De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting

1335 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 01 Januar. De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting. Konsultiert 08 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5d8nc5t39s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

NR 84 DËRDE JAARGANG 1918 DE VRIJE STEm Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen Vérschijnende gedurende de Duitsche Bezetting- mireeien en Kedactie : HOTEL DÈR PATRIOTTEN Begijnenstraat, 42. Onze welgemeende leuze is : Noch Vlaming, nochWaai, maar Belg ! Eiyeeuwig trouw aan ons Vorstenhuis î Teiegraphisch adres : Komm&ndanlur-Aritwerpen-Mechelen Metgratie ende privilégié. - NIEUWE VOORSTELLEN VAN DUITSCHLAND AAN BELGIE. nitit welingerichte bron verneemt « La Métropole» de vo gende feiten, die onze lezers slechts weinig zullen verwonderen. Eenige weken geleden kwam een gezaghebbend persoon in de Belgische nijverheid, mijnheer X.., te Parijs, en liet den heer de Broqueville, Belgisch kabinetsoverste, weten, dat hij hem feiten van het hoogste belang omirent de toekomst van België had me(ie te deelen. Mijnheer X.., wij nebben het reeds gezegd, is een van de gezaghebbendste personen der Belgische nijverheid. Hij is een der groots-te aandeeliiouders i van verscheidene kooimijnen, en voornamelijk der nieuwe kooimijnen van Limburg. Hij is insgelijks administrateur eener groote havenplaats, van verscheidene hoog-ovens, enz. Mijnheer de Broqueville is een oud vriend van den heer X... Een derzonen van den minister was zelfs secretaris bij mijnheer X.., te Brussel, voor den oorlog. Hij gaf gehoor aan de uitnoodiging van M. X... Het onderhoud had plaats te Parijs in het hôtel Ritz. Hoe is M. X... er in gelukt langs Zwitserland uit | Iwegië te komen ? Sinds het begin van den oorlog hadden de Duit-schers voor den nijverheids- en finantieman groote voorkomendheid betoond, en het was niet de eerste maal sinds 1914, dat M. X... op zijngemak de voor Ionze jonge liedén zoo geduchte electrische draden passeerde. Mijnheer X... deelde den Belgischen kabinetsoverste de voorstellen mede, die eene hooge Duitsche persoonlijkheid uit bezet België hem had op-gedragen, aan België te doen. Er is hier kwestie van Herr von der Lancken, ju-ridisch raadsheer van het Duitsch gouvernement in België. Voor den oorlog maakte M. von der Lancken deel van het Duitsche gezantschap te Parijs. En de voorstellen waarmede hij M. X... belastte waren niet alledaagsch ; men oordeele slechts. Zij behelsden het zenden van Belgische en Fraij-sche afgevaardigden naar Zwitserland, te Berne, die daar met Duitsche afgevaardigden zouden on-derhandelen, ten einde den grond te leggen voor een « duurzamen vrede », om deze aan de Duit-schers zoo geliefde uildrukking te bezigen, zoo sma-kelijk in hunnen mond. Herr von der Lancken duidde als hoofdbasis der onderhandelingen de volgende punten aan : 1° Volledige herstelling van België. 2° Erkenning zijner onafhankelijkheid. 3° Vergoeding zijner oorlogskosten en herstel der schade, door den oorlog veroorzaakt, op de gron-den door het burgerlijk wetboek voorzien. 4° Afstand van Elzas-Lotharingen aan Frankrijk. 6° Bijeenkomst te Brussel der vredesconferentie onder het voorzitterschap van Koning Albert. Wij kennen het antwoord niet van M. de Broqueville op de pogingen van M. von der Lanckea. Het is echter toegelaten te zeggen dat deze voorstellen, waarvan M. Briand insgelijks mededeeling ontving, naar men ons verzekert, werden ontvan-gen met het misprijzen dat zij verdienden. In elk geval is de grappigste zijde van dit nieuw moffenavontuur wel, dat de voornaamste held Herr von der Lancken was. Wij weten niet of de heer de Broqueville het zich herinnerde, maar diezelfde herr von der Lancken was de held van een gelijkaardige Duitsche onder-neming, in 1911 beproefd met de kwestie van Agadir.Hij was, zegden wij, te Parijs aan het Duitsche gezantschap gehecht. Mijnheer Selves was minister van buitenlandsche zaken. Zonder zich om dezen laatsten te bekommeren, had herr von der Lancken onderhandelingen aangeknoopt met M. Caillaux, kabinetsoverste. Zij vorderden zeer, en M. Caillaux, fier over zijne resuitaten, die hij voor al zijne coilegas verborgen had gehouden, (a propos, is het waar dat in het geval dat ons nu bezig houdt, de andere leden van het Belgisch gouvernement in hetzelfde geval verkee-ren ?) toen, plotseling, de Duische regeering liet weten dat Herr von der Lancken op eigen hand ge-handeld had, en zijne onderhandelingen slechts hem zelf verplichtten. Duitschland wierp Herr von der Lancken als een gemeen Luxburg overboorci.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De vrije stem: Belgisch orgaan voor de provincie Antwerpen verschijnende gedurende de Duitsche bezetting gehört zu der Kategorie Clandestiene pers, veröffentlicht in Antwerpen von 1915 bis 1918.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume