De volksgazet

585856 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 12 Dezember. De volksgazet. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0000000r02/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

[2 DECELER 1313 1|glnti8fflnlî8t;nummep en opstelraad : I VOOR ANTWERPEN Ll| iODSTENSSTR., 2. Toi. $339 VOOfî BftUSSEL JJÏ^I.STRAAT, 35 Telofooa A 113 DE VOLKS GAZET DAGJiLAD DMR WJERKLIEDEN-PAItlU EERSTE JERS1S5 S' 134 (VoorUetting jaargang 1914) &20ISHES3EMYSPR3J3 s Prie maanden. . fr, ' Zes maandc-n . . » Eeii.jaar. ...» Veor aankondigingen prijzcn ..volgens tarief 'V- WLV' ... De Boodschap van President Wilson 'V |e président Betoogde de noodzake- Ieid voor de regeering om onder oor-i ni s ta.ndi gh e de n de contrôle over de kuliere spoorwegondememingen op te nemen en zeide in dit vexband : ncgen hopen, naar ik geloof, op h et eele einde van den oorlog door een ag, wanneer de lente zal zijn ge- un Ket einde van zijn rede zeide de dent : ik grijp deze gelegenheid aan iet Congres van mijn voornemen in is te stellen om mij in Parijs bij de genwoordigers der regeeringen te en, welke in den strijd tegen de mid-ijken verbonden zijn geweest, met ioel om met h. en over de voomaam-lepalingen van het vredesverdrag te ;fc|iaad«lagen. 1k besef het ongerief, dat jjfcjri vertrek uit dit land, in het bijzon-», op dit oogenbiik, zal teweeg brengen, d|cK de conclusie was dat het een voor-Brae plicht voor mij is orn -te gaan en ■ hoop dat deze overwegâng voor u even atccende zal zijn als zij voor mij is geweest.■ De regeeringen der geallieerden heb- ■ ben de vred'esgrondslagein aanvaaird, wel-ike ik den 8n Januari voor het Congres jlieb uiteengezet. De middenrijken heb-jjen dit tevèns gedaan en zij wenschen Imijn persoonlijken raad ten opzichte van We opvatting en toepassing er van. Het is [Icogst wenschelijk dat ik dezen geef, ten jeinde te waarborgen dat het oprechte ■erlartge» onzer regeering om zonder Izelfzuchtige doeleinden mede te werken tôt de regelingen, welke tôt gemeen-■chappelijk heil zullen strekken voor aile fcetrokken naties, ten voile tôt uiting komt. De vredesbesluiten, waarover (ans oveieenstemming moet worden ;rkregen, zijn van buitengewoon ge-icht, zoowel voor ons als voor de ove-l wereld en ik ken geen zaken of be-ngen, die zouden moeten voorgaan.De ippere mannen van onze strijdmacht te ni en ter zee hebben met toewijding îstreden voor de idealen, vveiko zij wis ten dat de idealen van 11 un land waren. k heb gemeend deze idealen uit te druk-ter.. Zij zijn door de staatslieden aan-iraard als hoofdbestanddeel voor hun eigen gedachten en doeleinden. Daar de »eassocieerde regeeringen ze hebben janvaard, ben ik het aan haar verschul-iigd om toe te zien, voor zoover het aan ïiij ligt, ftat er geen onware of onjuiste irerklaring van wordt gegeven en dat jeen mogelijke poging wordt veronacht-eaamd om ze te verwezenlijken. Het is thans mijn plicht, mijn voile aan-deel te nemen bij het verwezenlijken van datgene, waarvoor zij hun leven en bloied hebben geofferd. 1k kan mij geen roep-sitem van den plicht voorstellen welke hierboven gaat. Ik zal in nauw contact zijn met u; ik zal op de hoogte houden van de zalcen aan deze zij de vain het proote water en gij zult ailes weten wat ik doe. Op mijn verzoek hebben de Engelsche en Fran-sche regeeringen, de censuur, welke ; j tôt voor veertien dagen nog handihaaf-dan, geheel opgëheven en er wordt thans aan deze zijide ho.egenaamd geen censuur uitgeoefend, behalve op pogingen tôt het aanknoopen van handelsbetrek-kingen met vijandelijke landen. Het is noodzakelijk geweest een kabel tusschen Parijs en het département van buiten-landsche zaken open en voortdurend be-schikbaar te houden alsmede een tusschen Frankrijk en het département van oorlog. Opdat zulks gesohiedt met de minst mogelijke stoornis in andere behoeftein, heb ik tijdeSijk de contrôle over de beide kabels overgenomen, teneinde ze als één enkel stelsel te doen gebruiken. Ik deed dit op aanraden van de meest trvanen te-legraaf-autoriiteiiben en ik hoop dat de resultaten mijn hoop zullen rechtvaardi-gen dat het nieuws der komeinde paar maanden met de grootst mogelijke vrij-heid en de minst mogelijke vertragâng van de eene zijde der zee naar de andere zijde zal worden gezonden. Ik besef de belangrijkheid en de moei-lijkheid van de taak, die ik cnderneem en ik ben mij ten voile van haar ernstige verantwoordelijkheid bewust. Ik ben de dienaax der natie. Ik kan geen partiku-lieare gedachten of doeleinden hebben bij het ten uitvoer brengen van zulk een boodschap. Ik ga heen om het beste te geven wat in mij is bij de gemeenschap-pelijke beraadslagingen, waarbij ik ma mijn aankomst in de conferentie met de andere staatslieden der geassocieerde regeeringen tegenwoordig moet zijn. Ik re-ken op uw vriendelijke gezindSheid en aanmoediging. Ik zal ïiiet onbereikbaiar zijn. Telegrammen en dTaadlooze be-richten zullen mij beschikbaar stellen voor het geven van elken raad of het verrichten van elken dienst, dien ge van mij wensoht en ik zal in gedachte voortdurend in voeling zijn met de belaiigrij-ke kwesties der buitenlandsche politiek, welke wij te behandelein zullen hebben. 1k zal mijn afwezigheid zoo kort moge-Ejk maken en hoop terug te keeren met de gelukkige verzekering dat het moge-lijk is geweest de groote idealen, waar-TaaaY Amerika heeft gestr.eefd, te verwezenlijken. Buitenlandsche kronijk I Het georganiseerd proleîariaat en de Vredestonîerentie Van burgcrs/i^de wo.'dt cr bôweerd.Zoo ■ o a. door l'Etoile 3elge, dat het Vre - ■ desstaïuut alieen het we^'k kau zijn vau ■ da regoima!tig gekozen regeeringen, lange ■'den weg der geiieiui'O dip'. imalio. I ^oo willea het, volgeas «licxeUdo pers, Wde ia.ernationale rechtsgroudeu. llij de7.o ■ be\vij|Svoei-ing wordt iiet gcorganiseord I pi'cietariaat gelijk gesleld met het V'nti-I kaan. Gansch deze Ihcsis gaat inank aan d< K basis. ■ v crgiïlijking tussubca goorganiseerd proletariaat eenerzijds en uet V atikaan aud^iZijda/is eea vurgelijUiag, dio op ( Voase sehroeven ttaat. Het Vatikaan is ejn uistUuut aat geta politiek karakter draagt, maar voor op-perfcte betraehting heeît de godsdieurftige belaugen zijner geioofsgeaooten te bebar-t tigen. llet^.gecirganiseerd proletariaat zijaer-zijds heeit een historische taak va a de [ meast verrestrekkende polHieke beteeke -! nis te vervullea. Tegenover de politiek I der burgerij stelt de arbeidersklaase Ka- ■ re politiek. Het groote verschil tussehea beide to-I litleken is, dat die der burgeri] enkel en I aJleen rekensehap Jioudt. met de bela'n -I gea der burgerij ; terwijl a:e der arbei-I dersklassc gesteuad is op de levensbe-F langeti van de breede massa der volken; ! dat de poliiiek der burgerij, in 't bizon-der de buiterilandsche politiek, gp(maakt wordt aoor de geheirae diplomatie : terwijl die der arbeidersklasse een uitvloei-sel is van de zu'ver democratische grond-beginselen.t Ligt niet in 't bestek dezer beiehou-viugen verder ait te ijdcn over de ge-héitrte diplomatie ; bij e.m volgende gelegenheid zeggen wij meer daarover. 't Is toch zonneklaar, dat door dezen ooilog de gelieime diplomatie veroorfieeld is geworden. Geen volk is nog bereid zijn lotsbestsmming athankelijk to maken van do goheitno diplomatie. Wanneer dan do geheime diplomatie veroordeeld is geworden, daa kaa het toch! aiet anders, dat de internationale Kechtsgronden, waarop de geheime diplomatie zieh steunde, tevens e°a ander beeld moetea aannemen. Uit de barensweeëu vaa deze kata -atrophe is eea N1EUW liLr'HT geboi'ea het fteeht der volken om over hua lot te beislissen. Dit ltecht berust op nieuwe in ter nationale recht^gronden, en wordt toegepast door een nieuwe methode. Deze hiternationale rechtsgronden zj.ia de rechtagi-ondea der volkendeonoeratie, terwijl de nieuws methode, in nlaats van do geheime diplomatie, mets anders is ilan de v elken diplomatie, dio verband , tioudi met de lovouabelangen van gaaeeh de mensiehheid in plaats van die \an 66ne klosse. YVie zou nu wel geroepen zijn, deze nieuwe rechtsorde te verteganwoordigen? ,Zrn lictJ de v"m- tegen w o or di g ers van het oude politiek sysleem, het systeem der geheime diplomatie ? Is het het internationaal georganiseerd proletariaat, gasprolen ©n uamengesteld uit de breedo volksmassa ? In de historische ontwikkel'ng der po-litieko gebeurtenissen ligt het antwoord bosloten. Wanneer de l9de eeuw de ceuw is geweest der burgerij, zoo zal de '20e eeuw de eeuw zijn der Volken langs het ka-naal van de georganiseerae arbeidors -klasse, eu 't is deze klasse, die de ver-t eg en w o o rdig s ter zal zijn van deze nieuwe rechtsorde. De thesis van l'Etoile Belge is de thesis van vôôr dea oorlog ea zou nog vaa kracht zijn, indien door den oorlog ailes geblevon was bij het oude. Nu is het andersom, en da bewiisvoe-ring van l'Etoiile Belge, dat de arbei -dersklasse geen -medezeggenschap zou hebben in de vredesbesprekingen, springt op krukicen. De geschiedenis gelast het internafio-naal proletariaat er voor te waken, dat de naaste vre^e aanpast aan de demo -cratische grondbeginselen, opdat deze oorlog de laatste der oorlogen weze. Oim die reden is het voor de volken een noodzakelijkheid, <Tat het proletariaat medezoggensehap heeft in het tôt stand .brengen van dea yrede. TELEGRAMMEN Revolutie in Qekraine Uit Kief wordt geseiud dat na zware gavechten, fijdens dewelke een régiment van hetman overgeloopea is naar de zii,-de der aanvallers, de troepen der Nationale VereBhiging de OeKr ilnsche hooîd-stad hebben bezet. Tien duizend zi^n er van beido zijden gesneuveld, -7aaronder 50^ Russische ofKcieren. Ilot hetaaaa Sko-ropadsky i>> gefusilleei'd ggworden en gansoh de macht in Oelcraiae '•* ii, han-den van de Nationale Oekrainsche Yer-eeniging.Da Polen in Calicië LEMiBERG. —; Het officieeie blad r'' Ga. zeta Lwonskgi, " publiceert een. bescliikking van den opperbeveihebber detr Poolsche troe. pen in Galieië, welke zegt datde Roetliénen in Oo£,t-Galicie, mxlcurechtelyk Poolsche bur-gçrs als gijjzelaars hébl>eii weggevoord, Poolsche dorpen in brand geetaken en afsqhuwe-l'ijke jni.iladen en gewelddaden hebben be-gaan. Op grond daarvan ziet het Poolsche opperbevel zieh genoodzaakt Kce/theensche gij-zelaars te nemen. Elk tegaa de Polen be-dreven onrecht zal krassQ vergelàingsmaatro-gelen tengievolge hebben. De voorwearden van den wapenstilstand ter zee De ove reengekomen voorwaarden voor den wapeT.stiisteiul ter zee zouden 7-:in : 1. De volmacht van admiraa! Beatty is over-handiigid aam aidlmiiraal Browning, wat betreft de quaestee v&n intemeeuen der tchepen. Adtoiraal Browning zal met een Commàssle naar Harnburg gaan om ec de liandelssihepen dieir Ententte, die zich ioi Duitsche lhandeu be-vindiein, te on cHi rzoeken. De gealLieerden vergien niet alleen die terug-gaaf van aile schepein dier Entente, ceinterneierd in DuiSscblaiiid, maar ooik al de eolicpen diiie dloor het Prijzenhof zijn aaingeslagien gewordten. Van Duitsche zijde is er geprotesteerd tegen dezen laatston maatregel, omdlat deze schepen, op b.asis van het volkenrecht, Duitschland's eigen-dlom geworden is. Adtoiraal Browning iieeft «Ue diiscussie afgesneden en blijft bij zijti standpunt. Aile vijaindlelijlke schepen, voor zoover zij toe-beboord hebben aan Ëngelaiid en aan. BelgiS, zullen afgeleverd wordien An de Tyne, clogsj en vian Frankrijk *e Duii.nkerke. De schepen mceten voouziien zij'n van proviand en brandetoffen. De schepein onbckwaam die zee te kiezen moet'etn *er bestemmimg gebracht worden bij miidldel van Dui'-sche sleepivaartuigien. Duitschland moet zich ook gelastecn met het ter-ugzenden «3er beman-ning.2. Alhoewel geen uîtetel verleend i» voor dte uitïievérin# <*<-r hôm^delsschepen en dat allé ver-tragiing in die uitvoering vian het règlement ten laste van den vijajid, dan vergt de Engelsche Comimissie de terugigiaaf van al de handeisschie-pen vôôr 17 December. Van Duitsche zijde heeft men geprotesteerd Ûegen dtezen eisoh, dien men voor ororechtmatig doet doorgaan. 3. De commissie voor het onderzoek der Duitsche oorlogBschepe® is hare werkzaamheden den 6n December te WilJemshavem begioninen. Ziij be-staat uii EngeUchie, Fransche, Amieriikaansche en Japansche n:.a r : ne- r> ff : c; er e n. De Entenit1© vordert, dait aile oorlogeschepen vollediig buitem dSienst giesteîd wordlen. De Ccimmissie moet beschiiklken over de Ujst vian de aiiieuwe oorlogeschepen, die mien zinmens wias te bouwen. Zij eischt binnen die 48 u,re.n mededeieling omirent ket verwiijl dat die kruiiser « Mackensen » naar de hem aangewtezen haven zou kunaen uitgeleverd wordten. Ten andere moet er verklaaad worden, dât sindls den wapenstilstand gleen. enlkel Duiitsch han-delesohip gevaren heeft onder neutrale vlag en men vordert de inspecta© van aile wiatervliiegiïui-gen te Friednichshavien. Soheidemann en Bar den geinlerviewd Hun o or de si over Wilhelm H De correspondent van de "Daily. Express" to Borlijn heeft den 6en Dec. een onderhoud gehad met Soheidonmnn, lid van den Berlijn-sclien raad van zes, waarin deze o.a. ver-klaarde, dat de raad Slechta een voorloopig liarakter heeft. en stteohts de zaken zou lei-don tôt do bijeankomst der Nationale Verga-dering. Schcid'omann zeide, diat de vredesge-dolegeerden door de tegenwoordige regeering benoeand zullen worden, doeh hierover is nog niet beraadsloagâ Op een vraag welke waarborgen Duïtfrch-Iand den geallieerden zal geven voor de sta-biliteit van de tegemwoordige regeering, ant-woordde Scbeidemann, dat de waarborg zoo sjelegen zijn in de bijeonroeping van do Nationale Vergadering binnen den lcortst moge-lijken tijd. Gevraagd naar de liouding der huidlge regeering ten aanzien van den keizer, en den eiseh der geallieerden, dat tereeht zal staan, antwoordde Scheddemann : Do vraag of een staatsgereohtshof zal worden ingestelct, waarvoor aile personen die schuldig geaohti worden aan heb uitbreken van den oorlog, zullen" terechtstaan, wordt thans besproken en moet door d© Nationale "V erg&dering beslecht worden. Soheidemann zelf is van meening, dat de kedzer reeds 'voldoende gestraft is, doch de kera van de quaestio, n,.l. het aandeel van den keizer in het veroorzaken van den oorlog, moet duidelijlc worden vastgesteld. De correspondent had ook een Interview met Maximiliaan Harden, die sprak over het inspecteeren van de vloot te Kiel door den keizer Hij gaf een belaohelijk beeld,van den keizer, zooals deze het dek op en neer liep on zich jovia<al aansteld©. Wanneer Œîarden, daarentegen sprak over den val van Duitschland, trammelden zijn slanke vingorg zcnuwachtig op de tafel. Do keizer, zeido hij, was slechts een werktuig in handen van de militaire partij. Aile Duitsche generaals waren bcliuldig aan den oorlog. De keizer was slechts een groote k de-pop, die zijn roeping ig misgeloopen. Hij had een caibaret moeten besturen of tnet een ambulant theater moeten rondtrekken. Sprekende over den iVrede, zeide Hardon : Zelfs voor Amerika in den oorlog ging, wist ik dat wij het niet konden winnen, maar toea Amerika kwam, wist ik, dat wij vt,r- 8l»gen zouden wordtn. Ik heb -net de c&n-&ors gevoohten orn dit aan t Duitsche volk modo te deelen. Toen [Wilyon zijn 14 punten bekend,maa£-te, heb île vo;or de aanneming daarvan geij-verd, oindft ik wist, dat wij geen bet-r en gunstiiger, voorwaarden konden hbbben. Hong aria en de Entente BOEDAPEST. — Graaf julius Andrassy heeft een open hrief aan de Entente gemeht, waarin hiij die owertuAgiing uitdruikt dat die Entente is mis-l'eiid. Hetgeen zij hedlen doet, is niet het voorbe-reiden van een duurzamen vrede, doch het schep-pen van Maoedonische toestandlen in Mididten-Europia. Hij wijst op het waarschuwend voor-beeM van het botsjiewisme en vraagit: de het in het Wang Van Europa, wanneer miiddlen in db beschaafde wereld, niet vler van Rome en Parajs en ook van Londen op kunstmatige wijize haar-den vain anarchie ooitstaan? De Entente mag geen tegieniiiatuurilijke grenzen waststellen en geen voorwaarden dicteeren, dia de kiem van een nieu-wen oorlbg bevaîtien. De brief ibei'oogt vervolgens diat het geen woor-waarde is voor de machtsontwikkelimg vian luet 'I si'îcKisclie liand om de Hongaarsche comiiteiten lie verwerven, waarvan het door het gebergte is gescheiden. Deze ikomitedten zouden tusschen den ibevrienden Hongieiarschen en Pool'schen staat een langs strook vormen, die militair niet te verdiedi-gen is en door zijn buitengewone positie in het st&atslewen der Tsjechische natie niet zou meèle-ven.Ook Roem<enië on.dergaa* niet dien Anvloed van den hjeili.@en wil tôt vrede, wanneer het snakt naar land van ons, waarin Rœmeniërs l)e<ven, vermenge! met Hongiaren, Duiitschers en Servdërs. Roemenië heeft gjedunende 20 jaren met ons in een bondgeniooSschap gelfeefd en ons pas aange-viaMein toen mien da Hongaarsche soldaten db wa-pienen liiet neenleggen. Andrassy besluit zijn brief miet er op te wijzen dat Hongarije de niieuwe wfereild van veel nut, doch ook van groote schadfe kan zijn. Een natie, dio nie1.'., te vierliiezen heeft is een ontzettend gie-vaar, sjel'f wianneer zij iin aantal niet groot is. Wanneer er tusschen de Donau en de Theiss ontevredenheid heerscht, zal het eVeniwicht op dien Balkian en in de giebieden der voormaïUgie monarohiie iniiet tôt stand komen. Poleii en Rualand BERLIJN. — Het Li'ai: s ci ia inlicht.ingsburean te Lausanne meMt: wij vememen uit bevoegde bron dat Poolsohe llegioensoldaten het gouvernement Grodno zijn binnengenukt. Zij hebben door hun plundtîringen ontzagelijke eohade aangericht en hebben zelfs zonder succès gietracht om Bia-lystock te bezetten. Het gouvernement Grodno behioort on®etwijfeld tôt den staat Litauen. Het optieden tegen Biailystock is een nieuw bewijs van het Poolsche impérialisme. De Nationaàe Ra€id vain L'italien en' de Lifcausohe afvaiardiging ôn Amerika stelil'en de beschaafde wereld van; het eigenniachtige optreden der Polen in keoœnis en p-jotesteeren opnieuw tegen de Poolsche kuipie-r.ïj .n, die een ermstîg gevaar voor «Jeoi Europee-sclien vrede vOTinjenu De Amnestie in Fin land De Finnen, die wegens deelneming aian oproe-rige handelingen tôt meer dan vier en op zijn hcogst zes jaar opsliudting werden veroordbeld, zi.n volgens een nieuw amnestiebesluit voomwaar-dlelijk op vrije voeten gesield. Hoogere gevange-nisstraffen worden met een derdie ver.miinderd. de doodstraf in levenslamge tuchthu-iss'raf veTan-derd. • Niieuwe aankllachten worden geschrapt, be-halwe tegen belhamells of mienschen, die uit het lai )d zijn gievluchit, dan wel' zich aan moord of biandstichting hebben schuldig glemiaakt. Teviens worden de aanklachten tegen degenen vervallen verkiliaand, die bij de beteugelintg vian het oproier overtredingen hebben begaan. De Geallieerden in China Den Jjweeden dezer maand blijklen v.ollgiens een Reuterbericht de gezanten der geallieerden te Pe-king een memorie te hebben overhaindigd, die de ccnsul's tegeliijk de regeering te Kanton aanbo-den, en daarbij te hebben rrieegjedleeld, diat ze hiermee de regeering der Zuidelijken niet erken-nrn. De memonie dœltt op den aanhoudendlen strijd in China, die den vijand in de kaamt spieelt on de samonwerki.ng vian Chjga met de geallieerden belemmiert. De gleallieerden zijn er alleen op uit, het Noordelij'k en het Zuidediijk deel dbs rijks miet elkiaar te verzoenen. Een Interview met Haase eD Berlijnsche correspondent wan «Het VoJkj heeft volks sevolmechtigde dr. Haase o. a. ge-vraagd : Wat is de verhoud'ing tusschen uwe partij en de nechtsche socialisten en hloe staat zàj ten opzichte der Spiaitacus-giroep? Haase antwoordlde : De oiaifiiaaikeù.i ike sooiaal-democraten hebben de oorzaken van den oorllog vi oeger blootgelegd dan aillé andere îxartijen. Om-trent d-e schuld der vroegere maohlîiebbers van Duitschland en Oostenr.ijk-Honigiarije waren wij zeker. Hierover en over de Tftaag van die toestem-mijng der kredieten krwiam het tôt een scheiding in de Duitsche sooiaal-derookratie. Nu hebben wij ons met de rechitsstiaande socialisten verbonden, om gemeenschappeliijk de regeering te leiden. Ofschoon wij over veliô vraiag-stukken verschil'.endie meeningen he,bben, lukte hst ons totnogitoe steeds een overeenfcomat te varnden. De Spair'acus-groep telt viele aanhangiers, is eohter de kleinste vian die socialistische partijen. Aliléén dan, wanneer de regeering geen pricr-pieel'e poliiàeike, economiscihe en sociale hervor-mingien doorzet, is met zekerheid aan te nemen, dat de Spartacus-aan'hanig in invloed zal toene-mien. De regeering is even wel vast besloten, zulke henvormiingen in te voeren. De eischen van België op de Vredesconferentie LONEEN. — Uet te Londen verschijnen do Balgjsche blad, de "Métropofe", zpgt dat Paul Kymans, ir,ini-.ter van Imltealandscbe zaken, in aatwoord op da aan hem geste.de vragen, aangaande de Belgwcïie eischen op do vrediesieonferentie, den 2n December de voPgcndo verklaringen heeft afgelegd : Na-tmu'lijk zal de eerste eisch aan IHiitechland zijn do t ruggave van aile milliardun, waar-van heit ons in onze nijverheid en in bon-derden andere vormen heeft beroofd. Wat de territoriale wijzigingan betreft, kan ik oit het oogcxd'-k geen enkele verklaring doen.Wanneer ge echtar nauwkeurig tusschen de regels wilt lezan, zullen de passages in do jongste troonrede, die van do oude ver-dragen gewaag.den, u evenvdel zeggen, als ik zou kunnen doen. De yf ssagea inkwestie lieoben iln het bizonder be trekking op he' hiternationale verdrag van 1839, hetwolklde posltia van België heeît bejpaald. Dit verdrag berooEio België yan do voornaamste ge deel ten van Limburg en Liuxemiburg en ver-rijkto den Duitschen statenbond met Belgi-sche steden in de ip,rovincie Luik, zOooals St Vitli, Euphen, Malmédy en Mont joie. Het stelde tevens Nederland in het bezit vian de beneden 'Sohelde. De uitslag -was, dalt Ant-weripen bij den aanvang van den oorlog werd opgesloten en van elken miogelijken steun overzeiei tegen den overweldiger |werd beroofd. Door te verklaren dat het verdrag, het-welk aldus ten nadeele van België heeft ge-strekt en het van 183.9 tôt 1918 heeft ver-lcleind, fiians vervallen is, heeft de koning aangetoond in welke richting, de eisohcn ■ an België zich zullen bewegen, en dat b.v. Nederland fiijn uitsluitend recht op de internationale rivier, de Sehelde, zal moeten prijs-geven, een recht dat voor Bellgiël zoo nood-'ottig is geblekem, zonder Neder.and in het minet te beschermen, daar geen der geallieer den op eerngi oog-enblik de Nederlandsche maiine of het Nederlandsche grondgiebied; heeft bedreigd. De vradesonderhandelingen Londen. — De « Evening Standard » schrijft : De Britsche regeering zal op de vredesconferentie al haar nvloed gebruiken om de voorstellen nopens de ont-wapening te steunen, waardoor de dienstplicht in elk land onnoodig zou worden. Het is duidelijk dat de dienstplicht de vrucht van het militarisme is en niet de kern en wij moeten ons op de kern werpen. De vrede In den wedstrijd van bewapening vôôr den oorlog werd door Duitschland zoowel te land als ter zee af-gewezen. Wij moeten op zijn minst waarborgen dat Duitschland in geen opzicht meer tôt den wedstrijd zal aanzetten, totdat het elke cent van zijn ontzaglijke schulden zal hebben betaald. Indien deze verontrus-tende factor uit den weg is geruimd, zal het niet moeilijk zijn om overal vermindering in de bewapening te brengen, hetgeen natuurlljk tôt het prijsgeven van het dienstplichtstelsel zal leiden. Wat de nederlaag ver mag l De Vossische Zeitung verneemt uit Lueneburg, dat Hindenburg zich na de demobilisatie in het klooster Luene, een kwartiertje van de genoemde stad, met-terwoon zal vestigen. De Europeesche Staatshooiden naar Amerika Stephen Lansanne, redacteur van de Matin verneemt, dat de koningen van Engeland, België en Italië, alsmede président Poincaré een contra-bezoek aan Amerika zullen brengen. ■ Polen en de geallieerden Londen. — De Britsche regeering zal een missie naar Polen zenden om den geallieerden rapport cuit te brengen over den toestand daar te lande.Luitenant-kolonel Wodi, militair attaché te Kopenhagen, zal als cotnmissaris dienst doen. De gewezan kroonprins Berlijn. — De Vorwârts is in staat het volgend tele-gram van den kroonprins aan zijn vader te publicee-ren. Deze heeft het als dringende kabinetspost den 2de Januari 1918 aan Hindenburg gezonden. De brief luidt : Zijne Majesteit heeft de mededeeling van het volgende telegram van Zijne Hoogheid den Kroonprins aan uwe Excellente bevolen. « lk verzoek u, de drie kranten : Frankfurter Zeitung, Berliner Tageblatt en Vorwârts aan het weste-lijk front te verbieden. Het onheil, dat deze drie bladen In de laatste maanden in de hoofden van onze manschappen hebben aangericht, is betreurenswaar-dig. Voor ons aanvoerders 1s het niet onverschillig in welke stemming de officieren en manschappen de groote beslissende slagen beginnen. Tôt mijn genoe-gen heb ik gezien, dat te Berlijn krachtig wordt doorgezet. Met hartelijke groeten, Uw trouwe zoon, WILHELM. » Men heeft het stenograflsch afschrift van dezen brief aan Hindenburg gevonden. Een Ex-keizer kandidaat Een Radiobericht uit Parijs te Genève ontvangen meldt, dat de voormalige keizer Karel zich candidaat zal stellen voor de Oostenrijksche wetgevende ver-gadering. Ook andere leden van de famille Habsburg zijn van plan een mandaat te verwerven. ■ Eorte BericMen BRITANNIE. — De Engelsche Regeering zal op de vrodeSoonferentie de aCschaffing vragen ' van den tverplichtendcn militairen dienst- DUITSGHLAND Do sohuld in. 't bul-tenland zou 3 milliard marken bsdragen. SIAXEN. .— De fortuin van den iioning van Saxen en de anroetreinde goederen der koninldijjlte familïe sàjpi onder siokwester ge-plaatst.FRANKRIJK. — Het arsenaal \an Toulon is volleidig Vernield door brand ARGENTINIE — De regeering ©adwhan-delt ,niet de I^ansche en Engels.>ha regeeringen omtaront dea verkoop van den aogst De Argentîjnsohe regeering is bereid een lee-ning te silaïiten van één milliard twee hon-derd millioen franks voor een tormdn van tweo jaren. VEREii/NIGDE STATEN. — De regeering heeft Berlijn en W een en gesiednd1, dat zij geen rechtstreekscttija mododeeiingen verlangt. De med«ideelingen moeten aan aile geallieerde naties gedaan worden. GRIEKENLAJND, — Veniaelos, vergezeld van Poliiis, minister van buitenlandscbe zaken, is vertrokken naar Parijs. ùPANJE. — Zoo lang de politieke toestand in Duitschland niet normaal is, zal er geen nieuwe gezant benoeand worden. De gezantsahapsraad is gelast met do loopende zaken. POLEN. — De regeering heeft de geallieerden een nota overhandigd, vragende haar reohCmaahtig deel yan de Ooslenrijk-ïlongaar-scho tloot. | , , j. ■ Binnenlandsche kronijk CJamilIe lamysimans C. Huj'smans is iid der B W. I'., Kamerlid voor het arrondissetaent Brus-sel, gemeenteraadslid der stad Brus sel, maar is tevens ook sekretaiis van het Internationaal Sociali&tiseh bureau. Deze laatete functie waa ti^dens den oorlog en door den aard van den oorlog — de Duitsche aanvul op Beigte ern de bezeiting van ons la ad — van uitîrst kie.3';hen en deiicaten aard, Twee w egen stouden er voor î«n se-crefàris van het I. S. B. open : 1. op post blrjvea en zijn arnbt ver-vullein zooals de verordeningen yan het Bureau voorschri^ven 2. ontslag noi:en. Hij heeft den raad gevoîgd van een maal een der schoonste figuren der Internationale, van Jean Jaurès, en met goedkeuring der B. W. P. is hij OP POST GEBLEVLN. Nutteloos te herinxieren wat dit ambt de laatste vier jaren heef.i meegebr&cht. L)o naa;m ^StocKhoim,, <'egt reeus vol-doende.Iluy&mans en met hem nog vele andere leden der B. W. F. kebben de politiek van Stockholm verdedigd. Andere leden der B. W. P. waren tegen Stockholm. Het meeningsversehii tusschen de vooi en tegenstandei's was geen quaestie vau nuancen; dit meeningsverschil was groot, en de geschieiienis haelt bewezen dat bel onoverbrugbaar was. Maar wanneer dit meeningsverschil be-stond, dan was toch do gotde trouw van de eene zijde zoo oprecht en zoo onaantastbaar als die van de andere zij.-de. " Het doel van de eenen was het doel van de anderen ; het meeningsverschil liep hem over methode eu t action. Maar de goede trouw van onzen vriend C. Hu.> smans is op een harde proei g^-steld geworden. Nooit oîte nooit is een mensch zoo vervolgd, zoo . beleedigd, zoo verdacht gemaakt, zoo gelasterd geworden als wel U. Huj smans. Zeker Belgisch orgaan 'n het buiten-land heaît zelfs do schaamteloosheid zoo ver gedreven te publicee.ren jJAT HUYS-MANS EEN DUITSCHE SPION IS, ter-wijl een ander Belgis.-h orgaan in het buitenaJnd schreef, UAT MEN MET: HUYSMANS MOEST LOEN WAT IN' ENGELAND IS GEDAAN GEWORDEN MET CASEMENT. !t Ligt niet in onze bedoeling hier te gaan op degenen, die de -chuld dra-gen van deze laag- en eerloo-heden- Maar pas is Hu> smans; terug in Brus-gel, dat de Brusselscùe arbeidersklasse onzen vriend op een prachiige wijze ge-wroken heeft voor den iasler en hetleed waarvan C. HuVsmans het voorwei'p is geweeist. De welkomsgroet van de Brusselsehe federatie der B- W. P. bestond in het aanbieden van het voorzitterschap aam C. Huysmans onder laide en langdurige toejuichingen der vergadering. Da monistert-mieeKlng m het VolkshuiSi te Brussel heeft Huystmans cp de tribune geroepen ter wijl hem een geweldige ovati3 werd gebra-eht. Het antwoord der Brusselsehe arbei • dersklasse is klaar en duidelijk tegenover de lastercampagne en de auteuis \an deze campagne in quaesde C. Hu^saiana Huysman,s is gewrokan ; Huvsmans, zal voldaan zijn, en hij zal dubbel vol-daan zijn, wanneer hij zal weten, dat de Antwerpsche arbeidersklasse hem een ont-vangst voorbereid, ?^ooals een lui der B. W. P. nog nooit zal oeleefd hebben. De Antwerpsche arbeiders wachten met ongeduld op deze gelegenheid. Van mond tôt moud wordt er geEluis-terd : Za.l C. Huysmans komen ? Wanneer zal hij Komen 9 — ■■■ Links en Rectits invoer van paar den en vee. Eonigo duîzenden stuks paarden en vee, zuîïen " kortelings worden ingevoerd. 80tX) stuks welku zicii van af het be in van don oorlog in 11 oliand bevinden, zullen worden uitgel'everd. Het veo, bij bot laatste ohen>ïeî ait Vlàandieren naar Hoiland gevoerd, s.al toekomersde week reeds naar G eut overge-braeht worden. Engeland en Amerika schijnan ook zinaens een groot aantal bunr.er legerpaarden aaa België af te fculleui staan. Men wejt dat Engeland er reedi oOOO aangieLvodcn heeft. Den heer Van den Heuvel, Belgisch uiin.ister bij het Vaukaan, > te Brinssed toegekomeh, om zioli voor te berei-den tôt do vredesconferen.ie. Eea Ministerrasd heeft plaats gehad onder voorzittev'ibap van den kciûiig. Dr'.a oni.werpen zi.in bej.nokem geworden. Iï.et eerste omtreat do ' er^oodina der oorlogssohade; het tweede betreffende de wrgoedingen aan weezen en invalieden; hei dferde wat aangaat het reeruteeren en het .contingem van het leger.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De volksgazet gehört zu der Kategorie Socialistische pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1978.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung