De werkman

1052 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 03 November. De werkman. Konsultiert 22 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/j38kd1rk4f/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Werkman 4e JAARGANG N° 2286 November 1916 Hoofdopsteller s Volksvertegenw. DAENS. Drukkers-UItgevers : rKANZ DAENb «& ZUblEK Moet hei ieîischdom f f< • een ;lonsterdsm blijven ? Na dezen Oorlog, als 't werkende Volk gegaard en gespaard heeft, als de Moeders een nieuw jong ge-sltcht hebben opgekweekt, moet de Oorlog wederom de bloedkarossen doen rondrijden ? ligt dat in de Na-taur en in de bestemming van 't Menschelijk Geslacht? Neen, uitdrukkelijk neen.. In elke mensch zijn hert ligteen aucht naar Vrede.. De Tien Geboden Gods zeggen uitdrukkelijk : BEQEER NiEMANDS GOED ; MIJD STE-LEN EN BEDRIEGEN; GIJ ZULT NIET DOODSLAAN.. De naleving van dit Gêbod is vasten Vrede op de wereld.. En na 4 duijend jaar, de Zoon Gods Mensch wor-dende, wilde geboren worden op een tijdstip van al-gemeenen Vreae, in 't rustig Bethlehem; zijn Woord, zijn Leering, zijn Voorbeeld was VREDE ! VREDE! LIEFDE; Hij wilde zelfs niet zijn vrijheid en zijn 1«-ven laten verdedigen door de wapens; in zijn Evange-lie, 't is : Bemint elkander ! doe geen kwaad aan nie-mand ! In zijn heilige Mis, 't is gedurig : Vrede ! Vrede zij met ulieden ! Zijn Onze Vader is een waar-borg van vasten ongestoorden Vrede. Op zijn Kruis, 't was Vrede en Lieîde, zelfs voor zijn Vijanden. Zijn Kristene Sarnenleving, meest bestaande uit werkende menschen, was 300 jaar lang : Vrede en Liefde, toewijding en opoffering, rein verheven C«m-munistnus.Dan hebben de rijke Geslachten het reine Kristene RIJK VAN VREDE ovarmeesterd en er Ontucht inge-bracht, Roofzuchteq, Oorlogen, Moorderijen, zonder païen en zonder einde. Ach, Hoogleeraar Priester de Harlez, boezemvriend van Priester Daens, uw voorzegging : Het zijn de werkende Volkeren die het Christine gedacht moeten doen heerschen ! Gaat dit goddelijk gedacht nu waar-heid worden, door ^e Volksmacht? De Winter nadert; de derde Winter van den Oorlog, elk sc'ïtikt ervan... De groote Feestdagen van ALLERHEXLlCîEiM en ALLERZÎELEN.. Nooit gingen de menschen naar de Kerkhovçn, zoo weemoedig als nu... Bij de Stervelingen, in de Kerken vereerd en aan-roepen, is geen enkele Oorlogsman, geen enkele OOR-LOGSMAN, allen waren Menschen van VREDE,.. grenzeloos in hunne iiefde tôt den lijdenden Even-•mensch.Geliefde Zusters en Broeders der werkende klas, indien de Levens der Heiligen u bekend waren, ge zoudt eerbiedig op uw twee kniën vallen, in de Kerken waar ze vereerd en aanroepen worden. G'hebt, onder duizende andere, Sint Martinus, die 's Winters, als 't vroos dat het kletterde, zijn fSolda-tenmantel in twee kapte, voor een arme sukkelaar.. '§ Nachts verscheen Ons Heer hem en zegde : Martinus, ik ivas dien armen man; wat gij hem gaaft, was aan mijgegeven... Die woorden zeggen ons hoe ge-nadig Gods Oordeel zijn zal voor de goedhertige Zie-len, en hoe stuur en streng jegens opkoopers en sjachelaars van levensmiddelen en jegens hirtlooze rijke Boeren, die woekeren met hun Aardappels of ze verbergen, terwijl de werkende Bevolking zonder eten zit. G'hebt Bisschop Garolus Borroméus, die aïs Pest en Hongersnood zijn stad Milanen teisterden, die zijn groote Fortuin gansch opofferde, die al zijn goed en zilver verkocht, zijn huisgerief weggaf en zelfs zijn •igen bed aan den armen deed dragen In de Geschiedenis van Aalst, door Pot ter en Broec-kaert, deel 4, bl. 341, vinden wij een Aalstenaar, Van Musschenzele, Priester der XV Êeuw, die hier Rec-tor Scholarum was, die zijn uitgestrekte bezittingen en kostelijke huisraad te gelde maakte en ailes uit-deeldeaan de armen, bijzoover dat zijn Familie hem uitzinnig noemde en van de Wethouders verkreeg dat niemand eenig voorvverp van hem mocht koopen. Mogen zuîke voorbeelden de Goedhertigheid op-wekken en tevens de Gedschten van Vrede zoo vast in d'herten prenten, dat de Nageslachten nimmer de gruwelen van den Oorlog zouden beleven. | ijy (q Volksvertegenwoordiger DAENS. Goed i^ieuws voor Âalst ! Men heeft al het vet in den abattoir aangeslagen. Voortaan zal de bevolking het kunnen aankoopen in de Gemeentewinkels. Zoo zal elk nu aan een weinig Jd* ^ Loopeuue 't VOLK raeldt dat de Ouderdoms-Pensioenen binnen 3 weken te Gent worden uitgedeeld. Aalst wa» dit-maal 6 wek«n op avans ; wij mogen zeggen dat M. Van de Velde in zijn f bureel, Salon-Pierre, spoedig en def-g, tig heeft gewerkt. En nu, el avanti, voor de tww achterstellen van 25 fr. Krachtigen wil indexe zeak is Gods-wil, • — Onze Landgenoten stellen het z«er wel in Zwitserland, mits goed te werken in liberteit, zonder dwang. Werken is zalig, eei 't Be-gijntje.en ze viel al werken in «laap|! — Een zwart kaboutermannèken : van Aalst, in Brabant rijk geworden — " met pillekens te schrijven, iiep [aan : nieuw hospitaal : 'tisDonsj zijn schuld dat de jongens weg ijn, hij sehreef te veel op den honger... Maar een Vrouw uit let Volk riep zoo rap als een vlieg : Dan is 'i de schuld van die <nt laten htnger lijdtn l't Manneken liep voort gelijk een Pas-iolle. — In Duitgchland zijn wederom 12 milliard mark ge-temd voor den Oorlog. De Oorlog verslindt het jeld lijk 't vuur let hout. — Engeland gaat in Amerika 300 millioen dollar senen aan 5 1/2 ten honderd, weer te geven op 3 à 5 jaar. — iprekende van speelgoed, 't is het goedkoop speelgoed dat wij lier zouden moeten maken. — In Aalst levert het werkhuis ran M. Miserez zeergoede Blokken en al blokkende om te leeren Slokken maken, leeren ze lezen en schrijven. Eerste klas van /el, dobbel is nog zoo dik ! — Op 80 dagen dat de veldslagen ian de Somme duren, zijn daar 20 tôt 25 millioen bommen ge-meten van allen kaliber, zonder te rekenen de millioenen ge-/eerk«gels uit de loopgrachten, het geschut der mitralleuzen, de landfranaten en de bommen der vliegtrs... Zulke Hel heeft )ante niet kunsen dichten voor zijn Inferno. — De Bougies, an 3 o! 6 cens vroejer, staan nu aan 0,90 fr. Spijtig dat de nenschen in den donkeren niet kunnen zien gelijk de visrpoaters, lan mochten aile Beugie-fabrikanten naar den bliksem loopen. — Zien de Vogelen des nachts ? Eenig«n ja, anderen niet. xex x»x xox ££in-Kaii î DeBloemendag van 8 Oct. te Brussel ! I * heeft 5i duizend franken opgtbracht voor # Weduwen en Weezen van de gesneuvelde soldaten. — Bij-onderin dezen tijd, Benedetta, gezetjend de hand die geeft. — "e Gent is doodgevallen op Port-Arthurlaan, Antrou Frans, 1 jaar,werkman electricien. — Goede vriend van Oost-Eecloo iw twee marken zijn aanstonds terecht gekomen bij noodlijdende lenschen ; dank ook voor uw schoon koektnbrood in de Smis-traat. Wanneer zie ik u eens weer in Den nieuwen Bout ? — In Jusland is overleden zekeren Tonen Dylenski, oud 117 jaren. 'onen weet nog te klappen van 1812, als Napoléon door Polen rok met den overschot van zijn vervrozen leger. — En op St obs in een werkmonshuis, is een botvlnk van 9 jaren die dees aar 9 eerste'prijzen gewonnen heeft en 500 slagen doet. Een lotvink kan 2o jaar worden. — Ook in Antwerpen zullen sui-i3r en suikerij door dt winkeliers aan de bevolking geleverd foiden van af 15 November. — Nood scherpt de zinnen ; iooit had men in Antwerpen gedacht aan de Lindebloemen van t Park. Nn zijn ze geplukt dees jaar 3500 kilos, 18000 fr. zuivere pbrengst. Zoeten inkom ! — d'Ander week «p Welle kouter ijnde, nabij Terjoden, een Landman mij zegde : Morgen regen, e klok van Hâutem roept het ons. En inderdaad, korts nadien le locht grauwde en 's anderendaargs htt regend» van 's mor-;ens t«t 's avonds. Het is wonder hoe de boeren uit den klokken-lank weten het weder te voorspellen. Hoo)t men de klok van Cerkxken in Denderhaut*m, de boeren aldaar zullen u zeggen at er regen op handen is. Maar hoort men Welle of Erembode-em er door bengelen, dan is er scher^, droog weder te ver-/achten. Kerkxken. van zijn kant luistert naar de klok van Hel-ergem of Aygem. Bij stille weder en Zuiderwind hoort men de ;roote klok van Denderhautem tôt in Aalst ; doch bij een derge-ijk weder, hoort men de groote klok van Ninove ook tôt op het .okerveld De eene dag hooren wij het kanon harder dan de an-!ere dag ; vele menseben denken dat dit voortkomt uit een ver-loogd of verzwak bombardement. Dit is niet altijd zoo. Hij die en beetje attent is, merkt op, dat men bij vochtige lucht, vôôr if na regen, altijd duidelijker de slagen van het kanon hoort. — Uit de Navolging Christi : Mijn Heer en mijn Ged, vele vri*n* 'en znlltn mij niet baten, maehtige voorstsanders xnllen mij niet •elptn, voorzichtige raadgevers zullen mij niet nuttig wexen, de >■oeken der geleerden zullen mij niet vertroosten, geen kostelijk roed zal mij vrijkêopen, geen geheime of verkwikkende plaats zal nij beschermen, indien Gij zelf mij niet [bijstaat, mij niet helpt, •ersterkt, vertroost, onderricht en behoedt. Aalst. - Gemeenteraad Zitting van Maandag 29 Oct. ten 5 ure Aanwezfj al de Ltden, kehalve M. Otaroms, zitkelijk, en d« Uit-land«rs..Na leaing «n £û®dkeuring van 't V«rslaj der Torig» Zittinf, M. Van dtnBtrgh, Burgtmicster-V»$rzilttr. — Mijnheeren, vooraleer ons Dagorde aan te vangen, ga ik u Iczing geven van een Brief, «as ge-stuurd door de groep der Dem»craten en luidende alsvelgt : Hetr Burgemeester, Schtpmci en Raadsheeren, De groep der DemokraUn \ erzoekt u op de dagorde der eerstko-mende Zitting te willcn brengsti : Polioie : Vaorttel om art. 19 jaarwedden, wijziging van 23 Jan. 1912 t« veranderen alsvelgt : Onder-Commissarissen begin 2000 tôt 3000 fr. Agenten begin 1200 fr. tôt 2000 fr. Verhooging met 100 fr. na elke 3 jaar. Hoogachteiid, BLANCKAERT, BOONB, DAENS. Raadsheer Daens. — M. de Burgemeester, in hun ïitting van glste-r«n bebben de Demokraten bun voerstel verbeterd alsvolgt : P»li6ie-C«niiHi&6aris van 3500 tôt 4500 fr. Onder-Commiuarissen van 2000 tôt 3000 fr. Ag»»ten van 1300 tet 2000 fr. Aile 2 jaar verraeerdering metlOtfr. (Zie 't vervolg 2* bl. 2' k»l.) Nieuws. Wreed ongeiuk ! Een jouge Huismoeder Leroy, uit Wasmes, il de Walen, haar man is aan 't front en vo«r h*ar arme bloolkes van kinderen was ze gaan werken in de Koolputten, al waar zij tussche* 2 wagon»-ktsbijna doodgepletterd werd.. Arme heldhaf-tige Moeder ! ' En als de MAN-SOLDAAT dit gaat vernemen ! Oorlog, wat brengt ge toch verdriet en ongeiuk in de wereld ! Bloedig drama te Somergem Ik hoorde het woensdag te Gent. In die rustift Gemeente Was raaandag 23 Oct. een wreed Drama : Op wijk Necke, in 't Huisgezin Henri Bogaert, Vader, Mowier en verscheide Kindertn; de Dechter Zulma Kersen, 23 Ijaar, kwam naar huis van haar werk en werd doodgesteken door 'ne zekeren Oscar Baute, 28 jaar, pensjager en wilden breabatti, Vader en Stierfmoeder snelden ter hulp, doch wisten aan welken prijs, de Moeder werd in haar bil gesteken en de Vader bijna den strotader afgeeneden; hij kreeg nog 6 ander messteken in zijn hoofd ; dan is hij zich gaan werpen voor den Tram en werd morsdood ge-reden.. Zukna is gestorven in 't K'ooster. Baute kocht zijn Poston bij Bogaert. De plaats der mis-daad liep over van 't bloed. Te Deerlijk, bij Kortrijk zijn door Veldwachter Dick gevonden in een huis 100 kilos riemen, gekocht aan 8,50 den kilo. Men spreekt van een dievenbende, voer meer dan 6000 fr. riemen zijn onlangs gestolen in de fabriek Verwee-Gillen, te Kortrijk. Somergem, de Moorderij De wreede woestaard liep altijd achter Zulma, die van hem niet wilde weten; nu was hij met 3 Vrienden en snauwde Zulma toe : Qij leeft nog 5 minutan en ik 10... Zijn kameradon liepen weg en Baute begon te kerven en te steken met zijn mes... 't Meiske smeekte toch zoo hertelljk schoon ®m te mogen blijven leven ; maar de wilde prij werkte gedurig met zijn mes. Hij was nog bezig, als de Schoonmoeder bijsprong ; terwijl Zulma neêrviel, badende in haar bloed, zwaaide eB stak hij gedurig voort met zijn mes.. Daarna vluchtte hij en stak zich weg achter een boom nabij d'herberg De Zon.. Tôt een Arbeider die daar voorbijging, riep hij : « Maak dat ge weg zijt, of 't kost uw leven ! » Dan kwam de Tram daar; de Machinist was verwittigd en reed stillekes; maar eensklaps in den donkeren sprong de Kaïn onder de wielen en werd vermorzeld. In een Ravijn, 150 meters diep is een Ottomobiel geloopen in den Kaap; 2 rijk# Amerikaandtrs zaten erin en Mn Stoker uit hun Hôtel. De een Amerikaan was dood ; de Stoker was de borst ingestuikt ; de tweede Amerikaan magzijn hand kussen; hij heeft enk«l zeer zachte wonden. OPENBARE VERKOOP1NG van Zaailanden De Notaris DE WINDT, te Aalst, zal ter tusseke*-komst van zijnen ambtg«noot Notaris IEMAN, te Moorsel, optnbaarverkoopen : STAD AALST 1. Land op den Bergekauter, sectie F. F1' 6ti, gr««t 31 aren 90 centiaren, palende zuid de Bergekaflter-baan, o»st de wed' Bissehop-Van Mieghem, noori met de» voetwegal aan de wed. Frans Coppens-De Smet en west M. R«m. Van dsr Vast. Gebrulker M. Camille Van Geem. 2. Land op den Hovenierskauter, swtie k, Nr 414a, groot 25 a. 20 c.a., palende no«rd M. Félix Bo«ne en M. de Craecker, eost Mflnhe«r en J«ffer PeirebooM, zuid over den weg dezelfde an Camiel Van Mol m west M. Falix Boone. Boamprijs fr. 10#. Gebruiker M. Camiel Van Geem. GEMEENTE EREMBODEGEM 3. Een perceel Land en Boseh, ter plaats genaamé Breedestraat, sectie A, Nrs 819, 820 en 821, graot 33a. 50 c.a., palende noord de kinderen Bruylant, oost de erven Eeman, zuid Severien Verdoedt en west M. Gus-taaf Van de Maele. Gebruikster de wed. Roeland aan 2i fr. 's iaars. GEMEENTE NIE U WER KERKEN 4. Land op Moortelveld, sectie B, Nr869, groot 15 a. 80 c.a., palende west en noord pe Meortelstraat, o«st M. Valéry Baeten en west dame Théedoor Moens-De Coen. 5. Land op de Penne, sectie B, Nr 1322, groot 22 a. 20 c.a., palende noord M. Callebaut, Bernard De Gendt en M. Gustaaf Spitaels, oost M. Rom. Moyer-soen, zuid consoorten Sterk en Bernard De Gent en Elisa Raelandt. Gebruiker Van Overmaet, te Nieuwerkerken, Dries. 7iTnAnPM . Instel Dinsdag 24 October 1916, ' Verbl^f Dinsdag 7 November 1916. Telkensom 2 ure nanoen, ter herberg « De Vier Winden », te Aalst, Keizerlijke Plaats. Voor verdere inllchtingen wends men zieh bij ge-neemde Notarissen. — De koepers moeten eieh yaior-zien van hun trowwboekje ef uittreksel -uit hun ge- bsortaakt en van hun eantribwtiebrieven. — —— HO PMARKT 6 balen prima 65 tet 75 fr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume