Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

2040 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 06 Oktober. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Konsultiert 14 Juli 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4j09w0bk02/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Oînsdag 6 Oktober iSÎ4 frijs per nummer: 5 csnfismen 45e jaar, nu m. 2d2 Telefoon «04 FONDSENBLAD Telefoon «9 4 \ Vooc aile aaafcostjigîngoa w«d« mm aick te» kureelt w Ht ket M»<3. KETELVËST, Num. 1S, to «9NT. ¥LAAMSCH LAID Handel, Nijrerheid, Taal en G-odsdienst VERSCHIJNENDE ALLE WERKDAGEN liscnnMvpcspRMX VOOROP BETAALBAAR: • P«r jaar . . fr. 15.00 Per haKjaar » S.O© Per d»e aiudH » 4.00 Voor karkergi«*« : fr. 1 9.09 : fr. : fr. S.ftO. Voor vreeaiëe ludn, de vocendintsIcocUa »U ta voegen. ElUiN X(JrMi U L'-HJKA. V Jài ■■—urgrriii mm ■■»■ Îftûnf 1 X TrtalTOst i 8 fUllf I aarttondiiiritM word»n seplaatst p«r r«e«l aan fr. —Rsklamen onder het stads- UWH, 10, «JltiLVUBl, 10, UBUb « «i.uwï, ptt regel (r. I - B«rrafenisb.richt«o tooc i. ni.t £Mbonneerd«, fr. S.OO Kousen voor desoldatei Gift van dric paar kousen van Mad Wed. S..., Cent. Ecn kilo saaiclte van mad. wed V'sebaert, Borluutstraat, 10, Gcnt. Mej. Cosyns, Gcnt. fr « Voor den Vrede », R. R. Schaap- straat, 1G, Gent 5 fr. Aile giflen in geld en in saaielte wordejr en onze bureele met dank aanvaard, Wij zorgen voor de rest. De Ecrw. Zusters van 't klooster te ievere-bij-ttousselare hebben bij de be-joedo inwoners inzaraelingén gedaan en ullen ook kousen doen breiden voor de soldaten. ta einde van Dni^cîjland Voorzegginç van BroederJoannes deoo.t De Figaro van 17 September herinnerde an de zonderlinge en verbazende voor-egging van Broeder Johannes, ten jare 1600 nde Latijnsche taal geschreven. Dit visioen dat thans bijna volkomen )ewaarheid wordt, vereenigt in zich aile chlkeidsvoorwaarden. Om den tekst dien wij 'hier laten volgen e begrijpen neme men goed de volgende iota 111 acht : Ilet Lam : Belgie ; de Haan : Frankrijk ; le Luipaard : Engeland ; de witte Arend : Rusland ; de zwarte arer.d : Duitschlançl ; e andere arend : Oostenrijk. Men bemerke wel : Aan Vers 30 « de •laats waar hij zijne wapens smeedt : West-alie ; het Berkenveld : Essen. Het is in dit latste oord, dat verscheidene andere voor-eggingen het beslissende gevecht plaatsen. Vers 31 : het getal 22 is dit der St'aten, de )uitsche Konfederatie uitmakende. 1. Men, 2al het reeds menigmaal hebben pgem^rkt, want al de verworgers van het am zijn aan elkander gelijk, en al de oozen zijn de voorloopers van den grooten looze. 2. De ware Antéchrist zal een der monar-en zijn van zijnen tijd, een zoon van ,uther ; hij zal evenwel God aanroepen en ich uitroepen als Godgezant. 3. Deze prlns der leugentaal, zal zweren ij den bijbel. Hij zal zijn eigen voorstellen Is den arm van den Ailerhoogste, om de edorven volkeren te kastijden. 4. Hij zal slechts eenen arm heboen, doch ijne ontelbare legeis, die als kenspreuk .ïllen aannemen a God met ons » zuilen jn als helsche legioenen. 5. Langen tijd zal hij handelen door list 1 verraad, en zijne sgioenen zuilen de irde doorkruisen, en hij zal in het bezit jn van de geheimen der machtigen. G. Hij zal dokters tellen in zijnen aanhang ie zuilen getui^en dat zijne zending van ;n hemel komt. 7. Een ooriog zal hem gelegenheid geven 2t masker af te rukken. Het zal de oorîog iet zijn dien hij zal voeren tegen eenen ranschen monark, doch een andeie, dien ien goed zal herkennen aan dit kenteeken al: hij in twee weken zal algemeen zijn. 8. Al de christene volkeren zuilen erin etrokken zijn, al de muzu'mannen, en zeifs 2i" afgelevene volkeren. Legers zuilen ge-3rmd worden aan de vier hoeken der ereld. 9. Want den Engelen zuilen het verstand penen der menschen, en de derde week illen zij begrijpen dat het de Antéchrist is, .> dat zij ailen slaveii zouden woiden, idien zij den overweldiger niet terneer-oegen.10. Men zal den Antéchrist aan \Ter-:heidenefeiten herkennen : hij zal priesters, ion kken, kinderen, vrouwen en grijsaards îrmooiden. Hij zal geene genade schenken; j zal doorgaan, de toorts in de hand, als î barbaren, doch den naam van Christus tnroepende. 11. Zijne leugenachtige woorden zuilen m die der kristenen gelijken, doch zijne aden zuilen zijn als deze van eenen Nero î van Romeinsche vervolgers. Hij zal ceti rend voeren in zijne wapens, evenals zijn Dndgenoot, een andere slechte vorst. 12. Doch deze laatste is kristen, en zal erven ond&r den banvloek van pau^ Bene-iklus die zal gekozen zijn bij den aanvang an het rijk van den Antekrist. 15. Om don Antekrist te overwinnen, zul-n er meer menschen gedood worden dan - ooit in Rome verbleven. De macht zal er 3odig zijn van aile koningrijken, want de iaan, de Luipaard en de witte Arend, mden den zwarten Arend niet kunnen t'ermeesteren,werden zij nietgeholpen door 2 gebeden van gansch het menschdom. 10. Nooit zal het menschelijk geslacht jlk gevaar gekend hebben, want de zege-laal van den Antekrist, ware de overwin-ng van den duivel. 17. Want cr werd gezegd dat twAntig juwen na de menschwoording van het /oord, zal het beest op zijne beurt mensch orden, en de aarde met zoovele rampen edreigen, als de Goddelijke menschwor-ii ger zegeningen bracht. 18. Omtrent 't jaar 2000 zal de Anti-christ srschijnen; zijn leger zal in gelai over-ciïen al wat men zich kan inbeelden ; er allen ook van aile soorten van soldaten jn ; de Mahometanen en de wilde soldaten il men bij de veidedigers van het Lam mtreffen. 10. Voor de eerste maal zal het Lam rood ijn. In de kristene wereld zal er geen enkel lekje zijn dat niet rood is. De hemel, de arde, het water en zelfs de lucht, zuilen Dod zijn, want het Woed zal in het domein ezer vier elementen stroomen. 20. De Zwarte Arend zal zich op den Haan weroen. Deze zal veel pluimen ver* I iiezen, doch zal zich moedig verdedigen met zijne sporen. Hij zal op het punt zijn te bezwijken, maar krijgt de hulp van den Luipaard. 21. De Zwarte Arend zal uit het land van Luther oprukken, zal de Haan langs eenen anderen karit aanvallen en zal het land der Hanen over de helft bezetten. 22. De Witte Arend uit het Noorden oprutkende, zal de Zwarte Arend overval-Is'ti alsook de andere arend; de Witte Arend zal het land van den Anti-Krist geheel over/ rompelen van het eene einde tôt het andere. 23. De Zwarte Arend zal verplicht zijn den Haan los te laten om tegen den Witte Arend te vechten. De Haan zal de Zwarte Arend achternazetten tôt in he land va-i den Ante-krist, ten einde den Witte Arend te helpen. 24. De gevechten tôt hiertoe geleverd, zuilen niets zijn in vergelijking met die welke men in het land van Luther zal beginnen. De zeven Engelen zuilen op de aarde vuur werpen uit hunne wierookvaten. (Beeld getrokken uit de Apocalipse), wat beteekent dat het Lam,de uitroeiïng beveelt van^het las van den Anti-Christ. 25. Wanneer het dier (de Zwai te Arend) zich zal verloren zien, zal het woedend worden ; maanden latig zuilen den bek "an den Witten Arend, de klau wen van den luipaard en de sporen van den Haan het dier be* dreigen. 26. Men zal stroomen oversteken over de lijken en de waterloopen zuller. eenen anderen loop kiezen. Men zal s'echts de lijken van de edelmannen, prinsen en officie-ren begraven, want tijdens de verwoede slag, die zal geleverd worden, zal ook eene ontelbare bevolking hetleven verliezen door honger en pest. 27. De Anti-Christ zal verschillende kee-ren den Vrede vragen, maar de zeven Engelen die vooi de verdedigers van 't Lam vliegen, hebben gezegd dat de viktorie maar zou aanvaard worden na de verp'.ettering van den Anti-Christ,juist als een strooihalm. 28. Ujtvoerders vat\ het recht van het Lam zijnde, zuilen de drie dieren de veld-slagenniet eindigen zoolang de Anti-Christ soldaten zal hebben. 29. Wat het vonnis van het Lam zoo onverbiddelijk maakt is : dat de Anti-Christ zich uitgeeft voor een Kristen en in den naam van het Lam durft optreden en daar, indien hij niet ten ondei ging, de vruchten der verlossing zouden verloren gaan en de krachten der h.el op iieri^Zaligmaker èouden overwinnen. 30. Men zal schoon zien dat het geen men?chenstrijd is, deze die zal geleverd worden ter plaats waar de Anti-Christ zijne wapens smeedt. De drie dieren, verdedigers van het Lam, zuilen de laatste legers van den Anti-Christ vernielen, doch men zal op het Berkenveld ,, eenen brandstapel moeten oprichten groot. als eene stad, want de lijken zuilen den aanblik der olaats veranderen daar zij op hoopen aan bergen gelijk zuilen liggen. 31. De Anti-Christ zal zijne kroon verliezen en zal sterven. Zijn rijk zal in 22 Staten verdeeld worden, maar geen enkel zal nog versterkte plaatsen, legers of booten bezitten. 32; De Witte Arend zal, op bevel van Michaël, deTurkschehalve maan uitEuropa verdrijyen en er zuilen enkel Kristenen :n Europa zijn. De Witte Arend zal zich te Konstantinopel vest'gen. 3.'J. Een meuw tijdpcrk van voorspoed en vrede zal beginnen. Er zulien geene oorlogen meer zijn. Iedere staat zal naar hartelust en recht geregeerd worden. 34. Er zuilen geene Lutheranen en Schis-matieker. meer zijn ; het Lam zal heerschen voor de zaUgheid van het menschdom. 35. Gelukkig zij, die aan de gevaren van deze schrikkelijke tijden zuilen ontsnappen en de vruchten zuilen genieten van het Rijk van den Geesr en de Heiligmaking der menschheid, die slechts konden verkreger. worden na de verdelding van deiv Anti-Christ.Bovenstaande geven wij enkel als curiosi-teit, daar het zoowel met, de omstandighe-den overeenstemt. De per:,ooniijkheid van broeder Joannes is ons totaal onbekend. Wij hebben er nimmer van hooren spreken. Grootsche Sodsdisnstige Plechtigheid ts Lcndea. Gebeden voor de foondgenooten. Zondag had «ene plechtige Mis plaats. in de kerk van O. L. Vrouw van Frankrijk, Lucester Square, Wesiendte Londen. Daar werden openbare gebeden gedaan vocr de Bondgenooten. Eene groote menigte woonde die plechtigheid bij ; vooraan bemerkte men den Franschen Gezant, de Jeden van de Belgische Legatie en talrijke Belgische uitgewekenen. CEMSUUR. De militaire oveiheid heeft de dagbladen onderworpen aan haar toezicht of censuur, opdat niets zou verschijnen dat den vijand zou kunnen nuttig zijn. Wij hebben 't reeds gezegd : wij hebben daar vrede mee. Het zou ons spijten uit den grond des harten moest er iets in onze of andere bladen verschijnen dat nadeel zou kunnen berokkenen aan de verdediging van het Vaderland. Dingen die wij weten zeggen wij niet, tenzij als we denken dat het geen kwaad meer kan ; als er dan nog iets is dat de militaire oveiheid gewaagd vindt 't weze zoo, wij onderwerpen ons. Doch we vinden het onbillijk dat men in ons blad uitvaagt hetgeen men in andere duldt. Zoo heeft men uitgrevaagd dat Zondag het treinenverkeer tusschen Gent en Ant-werpen heisteld was. Verders vaagt men ir.lichtingen in ons blad weg en laat men die staan in de andere Geutsche bladen Waarin echter de censuur zichzelven heeft ovtertroffen, dat is wanneer zij gelijk Zondag, ons heeft verboden een deel der « ofîiciëele mededeeling » te drukken, die door den staf. van Ant werpen aan de dagbladen we> d gezonden, en door aile nog verschijneude bladen gemeld werd. Als de Gentsche cencuur de oïïieîeele mededeelingen uit Antwerpen mag kortvleugelen dan begrijpen wij er niets meer van ! Het slagveld der Aisne Een fronî van 350 kiSoiïieters. PARIJS, 4 Oktober. — Sedert de verlengine: der lijn van het slagveld tôt aan Arras, heeft het front in Frankrijk eene lengte van meer dan 350 kilometers. ZoovaeL.ea weldrasullen sr mser sijn dan in 1870. De « Figaro » meldt dat de Duitsche verliezen in Frankrijk van heden af aanzienlijker zijn, dan de verliezen in den ooriog van 1S70. Ouitschland roepî de kinderen van 16 jaar ondar de wapens. Uit Londen wordt officieel gemeld, dat Duitschland al de jongens van 16 jaar onder de wapens roept. De Oostenpijksche hoofdstad Wccncn vreest aanaevalien te worden. De Weener briefwisselaar van den « Nieuwe Rotterdamsche Courant» bevesti^'t dat men loopgrachten graaft en verschansin.^en opricht rond de stad Weenen en dat men, in der haast to^bereidselen maakt voor het opstellen van stukken zwaar geschut voor eene mogelijke ver-dediging der Oostenrijksche hoofdstad. In het Verre Oosten. Men seint uit Peking : Japinsche schepen gelast de vlottende mijnen op te visschen, zijn in botsing gekomen met eenige dier mijnen. Een der schepen zonk en een ander werd erg be-schadigd.Vier personen werden gedood en 19 gekwetst; de andere mannen van het scheepsvolk ont-kwamrn het. De japaneezen hebben zich meester gemaakt van den ijzerenweg van SjautosJiftL japaneesche oor o,:.skrui"ei's Hçpben eenen Duitschen torpedojatrer in den erond^geboord. Duitsche oorlogschepen steunen het geschut der Duitsche versterkinçen, welke aangevallen worden door de Japaansche oorlogsbhepen. De beschieting langs weerskanten is zeer geweldig. Tôt nog toe is er geen bepaalde uitslag. Aan het Sussisch front Su Oost-pruisen. De slag van Augustow. Eene Duitsche viucht. De Duitsche kanonnen verzonken. Hevige gevechten hebben plaats gehad in de streek rond Augustov, langs de baan van Lodsieje naar Schiplischki. De eerste Duitsche ruiterij-afdeeling werd met groote verliezen teruggeslagen. Raigrod, Kaiwarija en Marianpol werden terug door de Russen bezet, die hunnen marsch naar Oostelijk Pruisen voortzetten. Lodsjeje en Schiplischki zijn dorpen gelegen tusschen Suwalki en Kalwarya. Deze ba^n leidt rechtstreeks naar Oost-Pruisen langsSzittkelmen. Kaigrod, dorp aan de Oost-Pruisische grens, en Kalmarija, belansrijke Russische stad, waren in^die streek bezet door de Duftschcrs. Ziehier over dien veldslag de mededeeling van den grooten Russischen legerstaf : Petrograde, 5 Oktober. De slag van Augustow eindigde den 3 Oktober, door de volledige overwinning der Russen en dé nederlaag der Duitschers. De baan langswaar de Duitschers aftrekken is beiemmerd door hunne lijken. Zoo is de Duitsche inval in Rusland langs Oost-Pruisen volkomen gestuit, De vijand verrat nu bepaald de grenzen der provinciënSuwdlki en Lomja. Te Ossovetz duurde de slag 36 uren, en eindigde door de viucht der Duitschers ; deze geschiedde in volslagen wanorde. Langs de baan van Graçve bemeesterden de Russen de Duittche zware kanonnen die verzonken zaten. De mededeelingen van den Russischen mili-tairen attaché te Antwerpen en van den Russis-schen minister aldaar bevestigen dat nieuws. VERZONNEN GRUWELE^Î Een van de officieuze Duitsche nieuws-agencies, wier hoofdbezigheid het schijnt valsche berichten te fabrikeeren en te ver-spreiden, zond vôôr een paar weken eene afschuwelijke beschuldiging tegen de Belgische bevolking de wereld in. Niet alleen zouden burgers een echten franc-tireurs ooriog voeren, maar zelfs zouden vrouwen Duitsche soldaten de oogen hebben uitgestoken ! ! En het bericht ging onbeschaamd voort : slachtofïers van dergelijke afgrijselijke wreedheden liggen te Aken in het hospitaal !.... Maar ziehier hoe van bevoegde Duitsche zijde zelf deze valsche beschuldiging werd tegengesproken.We lezen ni. in het Amster-damsch dagblad « De Tijd » van 26 Sept. : Maastricht, 24 Sept, (van onzen oorlogs-korrespondent).Zooeven sprak ik Dr D. H. va.3 der Goot, geneesheer uit 's Hage, sinds het uitbreken van den ooriog aan het Roode Ivruis-hospi-taal alhier verbonden. Ook hij had voortdurend berichten ge-lezen en geruchten vernomen over Duitsche gewonde soldaten, door de Belgische bevolking de oogen uitgestoken of op andere wijze verminkt. Zelfs hadden ongeruste families, hier te lande vertoevende, hem omtrent deze feiten vragen gesteld. Opzettelijk heeft deze ieverige geneesheer zich voor een onderzoek naar Aken begeven en onder andere gesproken met prof. Mar-wedel, direkteur van het Louise-hospilaal en tevens konsulteerend geneesheer van andere Roode Kruishospitalen. Welnu aan dezen professor Marwede! was van dergelijke gevallen absoluut niets bekend en ook in de veigadering dezei dagen gehouden door den Àkener Ger.ees-kundigen. Kring heeft hij er geen enkéle mededeeling over vernomen. Het blijkt dus dat de beschuldigingen der Duitschers allen grond missen. Neen, de Belgische bevolking, heeft nooit of nerge-is deelgenomen aan de-i ooriog oî gruwelen gepleegd op Duitsche gekwetste soldaten. De Eogelschei! is Egypte. Londen, 5 Oktober. — De « Times » onf-vangt uit Kaïro de volgende mededeeling : » De oppergeneraal van het bezettings-leger van Egypte heeft aan al de Duitschers en de Oostenriikers d'e het land bewonen, kevolen zich vôôr 10 Oktober aan te bieden bij de krijgsoverheçien. Hetzelfde bevel werd in Soudan uitge-vaardigd, waar de Duitschers en de Oosten-rijkers hunne woonplaats niet mogen ver-laten, zonder bijzonder vrijgeleide. AAN DE KINDEREN VAN HET EflGELSCHE VOLK, Lord Robeçts heeft zijn 82e verjaardag gevierd. Geheel het Engelsche keizerrijk, met koning Joris aan het hoofd, heeft den vermaarden veldoverste gelukgewenscht. In zijn antwoord, richt lord Roberts den volgenden oproep aan de kinderen van het Engelsche volk : » Gij allen, mijne kinderen, hebt reeds hooren spreken van den ooriog ; gij allen hebt gehoord, dat van aile kanten vari de wereld, onze koloniën het Vaderland ter hulp komen. Waarom striiden wij ? Omdat het Engelsch keizerrijk zijne be-loften niet breekt, omdat het niet wil dat de kleine volkeren gemarteld worden. Groot • Brittanie, al de Europeesche volkeren, er in begrepen Duitschland, hadden beloofd dat nooit een leger den voet zou zetten op clen grond van het kleine Belgic, zonder zijne toelating. In andere woorden, de mogendheden hadden deBelgische qnzijdigheid gewaarborgd, Maar Duitschla ,d wilde den ooriog en wilde de wereld onder zijne heerschappij nemen. E-n^elarrd hecftâîîes geu^an rtrft den vrede te benouden, maar Duitschland, zijn woo d ontrouw, deed zijne legers door Belgie trekken, om Frankrijk te veroveren. Kinderen van het Engelsche volk,ziedaar waarom wij in ooriog zijn. Het is om onze belofte te houden, om onze vrie.iden ter hulp te komen, om het vaandel vanVrijheid, niet alleen op Engeland, maar over geheel de wereld tedoen wapperen. God bescheime de Koning en het Engelsche rijk ! Door den Bond van het Keizei rijk zijn geillustreerde kaarten gedrukt, met het poi tret van Lord Roberts, omringd der vaandels van de bondgenooten en hlerboven aangehaalde tekst. Itaiië en Roumanië. Het Engelscli blad de Times schrijft een belangrijk hoofdartikel waarvan wij de hoofd-gedachten samenvatten : Het gevai van Rumenië. • Rumenië is gelijk Itaiië eene natie van Latijn-schen oorsprong; het heeft besloten zich onzijdig te houden, maar zou het niet betamen dat het den toestand eens opnieuw onderzoekt ? Rusland heeft hem uitgenoodigd Buckovina en Transylvanië te bçzetten. Het is eene eenige gelegenheid om eene der nationale yerzuchtingen te verwezenlijken en broeders, die onder het juk der Magyaren zuch-ten, vrij te makeD. Met de uimoodiging van Rusland te beant-woorden, zal Roumenië, broeders van dezelfde taal en van dezelfde belijdenis, vrijmaken, en dat land, dat eene belangrijffe Mogendheid zal worden, eenen nieuwen luister bijzètten. De Koning is wel een Duitscher en zelfs en Holienzollern, maar hij is ook een goede Roumeen en hij zal zich herinneron dat hij zijnen troon verschuldigd is aan Frankrijk, dnt Napoléon III er hem deed opklimmen spijtsWil-lem I en Frans Jozef. Het geval van Italie. Na liet voor^aande te hebben ingeroepen van den Krim-oorlo», voegt de Times erbij : «Het Italiaansche volk begrijpt zeer wel zijne belangf n, maar wij twijfelen eraan dat de Italiaansche staatsmannen er een even klaar begrip van hebben. Misschien ver?taan zij niet juist'deregelen die hunne'eerzucht beheerschen en regelen. Er zijn veroveringen die enkel Italie zouden kunnen verzwakken en zekere Italiaansche Staatsmannen letten niet genoeg op de verhou-ding van Italianen en slaven, in zekere streken welke zij begeeren. De Italiaansche bladen spreken veel van het niet bevrijde Itaiië — Italia irredenta — van TrieSte, van Istrie en Dalmatie. Uitgenomeij. te Trieste, maakt nergens het Italiaansche element de meerderheid uit. In Dalmatië zijn de Italianen de mindérheid en te Fiume bijvoorbeeld maken zij maar 3 0/0 dei bevolking uit. Het kan het belang van Itaiië niet zijn eene hoeveelheid Slovenen en Kroaten te zijnen lastc te nemen als het niet de voetstappen van Oostenrijk wil volgen. Maar het is aan hem dat te weten. Laat ons aan de Italianen en de Roumener zeggen : In de menschelijke zaken is er eene tij. Indien men den vloed waarneemt, leidt hij to het fortuin, indien men de ebbe afwacht eindigi het leven in de ellende. We vAren op zulkdanige zee ; wij moeten de kans waarnemen als ze gunstig is ; of met ge latenheid aile kansen zien te niet gaaan. De honger doet zich in Duitschland gevoelen. Op de Westelijke grens van Duitschlanc sterft de bevolking van honger ; bij gebrek aai levensmiddelen, die gedurig naar het fron worden gezonden. Een rijke inwoner van Dusseldorf heef groenten en konserven gevraagd in Scandinovii en niettegenstaande de overgroote som geld du hij belooft, kan men geen eten afzenden. OfficiëeSe Fransche MEDEDEELINGEN M GROOTE VELDSLAG Se bondgeaootea slaan alla aaa-vallen vaa den vijand op den linkervleugel af en hernemsa zelf dea aanval. — In ds Argonnestresk wordt de vijand achtsruitgeslagen. Panjs 4 Oktober. — Na aile vijandelijke aanvallen op onzen linkervleugel met goed gevolg te hebben afgeslagen, zijn wij er in gelukt op verschillige punten, zelf aari te val 1 en. Op andere punten hebben wij onze stel-lingen behouden en zelfs versterkt. In het centet tôt aan de Argonne is de toestand voor de bondslegers uitmuntend. In de Argonnestreek werd de vijand zelfs tôt in het Noorden achteruitgedreven. Ten Zuiden van de Woevre rukken de Fransche troepen vooruit. Op onzen rechter-vîeugel, in Lorreinen en in de Vogeezen, is er niets nieuws aan te stippen. Parijs, 4 Oktober, 11 ure 's avonds. Het gevecht is volop aan gan» op onzen linkervleugel in de streek van Ai ras. Toi hiertoe is de uitslag niet gekend. Tusschen de hoo^er vallei van de Ancre, Somme en Somme-Oise, was het gevecht min hevig. In de streek van Soissons zijn wij vooruit-gerukt en henben de vijandelijke verschansingea ingenomen. Bijna over het geheel he- overige vàn het front, blijft de toestand voortdurend goed. In de Woevre, tusschen Apremont, en de Maas v en de Rupt zijn wij vooruitgekomen. Het gezantschap van Frankrijk te Antwerpen meldt dat de koniuklijke prins van Beieren, het bevel heeft genomen over het Duitsch leger van het Noorden. De Duitschers in Fransch-Vlaanderen. Te Rfjsel. Zondag morgend trokken Duitsche patroeljen door de stad Rijsel ; rond den m ddag werden de vijstndolHlc* -s<?ldatôn door <5o Franschen aaugevallen. De Duiiscuers schoten zonder ophouden naar de statie. Het gevecht cfuurde tôt rond 0 ure. Eenige houwitsers ontploften te Rijsel en omstreken, voornamelijk in de Parrayonstraa^, te St-Maurice, in de Penitentiestraat, in den hof der meierij en de tabakfabriek te Rijsel. In i e Penitentiestraat vloog een houwitser door het dak van eene werkmanswoning en beschadigde alleenlijk het dak. In de Meierii viel een houwitser op een deel van het tweede verdiep. waar de bibliotheek in^ericht is. In de Passagenstraat weid een plate-forme beschadigd. lu de tabikfabriek werd een muur ingeslagen. Terwijl de Duitschers de stad Rijsel met hunne kanonnen beschoten, drongen andere vijandelijke soldaten tôt FiveS docr en hebben daar zonder e.ni<e reden eenige .huizen m asch gelegd. Te Wasquehaï. Op den Grand Boulevard,wijk Croisé-Laroche te Wasquehal, hadden schermutseliugen plaats. Een man die op straat wandelde, werd tloor een verloren kogel op d en slag gedood. . IN BELQIS TE OOSTENDE. Twee vliegmachienen boven de stadt. Twee B lgische vliegmachienrn werden Zon-daq >e Oostende gezien. De eerste vloog over de stad rond 10 nr-: s morgends en de tweede rond 3 1/2 ure 's namiddags. D.e vliegtoesteUen volgden den weg der zeekust in de richting van Middelkerke. De wind was zeer hevig en met moeite konden de lucht-vaarders zich op eene hoogte houden van vijftig meters. TE SAS-VAN-GENT. Vier vliegtoestellen over het Sas-van-fîent. Zondag morgend vlogen over het Sas-van-Gent(Holland) vier vliegioe-stellen. Zij vlogen zoo hoog dat men ODmogelijk kon vaststellen van welke narionaliteit zij waren. De troepen hebben vruchteloos de vlieg-toestellen beschoten. De lucht va arders namen de richting van Oostende. Nog ik aanval der forten van Lier, WaMeM Sl-Kath^rina-Waver De Duitschers hebben Zaterdag, zoo wordt door Antwerpsche bladen medegedeeld, opvol-gentlijk de forten van Waelhem, Ste-Katharina-Waver en Lier aangevallen. De stormloop der Duitsche linietroepen was hardnekkis,. Zonder ophouden regende het houwitsers en schrapnells, doch het uitwerksel was nul. De eenen v elen aehter de forten. de anderen vôôr de forten. Onze vijanden ver-speelden ammunities in overvloed. [Iet verschrikklij'kste was het ontploften der schrapnells, dat u waarliik doet huiveren. De tusschenruimten dèr forten van Lier en van Koningshoyckt werden verdedigd door vier batterijen veldgeschut en linietroepen. Sedert vijf dagen lang werden onze verster-kingen hevig beschoten door de Duitschers» doch hunne ballen misten hun doel. Men mag het als een wonder aan zien dat. .slechts een bedienaarder batterijen werd gedood; de verliezen langs den kant van het voetvolkzijn ook zeer klein. Voor wat de verliezen betreft der Duitschers, deze zijn 7erscbrikkelijk. De Duitschers waren 's nachts genaderd tôt op een afstand van 100 meters van de vuur-monden der kanonnen en w, ren voornemens een stormloop te doen in den pi'.idonkeren nacht om zich van de Belgische kanonnen mee.-ter te maken. Maar de Pruisen hadden misrekend ; onze soldaten waakten en hadde" den vijand die op handen en voeten tôt dicht de kanonnen waren gekropen, gezien en op een gegeven oogenblik gaven al de opgestelde kanonnen tegelijk vuur. De houwitsers maaiden al de Duitsche soldaten weg die het waagstuk hadden beproefd. Er bleef geen een vijandelijke soldaat over. Met honderden lijken, vaneengerukt, lagen op het slagveld.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1871 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume