De werkman

1777 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 05 Januar. De werkman. Konsultiert 22 Mai 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4q7qn60442/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

De Werkman 45' JAARGANG N° 2295 5 Januari 1! HrtAfHnnctpl 1*»T* • \7/\lb Duûf+û«ûtn;r H AFM rv . .« 1.—- T T!i«.^ *• -, - a \T'i r\ a r atP n fit tOt Kerstnacht-Aalst-1847 Deken D'Hert komt uit de keuken naar zijn Eetplaats.. Wat i: dà nu ?, Zijn arma domp-Maar is weg;.. hij hoort geritsel in der gang; de Juweelendief wil de voordeur openkrijgen.. Deker D'Hert brengt hem terug in de keuken. — Ongelukkiger mensch i wat gingt ge doen ? — Vluchten ! Ze zijn om de Champetters geleopen ! Vluch ten i laat mij vluchten ! — En wj ir. judetgij vluchten ? Hier blijven, zult ge ! Vreei niet ! Nie >na ui zal u hier kwaad doen.. Ge zijt hier bij uwen Va der uit den Hemel, bij wie overvioedige bermhertigheid is en bi zijn dien, r o iweerdig, die u bemint als een verloren Schaap; ei die u en uw huishouden zal helpen en redden.. Alla, z#t u neé aan tafel !.. Doe wat ik u zeg.. Maar <>e droeve dompelaar blijft rechtstaan.. Een siddtrin^ grijpt hem an;., zijn wezen wordt getrokken;.. tranen borreler uit zijn 'oogen en belettes zijne stem.. Hij valt bot» op zijn twee kniën;.. liij grijpt de soutaan vast;.. Ach Mijnheer, mijnheer dei Deken, mij: heer den Deken, snottert hij.. Zoov«eI goedheid vai uwentwege!.. Mijnheer, mijnheer den Dtken!. Deken .D'Hert wilt hei* oprechten met zijn twee handtn; maai hij kustdie twee handen es beiproeitze met zijn trnnen. Traner van dank en berouw; kostbaarder dan de schoonste diamanten., Een ooge iblik later zit de Plekker aan tafel, rechtover der Pastoor Deken van Aalst, terwijl Barbara, de oude Meid, eet , Toren van Boterhammen brengt; op een and«r telloor had 't braa mensch schellekes Hesp mtêgebracht en sneën Peperkoek. Deken D'Hert lachtte genoegelijk als hij die attentie zijn«i meid zag voor den Verloren Zoon. Zie ! - n daar zitten, de oude Dienaar Godi, Deken D'Hert; it herinner me zijn wezen, van verre; met mijn kinderoogskes var verre zie ik nog dien Ouderling : lang van gestalte, goed inge zet, maar niet diklijvig, zoo recht als een keers, groote oogen vo goedh. id, een kroon van witte hairen... Op zijn wezen de «tatig heid van des Kloosterling en d'ondervinding van dea dienst doe le ester... Die man heeft iets gedaan voor zijn-arm Aalit bij an iu 1845 sis de plaag op d'Aardapptls viel^datd* Tarwe-Oogst mislukte, dat Choiera en Tifus volgden ; geen Ser moen in Sint ?.iartenskerk of de Liefdadigheid werd gepreekt doo ■ hem en zijn Onderpastoors; de Paters uit 't Collegie volgden zijr voorbeeld, in aile groote diensten ging de schaal rond voor d« Noodlij' inde, in d'Elf-ure-Mis, als de Kerk vo! rijk Volk was ging hij met de schaal in de Koor... Gedurig, gedurig wekte hi op en-ging rond.. De Man verdierit een standbeeld in Aalst. * * * Ik heb altijd hooren zeggen dat hij zeer gemeenzaam omginj met zijn werkende Parochianen... «■ Alla. Plekker, zegde hij, aan tafel,'t zal u deugd doen et aaa mij ook... E°r»t een Vadronsken.. Ge moet de Boterhammei niet sparen.. Barbara heeft er nog. * * * De Plekker, uitgeputdoor den grooten honger, deed een Ztel mis aan zijn maag. De oude Barbara kwam gedurig uit hare keaken om te zien e er niets noodig was, en had meer vreugd in dien ongelukkige mensch zijnen eetlust, daa toen zij Monseigneur of een Kannu nik van 't Kapittel aan tafel had. Als de Plekker ophield en goed verzadigd was;- « En nu, sprak Deken D'Hert, nu gelijk in den Vetzak en i de Drij Koningen, na den Tsbeldot en den Dinné, nu, uw Je keeing . ' (Slot volgt) Nieuwjaarwensch Aan iedereen, kloeken moed en verstandig gedald. — Zelden o f nooit zijn zulke tijden beleejd ; — bij-zonder in de Werkersklas zijn van huis tôt huis Martelaars en Martelaressen; — 1917, breng Vrede, zoo ha st mogelijk. 1917 breng de-Mans en de Jon-crgns terug naar hun Huis, op hun Werk, in hun rus-tende r olijke Zondagen; - 1917 giet balsem op de crapende wonden; 1917, breug ons de Volksmacht gelij n de Nieuwe Wereld y - 1917, roep aan aile menschen die kufinen geven, wat de Pastoor van Che set mp gedurig zegt : Geeft, geeft gedurig, uit Lie:de Gods, ge zult hier niets meêdragen; weest wel indàchttç 't woord van den God- Mensch : « Die den Arme xlpt, helpt mij; 1917, in 't volgend N' een bij zonder Nieuw/aarwensch door DE WERK MAN, mv tn Mue pêne Vriend en Dienaar. bekômen op ons Bureel : Ecrste klas van Beenhouwerspapter aan de prijzen van den dag BOEKJES AAN 0,50 FR. Bieboek — fan van Parijs. — Cabonus en Peceavia. — Botertarief. — Snoeck's Liedjesboek. — Snoeck's Raadselboek, 700 Raadsels. — De nieuwe Troost der Armen. VRAGEN & ANTWOORDEN il .1 U i'i il \JU /Il il R *» V v " — Gaat het « Soldatengeld » nu verhoogd worden ? is — Het zou mogen en moeten, ^eliefde Menschenj n wat nu betaald wordt, is radikaal te weinig ; nooil n was de bedrukkelijk« toestand van hedendaags voor-zien ; de verhooging rijdt allang op de tongen ; in den Qemïenteraad van Antwerpen kondigde M. Franck i- aan, dat het 1 fr. 50 zal zijn voov de Vrouw en 50 c. voor elk Kind ; :s — En wanneer zal a- — Astablieft, Menschen ; Vandaag, 30 december, ij lees ik in 't Volk, dat l'Echo de la Presse, efn gazet n van Brussel schrijft ; Uit de rm .st vaste bron verne-ir men wij dat de onderstand aan de Vrouwen der Sol- daten zal gebracht worden dp lrfr. 25 per dag. g — Zoodat het zeker is ?.. En wanneer?.. n — Die Gazet van Brussel schrijft : Binntn kort..,.. •e , Dat het zoo weze overal : want en Soldaat van Aalst, n of van Pollare, Ottergem, Vleckem, Smeerhebb® of n Vloersegetn is z»oveel waard als een Soldaat van Brussel, Antwerpen of Luik. ir _ Werkman, dit HO VENlr.RKEN staat in uw " behagen ? — Ochja, ik zou dai net Soekkelijntje willen n «veral zien, zelfs bij r.enschen die geen voet grand hebben; die de Groeri.seis kent, mag er dan ras me'ê-a /«aB sprekei... Een Hovesier op ee . Kasleel kost mins- if t«ns 3000 fr. '« ja*rs en dses Hovenierken hebt ge WWaL- vo»r 5 ceis, nooit i» hij lsstig, neoit vermseid, al- • tijd t'uwen dienste; gz moet zelfs uvren voet «iei ■.% verzett»«, de ge*clte en itverigc Uitverkoepei s brengt hem bij u thuii... Aalst heeft de beste Gn-ir zetverktoperi van g'hesl ons Land. — Hoe is 't nu met den ÔORLOCj? " ' — Met den OORLOG ? Ze blijven kappen, kerven, vernielen, vernioor-' den dat de Duivel in zijn jggjsfa " Helle zijn vingeren en zijn , duimen jaflekt.. Hoe is 't W ' mogelijk in onzen tijd ? Op e d« 20 jaar dat Napoléon r" Bonaparte, dat bloed-mon- O^, 'Jp )r ster, oorlogdt, waren in L-.^ n Europa 20 millioen doo-e den. 20 millieen ! En een *' menschenleven is heiliger y^/// *\( 1J dan al de Throonen en <H!'i ^ Kroonen der wereld.. Nu, op die 2 jaar en eenige g maanden, 't zal een ander Kekatomba zijn ! Ze zeggen dat uan Verdun en de Somme de twee Fronten ge-n scheiden zijn door bergen en afgronden van slijk en :n bloed, waarin ottomobielen, wagens, kanons, puin hoopen van sterkten en gebouwen, lijken van men-scfcen en peerden; welk grouwelijk en langdurig werk. als later die puinhoopen moeten omwrott worden er weggenomen ! eî — En de Vrede ! Is er hoop van VREDE ? ;n — Hoop, zekerlijk, men kan toch niet blijven vech l- ' ten, d'Hoop doet leven, zonder Hoop is de mensch opgesloten in eenen verduften, donkeren kelder. Fa ma volât,-in Aalst dat wij met de Kermis op Sinte in Pieter zullen Vrede hebben. e- — Is dat zeker ? — Och, Vrienden, mijn geliefde menschen alte r maal, groote verandering iser; na de melding in der Duitschen Rijksdag voor overeenkomst, de scl-oor. Nota van Voorzitter Wilson, de vaderlijke aanspraal* van Paus Benedictus XV, de bijtreding van al d'onzij i• dige Landen, dat zijn toch Berichten van Vrede. h — En d'oorlogvoerende Machten ? 's —Met uw welmeenen, Vrienden, twee maehtigc Reuzen in een strijdperk, ze worstelen dat de gronc 7" davert, de Reuzen zijn vol bloed, hun kleeren zijn ge-s~ scheurd, lappen vleesch hangen van hun lijf. de Om 'e staanders en Aanschouwers huilen en schreeuwen ^ Hoe is't mogelijk? Maar de Reuzen hooren of zier te niet, eindelijk ze geraken uitgeput, ze gaan vallen er ï7 vragen een Schekisgerecht voor Vrede; maar VREDE moet ONTWAPEN1NG zijn, anders is het geer Vrprie VERHEVENE GEDACHTEN : « Wend u na*r boven, wend u naar onder, wehd u naar buiten « of naar binntn, en overal zult gij een kruis vinden. — Indien « gij het kruis gewillig draagt, zoo zal het u dragen en hei zal » u leiden ten gtwenschten einde, daar namelijk xvaar het lijden « zalophouden, maar dat zal hier niet zijn. — Draagt gij het « ongewillig, zeo vermeeriert gij uwen last. en gij bezwaart u « zelven, sn met dit elles moet gij het t»ch dragen; « Als gij zooverre zultgekomen zijn dat het lijden uzoetzij, & en dat gij er smaak in vindt, om Christus wil ; o acht u dan « gelukkig, want gij hebt het peradijs gtvonien tp de-aarde. « Uit de Navolging Christi, boek 2, hoofdstuk 11. i X 11# ha Om OOSTACKER. — Melanie De Clercq, vrouw • Ivo Leydens, wonende Meerschstraat, welke den i 1 December 11. bif het uitblazen harer petrol- lamp welke ontplofte erge brandwonden be^ kwam, is nu overleden. ] BRUSSEL. — Ten nadeele van Jozef Cv beenhouwer, Waterlooschen steenweg, werder uit het slachthuis van Cureghem, 6 halve ver-kens gestolen, hebbende 2000 fr, weerde. — Uit cen wagon van den buurtspoorweg, in den dépôt der Eloystraat, te Cureghem, werdeti J 12 zakken peerdenboonen weggebracht. De * waarde bedraagt 4250 fr. Antwerpen. - 8 vaten olie gestolen ~ Uit een spoorwagen, staande op de lijn var de maatschappij « Importation des Huiles di Graissage, » zijn vrijdag nacht niet minder dau i voile vaten ohe gestolen, hebbende eene waard( van wel 7000 fr. | CAMPENHOUT. — Donderdag avond, on: 1 hall 8 uur, stond M. Thomas Vandermaelen herbergbaas, achter zijnen toog ta klappen me den veldwachter, toen al met eens een geweer y schot door 't venster geiost werd De veldwach ter werd niet getroffen, maar de baas kreeg de voile lading in de borst en viel dood neder. De d veldwachter sproug buiten, maar de moordenaa; MT»IO v .a c\ f no f 1 ûl Uûûfl o ulc v vv V/VOi jiv.ii vvii '«..uuvituvn ^vuytiu. ! VA/. -,. ! ! WW i ffrl !.,> Hoe is 't mogelijk ? 't Werkeloos is daar ge-schorst !... Te Wleze wordt 't Werkeloos niet meer betaald !!!!... Er zijn er naar Dendermon-de geweest.... Daar zeggen ze dat men te Wieze moet betalen lijk ©veral Zou er nog èén ge- meente zijn gelijk Wieze zonder WERKELOO- ZENGELD ? Brussel moet dat weten. S O ï. n A T Fl N a K ï. Il Uit echte bron vernemen wij dat de Soldaten Vrouwen in Holland reeds eenigen -tijd 1,25 fr voor de Vrouw en u,jO îi. voor kind trekken ♦ — t Te Gent worden de Dar '%îft 1MP1>ei"* sen bereid voor patatter land, 45 Hectaren. 't Is nog al een pandeken ! Ti Langebrugge zal men op 't Eiland 20 Hectarei patatterland hebben. Kan er niets gedaan wordei op Mijlbeek-Aalst ? Te Lo den gaan de groot gaaspleinen der Parken met patatters beplan worden. In Aalst zal M. Miserez voor plantsoei zorgen. Die brave, schrandere en gedienstig man heeft het ongeluk gehad een zijner kinderei te verliezen, zijn 11 jarig dochterken Julia ; vrij dag werd 't Engelken begraven, plechtig en hart roerend ; is er toch iets aandoenlijker en verhei fender dan die lang£ rij mans- en vrouwvolk, oui en jong, die medeli^dend en eerbiedig voorbij d Familie gaat om aàn 't Outaar de heilige Paten te zoenen... 't Is de schoonste Godsdienstige en Burgerlijk piechtigheid die men kan uitdenken. Een oproep was gedaan in De Volksstem aai de Leden der Werkmanstuinen, van welke d Vader van 't overleden kind de Inrichter is en d Ziel.Zeer weinig Werkmenschen gingen ten offet Denk loch niet, heer Miserez, dat 't Werkvol! van Aalst u niet dankbarig toegenegen is ; maa na twee jaar zonder winst, 't zijn de kleeren di totaal'ontbreken : -'eel menschen die niet mee betamelijk kunnen uitgaan ; veel Vaders die noj goede schoenen hadden, hebben ze meegegevei aan hun opgeeischten. 't Is met moeite dat mei nog hollehlokken heeft. De toestand van schoe nen en kleeding ismeer dan bedrukkelijk. §J pf J Apg a»vi Daar staan al de Dendei Ss r:l acili. ]3n£j grijs v#n >t water ; d oudste Parochianen hebben dat nooit beleefd. Bij den hovenier Joannes Troch, is zijn haaj van 35 jaar omgewaaid en Zwerten René die ge bleven was voor 't Vuur, is nu moeten vluchte: VENDITIE vnn nn stam staandp BOOMEN "W A ▼ * - te Aalsl - Mijlbeke De Notaris DE WINDT, te Aalst, zal op Maandag 8 Januari 1917, te beginnen om 8 uren voormiddag voor reke* nieg van zijn ambtgeaoof Meester BRECKPOT, Notaris te Aalst, aperfbaarfijk verkeopei), ten verzoeke van Mijnheer Lucien:Fréderic Moreau. 200 op stam wassende kar adaboomen, aan e«n land gelegen te Aalst-Mijlbeke, Pcrdekens- , straat. Kemptante betaling. ' y ,

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume