De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij

944 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 Februar. De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij. Konsultiert 20 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/bc3st7fk19/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

J Orgaan van de Vilvoordsche Afdeeling der Belgische Werklieden=Partij llitgevcr : l§i(loor Hcyndels, Spicgelstraat, 22, Vilvoordcii. ZATERDÀG ^1 FEBRUARI, TE S 3|4 IJIJIl GROOT KUNSTFEEST in de feestzaal van M Het Volkshuis -- Zal optreden : onze Nederlandsche partijgenoole TRlîlJS l'OST ZIE HIERONDER. ZIE HIERONDER. Eene schoone inrichting Wij geven hieronder een uittreksel der werkingen van de Onderlinge Yerzeke-riug van « Het Volkshuis » 1 Januari tôt 31 December 1913. Oiitvaiift-steii Uitgaven Bijdragen 76,897.15 fr. Ziekte vergoeding 53,675.35 fr. Boeten 3,790.00 Herverzekering (Ie tijdkring) 7,967,50 Lidboekjes 124.50 " lûkoœgcld 808.00 " (l«Jenv.6Bjaapenme<ir) 4,480.00 ° /e .. „„0 „n Drukwerken, postzegels, enz. 2o5.00 Bygevoegde bijdragen (feest) o.j-.o) Begrafenisvergoedingen 3.148,00 Belastingen lî, 112,97 Jongelingen 8.00 Bnitengewone ontvangsten 1,647.75 Terugbetaald aan niet aangeno- Jongelingen 232.50 men kandidaten 21.40 Inter. v.'tkapitaalinbewaring 2,469.06 „,, ~~ Overschot der ontvangsten 17,912.64 103.541.43 lr. 103,541.43 Welnu lezer wat zegt gij er van ? Puik lié ? Eene inrichting van 'n ziekenbond waar een in kas bestaat van 100.000 franken. Degenen welke er in onze stad deel van maken voelen vooi zeker het hart zwel-len van fierheid bij het hun onderwerpen van zulke uitslagen. En wat zeggen van die arbeiders, die nog geen deel maken van onze machtige inrichting ? Kunnen zij er dan niet komen ? Geenszins, iedereen is welkom en wordt met open armen ontvangen. Ja ! maar.... zij n de bijdragen soms niet te hoog. Bij lange niet, men betaalt 1.20 fr. per maand, of 28 centiemen per iveek, en daarvoor verzekert meii zich tegen ziekte, wordt men herverzekerd en wordt aan de weduwe of belanghebbenden bij het afsterven van het lid ÎOO fr vergoeding uitgekeerd. Yoor die geringe bijdrage van 28 centiemen ter week, geniet men, bij»ziekte : gedurende een gansch jaar 12 fr. in de week, en zoo de ziekte dan nog voort-duurt, 6 îrank, zoolang deze dnurt. Wie lid is van de onderlinge verzekering is ooJc lid van « Het Volkshuis » en krijgt dan bij ziekte, van deze inrichting de kostelooze zorgen van geneesheer en apotlieker alsook gedurende 26 weken ondersteuning in brood, gaande van 3 tôt 10 brooden dit volgens de aankoopen vroeger, gedaan. Welnu, geachte lezers, wat zegt gij ervan? Is het geen tijd, dat gij door eene verzekering,genomen in eene ernstige maat-schappij, als de onze, uw gezin vrijwaart van den honger, wanneer ge als vader door eene ziekte moest getroffen worden ? Men wordt in onze inrichting aanvaard tôt aan den ouderdom van 40 jaar Het is voldoende een afschrift van aanvaardiging te halen bij onzen geneesheer Jules Permentiers, om aanvaard te worden. Arbeiders, en gij vooral huismoeders die ons leest, zet uw echtgenoot aan zich zoo spoedig mogeiijk te doen inschrijven, opdat er aan u, bij ziekte van hem, die uw steun was niets zou ontbreken. Welkom ! arbeiders in onze rangen. Kunstfeest TKUUS POST (Hierboven aangeduid) o 1. Tweede zang uit " Londen » drama gedicht Adema v. Scheltema 2. Waakt op proletaren » 3. Die Beke Albrecht Rodenbach 4. Waar genoeg van zijn A. v. Collem 5. Lied van den arbeid René De Clercq POOS 6. De wagen der Tîjden Gnido Gezelle 7. De Eerste van Mei Johan Yorrink 8. Van de moeder die den knaap vrede zocht (Uit «Thomas More » H. Roland Holst 9. Aan een Brabandsche Leeuwerik Pol de Mont 10. Moeder, ga voor je kindje staan Dirk Troelstra Oproep voor twee bestendige propagandisten Door het beslnit van de Brusselsche federa-tie, twee bestendige propagandisten aan te stel-len : één voor het kanton Vilvoorden enéénvoor het kanton Halle, is het noodig over te gaan tôt de aanduiding van die twee makkers. De vergadering der Brusselsche federatie in zitting van Donderdag heeft do voorwaarden voor die plaatsen vastgesteld als volgt : 1. Fransch en Vlaamsch kennen ; kunnen briefwisselen in de twee talen en het woord voeren in het openbaar ; 2. Lid der part j zijn sedert ten minste 3 jaar ; 3. Geabonneerd of lezer zijn van een dag-blad der partij ; 4. In 't arrondissement Brussel wonen en zich verbinden zich te vestigen in de hoofd-plaats (chef-lieu) van het kanton ; 5. De jaarwedde is vastgesteld op 2000 fr. Deze zal aile rwee jaar verhoogd worden met , 200 fr. om tôt de voorloopige maximum van 2600 fr. frank te komen. 6. De vaste benoeming zal plaats grijpen na één jaar proef. 7. De kandidaten zullen zich moeten on-denverpen aan een exaam een minimum van noodige kennissen vaststellende. Yoor het exaam zullen de canditaten een programma van het werk in te richten en te verzekeren door de bestendige propagandisten. 8. De aanvragen, met aanduiding of het voor Vilvoorde of Halle is, moeten v55r lste Maart aan het secretariaat der brnsselsche federatie. Volkshuis, Jozef Stevenstsraat beko-men zijn. ZIE CINEMA OP ™ DE KEERZIJDE VAN HET BLAD. DAGVERTOONIN-GEN OM 2 EN 5 UUR. _Ltiemen het nummer vierde jaargang Nr 6. — ZATERDAG, 14 FEBRUARI 1914

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vilvoordsche demokraat: wekelijksch orgaan van de Vilvoordsche afdeeling der Belgische Werklieden-Partij gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Mechelen von 1902 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume