 en 1033. Dit is de redeneering die goed overeen - stemt met deze over de afschaffing va i karnaval. Ewel, ik heb een ander gedacht. • Vooreerst zou men aile werkmenschei min uren daags kunnen doen werken e " het werk zoo verdeelen dat iedereen iel te doen heeft. Ten tweede zou men dan de produc ' tiemiddelen moeten algemeen eigendor maken, zoodat zij niet aan een hoopj kapitalisten behooren om de werklieden u: ' te buiten. [* Ten derde, men zou de natuur zoovet ^ mogelijk kunnen doen voortbrengen, e zijne voortbrengselen niet ophoopen o ( zoiders en soms vernietigen, maar ze vr doen verspreiden opdat er iedereen zo ' kunnen van genieten. , Ten vierde, men zou de kinderen va , hun 12de jaar in de fabriek niet moetei doen werken waar ze tegenwoordig niet dan slecht leeren, omdat er nog te vee onbeschaafde, onverstandige menschen ziji (dit komt door hunne ongeleerdheid), di in plaats van aan de kinderen goede voor béelden te geven, er mede gediend ziji I ; en er mede lachen, hun aile soorten var l onbeschofte en gemeene redens te hooreii uiteen doen. Nu een antwoordje op de vraag, ofmen . zich dan niet meer mag vermaken. En nu vraag ik ; is het maar alleei > met de karnavaldagen dat men zich ver [> jnaakt ? Er zijn jaarlijks verschillige kermissen v vermaakt men zich dan niet ? wordt e dan ook niet gedanst, zoo wel als me j karnaval? Zou men met karnaval ook niet kunnei dansen en zich vermaken zonder zich he p aangezicht te stoppen ? Ja, niet waar ! Waaroin dan die vervorming ? Om wat meer te doen dan anders, or dingen te doen, waarvoor men zich ander a zou schamen. Lafheid, zeg ik. Als gij iets te zeggen hebt tegen iemand n doe dit van aangezicht tôt aangezicht. Daarmede sluit ik, en als er mij no iemand over die zaken lastig valt, verwij ik hem naar dit artikel. I q — s Ons petitionnenient Ailes laat voorzien dat ook Vilvoorde a een overgroot getal voorstaanders van al gemeen stemrecht zal opleveren. j Overal worden wij goed ontvaugen e: spreken de meeste lieden met lof over d zoo schoone wijze van werken die de par : tij inricht om alle^Belgen gelijke mach II te verleenen. P Geen arbeider wordt gevonden, die zij] J handteeken niet schenkt aau ons pétition 11 nement. Alleen de groote burgers die niet he J minste voortbrengen voor het bekomei 1 hunner stemmen, zenden ons radikaal door s nochtans moeten wij eerlijk bekennei ^ dat er ook uitzonderingen zijn en men hie 1 en daar wel een goeden burger vindt, di 3 onze lijst goedwillig teekent. ■ . Wij danken hen dan ook voor den steui 1 dien zij schenken aan ons grootsche werk i Met dit werk voelen wij ook maar al te wel den schrik on/.er kleine winkeliers en handeldrijvers. Meest alleu zijn van meening dat ons werk dient gesteund te worden, omdat het i zoo rechtvaardig is, maar durfden niet tee-- kenen nit schrik voor den eeuen of anderen burger, die hun veel nadeel in liunnen , handel zou kunnen berokkenen. O! die vrij-r heid in België. Het gebeurt nu ook dat t men hier en daar een arbeider niet tehuis vindt, vooral onze parlijgenooteu zullen i verstaan dat hierdoor het werk zeer be-t moeilijkt wordt en men aldus versehillende handteekens verliest. Het ware dus zeer geraadzaam dat de partijgenooten, die weten dat de huisbezoe-i kers in hunne wijkgeweest zijn, zich naar s « Het Volkshuis » zouden wenden om hun plicht te vervullen, want, geen enkele mak-ker zou willen dat de zaak zou gebrek lij-, den, dank aan hunne nalatigheid. Dus, partijgenooten en arbeiders, in het g algemeen : Op ! op dus ! een laatste duw, s opdat het Gouvernement bezwijke onder uwe handteekens!!! Jan Rechtuit. Een kolossale hervorming De trambedienden, aangesloten bij de dompers, hielden Zondag laatst een congres, te Brussel, in het lokaal der Locquen-ghienstraat.« Het Volk » is zeer tevreden over de j krachtige besluiten, aldaar genomen, en het haalt er een treffeiid voorbeeld van aan, dat wij hier laten volgen : De sekretaris deelde vervolgens mèe het onderhoud met een hooggeplaatst ^ persoon der Nationale Maatschappij, en waaruit op veel verbetering mag gehoopt worden, en in de eerste plaats ' het bon van MINSTENS 3 fr. DAAGrS. V 35te cinéma op de e keerzijde van liet blad. Dagrertooningen om 1 S en 5 uur, Itiemen het nummer v, vierde jaargang N' 9. — ZATERDAG, 28 FEBRUAHI 1914 fît arbeidL^ is de 6ron 1 va.» aller» 1

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Mechelen von 1902 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume