De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1971 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Januar. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/862b854c10/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

NR 8 t DERDE JÂARGAN( 4 r%,«s DE VRIJE STEM Beleisch om voor de orovincie intwen \/orcrhiinon/4â croWi uronriû riû HuifeAliia BaW'fmw Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Rominonetroot Onze welgeraeeade leuze is : Noch Vlaraing. nochWaal, maar Be Teiegraphisch adres : î Kommandantur-Antwerpen-Mechei LEEUWENSURROGAAT. I Een LEEUW en een VLAMING zijn zuster en broer ] dat zai me toch niemand betwisten, I |T ie worden nooit schijn van vervaardheid gewaar I aie trotsen den vijand in 't dreigendst gevaar : I de VLAMINGEN — geen activisten ! — I Nu waren er — zoo een paar weken gelêen — I een troep vlaamsche mannen — 't schijnt « leeu- 1 f [wen » — [ f Die kruisten in stoet een'ge straten der stad, ' I met Borms aan hun hoofd, o, zoo dik als een pad, I om Vlaand'ren « zelfstandig » te schreeuwen. e I Het ging er geduchtig van « Vlaand'ren den " I [Leeuw » ! l" I ze zullen voorwaar hem niet temmen ! L f 't Was al maar van « leeuw » dat men hoorde o\ e I tmen za§ | — er stond toch ten minste 'nen leeuw op hun I [vlag - I Hun geestdrift was moeilijk te stremmen. l En toen — na veel ijdel gepraat in de Beurs — [ de stoet langs de straten moest trekken ; | dan hadden de Duitschers hun handen goed vol uk | Jpi, bij den terugkeer naar 't vlamingenhol, I f ^ n aîtocht der « leeuwen » te dekken. | 9 't Nieuwmodische heldencorps was niet gerust en I — een leeuw> schijnt het, houdt niet van fluiten — >en I *rachtten gauw veilig en binnen te zijn i orn, bij het genieten van eene flesch wijn, ran I 't effekt van den schrik... hm !... te stuiten. en, I pze I Niet een van ^ie ^l^ppers kwam nog uit zijn PIJP ; )en i ze v^e^en van angst haast aan ?t schreeuwen, dig I ' ^ spottend zei iemand me : « Zeg, beste maat, | 't is slechts imitatie — gemeen surrogaat — H « Dat zijn maar « KONIJNEN » geen « LEEU- I [WEN»! r I Pak aan ! K... Yzer ! NAKLANKEN VAN DE GROOTE (!!!) MANIFESTATIE. BORMS, DE MINISTER VAN VERWEER, OP DE VLUCHT ! De 3 Februari, die als een der grootste zegeda-gen voor de Belgische zaak zal aangeteekend wor-. den, en die ons wederom de geestdriftige vaderland-. sche betoogingen der eerste oorlogsmaanden in 't geheugen braeht, heeft ons ook een staaltje gegeven van de mentaliteit van onzen nieuwbakken oorlogs-minister.Terwijl zijn betaalde volgelingen, bij 't zicht van i de geweldige tegenmaniîestatie, het geraadzaamst ! vonden rechtsomkeer te maken en er drupneuzend van onder te trekken, verliet hij bij 't vernemen van f dit nieuws, langs eene zijdeur de Beurs, waar hij voor de eerste maal zijn groot hoofdkwartier had i opgeslagen en nam zijn toevlucht bij een zijner pantoffellikkers. Wij dachten dat hij bij 't valien van de duisternis meer moed aan den dag zou gelegd hebben en hiel-den een oog in 't zeil. Rond 5 uren kregen wij hem wederom in 't zicht. Wij vermoeden dat hij zich op j weg naar de Middenstatie zou begeven om daar, zonder gedruisch, te vertrekken. Maar wij hadden ons misrekend, want opeens zagen wij hem een stormloop nemen : de Suikerrui | op en het ponton aî. Wij hadden moeite om hem te voîgen en verlo-ren hem zelfs uit het oog, daar wij onze eenzelvig-heidsbewijzen aan de wachten moesten voorleggen. Eindelijk ontwaarden wij hem op den overzet-boot. Onzelezers zullen misschien veronderstellen dat hij eene inspektiereis naar de Scheldefortes kwam maken en dat dit een nummer van het programma vormde. Zij zijn er wel mede ! 3 Minuten nadien stopte hij aan den wal op St. Anneken en nam er « full speed » den trein voor St. Niklaas. Oî hij daar goed geslapen heeît onder den staartsterrenhemel, weten wij niet, doch wij hebben vernomen, dat hij 's anderendaagsch van-daar over Temsche, Willekroeck en Mechelen naar Brussel is weergekeerd, met den trein van 3 uren

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting gehört zu der Kategorie Clandestiene pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume