De werkman

2288 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1917, 22 Juni. De werkman. Konsultiert 17 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/dr2p55fd91/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

mae/aum my «ssraw ^.VSSBBHHK —MHMMBITH "wasawis»'^weaBsw SfcSSteBr^W*1^ 45e JAARGANG Nc 2319 22 Juni 1917 ti-jofdopsteller : Voltsvertegehw. DAENS. Prijs : 4;ctm. Drukkers-Uitgevers ; FRANZ DAENS & ZUSTER 1- -ri - ■ - r-1 ri»! ii -i I.-M i ii ■ I nr. ■■ i—iini mua n i ■■ i■ — ,„™, , . . .. . . ni n ni riHTfc* Il nH" 1 un ■.■mu - i i Zondag aansîaaocîe 24 Juni Gewone veertiendaagsche vergadering voor het Hoofdbestuur. Panorama van Vlaanderen Ik schreef in mijn boekje : Leven van den H. Martinus : Aalst i3 Aprii i9î7 . Nog winter ; aile dagen sneeuw. inderciaad zoo was't. Eik werd disparaat, de roep ging : Zullen wij dees jaar geen Lente., geen Zomer hebben? Nu is 't linde Mei Woensdag mijn dag^om naar Geni te gaan, bij de Sensuur. De eer; te trein naar Gent is 's avonds om zes ure elf minuten. Te laat. Van den nood eene deugd gemaakt en vertrokken langs de Dendervallei door Erembodegem, Dender-leeuw, Ninove, Geeraerdsbergen, Sottegem naar Gent. Bijna drij ure op den trein ; in mijmering en treu-ring, bekommerd en beslommerd door duizenden ge-dachten.Ninove, Geersbergen, Sottegem daar voor mijn oogen oprijzen en herleven de Lijders en Strijders der Christene Volks partij die van over 20, 25 jaren deze Dendervallei doorloopen hebben : De Van Langen-haecken van Appelterre, Frans S<erk van Aspelaere, Advokaat De Backervan Denderhautem, Smid Lam~ brecht van Oultre, Doktor Caudron van MoorseL Priester Daens van Aalst, en nevens die Hoofdmannen voie andere moedige borsten, vol iever, toewijding en opoffering. Bilderclijck schrijft het zoo schoon in zijn Geesten* wereld : Het is heil en genot zijn overleden vrienden te mogen en te kunnen gedenken. De « onzen » ha'obe.i gestreden en geleden voor de reine rechtvaardigheid. M En welke verandering op 3, 4 weken ! Van op den trein de oogen baden en waden op mol-lige, frissche, maische, schoone en rijke velden. 0, grond van Vlaanderen, wat zijt gij machtig, rijk en schoon ! Vroeger was de Beeldspraak in Europa : Schoon en rijk, geîijk Vlaanderen en Brabant ! Grond van Vlaanderen, gij zijt machtig schoon en .ijk gebleven ! Maar Volk, werkvolk van Vlaanderen, wat ligt gij diep gevallen en gezonken, ongeleerd, de prooi van Hongerloonen ! Spocweg die mij naar Gent brengt, elke dag jonkheden van 16 tôt 20 jaar, trokken naar de Koolputten voor nachtwerk ; men zag ze verouderen. Elk jaar 60.000 kloeke Landbouwers naar Frank-rijk ! in de doodende Saruisfabrieken van Brussel, geen ander dan Vlamingen... Volk van Vlaanderen, versmeten, versmodderd en verachterd ; ja, een pater Jesniet durft zelfs schrijven : Het meest verachterde Volk van Europa... )o( Dat moet eindigen ! De grond van Vlaanderen roept uit : De asch |der oude Vlamingen spreekt uit den grond met ontsîuimige geestdrift : Na den Oorlog, onmrddelijk, opbeuring, herleving van laalen Volk l DAENS. A A I Q'1T Suikeren Bij gang. — De & à Â Burgerij. — Fabrieken. — Politie'Agenten. ~ Brood, Soep en Patatten. Aile stra.ten vragen nen Suikeren Bijgang. Koeragie menschen, ze spreken van Suikeren Steenwegen. xx Er vvordt weinig gedaan voor de Burgerij, Inte-gendeel. Zou Aalst niet kunnen wat Gent sedert lang dôet 1k wil zeggen : Een klein eetmaal in al de beta-lende Scholen ? Mits 50 c. per week. xx Tôt Maart 1917 had de Fabriek Borretnan aan hare Werklieden betaald de som van 235.000 fr. Hoe jammer dat 't voorstel Daens in 'tbegin 1915 gedaan, namelijk al de groote Fabrikanten met al d'ander krachten en machten van Aalst, in een Komiteit van Hulp, Raad en Daad, eerst aanveerd en dan onbe-paald uitgesteld werd. xx De Politie-Agenten hebben den Bijieg voor de maand Mei ontvangen. xx Maandag, warm, heet gelijk in de Congo. Het eene onweer aehter t'ander en immer in crescendo. In sommige streken verhageling. ik kom uit de Katte-straat waar nonkel Lowie nu rechtover 't Hospitaal woont, en waar verzekerd werd dat op Erembodegem de menschen voor hun Kerremis een halve kilo witte bloem zullen ontvangen. Aan de Puppillen, een * vrouw zegt àl kermende en klagende : 't Is van zater-dag dat wij bijna zonder eten zitten. Gedurig zijn er bij ons van hunnen wegaf, hersenloos van flauwte. Waarom doen toch de B rgemeesters hun plicht niet beter voor de Voedselverdeeling Daens za! de zaak klaar uiteendoen in zijne Ondervraging aan Burgemeester De Hert. . —ir bWi -i—iiiWi h r --miiBWW. Iinl'tr - ITlirTiMIlTm—flTTliai GO D S DIEW STIGII El D Zondag, vijf uren nanoen, een Afri kaahsche hiUe, piano, piano, naa d'Houtmarkt, schuins over d'oude De kenij Pelrus De Hert, orgelspel en ge zang uit de Collegie-kerk, binnenge stapt, een schoon kort lof, in Jesuieten zang, een biddende melody, na de Be ; nediktie een Sermoen, lang aangeme neaiktie een bermoen, lang aangemeics over O. L Vr. van 't H. Hart, en zie toch eens : een derde der Vrouwelijke Christene Zielkes verlaat de Kerk... Oud Leerlingen van verfranschte Scholen; Vlaamsche Dochters die van hun 6 jaar in 't Fransch zingen, in 't Fransch bidden, in 't Fransch leeren te biechtsn gaan en later moeielijk een Vlaamsch Ser moen verstaan... Een sluipmoord van Vlaamsche Zie-len. De Kerk verlaten als voorgedragen w©rdt 'tWoorc ; Gods, van 't welk de Navolging Christi schrijft : « Opgesloten in den kerker van dit lichaam, heb il behoefte aan twee dingen, te weten, voedsel en licht • — Daarom hebtgij mij kranke uw heilig Vleesch ge geven tôt verzadiging mijner ziel en mijns lichaams i en gij hebt uw woord gesteld tôt een licht voor mijn< i voeten. — Zonder die twee zou ik niet wel kunner I leven, want het woord Gods is het licht mijner ziel ■ | en uw Sacrament is het brood des levens. » r 't Was Pater De Vriendt die preêkte over het me | deiijden van den God-Mensch met aile ongelukkiger : ? en die een kort overzicht deed der Mirakelen van Oni Heer, zeiden maakte een Sermoen dieperen indrul \ op mij, om de Oorlogssmarten te verzachten en ver j sterkt te worden in 't Geloof. 1 Bisschop Seghers is woensdag gaan vormen naa Appelterre-Eichem alwaar de Vormelingen zijn geko men van Voorde en Smeerhebbe-Vloersegem, alsool naar Oultre voor Leebeek en Neêrhasselt. — Zondag 24 Juni in Geeraardsbergen met Overboulare, 's na i middags te Salardingen. — Maandag ten 10 ure t< Goefferdingen, om 12 ure te Deftigen; om 4 1/2 te Pa i ricke; Dijr.sdag 10 ure te Opbrakel; om 12 ure te Sint i Martens Lierde; om 4 en half te Nederbrakel; Woens dag 27 Juni, om 10 ure te Hemelveerdegem, waar Si ; Maria-Lierde komt; om 12 ure te Ophasselt, waa ; Steenhuyze komt; om 4 1/2 te Aspelare met Sint Ante . linckx.. Overal doet Bisschop Seghers een korte een - voudige aanspraak. Ik heb hem gehoord t'Aalst il , ; St Jozefskerk. Hij wekte de Kinderen op om altijd ge hoorzaam en eerbiedigte zijn aan hun Ouders en op i récit Christelijk; wel te bidden s morgends en 's av : | voor en na het eten en hun leven te schikken volgen de Leering Christi.. Dan dacht ik aan de woorden vai den grooten Ru? Tolstoï: Als er Welvaart ei t Vrede mogelijk is op deze wereld, dan is dit alleenlijt > mogelijk door de rechtzinnige beoefening der Leering Chrivii « Mi mm : ^ 'TJS* . oopende Nieuws 1 Ook in S pan je baginnen de Aibe | df rs en Soldaten eene gi'ôote macht te woi | den. is't rietmet recht en rede? — I | B r u s s e 1 is M. Steen nu d. d. Burge j m ester. Als Schcpenen h < ft men manne I genomenuita! de partijen. De Katholie ^ Brrbandt heeft «ok een Schepenzeleî.-h Te L n i k wordt grooten bijl g gegeve: aan al de klein Bedienden, waarbij no aan ai ae Rieir; Beaienaer, waaroij no; ? ' 2,50 fr. per maand voor ieder kind. Honor et qlorict. Eere ei dank ! - Ts Gent worden nu gezouten mo,selen verkoeh ; aan 3 fr. de kilo en versche palingen aan 3, 4,5 en 6 fr. d< kilo. — Te M o 1 en b e e k, Ninofsche steenwo^g, is in d< 1 keldervan een herberg een puddingfabriek ontdukt. Bfias ei £ bazin ziin aangehouden. 2 zakken bloem werden gevondei , onder klaver — In L i m b u r g spreken zij van een< >• nieuwe nijverheidsstad te bouwen voor de Koolmijnen. Bei - ' allerbeste'gtdacbt. Die stad sou een prachtig en levendi^ middenpunt zijn. — De overleden Volksvertesenwoordige: " W a roepu é had aile jaren 6 millioen en half te verteerei j en heeft al zijn eeuwige millioenen gemaakt aan een vrienc £ van ^em' direkteur van Koolmijnen. Voor 't al Kemeen w«!zijn zouden zu!ke kolossale fortuinei môeten besnoeid worden door de Klimmende Be t j lasting — In Griekenland heeft Koning Stant zyi 1 : ontslag van Koning gegeven en gaat naar Zwitserland wo ; nen. Hij heeft ook al wat gehoord tn gezien. —In Italie t ! ligt 't îvîinisterie gebroken. Nieuwe mihisters vindt men al i tijd in abondance. — In Hongarije is ook krissis geweest il 2 't ministerie. Mochten wij haast schrijven : OORLOG gewees 3 PAX ! VREDE ! overal ! — Te Mechelen vragen de Werk 1 mansvereenigingen 15 c, opslag per uur. i Bisschop LA M BRECHT geboren te Welden, bij Oudenaarde, den 26 Januari 1848, onverwacbts overleden te Den-d°rleeuw, gedurende zijn herderlijke omreis den 2 Juli 1889. In Juni 1888 voigde hij Bisschop Bracke op,^ en koos als spreuk ; Dat Christus heersche ! en legde dit woofefuit in zijn eerste herderlij-ken Brief van 2C Juni : « Dat Christus heersche ! Dat Christus heersche, door zijne Rechtveerdi^heid en door zijne liefde ! Diè Hee schappii is glorie aan God. is Vrede aan de menschen ! die Hear-schappij bestaat niet in zich boven de ande-ren te verheffen, in de hoofden te doen buk-; ken onder eenen zwaren arm; maar in God te I doen kennen; hem te doen beminnen ; de Rechtveerdigheid te brengen onder de Volke-ren, de Liefde tôt den Evenmensch te doen l heerschen onder allen, in zich op te rfferen en ; ten beste te geven.. Ziedaar, Broeders, het . einde waarheên al mi]ne lessen, mijnegedach-ten, woorden en w'erken zullen strekken : Vrede, blijdschap, geluk doen heerschen on-; der allen. Mijn hert is bereid om voor u te - weiken, voor u te arbeiden, om zich te slacht-. olferen tôt de dood toe, in voorspoed en te-| genspoed, in geluk en in lijden. Mijne ziel neeft een bijzondere neiging voor diegenen te beminnen die lijden, dipgenen die arm zijn, c die het hoofd moeten buigen OEder den arbeid . en in het zweet huns aanschijns hun brood - winnen.. Met kloeken moed begin ik dit • werk. Sedert twee jaren hebt ge mij met liefde » en genegenheid ontvangen.. Zooveel liefde " verdiende ik niet.. Gij hebt de eersten uw 1 hart gegeven.. Ik geef u ook het mijne.... Ik , noem u niet mijne Onderdanen, maar mijne Vrienden !.. » Zijne dood was een diepen rouwdag voor , Vlaanderen. Als ik naar Welden ging voor de beschrijving van zijn Leven, dan zegden 5 d'Ouderlingen tôt mij : Als hij niet heilig is, f dan is niemand heilig; op ziin Lijkdienst in - Sint Baafs, noorde ik Kanunnik Stilleman, zijn Opvolger uitroepen : « Zie van uit de glo- r rie op ons neder ! Dat uw geest ons beziele! » Bisschop Lambrecht zal groote wonderen bekomen. f Nieuws. Een Dienstmeid vermoord . te Gent, nabij Sint Baafskerk, in den boekwin-kel Hemelvoet Vrijdag 15 Juni, rond 9 uren 's avonds; terwjjl de Meid alleen thuis was, is " eon manskertl, r komen zeggen dat hy gelas t was om in dit - Huis'te zoeken naar een Vrouw aldaar ver-. borgen. D8 dienstmeid, Marie Noterman, 22 jaar 1 van St Maria Hoorebeke, zegde dat niemand " daar verborgen was, evenwel deed de mans- - kerel een huiszoeking, sloeg op den zolder de meid aoo goed als dood, doorzocht dan het ô huis en liep weg met 500 fr. Mej. Hemelvoet was naar 't Lof in St Baafs ; ge kunt denken hoe g'altxeerd ze was. Ben n Lid der Famiiie, Mej. Van Peene ligt daar k ziek, z'had gerucht gehoord, doch kon niet op-or staan. s De allerbraafste ûienstmeidis wreed gesteld aan haar hoofd, zaterdag was haar toestand zeer bedenkelijk. Boom. — Srhartelijk ongeluk E^n smartelijk ongeluk is de famiiie De 1 Smedt overgekômen. Hun oudste zoontje, 14 r" à 15 jaar oud, is in eene der verdiepingsputten " van Ce steenbakkerijen van den neer Picard 5" verdronken. ÎJ Henegomv. -= Het onweder Het onweder van Vrijdag avond heeft aan . n devruchten veel schade veroorzaakt. Door g den bliksem onistondon meer dan 25 branden. n Te Souvres viel de bliksem op de Kerk. Geen it persoorJijke ongelukken worden gemeld. I St Truiden. — Hevig onweder a Donderdag over 8 dagen in den namiddag, n brak een geweldig onweder uit gelegen in de e streek tusschen Zout Leeuw, St Truiden en n Halen. Een zware stortregen werd jammerlijk g gevolgd door een hevigen hagelslag, zoodat ce ;r veldvtuchten. bijzonder de graangewassen n voel geledan hebben. Op sommige plaatsen d ten noorden van Sint Truiden gelegen. zijn on- 1- telbare korenv#lden gansch plat geslagen. P Rechtbank van Charleroi n De beenhouwer X... gevestigd te Charleroi, ) had bij den pachter Y.., in het land van Chi- e may, 269 pond boter gekocht, welke 54 % wa- 1- ter bevatte, en welke hy voortveikocht tegen n fr. 14,50 den kilo. De vlsaschopzichter van de it stad maakte procès op. Beiden worden ver- r. oordeeld tôt 15 dagen gevang. X... werd daar- | bij nog beboet met 1000 fr. en Y met 2C>C0 fr.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume