De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

817 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1915, 28 Februar. De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad. Konsultiert 04 Juli 2020, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/g73707xt6p/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

gerste Jaargang N». 28 Zonaag as Februari 1915 S Cents DE VLAAMSCHE STEM 4LCEMEEN BELGISCH DAGBLÂD £e/j volk zal niet vergaan! Eendracht maakt maohtl BEDApAÎrElsfTRAA^E3l! AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. D« Vlaamsche Stem verschljnt ts Amsterdam elken dag des morgens on vier bladzljden. Ahonneœentspriis l>ij jfloruitbetaling: Voor HollanS eu Belgiu per iaar f l'2.50 — per li-n-artaal / 3.50 — per maaiid / 1.1(6. Vocr Engeland en Franirjjk Frs. 27.50 per jaar -- Ers. 7.50 per kwartaal — Pi'S. 2:75 per maand. ^ _ Hocftlocjstlellci' -Mr. ALBERIK DESWARTE Opstetnaad : CYRIEL BUYSSE — RENE DE CLERCQ Mr. JAN EQBEN. - ANDRE DE RIDDER Yoor ABONNEMENTEN -vvendô men zich tôt de Administratie van het blad i PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. Voor AANKONDIGINGEN wende men zioli tôt de Firma J. H 0E BUSSY, ROKIN 60, AMSTERDAM. ADVERTENTIES: 25 Cents per regel . korte inhoud C~ Je B 1 a <1 z ij d e. De cloortocht der IMiitscliers te Surricey — Aline l)iericx-dc Teschom. De Witte Kaproen. — René de Clercq. Do Heldenlijst. Kl&ine Kroniek. lien Xederlandscli Staatsman. — E. Tileinan. îc B1 a d z ij (1 e fit het Vaderland. GreustKToniek. Hft zedelijkheidsprobleein. l it do Kempen. Jantjô Verdure (6). — Sfyn kstcuuçls^ 3 P B I a d z ij d e. Do Europeesche Oorlog. Telegrammen en berichten. Hqllandsch Nieuws, Voordrachten. 4e Bladzijde. Voor de Uitgevrekenen. De doortocht der Duitschers te Surice. Sooî van. den Opstelraad. — Zooals w>j reeds in ons /ruminer van gisteréifi het ge-megen had den aan te kondigen, vcrschijnt htcrdnder het daarin vermelde belangrijkc (ïokinncnt. Nogmaals v est if/en wij er nadrvk-krhjk de aandcicht op, dot het hier een UQiiiwkeu-rig weérge geven. geschrift geldt van. cm vols'valet betrouwbarm ooggetuige} die aller.i/?-? -bfreid is ont. zich, zoo noodig, met naam etl toenaani bekend te tnahen en de iii heit siuk afgelegde (en tôt■ nog tôt onuit-gcgtven en zelf onbekende) verklaringen onder eede te be vestige,n. Il et .is, in al den ernvoud l'an : n feitenrelaas, eu inis.se/iien ■voofnf, jïriêt ddaromj een Koogêt ontroerend ferslag van. gébtùrtemsseii, dat den lezer in-, staat zal stellen, te weten h ne. de over-•wçldigcrs in 6ns (and hebben huisgehoudcii. Suriee ivas een Tcleîn dorp van een groote 600 inw'ofiers, in het haut on Florennes (rrrr&ndissement Philippe ville, prov vicie Samen) gelegen. Ver van de groote banen, ris liet alleen door bijwegen doortrokken, de cène loôpciid van Rosée naar Marien-lourg, over Komedenne, Romerée en Matagne, de and,ere Jcomend van Franchi-mont neuir Soulme en Gochente. Be bevol-kitig was samengesteld uit zeer vreedzame, meiischen, die over 't algtmetn, inet deil landarbeid zich bezig hield&n, het dorp was nctjes, de huizen goed onderkouden; uit allés bleeh weUtand. Ziehier dan, volgens de ooggetuigey wat cddaar voorviel: Se4er£ de maand Juni -\voonde ik te Surice, bij mijne zuster, Mme de Gaeffier. Onze niclit, mari© Louise, docliter van cn^en broeder Ernest-, vijftien jaar oud, woonde bij ons. Een nog al ruime liofstede, palend aan ons huis, was door den vader van dit jonge meisje, zijne vrouw en ©en ander meisje, Margriet, 17 jaar oud, be-Woond.Rond den 14en van oogstmaand, bad ©eu afdeeling Franscbo troepen te Surice haar standplaats genomen. Gedurende Zondag 23, kwameu lieele karavanen dorpelingeu aan, uit den omtrek van Dinant, vooral van Onbaye, Antbée, Morville, enz. : de Buitsckers, zeiden zij, badden ben met ge-weerschoten vervolgd en Onliay© en omstre-ken in brand gestoken. In den avond, ont-waarden wij inderdaad aan den gezicbts-ei^âer een vuurgloed in d© riebting van die dorpen. Dien zelf den avond kwam doktei Jacques van Antbé© met zijne vrouw eu zijn vijf kinderen bij ons ©en toevlucbt zoeken. Zij bracbten met zicli verscbill©nd© personen niee, waaronder deu heer Piret-, pastoor te Antbée, deu pastoor van Onbaye, de nieid van M. Palaud© t© Miavoye en andereu. Zij steldén ons een- beetje gerust : zij dach-ten dat Surice, door ziju© ligging zelf, aan ali© gevaar zou ontsnappeu. Maar onze vrees begon opnieuw toen, laat m den avoud, tw©e auto's aankwamen. In de eens '/at de mau van ouz© keukenmeid, cbauffeui bij graaf d© Beaufforfc te Loyers : bij kwan: zijne vrouw kalen ; de ander© vervoerde ©er genie-kapitein en een ander officier, mei diens vrouw en zoneu, pupillen, naar be< sobè^n. Zij bingen ons ©en verscbrikkelijli tooneel op van wat er te Namen gebeurde: en v©rtrokk©n dan naar Cbimay. Ook, 's Maandags zeer vroeg, besloter vele orizer vlucbtelingen, weg t© gaan er zij • zetten bunnen weg voort naar Rome-denne. Daarenteg©n, kwam er een college leeraar van Dinant, d© ©envaard© heer Gas par daan. Hij vertelde ons dat hij o]: t puut geweest was gefusilleerd te worden b ijwas met den br*tuurder van het college d© weleérw. heer Nicolas, en ander© îeerarei aangebouden g©w©est ©n op ©en rii gezet vooi de mitrailjeurs : bij was erm geslaagd iL de. bosseben te ontvluchten en kwam ni met twe-e zijner vrienden, d© heer Capelle pastoor t© Ostemrée eu de heer I)e bafcty, pastoor le Merville. D© twee laat sten bleven niet lang en zouden hunnen weg voortzetten om, als -'t kon, een veiliger streeJc t© bereiken. Mijn© zuster ging, in den namiddag in het clorp, eenige Fransch© gekweteten be-zoeken, die in de ambulance lagen, ten buiz© van m^j. Alic© Renson ingericht en door de Paters van d© H. Famili© bediend. Zij ontmœtt© Fransch© officiercn di© meen-den, dat meu, tenminste nog dezen naclifc, kon gerust zijn; zij trokken op laugs dezen kant van Rcmedenne, vanwaar zij den weg van Soulm© zouden verkennen. Wanne©r zij het. dorp afkwam, rond 6 uur, hoorde zij geweldig scbiet©n. Het wa-ren Fransch© miltraljeurs, op de hoogte tusschen Surice en Romedenne op d© plaats genoemd ,,aux Fosses" geplaatst, di© in de richting van het kerkhof seboten op Duit-echers, van Soulme afkomend. Yan uit ons huis hoorden wij ook die schot©n. Onz© vluchtelingen verlieten zelfs den hof om 2dcli in een echuur te verbergen ,in 't ge-dacht aldaar eene schuilplaats te vinden. Dat duurd© een vol uur. De Franschen trokken terug; ze moesten, zei men, vrij wat Duitscbers geclood hebben. Rond 7 uur, sloot men de venst©rblind©n en iedereen, bij ons, vluchtte in de kelder6. Rond 9 uur, begon het geratel van machineg©weren en werd er met het kanon op het dorp gescho-ten. Op een zeker oogenblik plaatsten de Duitschers mitraljeurs op het binnenhof van d© naburig© boerderij, bewoond, 7xx>als ik verklaarde, door mijn broeder Ernest, die toojIs hij mij anjderendaags vertelde zich haastt© te vluchten. Ornstreeks 11 uur. daar men ©en sclierpe rooklucht gewaar werd, klom dokter Jacques met mijne zuster naar de lste verdieping en lioe schrokken zij: gelieel het dorp, ook onz© hofst©de, stond in brand. De laaicnde gebouwen stdrtten reed6 in. Zij kwamen ons dus zeggen dat het vlak naast ons brandd© en dat liet 't best© was eruit t© trekken. Wij kwamen de buitentrap af; omendom vlamden huizen: cli© van Cogniaux, Tonn©, Mathieu, Chabot en andere. Wij vernamen achterna dat d© b©woners dier huizen, ook in hunne kelders gevlucht, door de Duitschers ©ruit g©jaagd waren ©n buiten het dorp waren» gevlucht. Meer levend dan dood, kwamen wij weer beneden om daar d© gebeurtenissen af te wachten. Men sliep wèinig of niet. Een ieder bad, half krank-zinnig van angst. D'insdag deu 2osten van oogstmaand, rond 6 uur 's morgens, hoorden wij een ge-rucht van paarden. Officieren, met drei-<*end©n revolver, onderzochten het kreupel-hout van on zen hof, om er d© menschen te ontdekken die er kondeu verscholen zitfcen: voetvolk kwam af; roepend: ,,Opent". Maar op het zelfde oogenblik, eu voor er kon geopend worden, vïogen d© d©uren aan spaanders: de eoldaten beukten z© in met kolfslagen en schoteu door het huis. Ik stak de handèn op en het scliieten narn een einde. Deze soldaten waren in 't griis ge-kleed, hun helm was met ©en lap overdekt: ik heb liet nurnmer erop niet bemerkt»; mijn verwar-rinp1 ©n mijn schrik waren te groot. De bajonet op 't gewjeor, dwongen zij ons te vertrekken : ik wilde ©en klein reiszakje nemen, ©en soldaat gaf mij een slag op den arm ©n belette mij dat. Mijne zuster werd gestooten; hare kleed©i*en werden door ba-j o n netstek e n g©sch©urd, maar ze werd niet gokwetst. Op "t ocg©nblik dat d© dri© pi*ie-sters, de Eerw. Heeren pastoors van Anthee en van Onbaye ©n Z.w©le©rw. Gaspard zich. vertoonden, tandeknarsten d© soldaten, sta-k©n den vuist tegen ben op en duwden hun de bajonnet op d© plaats van h©t hart. O; dit z©lfd© oogenblik bedreigd© mij ©en Duit-scher m©t zijn revolver. Onderwijl stak-211 anderen in de1! hof de bijbehoorende gebouwen 111 brand. Twee plaatsten ons op e©n rij : we dach ten dat ons laatste uur ge-komen was. Daarna deed men ons het huis rondgaan en, voorbij d© vensters van het benedenhuis stappend, sloegen de soldaten ze i.i m©t kolfslagen. Zoo w©rd onz© groep op den weg naar d© k©rk yoortgedreven ©n hij groeide aan naar mate dat hij vcoruitging ; gchèele familiën door de soldaten mishan-deld kwamen uit de nog onbeschadigd© huizen. 't Was op dit oogenblik dat wij zagen aanikomen onzen pastoor Poskiu, met zij 110 onde moeder van 80 jaar, zijne zuster mei Tlieresia Poskiu, en zijne andere zuster Marie, met haar man, d© heer Schmidt, scboolopziener te Gerpinnes, en hunne vier kinderen, di© daags voor dien ©en cchuilp'laats te Surice waren komen zoeken. De soldaten zetten hun gfuwelijk bedrijf voort: zij schoten op volslagen onschuldige pei-sonen. Zoo gebeurde het, naar ik ver-ram, dat de onde voorzanger d©r parochio, Charles Colot, 88 jaar oud, die op zijn huis-dorpel stend, gofusileerd werd; de soldaten ' rolden h©m in ©en deken, dien zij in : brand stiken. Ik zag esn Dui'cscher de deur van den stal var. het huis van Elie Pierrot 1 inbreken op h©t oog©nblik dat deze, zijn 1 anime en meer dan _ 80 jaar ouae sclioonmoeder dragend, buit©n kwam, uit liet 1 r©eds brand©nd© gelx>uw. Anderen onttrok ken hem dit arm© oud je en seffens werd h\\ rinnrloroç.ohoten. om zoo t© zeggen in ©en oogwenk; hij yiel bij de deur van zijn woning. Wij waren het. huis van Henri Burniaux voorbijgegaau. Het brandde, evenals de tabaksfabriek en de bureelen; ook li©t ge-bouw rechtovcr, aan den anderen kant der straat. Op het oogenblik dat wij het huh van Leopold Burniaux, den jîostbode, voorbij kwamen, hoorden wij liartversclicurende kreten: zijne vrcuw, Elenora, vrœg genade voor haar zoons. Haar mai} was onder hare cogen doodgeschoten; liaar zoon Armand, sedert één jaar priest©r en die m©t verlof bij haar verbleef (bij was surveillant op liet St. Louis college t© Namen) was door soldaten va-stgegrepeii die hem zonder genade doodden. Zij vennoordden op hetzeilfde oogenblik haren anderen zoon, Albert, die tengevclge van een ongeval, daags te voren zijn l>een gebroken had en onmogelijk kon vluehtten. Haar bleef nu nog één zoon, Gaston, geen geestelijke en leeraar aan het college te Malone : de ©eue aan d© andere vastgeklampt^ w©rden zij v©rplicht zich bij ons te voegen en onze lijdensweg ging voort. In 't voorbijgaan bekeken zij, 't hart ver-scheurd naar de rookende puinhoopen van hun huis, waar dit verschrikkelijk tooneel zich afgespeeld had. Een eindje ver-der, zag ik, in den hof, tegenover den weg, het lijk van eene vrouw, wier naam ik niet ken : twee kleine kinderen weenden erne-ven.15 October 1915. ALINE DIERICX DE TESCHAM. (Wordt vervolgd.) 9e Witte laproen. De Witte J\aproenen waren de liardnek-l'igste en stoutste verdedigers der Gcnlsche en Vlaamsche Vnjhcid. Vlaanderen, volg den Wittèn Kaproen, Vlamiugen thans als Vlamingen toen. Zorgt voor u zelf, geen ander zal 't doen. Slaat op den trommel ! Slaat op den trommel van dirredondijne, Dat voor elk huis een man verschijne, Slaat op den trommel van dirredondom, Eer uw geluid in uw land verstom! Stelt nu daden boven gedruis. Groeit in uw grond, verdringt den Pruis. Hier zijn de bezemen, veegt uw huis. Slaat op den trommel ! Slaat op den trommel van dirredondijne, 't Mijne is het uwe, en het uwe is het mijne, Slaat op den trommel vau dirredondom, Waakt op uw erf en uw eigendoni. Gij die gelooft, gelooft in uw recht, Gij die wilt vrij zijn, wees geen knecht. Gij die îoept : brood ! vooruit ©n veobt ! vSlaat op den trommel ! Slaat op den trommel van dirredondijne, Vecht voor uw volk op de voorste lijne, Slaat op den trommel van dirredondom, Vlaming, doe wel en zie goed om. RENE DE CLERCQ. De heideiilyst. Het ,,Belgiscïie Staatsblad" clrukt een cerste Ujst van militairen gevallen op het veld van eer. Vooreneian laat de Regecring de volgende verTclaring drukken: 1e Lijst. De Régeering heeft besloten in het Staatsblad de lijsten te laten verschijnen van de officieren en soldaten die sneuvelclen of in de gasthuizen aan hunne roemrijka wondtn of aan de op het slagveld opgedane ziehten overleden, Daardoor ivil zij eerst en vooral huldc brengen aan het aandenken van hen, die zich- voor de onafhankelijkheid van het Vaderland. opofferden. Deze opname in het Staatsblad is in haar oogen eds een brengen on de. dagorder van de a-lie. Dat al degr-nen die deze lijsten■ doorbladeren zich du& een oogenblik onze helden met ontroering gedenken. De Regecring wil verder ele familiën a/m-gaande het lot van hunne kinderen inlich-ten; gaarne had zij het eevder g e daan, maar de omstandUgheden van den strijd hebben zulks belet. Sommige inlichtingen zijn noodzakelijkcr-wijze onvolledig; de staten van de verliezen die. na eenen slag opgemaakt worden, zijn niet zeiden onnauwkeurig; de meest uit-clfukkelijke getuigenissen van de soldaten zelfs z'ijn soins in. gebreke. Daaruit volgt dat onder de militairen welke in die staten als gedood worden opgegeuen, er zich mis-scliien be,vinden die enkel verdwenen zijn, en na het einde van den oorlog weer te voorschijn zullen komen. De Regeering doet al wat in haar maeht is, om zich van de juistheid harer inlichtingen te vevgewissen} toch is een missing altijd mogelijk. De Minister van Oorlog. Ch. de Broqueville We becjinnen rnorgen met de afkondicjinc nnr» ilr liixh nnzrr rocinriik oesncuveldf-n. Kleine Kroniek. Duitsche geestï Ons kwam toevallig — wij zijn er natur lijk niet op geabenneerd ! — het ,,Kriec îmmmer" d.d. 19 dezer van ,,Ulk'; handen. Wie or zich van overtuigen w de Duitsche karikaturisten en huor ri sten, die tccli al ncoit uitgeblonken lie beiï, sedert dezen ocrlog lijden aan wat m-beraeiivermoddering of slijtage van ben zoû kunnen ncejnen, heeft dat numm si©chts te lezen. Voor een eenigszins intelle tueelen aardbewoner i.s niets zoo afetoote als ce'i jammerlijke poging om geestig zijn. Genieb bijvocrbeeld vai deze... hm woordspeiing : ,,In Russland ist jetzt die Wahrsage, verboten worden. — Ja, ist demi bis jel in Russland iiberliaupt wahr gesa worden V' Op die onzegbare flauiwiteit, welke eve veel op een Fransch ,,jeu de mots" lijkt i M .ichel's kloni]3en op do schoentjes van e élégant© Parisienne, willen wij. slechts dez nagalm geven : ,,In Duit&chland behoeft > waarzeggerij: niet verboden te worden, o: dat het waar zeggen er niet bestaat." Dan zijn er eok nog ,,Konig?lieder," l staande uit door een would-be geestig medewerker van liet blad verzonnen ,yccmp 01^01^" noemen de Germaansc stumpert liet — uitingen van de verscli lende staatshoofder. der tegenpartij\ Poiucaré ,im frierenden Paris" laat stakkerd zeggen: ,,Kein Feuer, k^i Kohle." Wij' wisten waarlijk niets af v; kolengebrek te Parijs. Wcl echter meem wij te weteiî, dat op h©t oogenblik het Du sclic. volk meer op lieote kolen omtrent d uitslag van den oorlog zi.t dau het Franscli Van koning All>©rt heet liet: ..Es lie • ciné' Krone im tiefeii Rhein. ' In den diep Rijn? Maar dat kan toch niet anders d: een Hohenzollernsche kroon. zijn? Wij hit nen d©n Duitschcn... humorist van ,,Ull — wie ulkig ist ©r, nichtwa' l — t© moet waarsehuwen, dat deze fataal mislukte ii nie hein veatigstraf ergens tusschen Rijn ■ Spreo kan ko©ten. Het is ons onbegrijpelijk, dat het Te toonsch© ras na een^ialve eeuw van hooç inspannende b&wegingen op het slappe koo-der geestigheid en ironie nog niet tôt h inzicht is gekomen, dat zuurkool, leverwoi ©n bier zoowel d© maag als het brein 1; z waren. En het K.K.-brood dezer dag> draagfb een steentj© bij: tôt de digestie^'e ■ cérébral3 hardiijvigheid- Duitsche Helden. De Telcgraaf vertelt het zeer leuk avo tuurtje van een paar Duitsche helden, België feest vierend. Als wij het uit België badden vernome 't avontuur van twee Duitsche militair zou men van Duitschen kant misschi zeggen: ,,Dat doen onze soldaten niet Maar de heeren werden door 't krijgss recht te Dusseldorf veroordeeld. Hun avo tuur dan hier in België ? Nadat de ,,Gefreite Karl Heimann v de. Garde-jagers van Potsdam" en de mi ketier Hermann Maus van het 181e infa terie-regiment in Frankrijk verschillen gevechten badden meegemaakt, deserte« den ze naar België, requireerden bij e Franschen boer paard en wagen, en bij bevolking brood en drank, met bons natui lijk, tôt ze in Gent aaulandden en zich een leegstaand kasteel nestelden. Hier lei den ze een lustig leven tôt in Decembe Toen rook een gendarmerie-hoofdnian loi en wilde hen aanhouden. De desertei trachtt©n te vluchten. De ,,Hauptmani schoot op hen en wondd© Maus aan 't bee De schuldigen werden gevat en veroordee wegens ,,Fanenflucht" en ,,Marodeerei tôt 6 jaar en 6 maanden gevangenisstrî Dit avontuur herinnert ons de stapelt ongeldige bonnettes, die in België beruste Kultur, lu de .,Tijd" las men eenig© w©ken g© d©n dat in een Belgisch dorp een Duit* soldaat van zijn Oberleutnant een zwee slag in 't aangezicht ontving. Red©: de s daat had zijn overst© niet snel g©no©g < groet. Ieder heeft in d© ,,Illustration" ©e plaat kunn©n aanschouwen, waarop ©eni Fransche soldaten in po6iti© staan. Jof: ,,d© groote generaal" komt voorbij» ver| z©ld van een tiental officieren. H bemei een soldaat met omwonden hand. Gener; Joffre gaat er liecn, vraagt hem waar, ln wanneer hij die wonde heeft bekomen, epreekt hem tevens eenige warme woord van lof en aanmoediging toe. Misscliien, o Kultur, wordt ge aanbed door de gekneclite Duitschers ; de vi I volkeren zullen u immer afwijzen en v schoppen» Duitschland tastert ons in Spanje. De ,,Correspondencia de Espana" van l" 7 Febr. 1915 en verschillende Spaansche s" dagblad©n< drukken een officieele nota 111 van de Duitsche regeering, waarin benevens l> andere valsche beweringen, de volgende °" voorkomt : ,,In een der verslagen van de Belgische -n ,,onderzoakscommissic, wordt er thans Lll ,,erkend. dat in het begin van den oorlog, sr „het. Belgische Gouvernement overal een ,,proclamatie uitgeplakt heeft nopens den ici ,,oorlog, waarùib het minste ontwikkeld© te ,,decl der bevolking moest vei*staan, d;st er ,,spraak was van een oproep tôt een alge-,,nieenen voiksoorlog." 'r' Op deze nieuwe belastering door het Duit-zt sclie rijk uitgebracht tegen de politieke eer gt van de kleine natie, die het door het geweld der wapenen niet vermoclit te verpletteren, n- bewijst het ,,Bureau documentair© Belge" ls te Le Havre, stukken in d© handj °daz niet m één der twaalf verslagen door de Belgische îu ondcrzoekscommissie ii,it'g©bracht, ook ïna-ar 1© één 'l3©kentenis inboudt van zulkdanigen n- aard aïs d© Duitsche officieele nota beweert. Het ,,Bureau" ten andere daagt den e- DuitFchen gezant te Madrid uit-, deze în authentieken tekst van de bekentenis der — Belgische conimissie, waarop hij steunt, ie voor te leggen. il- Daarenboven daagt het hem ook uit d© aùtnentiekè bewoording pp te geven van de ééue proclamatie van het Belgische gouverne nement, die, volgens hem, de burgerlijk© ni bevolking zou aangezet of ook maar kunnen m aangezet hebben op verraderiijke wjjze de it- wapens te nemen tegen het Duitsche leger. >n " e- Buysse aan het front? gt 3n ;,H©t Vaderland" had het pian.gevormd in onzen mede-redacteur Cyriel Buysse naar e- het front te zenden. Het plan, heeft onge-:" lukkiglijk schipbreuk geleden. en Desaangaand© l©z©n w© in ,,H. V.": o- ,5D© onderzeebooten-oorlog, di© zooveel ;u onheilen teweeg brengt ©n zoove©l planneu in de war stuurt, h©©ft ook ons blad cen te-u- leurstelling bezorgd. st Zooals wij eenigen tijd geledeu Iiebben rd medegedeeld zou d© heer Cyriel Buysse voor et ons naar het front in Frankrijk gaan, inge-volge een tôt ons gerichte uitnoodiging van e- de Fransche militaire autoriteiten. Nadat wij geruimen tijd op de definitieve în uitnoodiging liadden gewacht kwam deze juisfe daags voor den 18en Februari in ons !>ezit. Op dien dag zelf, als het b©gin van den onderzeebootenoorlog aangewezen, werd het passagiersverkeer v©rvolg©ns "ehe©l stop gezet. Mogelijk ware nog met ©en particulier n~ vaai*tuig Londen en van daar Parijs te be-111 reiken geweest, maar aangezien zulk ©en reis in ©lk geval d© grootste gevaren ople-n' verde, waaraan-wij ©en menschenleven niet 3U mochten blootstellen, moest voor het oogen-r?1 blik van de reis worden afgezien. D© heer Buysse die vau hetzelfd© g©voe-e" len was, schreef ons : Nadat ik weken en weken verlangend had uitgezien naar h©t oogenblik, waarop 111 de mij door u gedane, zoo hoogvereerende lS uitnoodiging om eenigen tijd aan het ?'" front in Frankrijk door te brengen, ver-*6 wezenlijkt zou worden, werpt d© oorlog zelf e©n belemmering in den weg, di© ik ^ met u als ©en beletsel beschouw voor d© uitvoering op dit oogenblik. jn H©t spijt mij, meer dan ik zeggen kan, cj_ dat wij beiden, uw© redactie en île, Joor ,r de gebeurtenissen zoo worden teleurge-Lfc' steldTMeer dan dien onverwacliten tegen-rg spoed betreuren eu u nogmaals mijn inni-, " gen dank betuigen voor uw© uitnoodiging, n kan ik lielaas niet. 1^ Mocht :deze uitnoodiging nog door een !" tweed©, onder gunstiger omstandigheden worden gevolgd, dan stel ik mij gaarne es weder beschikbaar. u> Met de meeste lioogachting, Uw dw. CYRIEL BUYSSE. Den Haas, 17 Februari. 'tls jamnier voor ons. Na zoovele opper-vlakkige oorlogsliteratuur, zouden we einde-ch lijk eens eclit© op „le vif" genomen slag-veld-impressies hebben gekencl.... >€" Duitsche persmiddelen. UG In een© half-officieele Fransche nota komt het volgende voor: „Dte aandacht van het publiek, zoowel in 'f, de bevriende als neutrale landen mo©t ge-,ai trokken worden op het feit dat-, sedert eenige dagen, de Duitsche bericlitsn \ele eiJ valsche voorstellingen bevatten. Dit alkvs en geb©urt m©t li©t oog op d© aa-nstaand© her- opening van het Italiaansch© Parlement, ©n Dergelijke leugenaclitig© persmiddelen ije werden ook, eenige dagen voor de bijeen-2v- komst der Sckandinavische vorsten aang^-wend. " Net Hederlandsche politieke leven. Minisier Cort van der Linden. Toen na de algemeene v©rki©zingen van Juni 1913 het ministeri© Heomskerk moest aftreden, werd de zorg om ©e-n nieuw Kabi-net te vormeu aan mr. Cort van der Linden toevertrouwd. Van dezen laatste, welke tôt minister van binneulandsche zaken en tevens Mcomtter van <len ministerraad werd 1x3-noemd, mag gezegd worden dat hij is: eene personnaliteit, cen zelf-handelend man, ©eu staatsman in den besten zin des woords. Meerdere ingewikkeld© probkmen, w©lk« in de ons omringend© landen als ,,Gordi-aansche knoopen" worden aanschouwd eu sedert jaren aan de dagorde staan, werden door Cort van der Lind©n met zeldzame vastberad©nh©id ©n klaarziend©n blik opge-lost. Zoo b.v. heeft het in Nederland einde gesteld aan den zoo bitter Avoedenden school-strijd, toen hij het grondbeginsel der finan-cieele gelijksibelling der openbare ©n vrije scliolen aannam. Ook werden de eerst© socialistisch© burgemeesters hier te land© docr hem benoemd. Een paar weken geleden heeft de Eerst© minister zich weder om geopenbaard als een man van wilskracht en vooruitzicht. Vele Nederl anders dach ten dat het voortaan wel onnoodig was ,het geheele Hollandsche leger r.og langer ond©r d© wapen©n te lioudon. Het gevaar was voorbij, zoo z©ide men. Daarover kwam liet in de Tweed© Kamer tôt eene interpellatie, welke wederom door mr. Cort van der Linden op staatsmans-wijze werd beantwoord.. De Regeering was van oordeel dat in de tegenwoordige omstandigheden het algeheel© Nederlandsclie leger ber bewaking van des 's Rijks grenzen elk oegenblik gereed moest- zijn om handelend op te treden. Dan vroegen eenige Kamer-leden dat de minister in een gesloten zit- ting d© redenen Van dit besluit zou if .ken- r.en geven. Ook dien. eisch echter moest de Regeering afwijzen. Uit- de lange redevoe-ring wêlke de Ëerste minister te dier gelege nheid uiteprak, halen wij liet volgende aan : ,,Zou men gelooven dat de Regeering, die d© gebeurtenissen gedurende vijf maanden van dag tôt dag heeft medegemaakt, van opini© zou veranderen door liet geen zij in gesloten zitting hooren zou van Kamer-leden, die de omstandigheden niet ken ne a en die niet beschikken over strategische kennis? De arts die besluit tôt een operatie, kan toch niet van meening veranderen, omdat d© patient haar niet noodig aclit? De Regeering kan de verantwocrdelijkheid niet van zich afschuiven, de Kamer kan deze niet op zich nemen. Wanneer men eischt dat de Regeering haar eigen verant-woordelijkheid prijs geve, dan n©me meu zelf de regeering over... De regeering deukt er niet aan, de recht©n van de Kamer aan te tas'ben. Volkomen heeft zij het recht zich onvoldaan te verklaren, maar dat recht mag de Kamer alleen doen gelden, wanneer zij ber©id is te regeeren." Do spreker eindigde met d©ze woorden : ,,Het is waar dat ©r ©©nigzins grootere ge-rustlieid is gekomen, maar men vergete niet dat elk oogenblik dat kan veranderen. In dez©n strijd tussch©n z©er machtige naties zull©n d© incidcnten zich op het alleronver-wachtet voordoen. Als het oogenblik van beproeving voor ons zal komen, komt liet ongetwijfeld met onverwachte hevigheid." Men voelt dat degene die zulke kranig© taal spreekt, weefc wat hij . wil en tevens dat het staatsrcer aan ©en© betrouwbare stevige hand is toevertrouwd.. In voile bewusthcid wil hij zelf al d© verantwoordelijkheid der t© nemen besluiten op zich nemen, alleen het. heil des ïands beoogend, zonder zich af te vrag©n of zijn liand©lwijz© dezen of gen en politi©k©n man zal behag©n of mishageu. D© door den Eersten minister in deze be-spreking aangenomen lioudino; werd door B. Canter in ,,Holland-Expre3s" erp de volgende wijze afgeteekeiid: ,,De red© van mr. Cort van d©r Linden was niet auteritair, niet tyranniek, niet tartend, niet autocra-tisch. Men leze haar in 't geheel en men za l tôt de ervaring komen dat in deze oratie al de deugden van de Nederlaudsclix'1.1 volk?-ziel zijn saamgetrokken. Geen enkel enoi -kend woord. Geen machtswellust. Geen hef-tigheid. Hoewel hier iets zeer ingrljpends gebeurt, d© Regeering door d© omstandigheden gedwongen, d© Tweede Kamer d© vertegenwoordiging der natie, verzeekt haar het landsbestuur voorloopig zonder contrôle to© t© vertrouw©n, blijft door d© wijzo, waarop dit verzoek gedaan wordt, de eer der Kamer ongerept " 't Schijnt wel dat minister Cort van der Linden er in geslaagd is zoowel vriend als vijand tôt zijne zienswijze over te halcn. Wat voor een politiek man niet zoo dikwijls het geval is. ■ Ziehier dan feitelijk een Staatsman van eerst e gehalte. E. TILEMAN.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Amsterdam von 1900 bis 1916.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume