De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

1054 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 21 Februar. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Konsultiert 18 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/hx15m63241/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

HiïmÈÊr J/.'W s —■—^ T '">...■ * Orgaan van de Vilvoordsche Afdeeling der Belgische Werklieden=Parti| I Mscvcp : lsido(nr Hcyudcls, Spicgdstraat, 22, Vilvoordcn. DE KLASSENSTRIJD Onze tegenstrevers zeggen : Het socialisme wekt bij de arbeiders den haat op tegen de andere klassen der ruaat-schappij en verdeelt de menschen in twee vijandige kampen. Het sehept aldus den klassenstrijd. Het bekampt de bestaande maatschappelijke verschillen onder voor-wendsel eene algeraeene gelijkhcid der menschen tôt stand te willen brengën. Evenmin als in de nâtuur is in de maat-schappij de gelijkhcid mogelijk. De strijd ondcr de menschen ontstnat door misver-stand en door fouten en in plaals van dien strijd aan te vuren, tnoet men streven naar overecnkomst der klassen. Niet zelden stelt men aldus den klassenstrijd voor als eene uitvinding der so-ciaaldemokratie.Deze opvatting wordt al tegengesproken door de geschiedenis zelf. Strijd tusschen klassen. is niet ccn verschijnsël van den laatsten tijd of van de laatste eeuwen. Sinds de verdvvijning van het oorspronkelijk kommunisrnc is de geheele geschiedenis niets anders dan de geschiedenis van klas-senstrijden. De klassen waren niet altijd dezelfde, zij veranderden. maar steeds was • or strijd tusschen de klassen die heersch-ten en de klassen die onderdrukt werden. Zoo heeft bijvoorbceld de tegenwoordige bourgeoisie- zelf eerst langen tijd als klasse moeten strijden vôôr zij de macht in de raaatschappij kon veroveren. Eerst nadat à\ er in gelukt was den adel en de andere heerschende macbten van het feodale tijdperk te verslaan, was de weg voor hare heerschappij geopend. *** Wat is eene klasse en waaruit ontstaat i de klassenstrijd ? Eene maatschappelijke klasse is eene groep van menschen, die bij de voortbrenging eene ztlfde ekono-mische roi vervullen. De verschillende fa-brikanten vormen bijvoorbeeld eenezellde klasse omdat zij bij de produktie dezelfden roi spelen, namelijk optreden als bezitter der productiemiddelen ; de metaalbewer-ker en de wever behooren van hun kant ook tôt dezelfde klasse, omdat zij beiden bij de voortbrenging optreden aïs ver-koopers van arbeidskracht. De bevolking bestaat aldus uit groepen die bij de produktie verschillende ekonomische funktie's vervullen en daardoor ook verschillende klassen vormen. Elke groep heeft, ten ge-volge van hare stelling bij de productie, eigen belangen. Er is daardoor tegenstel-ling van belangen tusschen de verschillende groepen of klassen. Uit die tegenstelling I van belangen volgt strijd, de klassenstrijd. * * * 1 i In onze tegenwoordige maatschappij zijn de klassen en de klassentegenstellingen . niet opgeheven, maar onze maatschappij . vertoont niettemin tegenover de vorige samenlevingen een groot versshil.Het Gom-! munistisch Manifest zet dit onderscheid als 5 volgt uiteen : 1 « Lu de vropgere tijdperk en der geschie-s dénis vinden wij bijna overal een volle-f dige verdeeling der maatschappij in ver-s schillende standen, een veelvoudigen trap " van maatschappelijke rangen. In het oude 1 Rome hebben wij patriciërs, ridders, ple-s bejers, slavcn ; in de middelecuwen leen-" heeren, vazallen, gildemeesters, gezellen, • lijfeigenen en bovendien in bijna ieder 3 van deze klassen weder bijzoudere afdee-e lingen. Ons tijdvak, het tijdperk der e bourgeoise, steekt hierdoor uit, dat het de t klassentegenstellingen vereenvoudigd heeft. De geheele maatschappij splitst zich meer 3 en meer in twee groote vijandelijke kampen r in twee groote lijnrecht tegenover elkaar staande klassen : bourgeoisie en pro-^ letariaat. » SCHOOLKANTIEN flaand Januari 1914, dagen van l 9-10-12-13-14-16-17 - 19-20 | 21 -23-24-26-27-28-30-31 Leerlingen die leerlingen die 20cent, betalen ' 5cent, betaien zn ^ ^ & ^ O ÉS ^ g SCHOLEN g SCH0LEN H 9 g t £ M hJ M hh ^ ce geineentesch. ^ gemeentescli. ^ ^ ^ d § 3 I ! If! * s r—i CD rJ=i CD # fO -4^ # -O Jl ^ .d M xi 1* week - 2 dagen 3 28 31 131 284 63 478 46 555 120.46 29.48 2® week - 5 dagen 42 232 1 275 326 652 177 1155 115 1545 242.55 113.45 3* week - 5 dagen 50 300 4 354 594 640 187 1421 115 1890 265.24 141.IS 4e week - 5 dagen 60 338 3 401 518 671 188 1377 115 1893 296.07 150.05 Totalen 17 dagen 155 898 8 1061 1569 2247 615 4431 391 5883 924.32 434.10 GEMIDDELD PER DAG : 346j 54.37[ 25.53 Warc en gemiddelde uitgaal' per dag : 28.84 frank. Het maal komt op 0.157 fr., geene inkomst afgetrokken ; Het maal komt op 0.084 fr. de ontvangstcn afgetrokken ; de ontvangst per portie inkomende op 0.073 fr. L.-W. Deze kosten bevatten enkel het voedsel en het loon van 't personeel, de andere uitgaven zullen bij het sluiten van den dienst der kantien vastgesteld worden. Spijskaart eener week op goed geluk af genomen. Deze spijskaarten zijn zoo afwisselend mogelijk. Derde week van Januari van den 19e tôt den 24e. MAANDAG 19 — Boerensoep - Fricadellen * Gestoofd vleesch met wîtte koolen. DIJNSDÀG 20 — Crésijsoep ' Ossenvleesch - Aardappelenbrij. WOENSDAG 21 — Groenkoolsoep ' Saucissen - Gestoofd vleesch, selder en porei. VRIJDAG 23 — Erwtjessoep - Rijstpap - Klein brood. ZATERDAG 24 —Roode koolsoep - Fransche karbonade -» Gestoofd vleesch met ajuin. Vilvoorden, den 14 Februari 1914. ANNONCES : On. traitii â forfait-\lolgetw WtreovVowst jUcfaiifte terefc^twjjzi'ag :l,75fr |*r regtC IOpstel ea Administrât ie "\/ollcsWis .8, fteckelscKestraat --De stukken moelen \ioor Dinsda.gfin/on.d in.§ezoncLen. Worden,. (ABONNEMENT: laa (ljaari l^otr. par poste 1.04 » porteur (dra^er)y ^uearoeia. m fi s de bron. I ! van aller» J \ Riikdom.y JtIEMEN HET NUMMER VIERDE JAARGANG N' 7. —ZATERDAG, 21 FEBRUARI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Mechelen von 1902 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume