Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

611711 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 07 Oktober. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Konsultiert 22 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/0r9m32ps9t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

woonsdag 7 Oktober 1814 rrijs per nummer: 5 cenliimen 45e jaar, num. 233 Telefoon «S®4 FONDSENBLÀD Telefoon I MKUMBIlinSIIII : v oor aile aaakBadiiirig*is w«ds »ea zick tea bureele ■ran het blad. —o— KETELVEST, Num. 16, te 6BNT. VLAAMSCH LANB Handel, NijTerheid, Taal en G-ocLsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN IHSCBRUf I .V GIPRUS VOOROP BETAALBAAS: P®r jaar « . fr. 15.0» Per halfjt*r . . . » Jt.OO Per daie Kiaandati . » 4LOO Voor karbergiMs: fr. 1S.OO; fr. 6.5«; fr. 3,&0. Voot Trémie laadon, de veweniinjskoitMi kij ta voegen. benigb uitgavb Gent, 11, letelrest, 18. Gint ! IDe aaiiondifini** wordon «epluwt p.r r«t«l a» fr. •.«•. - Raklamen onder het stads-*i»uws, y»r retelfr. «.••■ —B«er»f«nisbericht« toot «la niât j*«boiitte«rdan, fr. 6.00 Kousen voor de soldaten Vrouw wcduwo Van Vlaenderen, Ever-gemsche steenweg, Wondelgem, een paar kousen. Van M. Verhegge, Begijnhoflaan, Gent, elf paar kousen. Mej. Huys, Gent, een paar kousen. Onbeken'd, een paar kousen. De Eerw. Overste en Zusters van het Ilospicie, te Baarle-Drongen, "27 paar kousen. M. Th. Vermeersch, Gent . fr. 5 — M. J oze f D e GI ereq, ge m een te-sekretaris, Meirelbeke . . . » 10 —-Mej. Marie De Rycke, Gent. » 2 — Aile giften in geld en in saaiette worden ten onze bureele met dank aanvaard. Wij zorgen voor de rest. Aan de kousenbreidsters Onze liestuurder heeft saaiette aan-gekocht voor 500 paar kousen ; daaren-boven kregen wij veel saaiette. Al die saaiette was Dinsdag narffid-dag reeds afgehaald, door raeer dan drie honderd personen. De breidsters die nog geene wol (saaiette) hebben, mogen deze week cens terugkeeren ten onze bureele. Wij vvachten de giften af om een en nieuwen aankoop saaiette te doen. De Redaclie. Heer Opsteller, Het personeel van 't klooster te Loven- ; degern, der Zusters van Liefde, is gelukkig U te inelden dat het reeds honderd paar , kousen aan den gang heeft voor onze zoo brave en moedige soldaten ; binaen 3 ot 4 dagen zullen zij afgewerkt zijr. eu zullen u door uwen verkooper allier-, mede-gebracht worden. Het is dank aan de rnilddadigheid der inwoners van Lovendegem, dat wij zoo spoedig kunnen beantwoorden aan uwen oproep. Indien er nog personen zij n die begeeren deel te nemen aan dit zoû schoon liefdewérk en den tijd niet hebben om ze zelf te-Weien, ons personeel stelt zieh ter hunner beschikking, want onze blinden zell' breien een paar daags. Aanvaard, Heer Opsteller, de verzeke-ring onzer hoogachting. De ZusTEns van Liefde. Lovendegem, 2 Oktober 1914. tWiffCBS* JIBUIiMllUEH—CKgHBMa—W———P3f> IDTJ^ElSr. Het Fransche blad « Le Journal de Roubaix », schrijft hetvolgende : Wij hebben het Duitsche leger tegengehouden, dat door gansch de wereld zoover boven betonze geschat werd en dat w.j zell nog sterker dachten dan het is. Wat zal er nu gebeuren ? Wanneer men den hardnekkigen tegenstand beschouwt, waartoe de Duitsche troepen in staat zijn, gelegerd in metterhaast opgeworpen verschansingen, dan kan men zich een gedacht vormen, nopens hetgeen waartoe zij zullen in staat zijn, wanneer zij terugover hunne grenzen getrokken, zich in hun eigen land zullen be-vinden, door hen gekend, en al hunne hulp-bronnen en middeien te hunner beschikking hebbende, op een lang voorbereid terrein. Van onzen kant, indien wij na de over wel-diging tôt den inval overgaan, dan is het waar-schijnlijk dat wij den aanval gernatiger zullen doordiijven, dan wanneer er spraak is van onzen eigen grond van den vijand te verlossen. De zegepraal vervolgende, zullen wij evenwel onze krachten niet nutteloos verspillen. Wij zullen ons eigen sparen, en wij zullen buiten ons, de faktoren laten handelen waarop wij mogen rekenen. Vooreerst de Engelsche werking, welker uit- * breiding lord Kitchener en M.Winston Churchill , ons aankondigen ; vervolgens hebben wij den Russischen inval in Oost-Pruisen ; eindeliik hebben wij den ekonomischen faktor, dit is ae ' uitslag van den blokus van Duitschland, van ^ zijne nijverheidsverlamming, het gebrek aan j <zrondstoffen, aan voedingsmiddelen, aan essence, enz. i Ue elem'enten die tôt den eindzegepraal moeten bijdragèn zullen slechts na min of meer langée tijd hun voiledig uitwerksel geven, doch voor allen zal het geruimen tijd duren. Het eene zal het andere versterken, en wanneer zij ge-zamentlijk zu'ler optreden, zal het den onder- ! gang zijn van Duitschland. Na onze heldhattige* pogingen, bij denaanvang van den strijd moeten wij eenen vergoedenden en bepaalden uitslag eischen. Duitschland, op eigen grondgebit.d aangevallen, zal zich met de uiterste krachtdacligheid ver dedigen. Dan zal het oogenblik gekomen zijn, om, na ailes gedaan te hebben om den overweldiger îerug te drijven, nog eene poging te doen om de vruch'.en van den zegepraal le plukken. Er zal dan meest volharding en ook geduld ncodig zijn.daar wii ajsdan niet meer bijna alleen zullen staan met de Engelschen op het oorlogs-terrein, en daar, in het drama, h^t alsdan de beurt zal zijn der Russen, in afwachting dat de beuit kome aar. het voe ingsgebrek. Na zoo heldhaftig gestreaen te hebben, zal Frankrijk ook moeten kunnen wachten. Dat men ons het verwijt ni» t kunnen toe-stuien, dat tôt Annibai werd gericht, n tmelii'.. te kunnen overwinren, doch geen voordtel te kunnen trekken uit de zegepraal. De veldslag der Marne Hoe de zege werd behaald en wie er overwon. Den 5 September bezetten de Duitsche legers de volgende stellingen : Het leger van den Kroonprins rukte op door Argonne ; dit van den prlns van Wurtemburg in de vallei tusschen de Aisne en Chalons ; het Saksisch leger, tusschen het leger van den prins vaD Wurtemburg en Reims ; het leger van generail von Bùlow, zeer wijd uilgespreid, ten Westen ^n Reims, met den kop naar Esternay. Eindelijk, het eerste Duitsche leger, dat vooreerst naar Parijs scheen <">p te rukken, bevond zich ten Noorden der Oise, en scheen lançs Compicgne zich naar Meaux en Coulommifers te richten, altijd met het inzicht den linker-vleugel der Franschen te omsin^elen, en ook misschien met het doel, Parijs langs den Oost-kant in te sluiten. Tegenover dat Duitsch manœuver, herstelden wij onzen linkervleugel en lieten het front j achteruit trekken, eerst naar de Marne, vervolgens naar de Aube en gebeurlijk naar de Seine. De algemeene stand onzer legers den 5 September. was immers aan de Marne al s volgt : Rechts bevond zich de generaal Sarrail, zich steunende op Verdun en de Hoogten der Maas. Generaal Langle bevond zich in de richting van het Noorden, ten Zuiden van Vitry te François. Generaal Fcch bezette de lijn Sézanne naar het lcamp van Mailly. Generaal d'Esnerey, bevond zich aan het front, van Sézanne naar de hoog-vlal ten ten Noorden van Provins. Het Engelsch lener bevond zich in de streek van Crecy-en-Brie, en ten Zuiden van Grand Morin. Aan den uitersten linkervleugel bevond zich generaal Maunoury, die het verschanste kamp van Parijs beschermde, en gereed was om later op te treden. Uit deze stellingen blijkt dat, teneevolge der buiging van het leger van von Kluck, naar Meaux en Coulommiers, onze linkervleugél den Duitschen rechtervleugel in de zijde kon aan-vallen.Ingevolge deze stellingen, gaf generaal Joffre den 6 September het bevel tôt den vollediwen aanval. De legers van Sarrail. de Langle, Foch en d'Esperey zoaden op gansch hun front aanvallen. Het Engelsch leger, ton Zuiden der Marne zou Dprukken naar den rechtervleugel van generaal von Kluck. Het leger van Maunoury, opruk-kende naar de Ourcq, zou het leg^r van von Kluck in den rug bedreigen, alsook zijne ge-neenschapsmiddelen.Van den eersten dag zag men den goeden ùtslag van onze manœuvers. Het voorste van îet leger van von Kluck maakte rechtsomkeer, m het gros van dit 'eger staat tegenover g<fmeraal Maunoury. Terzelfdertijd trekken de Duitfche itrijdkrachten die aan d'Esperey het hoofd Doden, achteruit naar Grand-Morin. Doch deze aftocht en om^eering in het Duit-;che leger laat ons een manœuver toe dat seflens vordt aangevangen. Tengevolge der Duitsche jeweging heet't het Engelsch leger allegemak >m zich naar het Noorden te richten, naar de Durcq, en daar den Duitschen linke. vleugel aan e vallen, die alsdan stond tegenover Maunoury. Het lejrer van d'Espe^ev aan den rer;hiet'vl«n. ;el der Éugelsche troepen, steun' deze laatste, in drijft krachtdadig den liukerv!eugel van het egervanvon Kluck, evenals den rechtervleugel 'an von Bulow achteruit naar de Marne. Alsdan, rond den S September, b--gint het léger 'an Foch, dat tôt dan toe enkel zijne stellingen rerdedigde, den aanval. Terwijl de rechtervleugel de garde en drie le-rerkorpsen tegen-îoudt, ten Oosten van Fère-Champenoise, Iwingt de linkervleugel den vijand tôt eencn assen aftocht, tôt het overschrijden der Marne in den terugtocht naar Reims. Terzelfdertijd rukte generaal de Langle rooruit, bezet Vitry-le-François, en bereikt het :elfde front als generaal Foch. en de voor-vaartsche beweging van generaal Foch, maakt le bewegingen vrij van het leger van de Langle, :ooals de beweging van het leger van d'Espere3r têt oprukken had vrijgemaakt van generaal 7och. Voor wat aangaat het leger van Sarrail dat n de streek van Revigny bedreigd werd naar /erdun teruggeslagen te worden, dit gelukte srin zijne stellingen te behouden en zelfs — den 5 September — den aftocht der Duitsche legers lie tegen hem waren opgesteld te veroorzaken. Hier moet niet bijgevoegd worden, dat onze egers in Lorreinen goed stand hielden, en zelfs errein veroverden, hierdoor veel tôt den goeden litslag van den grooten slag bij drap, ende, die 'eel gevaar zou geloopen hebben, ware er in ^orreinen tegenslag geweest. De krijgsverrichtingen onzer legers schi;neu :laar uit door dit bekopt verslag, als krachtda-lig en goed eensgezind. Het is zooals een onzer egerbevelhebbrrs zegde : Wij zijn op gansch tet front vooruitgegaan zooals een papegaai die len mast willenae opklimmen, eerst metzijnen tek steun zoekt, vervolgens met eenen poot en 'ervolgens met den anderen. Elk leger rukte stap voor stap vooruit, den veg vrijmakende voor zijnen gebuur en seffens loor dezen gesteund. Om deze zegepraal naar zijne yolle waarde te >eoordeelen, moeten wij hier bijvoegen dat de >verwinning werd behaald door troepen die inds twee weken in aftocht waren, en die. < ens let bevel tôt den aanval gegeven, zoo moedig en iterk optraden als den eers'en dag. Ze<*£en wij jok dat deze troepen het volledige Duitsche leger e bestrijden hadden, en dat zij, eens vooruit-jerukt, niet meer weken. De Duitsche aftocht geleek sommige oogen-îlikken \eel aan eene vlucht. Niettegenstaande de vermoeinis onzer mannen în de macht van het Duitsche zwaar geschut reroverden wij vlag^en kanonnen, mitraljeuzen louwitsers, een millioen patronen en duizenden :rijgsgevangenen, Eene Duitsche batterij werd door ons geschut >ijna volkomen vernield. « Het is een schrikkelijke oorlog », zegde een Duitsche krijgsgevangen offic er, schrikkclijk, a, maar bewonderenswaardig door dçn moecl, le wetenschap, de bedrijvigheid en de methode lie zoo door mannen als door bevelhebbers worden betoond. De Mortier van 420. Veel is iceds gesproken en geschreven over net zwaar kanon der Duit^cbers. ge-zegd van 42 centimeters of 420 millimeters, omdathet eenen houwitser afschiet,waarvan de basis eene doorsnede heeft van 42 centimeters.Een Fransche schutterij-officier, gekwetst teruggekomen van het slagveld geeft over dat kanon zeer belangwekkende mededee-lingen : de Franschen hebben reeds zulke stukken genomen. Ziehiei wat hij zegt : Wij weten dat het kanon van 420 een vree-selijk tuig isdat verwoestende uitvyerkseîen kan teweeg brengen als het normaal werkt. Om normaal te kunnen werkeu moet het kanon ter plaats gebracht worden door 36 tôt 40 paaiden, bediend wo-den door ingénieurs, die alleen in staat zijn, het ingewnk-keld mekaniek te doen werken, regelmatig voorzien van schietvoorraad, enz. , Het behandelen van den mortier van 420 brengt moeilijkheden mee. Ten eefste zoohaast het regent kan het moeilijk vervoerd worden. Het bevoorraden is ook ingewikkeld : de houwitsers zijn moeilijk te behandelen, ten j gevolge hunner zwaarte, vo.oral als men op , de hielen gezeten wordt door de vijandelijke 1 ruiterij. Daar het stuk door ingénieurs moet bediend worden is het moeilijk de bedienaais ■ te vervangen als de eersten buiten gevecht zijn gesteld ; er zijn zoovele ingénieurs niet. ; De zwaie mortiers van 420 zijn te dnchten op grooten afstand, als men er met gemak kan mede mikken ; zij zijn niet te vreezen j op korten afstaad en staan bloot aan de aanvallen met de bajonnetsteek. Men moet er bijvoegen dat de houwitsers ; van 420, veelal te vroeg, te laat of niet ont- : ploffen. Sedert eenige dagen heeft het ge'.egend en de monsters van 420 zijn op vele pîaatsen in den weeken grond gezonken. _ In het Noorden van Frankrijk hàd het ! Fransche leger ervoor gezorgd dat de schiet- | voorraad ontbrak. De h genieuts-bedienaars van die stukken begonnen ook weldra hier en daar te ont-breken, gedood of gekwetst zijnde ; immers de vijand schoot vooral op hen. Natuurlijk zijn er vreeseiijke aanvallen gewesst ; daar was immers kwestie de streek door te komen welkedoo' de mortiers van 420 beheerscht wordt, en de fransche stukken van 75 millimeters ter plaats te brengen van waar zij hun werk konden doen ; zij zuiveren eene vlakte geiijk eene zeisen het gras afmaait. Eens die kuisching gedaan, was het te te doen met de bajonne^: : de mortiers kon-den niets meer doen, het kwam er dus op aan huue kanonniers en ingénieurs schade-loos te maken. Dat was spoedig gedaan, overal waar het eenigzins mogelijk was. Wij hebben er een aantal genomen ; ik denk dat de meesten niet naar Duitschland zullen terugkeeren. Deze massas, getrokken door 40 paarden volgen niet gemakkelijk eenen verhaasteu aftocht. Tengevolge van den regen die den grond doorweekt heeft, zitten er vele mortiers 420 in het Noord-Oosten van Frankrijk vast. De mortiers van 420 zijn ongetwijfeld eene schoône uitvinding, maar ze moeten gesteund worden door lichte schutterij, die juist schieten. Het zou kunnen gebeuren dat Duitschland te doen krijgt met eVenmachtig zwaar geschut, l5f nog zwaarder, daarbij met onze^ buikken van 75 én* aïdeëlm§fen clie hunne weerga niet hebben voor het vechten met het blanke wapen. Canada en Beijîë. Kanada heeft ingeschreven, niet voor 250,000 frank ten voordeele der Belgische vluchtelingen, gelijlt het in den beginne gezegd werd, maar wei voor 500,000 frank. De inschrijving, onder de Kanadeezen geopend, wordt met lever en geestdiift voortgezet; de Kanadeezen geven blijk van mildheid en sympathie voor het zoo erg geteisterde België. Op het Russisch front. In Oostelijk Pruisen. Het Duitsche leger in aftocht. Na een gevecht dat 10 dagen duurde, is het Duitsch leger, dat streed tusschen het front van Oostelijk Pruisen en den Niemen, verslagen op gansch de lijn en is op de vlucht gegaan, talrijk materieel achter latend. Het heeft voiledig het grondgebied der gouvernementen Suwalki en Lomja ontruimd. U si3i un Ossewetz. De Duitsche artillerie in handen der Bussen. Dâ Duitschers voiledig yersiagen. Men seint uit Petrograde : Een telegram laat in den avond ontvangen, geeft de volgende bijzonderheden : « De Duitsche troepen om meer vooruit te dringen in Rusland, moesten oprukken naar Graeve, bij gebrek aan andere bruik-bare wegen. 't Is op 14 kiiometers afstand van die stad dat de Duitsche artillerie ver-zonk in den moerassigen grond der streek, waaruit zij niet kon gehaald worden. De Duitschers rukten dan vooruit met hun voetvolk en hunne mitraljeuzen, tôt op 6 kiiometers der versterking welke zij aan-vielen. De Russen deden een nachtelijke uitval en vielen, langs wegen waarvan de Duitschers niet eens het bestaati vermoed-den, eenen der Duitsche vleugels aan. Een verwoed gevecht ving aan in aller voordee-ligste voorwaaiden voor de Russen. Het Russisch geschut maaide de Duitschers weg, die zich bevonden op een onbe-schut. terrein, terwijl het Russisch voetvolk or.afgebroken op de Duitschers vuurde. Het gevecht duurde zeer lang en eindigde door de volledige neeriaag der Duitschers, die in wanorde van Ossewetz naar Graeve afzakten. Al de Duitsclie kanonnen die in het slijk verzonken waien, werden door de Russen bemachtigd, die ze dan ook met veel moeite en groote krachtinspanning uit de modder konden haien. Men schat de verliezen der Duitsche troepen op meer dan 15 duizend dooden en gekwetsten. De schrik onder de Duitsche troepen was zoo groot, dat talrijke soldaten van keizer Wilhelm, ziende dat zij verloren waren,zich eenen kogel door het hoofd joegen. De Czaar aan het front. Pelrog-ade, 5 Oktober. — Atgemeen hoofdkwartier. — De keizer is aan het front der troepen aa ^gekomen. Het Duitsche leger zou doorgesneden zijn. Volgens de « Matin », die een bericht afkondigt uit Petrograde, zou het Duitsche leger doorgesneden zijn. j Wat Keizer WilheSra van zin is. Bordeaux, 5 Oktober. — Keizer Wilhelm heeft te Bresîau eenen krijgsraad voorge-zeten,waar bevolen werd in Russisch Poien ea in Galicie krachtdadig aanvallend op te treden. Na eenen veldslag in Oostelijk Duitschland bijgewoond te hebben, zal keizer Wilhelm naar Frankrijk terugkeeren. 0e Keizer un Duitschland is niet op zijn gemak. Wat de bevolking van Duitschland zonderling voorkomt, is de stilzwijgendheid der Duitsche pers nopens hunnen,keizer. De « Agence Wolff » gewaagd van den grooten barbaar niet meer en blijft zoo stom als een visch. Handelaars uit Zurich bevestigen dat Wilhelm TI het front. in Frankrijk verlaten heeft, om het opperbevelhebberschap waar te nemen over de Duitsche legers in Oost-PruisenTDcZ'i tijdingen worden ook door Engeland bevestigd. Men verzekert dat zulks het teeken is, dat Duitschland wel voort zal gaan tegen Frankrijk ooilog te voeren, dcch al zijne bijzonderste machten zal samentrekken om tegen Rusland op te rukken. Verscheidene legerkorpen zijn uit Frankrijk en Belgie weggetrokken en naar Oost-Pruisen gestuurd. De Duitschers beschikken daarvoor, zooals men weet, over negen verschillige spoor-weglijnen.Het is v(5or Duitschland zeer gevaarlijk gijne legerkrachten te verminderen in het Westen, op het oogenblik dat hun vooruitrukken gestuit is en de Fransche îegers aanvallenderwijze optreden. Doch de Keizer van Duitschland oordeelt-dat het wegtrekken van zijne troepen uit België en Frankrijknoodzakelijk is, gezien den wanhopigen toestand waarin zich Oostenrijk bevindt, die zijnen bondgenoot terhulp heeft geroepen, wil luj weerstand kunnen bieden aan de Russen die al langs om meer vooruitkomen. Het is onbetwistbaar dat Duitschland en Oostenrijk ailes in het werk stellen om het vooruitrukken der Russen tegen te houden, willen zij het ' binnenkorçen der vijandelijke troepen langs Rumenië bélëtten. Daaruit spruit de verplaatsing van den keizer voort, die zooals men wel denken kan, zich op zijn gemak niet meer gevoelt. Van den anderen kant, zoo wordt onder de Duitsche krijgsbverheden vertelt en vooral door de officieren van den opperstaf, is men ,er met kwaad om dat de keizer zijne matten opgerold heeft en naar Oost-Pruisen is afgereisd. Wilhelm Ilis niet znnalsAVijhoî™ I, dicml de verantwoordelijk aan zijne generaals liet. Zeer hoogmoedig van aard, heeft de keizer van Duitschland, voiledig vertrouwen in zijne militaire kennissen en wil altijd en overal per-soonlijk tusschenkomen. Dikwijls geeft hij onuitvoerbare bevel en ; hij mat zijne soldaten af en eischt van hen het onmogeîijke. Het is ook de keizer zelf en wij hebben het reeds dikwijls gezegd, die zijne soldaten aanzet tôt moorden, plunderen en brand-stichten.Het is ook den keizer die den Duitschen rechtervleugel na den veldslag van de Maas, gedwongen heeft vooruit te rukken, alsook generaal von Kluck tôt den overhaaste aanval dwong, welke de totale aftocht der Duitsche legers op de Marne voor gevolg had. Wlhelm II gaat dus zijne militaire kennis uit-voeren ten koste van den generaal von Hinden-burg en tôt voordeel der Russen. Men kan zulks betreuren voor de Duitschers en er zich om ver-heugen voor de bondgenooten. OosteffljM-Semsclie Oorlog Uit Nish wordt gemeld dat kolommen Ser-vische-Montenegrijnsche troepen, die de Oosten-rijkers hebben achteruitgeslagen, slechts nog op eenige kiiometers van Seraievo zijn. Deze stad wordt nu door de Servische-Montenegrijnsche legers ingesloten. De stand der legers De Duitschers in Frankrijk. Men rekent dat de Duitschers bij het begin der krijgsverrichtingen twintig legerkorpsen naai Frankrijk hebben gezonden, elk; van drie afdeelingen, 't zij eene totale legermacht van 1,275,000 manschappen. Per afdeelingen gerekend, moesten er veertig werkdadige afdeelingen zijn en twintig reserve-afdeelingen, niet medegerekend veertieiï Werkdadige en twintig reserve-afdeelingen,te zenden tegen de Russen en ook als stratôgische reserve dienende. Waarschijnlijk bevinden zich thans in Frankrijk en Bel«ie 66 Duitsche leger afdeelingen, werkdadige reserve, en landwehr, of 33 leger-korpsen elk van twee afdeelingen. Het Duitsche leger na de algemeene mobili-seering moest bestaan uit 54 werkdadige leger-korpsen, en minstens 40 reservekorpsen, meer 25 afdeelingen Landwehr. Er blijven dus 26 legerkorpsen beschikbaar om de Russen te bevechten en de kusten te bewaken. Er zijn meer werkdadige Duitsche legerafdee-lingen in Frankrijk, dan er zich in Rusland bevinden. • Het miljoen manschappen die wij voor ons hebben, zijn verspreid van Belfort naar Brussel. Het is eene lange frontlijn en het moet geene venvondering baren, indien de tegenstand aan het center verflauwd, wanneer er daar troepen worden weggetrokken om naar de vleugels gezonden te worden. Merken wij op dnt de verbondene legers nog geenen algemeenen stormloop tegen de vijandelijke stellingen hebben gewaagd. Mea begrijpt moeilijk dat een zijdelingsche aanval eener stelling, bepaalden uitslag kunne opleveren wanneer niet tezelfdertijd het front wordt bestookr. Immers aile zwakheid, aile aarzeling bij den aanval van het front laat den vijand toe troepen weg te trekken om dezelve naar de bedreigde punten te sturen. De gestadige vooruitgang onzer legers in het Noord-Westen is zeer voldoende en men mag er zich aan ver wachten dat de bepaalde slag niet lang meer zal uitblijven. De Japaasche krijgsverrichtingen tegen Kiao-Tchéou. Chir.a heeft aan Japan eene> prote^tatie gezonden, nopens de bezetting «eener spoorweg-statie, halfwege tusschen Kiao-Tchéou en Taï-Nanfon, door de Japansche troepen. Df ze stelling werd bezet omdat de spoorweg-lijn gebouwd en beheerd wordt door Duitschland eu deze er zich van bediende om Kiao-Théoii te bevoorraden. Japan heeft de Chineesche regeering ver-zekerd dat de Chineesche troepen dicht de ' spoorweglijn opgesteld, niet zullen verontrust worden. Officiëele Fransciia MEDEDEELINGEM Parijs, 5 Oktober, 11 ure 's avonrîs. De algemeene toestand is onveranderd. Op den linkervleugel der bondgenooten du i: t de strijd altijd voort. . In Argonne en op de hoogten der Maas u : • den de Duitsche aanvallen bij dage en bij nach i afgeslagen. EEN TELEGRAM PARIJS, 6 Oktober De groot-hertog Nikolaas heeft aan <i 1 minister van oorlog in Frankrijk, een telegr n gestuurd, de overwinning van Augustow ;;i dende, met verzoek hetzelvemede te deelea a a i generaal Jofîre. Generaal Joffre heeft in zijnen naam en i naam van het Fransche !eger„ zijne <beste gehi'- -wenschen toegestuurd aan den opperbevelhe b b j . van het Russische leger. Wij nadsrsn stilaan de zegepraal van den veldsiag der Aisne. Uit Bordeaux wordt aan de Times hét vo'-gende medegedeeld : Wij zijn geen overwinnaar, maar de zegepraal is in aantocht. De omtrekkende bewegi- g duurt voort. De kring wordt langs om hiriger eu geschiedt onder bescherming van eene zware massa ruiterij, Het is nog de dageraad niet, doch een zonnige lichtstraal schijnt er reeds door. # Er zijn vele redens waarom wij met voile vertrouwen geduld moeten hebben en vooral de stilzwijgendheid be waren. Niettegenstaande ailes doet voorzien dat het eene verpletterende zegepraal zal zijn, is de achterhouding toch het ordfewoord. De dag is nog niet aangebroken, dat wij onze taktiek aan het klokzeel mogen hangen, maar wanneer de gordijn zal opgetrokken woiden, dan zal men kunnen nagaan welke de m^chti^' faktors zijn die ons geholpen hebben. Men begint reeds te zeggen : von Kluck heeft geen « Gluck ». Men kan niet genoeg de kalmte, de tucli. bewonderen van het Fransche volk. De président der Republiek is vertrokken naar het front, en dit feit wordt als eene voorspellin : van welgelukken beschouwd. De kritieke dagen zijn aangebroken. Frankrijk waçht met vertrouwen den uitslag af en jboudt' de oogen gericht op Antwerpen. IN FRANKRIJK. De groote veldslag. Mededeeltng van Maandag 15 ure. Parijs. — Aan den linkervleugel ten Noorden der Oise, wordt de veldslag in aile hevigheid voortgezet. De uitslag blijft onbe-slist.Op zekere punten hebben wij eenig terrein verloren. Aan het overige van het front blijft de toestand geiijk. iii Fraissi-iiitsG&e «loi. 11. Foincaré op het front. Sedert het begin van den oorlog had M. Poir-caré het inzicht te kennen gegeven de legers te bezoeken en hun gelukwenschingen aan te bieden. Tôt hiertoe was àf* Poincaré daarin be'et, door het dagelijks voorzitten van den minister-raad.Maandag heeft M. Poincaré Bordeaux per automobiel verlaten en heeft zich naar het alge-meen kwartier begeven, vergezeld door de heeren Millerand en Viviani. Spioenen ontdekt TE ISSY-LES-MOULINEAUX. Uit Bordeaux wordt gemeld dat ten gevolge van huiszoekingen, gedaan in een groot werk-huis te Issy-les-Moulineaux, de bestuurder en de meesterknecht van gezegd werkhuis, als spioenen werden aangenouden. Het werkhuis zou een middenpunt zijn van een welingerichten spioeneerdienst. Openbare gebeden en de Fransche regeering. De heer minister Viviani heeft den minister-raad verwittigd, dat hij verzoekschriften ontvangen heeft, de instelling eischende van open-bare gebeden. De hoofdminister herinnerde dat de geesfe-lijken daarin volkomen vrij zijn, volgens de voorwaarden voorzien door de wet en dat deze wet geenszins de tusschenkomst der openbave machten aanneemt. De regeering heeft dit antwoord aangenomen. Het « intérim » van het ministerie van oorl >g is toevertrouwd aan M. Briand, tijdet\s de afwezigheid van M. Millerand. De toestand van uit Londen gezien. Uit de Daily Telegrnph : De veldslag van de Aisne strekt zich Uit o ■ < r 380 kiiometers, en twee miljoen menschen sirij-den met de razernij der wannoop dagen nach' De kans gaat over en weer ; een vooruitgang hier wordt vergoed door eenen aftocht daar, en alleen dezen dïfe den draad in handen hebben zijn in staat eene nabijkomende beoordeeling te geven. De gordijn van het slagveld gaat enkel gedu-rende eenen oogenblik op. Men geeft onze twee beknopteJijntjes die ons toelaten den einduitslag te gissen. Maar al wat men ons zegt geeft ons vertrouwen en \Terhoogt onze hoop. Het mageie nieuws dat de Engelsch-Fransche staf laat doorzijpelen bewijst dat de linkervleugel der Bondgenooten zich meer en men? verlengt naar de Belgische grep.s, en dat • e vijand van zijnen kant zijnen rechtervleu < l , heeft moetep verlengen om de omsingel nde beweging onmogelijk te maken. Von Kluck doet hevige tegen aanvallen ; soçns heeft hij goede uitslagen maar ze zijn altijd tijdelijk. Hij moet ten aile prijze iijne verkeerwe en met Mabeuge en Namen behouden, van daar de hardnekkigheid van zijnen weerstand en de hevigheid zijner aanvallen.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1871 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume