De werkman

1429 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 09 Februar. De werkman. Konsultiert 22 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/t72794210m/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

45« JAARGANG N*2300 9 Februari 1917 Ho*M«ps#Her : Volksvertegenw. DAENS. Drukkers-Uitgevers : , RANZ DAENS & ZUSTER De nieuwe Bisschop van Gent ■ De nieuwe Bisschop van Gent, die deze week is benoemd ge worden in de plaats van Mgr. Stille-ma - s Kanunik Seghers, pastoor-deken van St. Jan-Baptiste te Gent, geboren te Gent in 1855, onderpas-toor geweest te Gent, Akkergem, Leeraar in 't groot Sem • ari en p istoor geworden in 1888 . . _'^ers *s de XXVe Bisschop van Gent. Bemind ziin door het Volk. — o — Niet gevre*-sd, maar bemind zijn door het Volk, dat is fret ailergroo*ste geluk. Eerst en vooral wegens het bovenaardsche, nade-m ial set Evangelie aan aile menschen toeroept : Gij zult God beminnen bovenal, uit gansch uw hart, uit gamch uwe ziel, uit al uwe kracht ; dat is het eerste en hoogste gebod : en het tweede, dat gelijk is aan het eerste : Gij zult uwen tvennaaste beminnen als u znlven. In die twe geboden heeft men heel de Wet en de Proferen. H r uitdrukkelijke Gods woord : « Wat gij den Arme geeft, is aan mij gegeven.., Iknad honger en gij heb~ rnij gespijsd, ik was naakt en gij hebt mij gekleed .. » dit wx>?d toontons de heerlijkheid der Liefde tôt den Evenmensch, -vaardoor Bisschop Bos suet gerich igd was te verkiaren : « Rijke en welstellende menschen, door uwe t ij-d e 1 ij k e goederen aan de Noodlijdenden mee te deelen, kunt gij de e e u w i g e goederen koopen. » ' >och het bovenaardsche nog daargelaten, het woord van La joie d'Etre : « De beste vreugd is de vreugd die m ri anderen aanbœngt ; » dat woord is bekrachtigd door eene dagelijksche ondervinding. vVie heeft niet geweend met Conscience in Wat een Moeder lijden kan en het afereel van dit arm hui-zeken, bij guren wintertijd, waar ailes ontbrak, «ten klesderen, deksel, vuur, dat eene liefdadige Mevrouw daar eten en brandstof bracht dat de Moeder dank baar heur handen hemelwaarts verhief, dat de uitge hongerde Kinderkens de handen der Mevrouw zoèn-den, met traantjes van vreugd in de oogskens ?... Schooner pereis dan de kostelijkste diamanten ! En nu, in dezen wreeden langen Oorlogstijd, als ontelbare werkende Menschen, braaf, werkzaam en treffelijk. meer dan twee jaar zonder werk zitten als in d'Huishoudens een Voeding komt,ordelijk geschikt wij mo ten het zeggen, dank aan talrijke ieden die kostelous hui tijd en hun erstand offeren (1) ; maar in eene stad ^elijk Aalst, bij de Voeding heeft de p*r-soonhjke hulp ëene groote roi te ver/ulien, nu dat veel werkende Huishoudens ho iger en koude lijden. Over vele jaren in Aalst, ik weet straat en naam, een rijke mensch van t'halven de 60 jaar, die heer, niet gierig, de Gierigaard is schelm en dief niet gierig maar zeer hebzuchtig en spaarzaam hij lag gevaarlijk zi >k ; zekeren avond, hij zegde met nadruk: — Genees ik, ik zal zeer mild zijn en meer geven aan d'arme menschén ! 's Anderdaags hij was DOOD ! Dood ! En nu, in deze dagen van buitengewone armoede, nu als met honder ien en duizenden menschen flauw ge oed zijn, siecht gekleed en slecht gedekt zijn, mee-rendeels zonder brandstof zitten, NU dieheteenig-zi s kan doen, dat hij raededeele en geve, zonder Uit-stel, haasiig gegeven, is dubbel gegeven ! Hat Aalst niet aarzeie groote Leeningen te doen, dan moetelk ge*'en door de Wet. De Nood is grouwzaam...te beklagfen zijn de rijke menschen die overvloed van ge'd Hebben en die zon d'-r h-»rfc of gevoel bjijveri. Na korten tijd eindigt de Oorlog en dan weike tortuur van knagir.g voor de Hartelooze mannen... welke zoete Zielevreirgd voor allen die hun plicht gekvveten hebben. Volksv. Daens. 'ne* * *■ Jjnwwnuim?<i>aGa)BWMU*—aniiunumc———fa——K—a—— Hijzonder Ourlogsmeuws* r ijnsdag stond in aile gazettrn het officiëele nieuwsdat de diplomatieke betrekkingen ttisschen Amerika en DJtsc'nland verbroken zijn, wegefis de verscherping van den Duikbootenooriog, die Lhiitsch-land gaat tjepasben. Aalst Geméenteraad. Zitting van 29 Januari. aadsheer Daens zegt : De Gemeenteraad die het'geld voor de V^ding stemt en heel gaarne stemt, nooit zal de Schepene va; manciën zich beklagen te mild geweest te zijn in die zaak va; pperste algemeen belwg, de Gemeenteraad mag toch den /ensch uitdrukken dat het Komiteit der Kleeding zou versterkt. jvorden en milde hulp zou verschaffen, spoedig en met goede orde. Schepene Moeyersoen is daar niet tegen, dat de Afgevaardig den der Demokraten die vraag doen; ze zal niet geweigerd wor den. Burgemeester Van den Bergh. — Men is dus in akkoord zonder stymming. Raapsheer Daens. — Och ja, doch moest den toestand niet iverbeteren na eenigen tijd, een nieuwe ondervraging zal volgen. Dé Voorzitter. — W e gaan dus over tôt de geheime zitting. i Raadsheer Blanckaertvxmgi't woord : Mijnheeren, zegt hij, jk vincle mij genoodzaakt eenige woorden te zeggen over den Vijf-cens Gaz. Terwijl de Stad en de welstellende menschen ver-flichtworden min Gaz te verbranden, worden de werkmenschen verplicht meer Gaz te verbruiken dan zij er noodig hebben... Ik îraag u of zulke handelwijze redelijk is. Die om geen 3,40 Gaz ^erbruikt, moet de manchons betalen en ze spreken van de compteurs af te breken. Voorzitter Van den Bergh. — Zijn er compteurs aîgebroken ? Raadsheer Blanckaert — Neen, maar de mensehen worden bedreigd. De Stad zorgt dat er overal verwarmde zalen zijn... Moet 't Werkvolk dan nutteloos Gaz verbranden ? Schepene Moeyersoen zegt dat de Gaz reeds van 6 fr. tôt 3,40 is gadaald; edoch men zal trachten nog iets meer te bekomen. Raadsheer De Windt.— In dezen wreeden oorlogstijd, men zou mogen laten Gaz verbranden zonder tarief. Raadsheer Daens. - De Gaz is veel te streng, Mijnheeren, in de Vincentiusstraat had iemand op 60 maand voor 80 centie men te weinig verbrand; men was 5 dagen voor den tijd komen lossen, daarom moest hij zijn munchons betalen, en werd be-dreigd met het opb<*eken van den compteur. M. Baron Bethune, die in 't Bestuurder Gaz is, kan hij zulke zaken niet verhelpen ? Raadsheer Bethune. — M. Daens is slecht ingelicht ; ik ben enkel Commissair der Gaz en alsdies mag ik Jaar niet op ant-woorden.Schepene Moeyersoen. — Inderdaad, 't is zoo. (De kleine Burgemeester wijst beleefd aan 't Publiek de deur langs welke men uit de Raadszaal kan gaan. Onmiddelijk begint de geheime zitting). Inter-nos m. Jtm. Mm. n. — Werkman, is er zoo nijg gelachen in den Gemeenteraad? — Ja, als op dit onpasselijk woord : «'t Is bij u een duivenkot!» vliegens geantwoord werd : Een duivenkot is toch beter als een Rattenkot ! er ontstond een langdurig en algemeen gelach, acht dagen later een der Aanhoorders mij zegde;: Als il er op denk, ik moet nog lachen ! En me dunkt, ja, 't was zoo : de vijf Burge-meesters die in de Raadzaal hangen, in schoon vergulde kaders, ze lachtten ook gulhartig. — WERKMAN, HOE IS 'T IN AALST ? Och, hoe zou 't zijn ? Oorlog, gelijk overal en kouder als in 1890 oî 01, wreed spijtig dat zoo eeuwig veel Patatteren zullen vervrozen zijn, gelijk overal, ondanks de beste voorzorgen. De Sneeuw is overal opgeruimd en naarde Vaart gedragen.een goed ! werk, bestierd door Schepçn De Woif; de manschappen in hun karrekes metdikken capuchon, men zou gezegd hebben : 't Zijn Trappis'en of de mannen uit Nova Zembla, waar 't 9 maand WIN'I ER is en verscheide maanden winternacht, zonder dat het dag wordt. Ze moeten daar leven diep in den grond. — Zeg eens, wie heeft mijn Tollens in band. eerste deel : d'Echtscheiding staat erin ?— Het KLOEFJESWERK, Lange Zoutstraat, 24, ont-vangt talrijke en schoon Prijzen; dat elk zich verhaast loten te nemen. — In Aalst gelijd overal : Sterven is elks erven. Niemand die leeft, een dag zeker heeft. Nu is overleden in de Lange Zout-• straat, schuins over de « Volksverheffing » mejuffer Maria De Coen, die den algemeenen diepgemeinden Eerbied afdwong door haar deftig Christelijk Leven en hare groote Liefdadigheid.. God Almachtig eeren en dienen en den lijdenden Evenmensch helpen, dat is in de wereld het eeuwig waarachtig goed. En SokialeiigeM ? — Wat zegt ge van de vermeerdering ? — Ai wat goed is, is goed; hartelijk bedankt; maar ten eersten, 't blijft een zeer kleine vergoeding voor hetgeen d'Ouders en de Vrouwen wekelijks ontvangen van hun Zoons en Echtgenoot; — ten tweeden 50 centiemen voor den Oorlog is nu met moeite 25 centiemen; ailes is meer dan de helft opgeslagen.. N )g iets, het is wel verstaan dat men nergens zal met d'een hand geven en metd'ander terugnemeri door vermindering in de Voeding; immers dit ware bespottelijk en onrechtvaardig. floe is 'tin Pas k vas» Vr-de ? Goed,'t'iigt daar schoor en stil, in zachten winterslaap, mits 25 c. mag op den Sniegelvijver gescha^erdijnd worden, 't welk - eene schoone som za) opbrengen voor de opgeeischtte Belgen. i Over 't Park rijst de huogst bêla- grijke vraag op : Zal 't Melk-r huis niet mistplaats zijn in de diepte tusschen de Vijvers ? 't Spreekwoord zegt : Kleermaker, meet 7 maal eer gij snijdt.. Ingezien Aalst reeds zooveel Monsters van kernels heeft, mag in Aalst gezegd worden : Heer Schepene van Openbare Werken, uit liefde voor Aalst, denkten herdenkt, hoort 't Publiek, vraagt raad, eer gij 't Melkhuis daar doet bouwen. De Kolen : 1 De koude woedt v ee»elijk en aanhoudend. Die ( nu Kolen heeft voor meer dan eene maand,dat hij ze : " meedeele ; na 2 of 3 weken, de Winter is weg en er ' komen Kolen in overvloed xx Onze gazetverkooper Vander Meersche is voor I goed aan de beterzij. Nieuws. ■ w « w w ■ 't Verloren Kind 't Klein Daelmanneken, uit den Grooten Bol-leweg, was sedert 4 dagen verdwenen, in vollen dagwegg loopen uit zijn School, bijna 14 jaar was't Schollerken. Allerhande gissingen deden d'Ouders sidderen van angst; uit zijn School ge-loopen.uaar 't IJs, door 't IJs geschoten, dood ! Zondag achternoen hoorde ik zeggen : 't Sch«-lierken isuitgekomen ! — Dood ? Neen, te-ruggekeerd uit Brussel; met een kwaad gedacht in zijn hoofd was Daelmanneken naar Brussel geloopen. te voet, zonder pasport en is nu te voet weêrgekeerd. Zaterdag nacht had 't Scho-lierken in Hekelgem geslapen. Nu zal ht] zeggen met den Wijzen Man : Oost-west. thais-best KORTRIJK. - Schoone daad Met de laatste dagen van bittere koude kon de schaarte des te beter vastgesteld worden. Van 's morgends vroeg en garsch dtn dag door, zag men dan ook honderden menschen staan bedelen met de centjes ïn de hand om een /ak cokes of zoo iets te bekomen. 't Was waarliik bedroevend De firtna De Kien die nog al wat voorraad van kolen had, pleegde dan ook eene prijzenswaar-dige daad. Ze schonk kosteloos aan ieder gezin, waarvan een \ ersoon bij haar werkzaam was voor den oorlog, een zak kolen van 60 à 70 kilo. Zijn er hier en daar nog eenige fabrikanten die dat schoon voorbeeld zouden kunnen volgen ? Er wordt immers zooveel ellende geleden bij onze werkersbevolking. DRONGEN. — Woensdag nacht zijn dieven in den verkensstal gedrongen van Karel Sergeant Door het gerucht gewekt liepen de lieven op de vlucht. Zij lieten het varken achter. ♦ —-—■ A,lk., I î î i!/»j, In Aalst is overleden de heer W\Ci Iijueil. polydoor de paepe, ver-dienstrijke en manhaftige Bevelhebber der stede-lijke Brandweer. De plechtige lijkdienst en begrafenis is vrijdag 9 Februari om 10 ure (Torenklok) in St. Martens. Het Collegie van Burgemeester en Schepenen, alsmede de Gemeenteraadsleden zullen aan de plechtigheid deel nemen. Aalst-Woensdag. he^erWeee„r ,2 Dezen namiddag om 3 uren voile maan. Zal er verandering komen ? 't Is te vreezen neen. We zullen tôt het volgend maanschijn met den ijzigen winterbeer geslagen zitten. Varia In Holland is h^taan aile mannelijke personeti van 18 tôt 45 jaar verboden het land te verlaten. — Men verzekert dat op twee dagen 26 koopvaardij Schepen in Zee gedolven zijn. 't Is veel. — Te Brussel is beslist dat aile werklieden en bedienden ten minste 5,50 fr.daags moeten verdienen. — In Aalst is aan al de Stadhuisbedienden een hulpgeld gegeven van iOO tôt 200 mark — Dijns-da£, welke wreede afgrijselijke koude ! En 't weer verhardt nog. Morgen woensdag, voile maan ; zal er verandering komen ? 't is te betwijfelen. Wellicht zal het waer vol houden tôt het maanschijn om is, dat is nog veertien dagen. En zooveel menschen die zonder koien zitten HVandaag sprak mij in de Zoutstraat een vrouw van Moorsel aan, ze kermde om een lieterke kolen Wij zitten gansch zonder, zegde zij, en hebben thuis twee zieke menschen... Eilaas ! ons schip is aangeslagen ! In haar ma-gazijn het ft de Volksaerheffing zelf moeten kolen koopen. — Wat de Oor-log betreft, het schijnt dat scherpe kritie-ke lijden naderen 't Is voorzeker het laatste stadium van den grooten Wereld-brand't Was te gelooven ! s Ik zou niet gaarne in zijn schoenen staan, » zei ! een straatjongen. « 1k wel » antwoordde een andere, die op bloote [ voeten liep. Schrikkelijke bedreiging Uilenspiegel te Parijs zijnde, zag aan de derde sta-gie van een huis twee deugerieten, die steentjes naar hem wierpen : Deugnieten, riep Uilenspiegel, als ik s u hier beneden had, ik wierp u van al de trappen. Raadsel : j- Ik geef u licht op mijne vier ; Op drij een kleiu zachtaardig dier ; Op twee geef ik, mijn vriend, den toon, r Aan die aan 't zingen zijn gewoo».

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume