De werkman

1347 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 02 Februar. De werkman. Konsultiert 24 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/2r3nv9b33v/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

45e JAARGANG N° 2299 2 Februari 1917 De Werkman Hoofdopsteiler i Volksverteeenw. DAENS. Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS <£ ZUSTER « Volksopbrunng - ald %aîst Tombola voor het « Kloefjeswerk » voor on .e arme Stadsgenoten Vii loen en beroep aan de welwillendheid oi zer ge chte Medeburgers tôt het steunen van dit mensch li v nd verk, door het sturen van Geschenken of het n men an Loten. Prijs per lot 0,10 c. Het Besîuur ti êt« Ouders van Snldaten H t is nu b^paal i zeker : Aari de Vrouwen en Kin-ci e âind Ouders van Soldaten wordt te reke-ï -m va le < r Januari eene verhooging van onder-s<a. J, toe-ekend. <t . I u-oof Brussel zu leri zij van bij de eerstkorneri a be ;ling de voigende vermeerderingen oekonien : 1 fr. 25 in plaats van 75 cenfiemen daags voor de v 'u >v, » 0 50 c in plaats van 25 c. voor ieder kind; de ie< stand aan de Ouders wordt verhoogj van 50 c-- ti men tôt 1,25 d^ags. Daarbij wordt d jn op-I eraa 1 van 't verhoogde bedr^g sinds Nieuwjaar ■J'iS en prachtige verbetering. En we mogen wel , </e n Jat die verbeteringen van af de volgende bctal tgen overal julien uitgekeerd worden. — iaemeeîst^raa<i. Zitting van 29 Januari. Afwez'g : Raadsheer Van den Steen. —4 banken publiek. N ; 1 ing en goedkeuring van het verslag, eerste p'uht der da^ >rde : J meentebegrooting 1916. Vollediging. Sch- p n \3oeyersoeu leestde cijffers : Godshuizen 130 000 fr.; Park 12;j.U00fr. ; Lanen loo.oo» fr. ; Boeten en Krijgskostgn 2oo. jo fr. ; Politie 26.ooo fr. ; aandeel in de Caoperatief-VoeJi ig 25 ooo fr. ; dan nog52,9o fr. Ailes samen 1.92o.ooo fr. iiivaard zonder opmerking. 2e punt : Schoolrekeningen 1916. Begrooting 1917. Het Lager Onderwïjs kostte ia 19 6 155.454 fr. ; in 1917 zal 't zij n 186,-oo fr. Onderwijs van Volwassen 4 492 fr. ; Bewaar-sç.hole 23 49l fr. Ridshscr Daens vraagtecne School aan Blok-Borreman. Dt el>-i rdheid is nu meer dan ooit noadig voor ons Werl volk Schepsn De Hert en Schepene Moeyersoen zijn ernstig met die i tk 'ekommerd ; een geschikte grorid wordt gezocht, maar in deze ! tij i is 't opbouwen van eene School onrnogelijk. Raadsheer De Windt vraagt of het een Stadsschool zal zijn? Er wordt evasief geantwoord. 3e pu t Qrondajstand op't Kerkhof. Goedgekeurd. Bargemeester Van den Berghe. — Nu hebben wij de Onder-vrag: ti der Demokraten. 't "Woord is aan Mr. 1 >aens. Raadsheer Daens. — Mijnheeren, vast en gewis den vreese-lijkstt-n tijd die men kan uitdenken belevrn wij tharis ; ook is Aalst een 1er meest beproefde steden van ons Land. Meest Werk-vol der groot Nijverheid die gansch stil ligt en bijna al de Vluchteliugen die teruggekeerd zijn. Volgaarne stip ik aan met troost en opbeuring, dat uit den schoot van het Voedingscomiteit en met medehulp van 't Stadsbestuur, talrijke inrichtingen in le-veu zijn .eroepen; o. a het Klachten-Komiteit, de Amerikaat, d - hulpa*. Teringlijders, aan Zwakxe Kinderen, aaji joge Moeiers, de Noenmalen van't Groen Kruis ; de Soep aan de Kind. ren van al de Scholeu, het werk der Melk, de Werkmans-hoven en Werkmanstuirien, de Ondeistand aan Krijgsgevanue nen, Hu p en Troost aan de Opgeeischten, ook de Verwarmza-leh, de Stad die vuur licht betaalt voor al de groote Lokalen en er da^e ijks goeden kaffé zendi, terw^ul ieverige Via unsche Jonk-he.len in elkeZaai een leerrijke Lezing komen doen. ter en dank,voorzeker aan al die verzachtiogen der openbare • Ellende. Maardunkt hetu niet, Heeren, dat nog een groote zaak ont-b et kt ? Na 2 j iar en half werkeloosheid, hoe moet het gesteld zijn in ons Werkende Huishoudens met de allernoodigsîe en on misbare kleedin^stukken; men kan het hooren zonder ooren en zie.i j ider oogen; meer dan twee jaar zijn zonder iets te kun-ne !.oope ! Ailes kapot zijn, gescheurd en versleteri : Hue wreed die toestand I V der z,!n, kloeke neerstige Aroeider, no :i de h nd hebben moeten uitsteken I En nu, zoover zitten, da; n • ge i broek of vest heeft, om beîamelijk uit tegaan. Er iseeri Komiteit voor de kleeding; maar kan het op voldoen-de wij,:e werke i ? Gcen ander woord dan dank zal ik zeggen aa , die Heeren; maar de Volksklas is er te wei' ig m vertegen-w > rdigd, en't is de Volksklas die klaar en recht ziet in de Volks llende. Wij vr =gen dus, Heeren dat dit Komiteit volledigd worde j d" rV .rtegenwoordigers der Volkspartijen, dat-Tien o derzoeke h-i je war to stand is; nu kan 't gebeuren dat de sioutste spre-k.-r.i e d. fijnste vleiers het meest geholperi worden, terwijl an-dere die iet durven spreken, ongeholpen worlen. H^er Schepene van Financlën, hier is voor u een uitgebreid ve'd van werking; wees mild, zeer mild voor ons braaf Werkvolk dafzoobitter en zoo wreed lijdt. De Naakten kleedam is immers ( n d r grootste Werken van Bermhertigheid. Niet lai, j meer kan de Oorlog duren. Macht:ge stemmen uit ■ nk»i ullen den Vrede afeisschen. Mogen v/ij weldra 's mor-genJs roe^ het geruchthooren van ons Werkvolk dat naar de Fai>riçkeî trekt. Hiervoor ook zijn kleedingstukken noooig. Aanhoor dus Heeren, onze smeeking, dat de bekrooning van al d'amier Liefdewerken weze : Het werk der kleeding goed gere-gt ld e! mild, zeer mild oedersteund door de Stad. Schepene Moeyersoen heeft met groot genoegen de Ondervra i. i lannoord; immers sinds lai g is 't Collegi ; van Burgemees t; r e Scl:<.pene t ekommeid met de kleecing ; aanzieinli}ke hulp-geidei ijn gegeven; onlangs no*: een som van 20.000 fr. ; },i. ^ nbourg, bijzonder met die zaak gelast, heeft last zooveel aa oop«.n te doeii als't mogelijk is, overal waar hij ze kan vi nden; 180 pakken uit Amerika zijn ons toegezegd; wat de sa- menstelling van 't Komiteit aangaat, deze is buiten de bevoegd heid van den Gemeenteraad. M. Daens mag verzekerd zijn dat al het mogelijke wordt gedaan. Raadsheer Daens kan moeielijk aannemen dat de Gemeenteraad niets zou mogen doen dan de noodige sommen stemmen. En ware het nog zoo, de Gemeenteraad mag toch den wensch uitdiukken dat dit Komiteit re^elmatig zou ingericht zijn en nu bijzonderlijk met deze bijtende koude, rap en krachtdadig zou werken. Zou ik den heer Schepene mogen vragen wie de Leden zijn van dit Komiteit ? Schepene Moiyersoen. — Voorzeker. De Voorzitter is M Val-keneer; verders maken er deel van M. Limbourg, M. Corneille Van Branteghem, M. Scheerlinck, M. Ghysselinck, M. Van der VoistenM Bocqué. M. Daens moet niet ontevreden zijn over dit Komiteit; hij heeft waarschijr.lijk vergeten dat in zijn Lokaal nog vele honderde hemdens gemaakt zijn voor dit Komiteit. Raadsheer Daens zegt dit zeer wel te weten ; het Komiteit stuurde Omzendbrieven en vroeg medehHlp. Er waren 3 Katho-lieken, 3 Libeialen, 1 Socialist en geen enkele Demokraat. Ons Mannen, willende als echte Christene Demokraat, kwaad met goed loonen, maakten van hun Lokaal een werkplaats met 10 naaimachienen. Een Lid. — M. Ghysselinckx. is dat geen Demokraat. Raadheer Daens. — In zijn hert kan hij een allerbeste Demo kraat, gelijk veel van u, Heeren, Demokraat zijn of het woiden zal, maar M, Ghysselinckx is bij ons niet aargesloten en kan ons niet vertegt'nwoordigen. Raadsheer Eeman. — Na verscheide maanden bij u geweest te zijn, is hij er buitengevlogen. M. Eeman, dat is een huishoudelijke zaak, die ons aangaat. M. Eeman. — Ja, er is nog gezegd, dooru, dat uw Partij een Duivenkot is. M. Daens — Een Duivekot.! Veel be<er een Duivekot dan een Rattekot ! (A'gemeen en langdurig gelach bij Burgemeester, Schepenen, Raadsheeren, Publiek, Policie-Agenten en de kleine Burgemeester, elk schokt van lachen, behalve Raadsheer Eeman. (Vervolg in 't naaste Nummer.) Parlement over 't SMOKKËLE^ Sara. — Clara en Sabina ! Clara. — Ocii Sara, lotj ons, om goesjwil, voorsjloopen, 'tes zo kaar ! Svbina. —'t Vriest om den doeival in zijn hell« te vervriezen ! Clara. — In Ru.sJ.and zeggen ze dat er mensjen dood vriezer. op stroit. Sara. — 't 1s iets pressant, Clara en Sabina ? Clara. — Lotj ons tèn in 't Zonneke goin, beiten de Wintj. Sabina. — Alla, Sara, sprekt. Sara. — Da was ik va zia... Sabina sa Clara, ge leest gijjer tocli De Werkman ? Clara, — Allemaal, Sara; al wie vas korrekt Werkmansbloed es, ltest Gmmers deGa^et die veur 't Werkvolk lijdt en strijdt. Sara. — Goed, goed, tên he-je gelezen de Missiefof Brief van d'heeren De Wolf, Moeyersoen Clara. Van den Barron Sabina. — En van gehel deu Etat Majorr ; Sara. — Juust ! Ze proto-teeren tegea de gerichten dat.er in hun Komiteit zouden zijn die smokkelen met d'Eetwaren van de Voeding. Wat z«gde gijsr d©raf ? Sabina. — Dat het ongep< rmetteerd es, Sara ; Clara. — Dat terven zeg^en van de treffelijkste Heeren der Stad 1 van den Elit en van de Nobb'es ! Sabina. — Sara en Clara, dat ik zulke dingen most peizen, ik ^ ging subit.t te biechten bij ne pater ! Ja, ja, 'k en /ou met dien laster op mijn gewaen niet *\1[.v j willen loopen. f Sara. — 'k Geloof het wel ! 't Is een schan- 1 ne v00r 0'el8t ' De laster gaat oever zijn hout ! V""'P- Sabina. — Zeg cens. Sara, en Clara... Nog nen moment. Zou 't waar zijn ? Is 't Parke' dorveur exprès ^ekommen nor ons Oielst ? En l?r » loopen er Champetters r^nd iri Bergerskleereri? ' I En is er een brigade Agenten nor de Prochiën % om 't informeeren ente reformeeren? Clara. — Z'hemmen overschot van gelijk.d'heeren... overschot van gelijk hemmen ze dat ze dat doen ! Zulke lastering kan niet genoeg gestraft werren !... Sara. — Weet ge wat ik ze^, Clara en Sabina, en dormee gomme voort : Dat ze mij nog zej<den dat d'een of d'ander uffra uit den Amerikaan of uit de winkels eensten brokske kandij of een priesjken kristaliséin den mond zou stekei omhejer-tongeens te verveschen, dat kan ik verstaan, ze werken gheel den dag in 't stof en moeten ge lurig klappen, maar dat die deftige heeren, die weten waar 'ij Bockskens verkoopen, dat die zouden smokkelen? Alla, 't es t' onnoozel o n dood te doen... A J» Komiteit voor de Krijgcgevangenen voor Oct. • | No'. Dec. : 1s in kas 52 6,25 c. verzeadiKg ' ■' ^ pakken 2835 fr. orikosten 85,47, blijft in kas 2505 87 c. nauwelijks genaeg voor het zenden der pakksn Januari-v ert de pri?s r pakken saar Zwilserland verhoogd /qnde van 6,75 tôt 7.30; —I" 1880 en 18C*0 ef9l zijn het ook zeer sture en strerge WINTERS geweest, in 1890 aan de Zeeberg&rug werd de Brugge-draaier gela -t het ijs te raeten, en vond in 't midden der Vaart een dikte van 31 centimet rs, als 't ÎJs Iosbrak, moest men op «l'IJzeren Brug een zwaar gewiebt legg«n; Zeebergbrug en Siate Annabrag waren be-tchermd duor greote dikke ijssch .tsen die reehtstotiden al» Piramie-d«n; 't was gelijk in den NOORDPOOL; men ïag dei- Hof-De Pauw -niet van 't ijs dat daar geschaleuterd was; her wegdrijven dar Jjsschollen duurden verscheide dagen. ONS PARK! 'T PARK VAN VREDE dat daar zoo zacht en zoo liefelijk slaapt onder een sneeawwit laken ! ! Voor't Melkhuis is een kampstrijd tKsschtn al de Bouwmeestei» der Stad; weswege doc 't groot Pub'iek gevraagd wordt of dit M-lkhuis in 1 't lage deel van 't Park, op de gsschikte plaats xal staan; tusschen de 3 Viivers, op Turfgrond; onmoïjelijk er goeds kelders te hebben, bij | groote regetivlsgen, 't staat cr o. der water.. 't Publiek vraagt oek of de | hoogtï nàbij de Laan neveï:s't hovenieibhuis, of oie hoegte niet g e. | ch Idrrd ligt voor een Melkhuis; hoo« en droog; van daar beheersch ' men 't Park van ep een terras ware 't niet veriukkend en bekoorlijk i Nu is het nog tijd dit ernstig te onderzoeken ; eens het Melkhuis ge-plaatst, 't is te laat gekiaagd. i Nleuws. Groote brandramp te Hasselt ïamelijk het groot Magazijn der Voeding. Zeer reel niondbehoeften zijn daar verbrand, ailes vas verzekerd, maar de aankoop van ander <oopwaren zal zeer moeielijk zijn. Zeeramp in Oostende Tusschen Blankenberg en Oostende waren reel Visschersbooten voor de Sprotvangst uitge-raren; rond den noen stak plotselings een storm . veêr op. De Bootjes konden niet terug in Oosten-ie; toen kwam een Duitsche Sleepboot ter hulp, ioch het touw brak en eenige schuitjes werden n stukken geslagen. 9 Visschers verdronken; ; i n d s vele jaren is zulke ramp r iet gebeurd. — In OOSTAKKER is woensdai morgend ge-teel de was gestolen van « 't Sinte Maria-Hotel» îemdens, lijfrokken, handdoeken, enz. in klaren iag 1 0© Ifloord van Charleroi Die brave Weduwe Beeuhouwstèr vermoord ioor 2 jonge deugenieten; die volledige beken-enissen gedaan hebben, ze verklaren ook de Vlisdaad bedreven te hebben volgens het drama De Zwarte Vrouw, dat zij gezien hebben in 'r e Cinéma. In Charleroi en omstreken is verbod titgevaardigd nog zulke stukken op te voeren. Schaarbeek De brandkofferdieven zijn inderdaad onvat-)asr. Nu hebben zij het koffer van den heer ïugeen G..., rentenier, in de Eugeen Smitstr. )pengebroken en al geroofd wat er in lag ; 10,000 frank in bankbriefkes, 100 fr. in vijffrank-itukken, 600 fr. in Gemeentebons, juweelen enz. De diefstallen geschieden immer op dezelfde vijze : Men boort drij gaten rond het slot, dat iaardoor wegvalt. St Gillis (Brussel) Een rijstopkooper aangehouden Woensdag namiddag heeft de policie een 20ja-ige persoon aangehouden die rijst opkocht van lersonen wrlke die waar in den Voedingswinkel lekomen hadden. De gast miek yeweldigen te-tenstand, zoodat hij met geweld naar het poli-:iebureel moest gesleurd worden. In zijn zakj« vas ongeveer 15 kilo rijst. Onmiddelijk werd iet onderzoek verder doorgezet en de menschen lie hunnen rijst verkocht hadden, zullen e>en-:ensstreng gestraft worden! MOORTZEELE. — Donderdag morgend is de ram, komende van Herzele, alhier ontriggeld. De machien sprong tengevolge der gladheid van le riggels uit het spoor en daardoor botsten de indere wagensop elkander. Drie personen wer-len licht gekwetst. De andere reizigers mocht«n e voet naar Meirelbeke komen. Geeraardsbergen Maandag avond rond 9 en half is afgebrand Dp de Groote Straat, de woonst van M. Delesné-Dierickx, koopman in Koloniale Waren ; de Huismoeder en hare Kinderen heeft men moeten redden langs de venster ; aanpalende gered, 5chade zeer groot. — 't Vleesch wordt geleverd ioor 4 Beenhouwerijen, bediend door de Vereen. Beerihouwers; het rartsoen is 75 à 100 grammen per hooid. Een Gemeentelijke Cooperatief gaat geopend worden. Zoo men verzekert is de welstelléhde Burgerij in volkomene Eendracht voor de Voeding. Jupille. - Ketel ontploft Zaterdag morgen, om 8 uur, is een ketel der ijzerpletterij met groot geweld in de lucht ge-sprongen Drie gebouwen werden totaal ver-ïvoest. IJzer en steenbrokken werden overal rondgeslîngerd. Een stuk ijzer 900 kilos wegen-Je, werd tôt in het water der Maas geworpen. De werklieden waren juist bezig hun maal te ne-nen en hadden zich rond den ketel gezet. Men îpreekt van 20 dooden en 4 1 gekwetsten. Rechibanken 8 Personen o. w. Bakkers die witte Bloem kre' 2;en voor Brood en deze witte Bloem aan Taart* esbakkers verkochten voor groot geld, zijn ver-iordee!d 2 tôt 2 jaar gevang, 4 tôt verscheide naanden gevatg en boet. 1180 kilos Bloem wer-ien aangeslagen. — Te Brussel St Gilles, zijn 14 [ngezeteneri vervolgd tôt 1 jaar, ja 15 maanden gevang, om Rijs en Bloem ontvieemd te hebben aan de Voeding. --- In Groot Brussel, verscheide Bakkers tôt éen jaar gevang voor smokkeling met Bloem, Bloem krijgen voor Brood en die Bloem 4 à 5 maal duurder verkoopen. Aari sacra fûmes, zegde Priester Daens. Tegen den Hoest Lijnzpod klein gestootes, met honig vermengd ea gesliht, geneest den hoest, zegt men. — Salie of Be-tanie, of ijsspe in water gezoden met kallis ieheut, is allerbest. 't Flerecijn Esscherbladeren of aa'beziebladtrs als thee drink<-n, heeft er veel van geholpen; de bladers van wijndruiven op 't flerecijn gelegd, trekken veel brand uit.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume