De werkman

1111 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 27 Oktober. De werkman. Konsultiert 19 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/5t3fx74s7h/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Werkman 44e JAARGANG N° 2285 27 October 1< ttoofdoosteller : Vn1ksvefte»enw. DAF.N5 mm wmm wmmamm mmmmmm Drukkers-Uitgevers : FRANZ DAENS & ZUSTEI VALSE GERUCHXiÊN Volksvertegenwoordiger Daens er wordt op u gekabast. — I! hoor het, geliefde menschen, zonder verwondering. — Zonde verwondering ? — Och ja, nademaal er zijn die van 'ne ver kenssteert een pijl zouden maken, om rnij te kwetsen of tedoo den. — De geruchten loopen, dat gij 5 â 6 Burgersjongens ge lost hebt. — Waarom niet 50 à 6© ? — Wat zegt Daens daar op — Daens zou niets zeggen, omrede Watkomt van liegen, dal moet vervliegen, Maar hoe het gaat, de Waarheid staat. Doch vermits er ondervraging is, ziehier mijne antwoord : He is in mijn bereik oî in mijn gedacht niet iemand te lossen ; voor rechtis onrecht; sedert veel jaren schrijf, spreek en stem ik voor Elk gelijk aan den dijk... Wat de geloste Burgerszonen aangaat daarvoor heb ik geen woord gesproken, geenen vinger verroerd enkel voor mijn letterzetter en drukkersgast, Hector Neirinckx van Sint Jobs, heb ik een certefikaat geschreven, bij M. den Bur gemeester doen wettigen en aan de poortderCommandantuur ai gegeven .. Verders niets, niets, NIETS. Daens. t Pensioen er arme Ouderlingen Aalst, 24 October 1916. Hooggeachte Heer Dubois, Algemeen bestuurder in 't Ministerie van Arbeid In antwoord op uwen geëerden brief van 8 Oct. jl Ja, debetaalbrieven zijn hier aangekomen en aanstond. rondgestuurd bij de arme Ouderlingen die uw naar dankbarig in han hert geprent houden. Uw woord : h 1916 wordt 1915 en 16 uitbetaald, dit woord is uitge voerd in weerwil aile moeielijkkeden. Nu : de 65 jr werden door de Kamers gestemd als een minimum. L bid u : Tracht de 25 fr. die ontbreken dus 50fr. dezei Winter te doen betalen ; de nood is toch zoo groot e\ al de arme Ouderlingen uwennaam zullen zegenen. ■ Hoogachtend, P. DAENS. iVilTOVe < ik OSî « De klachten over den Amer imuatc l kaanschen winkel klinken tôt i Aalst. Na zes weken wachten is er wat spek en smout toegekomen, doc veel te weinig ; de zeep is, bij vergissing, zegt men, in Ee«loo toegekc men ; vleesch voor zieke menschen : niet ! Patatten : niet ! Suiker : niel Kdjgtge geen goesting, lezers, om naar Ninove te gaan wonen ? ! /Vaîst » Maandag 8 ure. In Sint Josefskerk, een Machinist die begra ven wordt, de Middenbeuk vol Mansvolk, statig aandoer.iijk; de Lijkdiensten en Begraîenissen in de: zen Oorlogstijd, een troostende Zielsverhefring zijn o sterfelijke mensch, eerbiedig knielen voor de God heid in den vrijen Tempel der Natuur, in uw Huis, ir de Kerk, is u hooger brengen dan in den grootster adel In Sint josefskerk staan al de Lijken op een en dezelfde plaats. Treffelijk ! - 9 en half. El marcha Gisteren hivernia, koud, vriezen,de waai van 't jong looî stond te bibberen en te sidderen, vandaag is 't weêr veel verzacht. Langs Osbroek, Spinagie-bol vaar, aan den Haring De KEMEL aan 't Kerkhof in een sture kostelijke korrektie gelegen heeft. 't Beginl menschelijkte worden. Onderwege hoor ik wreede klachten over D'AARDAPPELS, over de Patatteren op zijn Oilstjers, de lieve Vaderlanderkes zijn nietge lukt, gelijk overjaar, maar toch zijn in Vlaanderland en in Zeeland overvloedlg vssel Aârdappels; en dat ei menschen zijn in Aalst deestijds 's jaars, die 8, die 14 dagen zijn, zonder een Aardappel op hun tafel tezien, niets dan siecht Brood; is 'tniethertverscheurendi En dikwijls 't Komiteit geeft geld in plaats van AARD APPELS. Wat doen toch de Burgemeesters ? Ik het Duitsche Berichten gezien die zeggen : « Niemand moet bij ons komen voor de Kartoffels de Burgemeesters hebben de macht en 't recht ze op h eisschen voor de Voedingaan den bepaalden prijs. 8 fr. de 100 kilo, daarbij de kosten van vervoer De rijke Menschen en welstellende Burgers hebber hun provisie Aardappels ingedaan aan statige, meei dan deftige prijzen. De kleine Burgerij en de arme Werkmenschen ziiten zonder Aardappels. Ware he niet redelijk ze aan de menschen af te staan aan 8 o: 10 fr. ? of moeten ze liggen te rotten, hier en in Zee land, gelijk overjaar ? Vrees voor groote Kiezers ma£ hier niet in àânmerking komen; de eenige zaak is de Voeding. 12 ure, op Anderenbrobk : Een dag van rust er werkdadige Vriendschap op den stillen, ouden Bui ten, beurt op en vertroost.. Aan den Steenweg, ne vens de jonge èiken b omen, ging ik voort met eer oud Boerken van Welle, zeer mistroostig, naar Aals' gekomen om zijn Verken te slachten; de gewone voor waarden zijn : Den helfi houden, den helft aan 't Ko miteit en 2 jonge erkskens koopen, opdat 't Geslach' niet zou uitsterven; te Welie geeft mên gewillig 2 fr, den kilo; vior zijn Verken had hij ôver 6 m. 5fr.dekil, gegeven. Nu had hij geen goudstuksken van 20 fr. ir verwisseling van papier en kreeg de toelating niet. 5 ure. Terug in Aalst. Met veel Volk gesproken... Wreede lamentatiën gehoord over den Oorlog. Al 2 jaar en 2 maand. 5 ure in Aalst.. Een dag van Troosl en Verkwikking geweest.. OVER HET BROOD VAN AALST ii. Er wordt grouwelijk over geklaagd. Is er dan toch geen middel ipr in't groot Gomiteit te Gent het brood van Aalst nevens 't brood Gent te leggen. De klachten van't Volk opnemen, is dit missebien 1 Vnlkcnnhitcprii 9 9 9 9 In Memoriam ML m M JL ▼ JL ft J J M M a A * et — AUGUST MEERT — OXÏIIULLIXG VAN EKNEN GKDENK6TKE at, -(j Zondag 29 October aanstaande, om 4 uren (Belfort)namiddag, hei :x de onthulling plaats van eenen Gedenksteen op het graf van den A; ir- sterschen dichter AUGUST MEERT. aî" Wij noodigen de inschrijvers in kennissen vriendelijk uit te will i bljeenkomen aan de kerk der Eerweerde Paters Capucienen, St Job, c 3 3/4 u.(B) vanwaar men zich stoetsgewljs naar het Kerkhof zal begeve De Gedenksteen, een kunstvverk van waarde, werd naar het pl van bouwmeester V. De Smet, gekapt door Joris D« Neve en versie met etn prasMig medaillon-portret dat wij te danken hebben aan id. vaardige beeldhouwershand van kunstenaar Jan Wéry. il- Maandag 30 Octobr, wordt er tôt zielelafenis van den overled ds Dichter eene Requiëm-mis gezongen in St. Josefskerk, om 9 1/2 ur 'm (Belfort). Al de vrienden zijn dringend verzocht dezs Mis te willen t In wonen. re- Wij nemen de gelegenheid te baat om een hartelijk dankwoord fr. sturen tôt de talrijke inschrijvers die zoo mild hunnen penning hebb Ik gestort voor dit edel werk. Het Comiteit. Nieuwsn Barema van Ger.l m Opgemaakt door een Komiteit, bestaande uit al de machten < îri- krachten der Stad : Schepene Heyndrickx, Kanunnik De Baet in namens 't Bisdom, M. Steyaert, Voorzitter der Rechtbank v< >ch eersten aanleg; M. Peelman, namens de Liefdadigheid, de Ker k°" hoved'Exaarde, namens Sint Vinc. Paula, M. Temmerman, n. mens de « Zonder naam, niet zonder hert, » M. Leys, namens c y Domeinen; M. Huyshauwer, namens de Kristene Werkliedei M. Verschraegen, namens de Socialisten, Verscheidene andei bekwame Heeren. Na verscheidene Vergaderi'ngen is ailes voo gelegd en verbeterd doorden Gemeenteraad en eindelijk is 't vo 1- gende Barema gestemd : l) Samenstelling ;Ond«rstand : BijIeg van de Stad iNood b«r«-' Barem; jan het | van het f ïn'^idbons^in SoeP!?»lŒ j. huisgezin |Nat. Korait.; s ^.Kommissi» ; Collsge ) persoan(voiw.)l 3 3 1 ratio"": 8 fr. i 8 fr 2 pers. (1 huish.)l3xl,50-4,50 3x1,50-4,50 2 rat. ; 13 » ! 14 » O 2 per». iv.) 3x3--6 ! 3x1-4 ; 2 rat. : 14» i 14 » n 3 pers. (1 huish.)j6xl ,50-7,50:3x2,50-5.50 3 rat. : 19 » ! 19» n 3 pets, (v.) 3x3 -9 ■ 3x2-5 2l/2rat. ; 19 » ; 19 » 4 pers. (v.) ; 4x3-12 I 3x3-6 2 1/2 » : 23 » ! 23 » l' 5 pers. (v.) ! 5x3-15 i 3x4-7 21/2 »! 27 » | 27 » g 6 pers. (v.) 6x3-18 3x5-8 2 rat. ! 30 » i 30 » 0 7 per». (v.) ; 7x3-21 ; 3x6-9 11/2 rat; 33» ! 33 » 1 8 pers. (v.) 8x3-24 3x7-10 ! 1 rat. ! 36 » ! 36 » 9 pers. (v.) ; 9x3-27 3x8-11' il/2 rat.j 39 » ! 39 » n 10 pers. (v.) ; 10x3-30 3x9-12 — i 42 » ! 42 » it 11 pers. (v.) j 11x3-33 3x10-13 — j 46 » ! 45 » ' • . n /\ ! O OO ! n 4 1 1 < : Krt ' .n ^ y t* pci a. \»«/ i ; i/aji -x-t " n Het zal uitgevoerd worden van 15 October. Elke ondersteunde Familie oî alleenstaande zal moeten bewijzen ten minste gedeelte-lijke huishuur te betalen : de alleenstaande en gezinnen van 2 en d 3 personen 1 frank, de talrijker gezinnen 2 frank per week. :r Zoo is de droeve huishuurkwestie opgelost. ') RppînIStîi!île• Te Kortrijk had de Rechtbank een j? ntciiiLaiiKcii o zekere Medard De Splenter) van ). Beveren, 10 maand gevang geven voor Konijnendieften, Flavie u De Splenter had 3 maand, 't Beroepshof van Gent heeft de straf 0 van Medard gebracht op 4 maand en Flavie de voorwaardelijk-heid toegestaan,'t is te zeggen tôt 6 jaar is de straf uitgevaagd. >, — \ oor 't namaken van Gentsche briefkes van 20 fr. heeft Léo Van Durme, bediende te Gent. 5 jaar kot; zijn medehelper.Frans Ongena, koopnian te Lokeren, 3 jaar. — Cornelis V.., bakker uit de Notelaarsstraat, te Brussel, die 2 zakken bloem kreeg '■ voor meel en ze verkochtaan 120 fr. den zak, krijgt daarvoor 11 8 maand in den bak, op zijn gemak. Eerlijk duurt 't langst, en :r wie diefte of onrecht doet., het vroeg of laat uitboeten moet. — le DE MELK is zeer dun en nog altijd zijn er die hun melk doopen, maar straks nadien moete-i >;ij het bekoopen, door boet en ge-vang, met schand hun leven lang. Overal worden de Melkverval-schers streng veroordeeld. — Eug. V M., van Denderleeuw, een tweede maal ontsnapt is. — Te Baardegem heeft een rijke Land-g bouwer tôt 2 maal 100 dagen gevang en groote Boet, om Graan e ingehouden te hebben. K1P-KÂP VAN NIEimS P In Doornik hebben de menschen Aardappels zooveel als noo-l" dig aan 15 centien en : Approbatum ! — Te Lfcik in St. Margare-î tha-kerk, onder't plechtig lof,'t sermoen was gedaan, en pas-n toor Dutfoux kon naar den Autaar niet gaan,omdat hij dood was. Hij was een man van werkende opoffering. — In Engeland is het verbruik van papier streng geregeld. Uit Londen wordt bericht dat reeds drie zonen van den protestantschen Bisschop van Bir-mingham gesneuveld ^ijn. — Woensdag hoorde ik te Gent: Er lt zijn bakkers en pasteibakkers die nog kunnen meel koopen aan -, 200 fr. den zak. Doch Antwerpen laat weten : Door de jongst ge-| nomen verordenning is het pasteibakken onmogelijk gemaakt. — ' Een braaf en gehoorzaam kind, wordt van iedereen bemind. — In , Antwerpen mag geene omhaling gedaan worden of 't zijn in ge-f- slotene en toegezegelde buisen. Op AALST-Kerrebroek, is een oude vrouw-weduwe van 85 ja-2 ren, die gansch alleen woont, al heur kinderszijn getrouwd, over ^ twee iaren, met de vlucht, kwam zij nog te voet van Brugge naar Aalst, Dat was toch straf ! Nieuws ,m ôî Schrikkelijke Tramramp t< HERFFELIi\GEK & 7 wee Dooden — Dertien gekwetsten ! Den 18 Oct. in den avond, werd de gemeeQt Herffelingen, in de nabijteid van Ninov«, he schouwspel van eene vreeselîjke ramp. Toen de laatste reizigerstram de wisselnaali van Herffelingen naderde, liep de locomotief- me drie rijtuigen over de riggels ; op den muur de w melkerij werden de voertuigen in splinters gesla eft pen, de overige wagens werden tegen den muu aj. derïmargarinefabriek van M. Schellekens, stul geslagen. Uit de verbrijzelde kompartimentei klonken hulpkreten en gehuilen; de ven«terruitei en waren ganseh bebloed hetgeen deed veronderstel 'm len dat er vele slachtoffera moesten zijn. •n. Reizigers liepen in aile richtingen, z'ooals beze an tenen ; eene groote menigte kwam toegesneld. ;rd Iedereen stelde zich onmiddellijk aan het werk d De eenen snelden naar de omliggende gemeen tenomde geneesheeren te verwittigen. Onder tusschen werd het lijk gevonden van eene dame en D., Ukkel bewonende ; haar vader, die neven; en haar zat,werd letterlijk den rechterarm uitgerukt iij. haar zoontje had geen letsel bekomen. Een ande zwaar gekwetste student gaf den geest in de ar men zijner redders. Er zijn nog twaalf andere zwaar gekwetsten en een hunner is naar zijne woning overgebracht ge worden, de anderen werden bij bijzonderen bin gg nengedragen en verzorgd. Het was dus wel eei ® echte ramp ! — Burgemeester en andere overhe [den waren weldra ter plaats om de orde te hand haven en de politiemattregelen te nemen die noo dig schenen. -n Het parket was reeds des anderendaags te: s, plaats en het beheerlijk onderzoek is 00k onmid in dellijk begonnen. x- Uit de verslagen zou het blijken dat het vret a- selijk ongeluk aan noodlot moet toegeschrever ie worden. ■}' — In DOORNIJK is eene der grostste drukke e rijen afgebrand. 90,000 fr. schade, maar aile; J" goed g'assureerd... Als 't niet gaat gelijk IN AALST, waar geen centiem betaald worden vooi Brandrampen die geen Oorlogsbranden waren. Al de Brandverzekeringen zouden moeten aar t den Staat zijn of Vereenigde Steden en Gemeen-ten.. 'k Ben zeker dat uit Aalst drij honderddui-zend franken per jaar weggaan voor Brandverzekeringen.. En er zijn bijna geen Brandrampen « Plantsoen van Aardappels Het is de groote bekommemis der boeren. Nienw plantsoen is er strikt noodig, overal. Had men betei plantsoen gehad de aardappels zouden beter gelukt ge weest zijn. De krol is 't gevolg van siecht plantsoen Voor den Spinagie-boulvaar mag men gernst zijn M. Miserez er voor zorgen zal. 1,1 I . I II. 11.1 III ■— I m lOUOfEUB t OPENBARE VERKOOPING \ van : Zaailanden De NotVris DE WINDT, te Aalst, zal ter tusschen-komst vart, zijnen ambtgenoot Notaris EEMAN, te Moorsel, ojhenbaarverkoopen : n \ STAD AALST n 1. Land op\den Bergekauter, sectie F. F' 656, grooi e 31 aren 90 ceittiaren, palende zuid de Bergekauter-if baan, oost de \ved' Bisschop-Van Mieghem, noord c- met den voetwegel aan de wed. Fran6 Coppen«-De |_ Smet en west M7\Rom. Van der Va*t. q Gebruiker M. C\mille Van Geem. 2. Land op den Hovenierskauter, sectie E, Nr 414a, groot 25 a. 20 c.a., palende noord M. F«Iix Boone en M. de Craecker, oostNMijnheer en Juffer Peireboom, K zuid over den weg dekelfde en Camiel Van Mol en r west M. Félix Boone. \ Boomprijs fr. 100. n Gebruiker M. CamielVan Geem. GEMEENTE IcREMBODEGEM > 3. Een perceel Land «n (3osch, ter plaats genaamd Breedestraat, sectie A; N" »19, 820 en 821, groot 33 a. 50 c.a., palende noord de kinderen Bruylant, oost de n erven Seman, zuid Severien Vferdoodt en west M. Gus-[. taaf Van de Maele. \ n Gebruikster de wed. Roeland\an 21 fr. 's jaars. GEMEENTE NIEUWERKERKEN 4. Land op Moortelveld, sectie B\ Nr 869, groot 15 a. 80 c.a., palende west en noord pe Moortelstraat, oost M. Valéry Baeten en west dame Thébdoor Moens-De Coen. \ 5. Land op de Penne, sectie B, Nr 135Î2, groot 22 a. 20 c.a., palende noord M. CallebautA Bernard De :. GendtenM. Gustaaf Spitaels, oost M. Rom. Moyer-:t soen, zuid consoorten Sterk en Bernard De Gent en t Elisa Roelatidt. \ Gebruiker Van Overmaet, te NieuwerkerkMi, Dries. r 7iTnArîPM • Instel'Dinsdag 24 October\916. t z.11 UAUC.IN . verblff Dinscfag 7 Novembe\l916. n Telkensom 2 ure nanoen, ter herberg « DeVier " Winden », te Aalst, Keizerlijke Plaats. \ Voor verdere inlichtingen wende men zich bijVe-ti noemde Notarisgen. — De koopers moeten zich roor-zien van hun trduwboekje of uittreksel uit hun g\-boorteakt en van hun contributiebrieveu. r God zegen u, aei een neef tôt zijn 00m. — Domme e jengen, ik nies niet, 't is mijn oude hoest. — Nu, God

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume