De werkman

950 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1918, 19 April. De werkman. Konsultiert 07 Juni 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/3r0pr7nm61/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

46e JAARGANG N° 2362 10 April 1918 De Werkman Prijs 5 ctm. Drukkerf Uitgevers Franz DAENS & ZUSTER, AALST Aalst -- Gameenteraadzitting /van Dijnsdag 9 April 1918 Voorzitter M. Van den Berghe, dd. Burgemeester. Afwezig : Schepen Bauwens en Riadsleden Dr D« Clercq en Ach. Eeman. Dood van M", ilaens Voor 't aanvangen der dagorde, brengt de heer Bur gemeester hulde aan de nagedachtenis van M. Daens; hij leest eene rede, die door al de Raadsleden recht-staande wordt aanhoord en waariri hij den iever hul-digt waarmede de betreurde afgestorvene zljn man-daat van Raadslid waarnam ; in allé kwestiën nam hij het woord ; zijoe opmerkingen en vingerwijzingen meestal heel praktisch en goed doordacht, gaven ons de overtuiging dat de beiangen der Stad en (1er Be-volking hem dichiaan 'tnart lagen. De gedachten die hij hier uiite en verdedigde, waren het soœs op heel eigenaardige wijze, doch dat beiette niet dat ze veel grond hadden. We veriiezen, MM., in M. Daens een wsrkzamen collega, een uitmuniend raadsiid. Voor de dood houden aile partijtwisten op en ik ben de tolk van 't Schepen-Coilegie en de rechterzijde, om hier eene diepe en welgemeende hulde te brengen aan ons betreurd uiedelid. M. De Windt — Ik sluit mij aan, MM., bij die hulde gebracht aan de nagedachtenis van onzen be-treurden collega M. Daens. Hij was een voorbeeldig Raadslid, hij stelde beiang in de werkzaamheden van den Raad, rnaar bijzonderiijk nam hij deel aan degene die op de beiangen der volksmassa betrek hadden. Hij had het Volk, de werkende massa, de nederigen, hartelijk lief ; aan hen was zijn streven en îeven op geofferd ; ook zal zljn naam in de Volkskringen met erkentelijkheid en eerbied immer uitgesproken wor-dan, want M. Daens was een reine apostel der liefde. In ons midden heeft zijn weggaan een ruirn'e gelaten «n bfj ons ailen ook, daar ben ik van overtuigd, zal zijne nagedachtenis met een gevoel van genegenheid en eerbied omkransd blijven; we veriiezen in hem een ieverige medewerker en een gosde Collega. M. Blanckaert. — Wij, Christen Demokraten, zijn gevoelig getroffen, Mijnheeren, door de hulde die ge brengt aan onzen afgestorvenen Hoofdman. We zijn er u dankbaar voor in naam onzer Parti]. Daarna begon de Bespreking der Dagorde : I. Do Rekeningen 1916 der Kerkfabrieken worden goedgekeurd. II. Ook deaîùLiid van grond op 't Ketkhof. III. Bureei van Weldadigheid : Rekening 1916 en begrooting 1918 worden goedgekeurd. M. De Windt herinnert aan den raad dat nog een !id van 't Armbureel moet genoemd worden. Meer- i maals heeft hij ~ gezamenllijk met onzen betreurden j collega M Daens - de vraag gedaan, dat vertegen-woordigers van andere partijen in de Besturen van | Godshuizen en Armbureel zouden genoemd worden ; I in onze voorlaatste zitting werd die vraag door 't Sche- I pen-Collegie niet onfkennend beantwoord, integen- | deel, M. Moeyersoen liet ons hopen dat onze vra?g zal ingewilligd worden. Ik neem de vrijheid, inijnhee- i ren, u zulks te herinneren ; sedert heel den Oorlog werken de vertegenwoordigers van allé Partijen in aile Komiteiten te sarnen; ailen doen hun best in 't beiang ! van 't algemeen en ikdurf dus hopen dat die kwestie hier eindelijk eens in den door ons gevraagden zin zal opgelost worden. M. Blanckaert. — Ik ondersteun ten voile de vraag van M. De Windt. M. De Windt — Van 't Schepen-Coilegie antwoord niemand, 't is dus ook geen afwijzing en die niets zegt, consenteert, zegt 't spreekwoord IV. — Gemeentebegrooting 1918 M. Moyersqen geeft kennis van den geldelijken ' toestand zooals hij voor 1918 beraamd wordr. 't Eenig-ste wat we uit dien toestand nu onthouden is, dat, als al de leeningen die tôt heden gestemd zijn zullen verweaentlijkt zijn — en in de veronderstelling dat er geen nieuwe leeningen meer zullen moeten aange-gaan worden — buiten eene /ekere som voor 't beta-len van park en lanen en ©enige andere werken — de Stad eene totale kapitale schuld zal hebben van 13 mlfilSoen iranken. Hoeveel zullen we daarvan terug ontvangen ? Dat is de groote vraag ? ! V. - DE GAS M. Moeyersoen geeft lezinc van eenen brief van de Bestendige Deputatie, die na kennis te hebben genc- m«n van de laatst» bwpreking, het volgende voorstel van overeenkomst met de Maatschappij voorlegt : I. Al de verbruikers tôt 1 Maart30 cmen de meter. \ II. Te beginnen van 1 Maart laatst : 1/ De gewone verbruikers 25 omnn de meter. 2/ De gebruikers met zelf werkende meter 25men, bo-ven 1 of 2 cmen voor gebruik van de, miter. 3/ Afiage door de Stad aan de rent die de Gasmaat-schappij haar jaarlijksch moet betalen. Na de bijeenkomst der vereenigde commissiën heeft M. Moeyersoen met de heer Bestuurder onderhan-deld en zooals de commissiën besiolen hadden, aan • vaard de maatschappij die vooiwaarden met besprak dat de zelfwerkende meters maar 26 cmen per meter zullei betalen. M. De Windt. — Voor wat mij bitreft, Mîjnheeren, ik ben t'akkoord met die voorwaarden — zekere ^m-standigheden overigens verplichten ons niet verder aan te dringen en 't bovenstaande te aanvaarden. Ik bestatig dat, buiten de 1 centiem voor de zelfwerkende meters, mijne cijfers aanvaard zijn. Eerst was het 30men, nu is het 25 en 26 cmen. En aangezien de zelfwerkende meters 600,000 meters verbranden, maakt dat een minder uitgave voor al die verbruikers van 24000 franken, en voor de gewone veibruikers die 400 000 nuters verbranden een minder uitgave van 20,000 franken. M. Blanckaert. — Waarom, Mijnheeren, moeten de kleinen dien centiem meer betalen dan de gewone verbruikers ? dat kan ik moeielijk aanneaen. M. Moeyersoen. — Ja, maar de gewone verbruikers betalen eene maandelijksche huur voor hunnen meter. M Van den Steen vraagt of het rechtmatig is dat de personen die eenen verzegelden compteur hebben de meters moeten blijven betalen, aangezien ze hem toch niet gebruiken. Hij vraagt dat 't Schepen-Coilegie zulks aan den heer Bestuurder zou willen doen bpmerken. Het v. orstel van 25 en 26 centiemen wordt met al gemeene stemmen aangenomen. Daarmeêis de zoo-vee! besproken gaskwestre opgelost. We houden er aan te herinneren dat onze betreurde h?er Daens zich ojk heftig in die zaak geweerd heeft en dat hij M. De Windt in al de besprekingen machtig ter ziîde te6orongen is. A A RI ONZE L E Z E R $ DeSticnter en HooMopsteller van «D» Werkman» isoverleden. Zal « De Werkman» nu ook vefdwijnen of zal hij blijven voort-bestaan ? D*t is de vraag die velen — duizenden — zich ge-steld hebben in de laatste dagen. Ook werd meermaals het gerucht verspreid dat « De Werkman niet meer zou verschijnen. Aan ailen zeggen wij nu : « De Werkman blijft voorloopig verschijnen. Hij blijft, als voorheen, gedrukt en uitgegeven door het huis Daens-Mayart. Hij blijft, als voorheen, vrije Christen Democraat, op de bres voor Waarheid en Rechtveerdigheid. Hij blijft, als voorheen, de onvermoeibare tolk van de Volkspartij, de tolk van werklieden, burgers, boeren, en ailen die onrecht lijden in de wereld. Hij zal stipt trachten te volgen de politieke richting, d< opstel, de diepe godsdienstigheid van zijn stichter, wijlen Pieter Daens. De k lommen van « De Werkman » staan open voor aile aan te klagen grieven, voor aile uit te roeien onrecht.* De Werkman zal aïs voorheen trachten te blijven het lievelingsbladje van zoovele huisgezinnen. Het lievelingsbladje van den man die •snakt naar een brokke politiek leven, van de vrouw die houdt van nieuws en schoone verhalen, van.de kinderen die houden van een dichtje, een grapje, eeq raadseltje. De tijd i - lastig. De oorlog met heel zijn zware vracht moei-lijkhedén. de woelige tijdsoms'andi^heden drukken op « De Werkman. » Doch door honderd gevaarlijke klippen heen willen wij « De Werkman » verder zijn weg doen gaan, duizead moeilijkheden willen wij uit de baan ruimen, omdat « De Werkman » bemind en geliefkoosd wordt door «lie democraten, omdat hij gevreesd wordt door ailen die liefst de vele onreine potjes gedekt laten. Daaroin doen wij een beroep tôt elle democraten om mee te helpen aan den grooten arbeid. Ons getal lezers moet merkelijk vermeerdfren. Op zoovele gemeenien, waf-r het krioelt van democraten, wordt « De Werkman » nietgelezen. Daarom vragen wii verspreiders van ons bladje. Elke lezer van thans moet mor-gen een lezer hebben bijgewonnen. Laat de kanons nog grollen en donderen, de vredesdag schemert in de naastetoek îinst. Hei heldert aan den donkeren hemel... De toekomst zal strijd medebrengen, z vareo, lastigen, gewel digen sirijd voor het volk. Daar moeten wij ons van nu af op voorbereiden. Daarom sluiten aile democraten de gelederen dicht rond ons bladje « De Werkman » ... daarom weze i e d e r e e h- van goeden wil in deze benarde tijden en het kan niet anders of onzen betteurden hoofdman Pieter Daens zal £van uit den hemel dankbaar nederzien op ailen die meehelpen om zijn groot werk voort te zetten. Hij zal Godes zegen afsmeeken over zijn geliefde vlaamsche volk... Hij zal Godes zegen afsmeeken over zijn «Werkman » die la~ g nog, heel lang zal b'.oeien en groeien tôt heil en grootwor-ding der vrije christene démocratie. Democraten, recht het hoofd 1 De slag die ons trof is groot, voorz«ker, doch met koppigen kopbereiken wij den zege... Berg-op eaat de 9eg van tm Itven, Wij itiigen m»t manntUiHen mted !... Loopende Nieuws a i Van Maandag werd de Zomeruur A ingevoerd. Nu zijn de dagen —TT?- V—' lang, ellenlang.. Adieu nu de ^Cr -■« ' lampkens, de vetlichtjes en vooral adieu de kostelijke bougiekens. God gave dat wij die fameuze koterij nooit meer terug zagen.— In Amerika, in de stad Konsas-city is een geweldige brand ui g b'oken. Op enkele uren tijd stonden 26 hooge groote gebouw in laaiende vlam. 't Waren kolossale hooge gebouwen, 1U tôt 10 stagiën, 't waren meest groote handelsfirma's die er in gevestig waren. De schade wordt geschat op 6 à 7 millioen dollar ot millioen frank. 't Kan er nog door dat. — De mannen die nu in Rusland aan 't hoofd staan, hebben den naam van hunne Hoo -stad weer herdoopt. In den beginne van den Oorlog was net re trograd geworden en nu is't weerom St Petersburg. wa k een mensch met geld en goed, als hij gezondheid derven moe r — In Brussel zijn verseheidene villa's geplunderd. De di^ev hebben het meest op kl°ederen en schoer.en gemunt, natuur ] als ze geld vinden, pakken ze dat ook meê. — Eindelijk, ein e-lijk is de toren van de Kerk van Laken voltooid.. Wie heett neir daar niet zien staan, zoolang, zoolang,.. omgeven door die aik dooreengevlochten s'ellingen. Die stellingen gaan nu we^8en ' men worden en den toren zal vrij en blij zijn kop verheifen nover de Lakenaars, die er fier zullen over zijn.— De deugd aie d* deugd doet vrij en vrolijk leven.—God, weetge, lezers.weet g< hceveel een kiloken sjalotten in Brussel kost ? 3,75 fr. a , nu nog eens zeggen dat sj^lottensaus gemeen eten is !.. Belgische Footballers in Frankrijk. geven de Pranschen en d< Engelschen wreedig klop. Daar zijn t*ee groote wedstn]den ge weest, te Havere en teParijs TeParijs vcrsloegen zij des Fran schen en in den Hevere speelden zij baas over de Fngelschen. Nog een stukje kopij door Pieter Daens gesehreven : Grondregels en aanbevelingeii 't Geluk heeft weinig plaats van doen. — De grootste kruisen rijden per voituur. - Zrjn driften overmeestcren is soms laetiV ziin driften voldoen, is onmogeli)k. - Geen kou-deTrtXntenetnen als men bezw, et is, want zulks doo-deliik kan wezen; thé, kaffé, water raet a zijn in of eenisloks-ke" franscheu. — De vermaarde Doktoor Steven», van Tonge-ren eenas vele kinderen van den kinkhoeet met het aftreksel Van' wildan tbymis door den dag te do«n Jnnkb^err ken met vliersiroop is ook goed. —■ Ben doenter, aie vier m«tand lang, zoo heesch was dat zij haar eigen niet kon yer-staan iaze wierd op éen dag genezen, na aile drîj uren te neraen een lepel van 't volgende mengwi : "J* ;; ter en 2 onzen frarabozen siroop. - Als d heescttûeia ver oorzaaktis door een ingeslagen zweet, dan dnnke treksel van vlierbloemen metmelk. — De bladeren en Dioe men van sleutelbloemen op wonden en gezwe en gelegd hehbsn een sterke geneeskundige kracht. — L/orvisart, ae Chirureiln van Napoléon, voor brandende oogen, poeder v»n galangawortel deed hij op azijn ^ekken en dit • vun buiten rondom de oogen wasschen. En de fransebe Miaa ten hadden oogen als lanteernen. Doch, als er iets aan uw oosen hindert wacht niet lang den Docteur te spre^en, want d'oogen z'in kostelijks schatten. — De kalveren op den rug slriiken is zeer nadeetig voor den voorhitgang dier beesten. In Rusland om de kalveren te vetten doet men een weinig bier bii bun melk daarvan ziin ze gerusttr en slapen als «en roog — In Priesland worden de kalveren die men ret, dage-lijks metlauw water gewaschen. - Om vleeschsop, zuurd is weer goed te maken, hangze op t vuur en werpt er e?nige gloeiende maar niet rookende houtskolen in. alsi zî] kookt of laat er een weinig magnesia in opkoken, B à 6 grei-nen vélgcns staat. - Om een groot stopsel m een flesch te kriiaer.' snii onder in 't midden een plat stukje ult. Di.i g/ in o VZ is altljd zoo jong en zoo werkzaam Tj IV al8 zij was 0, er duizend jaar. Zij is nu wat ze was onder Keizer Nero, ten tljde der tirannen van Elisabe'h of terwijl Arius en Voltaire g-ijnslachte. De Kerk ; in hare oogen zie ik glanzt n de vlam van een godda-lijken oogslag; van hare lippen, in de handen der kerk, als zij zich verheffen om te zegenen, zle ik ae wonden uit welke het bio *d vin Christus vloeideop Calvarie; op de Trapp?n van den Outaar zie ik op zijn voeten dezelfde merkteekens dfe Magdalena vroeger omhelsde. Als de Kerk mij < pbeurt in den Biechtstoel dan honr ik de zoete stem die den Zondaas bevooi recht te staan en niet meer te zondigen. Als zij aan de wereld haren eeuwigen uitnood'ging stuurt, dan hoor ik de stem van Jésus di.e zegde : « Komt tôt mij, om de rust van ziel en hart te v'"de"-- Als de Kerk veriaagt dezen die haar in schijn dienen, zonder tôt haar te komen, dan zie ik dezelfde vlam van gramschap die de geld- wisselaars verre uit den tempel joeg. /ï Tî+ Phrie+110 tn Hp KPrk) De Boeken van Vervaercke om Pransch teleeren zonder Meest^r. Het eeTste deel is moeten HERDRUKT worden met Krooten opslag van papier, inkt en arbeid. De prys moet 5 fr. zijn. Het tweede en derde deel 4 50 voor de nffiruksels die nog bliiven ; bij een nieuwe uitgaaf de prijs ook moeten verhoogd worden. Wij raden iedereen aan te koopen 't Leven van Antonius Eremijt, m t Portret van den Schrijver Priester Daens en zijn levenssebets; aan 0,25 c. in pl. van 0,50; in dit boek heeft men het histo-riek van Egypte, volgens grieksche en he-breeuwsche schriften. fiel ¥faamsch Hovenierken een boekje dat ons leert de werkingen in den Groen- seihof op al de maanden van 't jaar. Prijs 0,10 cent.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De werkman gehört zu der Kategorie Christendemocratische pers, veröffentlicht in Aalst von 1872 bis 1931.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume