De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1319 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 01 Januar. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Konsultiert 23 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/gx44q7rp2t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

N r 22 '916. DE VRIJE STEm Beigisch orpan voor de provincie Antwerpen Verschijnende gedurende de Duitsche Bezetting. Bureelen en Redactie : HOTEL DER PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgemeendë leuze is : Noch Vlaming, nochWaal, maar Belg ! En eeuwig trouw aan ons Vorstenhuis ! mm m n. ■iwuit'ii'— im—mw m innmn ■ hi^iiihiwihii— <i*i minmi>TTwr nnim i»mi 111 ■i—i rinty—anui» Telegraphisch adres : Kommandantur-Antwerpen-Mechelen Met gratie ende privilégié. Voor God en de Geschiedenis, ziehier de man die dezen oorlog gewild heeft ! Een Liersch vlaaike In den Rijksdag» Vertaaîd uit de « Kôlnische Volkszeitung » van ^Woensdag 31 Mei 1916, avonduitgave : Opaanvraagvan eenige Reichstagafgevaardigden greep, zooals de « Deutsche Tageszeitung » van 30 Mei meldt, op Maandagavond, in de zittingzaal van den Reichstag, eene vergadering piaats, die zich met Vlaanderen bezighield. Tairijke afgevaardigden alsook menîgvuldige vertegenwoordigers van Leger en Marine, waren daarvoor opgekomen. Zooals Freih. von Rechenberg het deed uitschijnen, wilde rnen niet Qorlogs-of Vredesdoeleinden bespreken, doch enkel beschouwingen maken en het aan de regeering overlaten, gevolgtrekkingen daaruit te maken. De eerste redenaar, prof. Dr. von Schulze-Gae-bernitz, îichtte eenige îeiten toe, die, naar hij meen-de, eenmaai bi] 't oplossen van het Belgische raad-sel, dienstig konden zijn. Dat voor België de vroe-gere toestand niet meer terug in voege kan komen, staat, in overeenkomst met de verklaringen van den keizer en den rijkskanselier, voor het Duitsche voîk vast. De militaire redenen zijn bekend. Onder oog- punt der handelspolitiek beschouwd, is België voor ons Antwerpen. Naar kapitaal en volkshandel was Antwerpen eene Duitsche uitvoerhaven. Daar deze Duitsche reuzenbelangen gedurig geschaad werden kan voor Antwerpen onder geen enkel opzicht, de vroegere toestand weder in voege komen : dat is volstrekt onmogelijk. Van dit gedacht zijn 00k Bel-gische ministers,die voor de Duitsche belangen van Antwerpen, de inlijving van het Rijnland en omge-ving bij « Grooter-België » verlangen. Stel!ig,%de* vragen, die zich voor Duitschland tegenover België voordoen, zijn buitengewoon moeilijk. Profess. von a Schulze-Gaebernitz besprak hierop eenige gewich-r tige geschiedkundige gebeurtenissen van Bçlgië en Vlaanderen. In het bijzonder drukte hij op het Ger-maansch karakter der Vlamingen, lluiine taal en het îeit dat, ailes wat groot is in de Viaamscne geschiedenis, eene werking tegen Frankrijk geWorden is. De Fransche hand woog zwaar op de Vlaràingen (maar de Duitsche moordenaars- en dieVenhand # duizendmaal zwaarder, herr prof.) en maakte er ten slotte de Koelies (???) van West-Europa van. Uit deze mistoestanden is de Jong-Vlaamsche beweging ontstaan. De groote massa der Vlamingen is niet politiek, doch kan noch lezen noch schrijven. (Zou herr Luc hem die rotte kool opgestoofd hebben ?)-De intellectueele middenstanders zijn de leiders de-** zer Beweging (waartusschen hier en daar een Hol-landsch-Belgisch joodje, die 't hier toch beter von-den dan in Nederland) die voor den oorlog reeds den eisch stelden : « Belieer-, ja Staatkundige scheiding van Fransch Wallonië. » Dit zou, gelijk m Oosten-rijk-Hongarië, een dualistischen staat voor gevolg hebben. Heden zeggen deze orertuigde Vlamingen : « Deze oorlog zal over Dood of Leven der Vlamingen beslissen. » Leven zal Vlaanderen enkel kun-nen} mits aansluiting bij het Duitsche rijk. (Daar wordt nu openlijk gezegd,wat Luc, Borrns en Jacob zoolang hebben verborgen gehouden). Dat zegt hun niet de liefde tôt Duitschland, ze kennen ons daar- * voor te weinig (neen, herr, te veel) maar wel hùnne politieke ïnzichten; die lieden zijn geene staatsrech-ters, maar stellen zich die verhouding tôt Duitschland als een Bondsstaat voor. Zij willen het Alge-meen Stemrecht en mettertijd e<" n zel^tandig bin-nenl^ndsch beheer. Men a >et den rijkskanselier dankbaar (?\ zijn voor de verkfering dat men der f" ' j ' <r -> •' v ■ •* -■ ' v '' il ' ' v""—— -"X ...

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting gehört zu der Kategorie Clandestiene pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume