Dicke Bertha

Dicke Bertha

Redactie's picture
Redactie

Teil von

De grote oorlog

De Belgische standaard

/ 8|§ |p?j roor' Taal m:Volk m? a Voor God m HTaard au Zianrï Abonvementsprijs voor 50] nummers (2 maandem) bij vooraitbitaiing : Bestuurdôr * ILDÉFONS PEETERS Voor île meded? ; lir- -a ,'cb v endeiî f otï Voor de solâaten : SI,50 tt. " ' ' f V j MA COQUILLE. ZeedijK , voor de nlet-soldaten - In 't l**d 3.50 fr.; buiten >t land : ...

De Belgische standaard

�f 2tt Jaar-r- P'f 53r(3o4) Vijf centieinen[ het nummer Zondag 12^en Ma< ndag 13 Maart �916 �: 3 in�asachingen van a regels 0,50 fr. skh-te wendes tot: Villa MA"COQ��LLE, Zeedijk, DB PANNE. duitsche mum. IV DUITSCHE KULTUUR, Er is wellicht nooit zooveel geschermd met het woord � kuituur �, door men- schen met en �onder ...

Vooruit: socialistisch dagblad

DreteeMIllgicJstîf $3ia: Maatschappi] H ET UCHT bestuarderv P. DE VISCH. Ledcberg-Osiii t ^ . REDACT8E . . ADMINISTRATES HOOGPOORT. 29, GENT VOORUIT Orgaan de/* Belgische Werkliedesiparhfi — Verschjjnende aile dagers. ABONNEMENTSPR'Ji BELGSE Ofse maasden. . « , . îr. 3.23 Zes maanden • > • . « fr. 6.50 Een jaar. ...... fr. 12.50 Men ...

La Belgique: journal publié pendant l'occupation sous la censure ennemie

Dimanche 21 Mars i9i5 * * * * N° 135 Dimanche 21 Mars 1915 LA BELGIQUE ADMINISTRATION ET RÉDACTION U» Rue Montagne-de-Siott» BRUXELLES Hurta,ux : de 10 à 17 heures JOURNAL QUOTIDIEN I ET NHMiS'Dn . trs rff!WTIMF<5 !La petite ligne. . . j i . . . .fr. 0.40 Réclame avant les annonces . : . . . 1.00 Corps du journal j A.OO Faits divers . ...

De Gentenaar. De landwacht. De kleine patriot

m- mr IWag 2 ea Mmhg S Jannari 19 f 8 H' g DE GENTENAAR=DE LANDWACHT ^rl|s per nmnmoF ? î? eentieoien. - ■■■■■.- DE ILEUS PATEIOT îupseîeatc Sent r&xe je* a A: IleteÉ DnMe imM , sas. VEF.0RDEKIN6 gïatr a iTead® kaartsix van h®t Baîkasag s'eiefi. • Hé; Verordeningsblad Nr 89 van 26 Novem-fter 1 -V5, wordt opgegeven. Vcor ...

De legerbode

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende DU blad is VOOR DE BELGISCHE SOIjDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij onlvangt tien of vijftien Fransctie en Nederlandsche exemplaren. De Slag aan de Marne ( VervoLg.) De Engelsche rukken vooruit Hij had vôôr de Engelschen en Esperey eene Iterke cavalerie gelaten, door eene ...

Het nieuws van den dag

Derfigsfs Jsarpng Wr 1S2 2 centlemen per nummer Brussel. Ocnderdaq 13 Ajustas 1914 HET NIEUWS VAN DEN DAG I* BUREEL I AANKONDIGINGEN : ABONNEMENT'EN s BESTUUR EN OPSTEL : |""1 A fP> I 2\ n DER KLEINE AANKONDIGINGEN : Gevraagde en aangoboden plaatsen. Gewone, per kleine regel... 30 «. . . „„v o p ... O fraj,v „ . , . „ _ . la**? ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

Vrij- en Zatardag i4-I5 Augustus 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 188 iTelefoon 694 FONDSENBLAD Telefooi 69* Y AAniKONDlGKVGHN S . Voor aile aankondigingen wende men zich ten bureele van het blad. —O— KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAM8CH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN I Y S ( II It ...

Le petit belge

VENDREDI 14 AOUT 1914" AtoinisiratoiB 4, Impasse du la Fidélité, 4 luruxelleg ABONNEMENTS pour toute la Belgique Un an... 8 franc" Six mois . ♦ 4 — Trois mois 2 — Pour l'étranger, le port en sus. VENDREDI 14 AOUT 1914 Direction et Rédaction : 4, Impasse de la Fidélité, 4 Bruxelles ANNONCES & RÉCLAMES Pour tout ce qui ...

Vooruit: socialistisch dagblad

3îï ïaar ■- W„ 233 Prijs per nummer : voor België 3 eentistnen, vcot den Vreemde 5 centiemea Teîefoon s Redactis 247 - fêdminlsiratie 2845 Zaferdap 22 @o§jst Î914 Drutetcr-Uitgeeîstet 5em: Mastschappij HET LICHT , bestuurder : p. DE VISCH. Ledeberg-Oent . . REDACTIE . . ADMINISTRATIE HOOGPOORT. 29. GENT VOORUIT ( ABONNEMENTSPR5JS ■ ...

La Flandre libérale

40* innée - Lundi 24 Août 1914 QUOTIDIEW. -10 eEirc. I. 216 — Lundi 24 loQt 1914 LA FLANDRE LIBÉRALE ABONNEMENTS 1 moi!. I mois. 8 vois. 1 sa. BELGIQUE s Fr„ 2.00 4.00 8.00 16.00 UNION POSTALE ? Fr. 3.75 9.00 18.00 86.00 •n l'aksnnc an knroau du Journal el dans tous In Duruttx il posta EÉDÀCTION, ADMINISTRATION M IMPRIMIRI1 8AND, I, RUE ...

Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

woonsdag 7 Oktober 1814 rrijs per nummer: 5 cenliimen 45e jaar, num. 233 Telefoon «S®4 FONDSENBLÀD Telefoon I MKUMBIlinSIIII : v oor aile aaakBadiiirig*is w«ds »ea zick tea bureele ■ran het blad. —o— KETELVEST, Num. 16, te 6BNT. VLAAMSCH LANB Handel, NijTerheid, Taal en G-ocLsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN IHSCBRUf I .V GIPRUS ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

Eerste Jaargang N°« s maanaag s Fébruarl 1915 5 Cents DE VLAAMSCHE STEM ALGEMEEN BELGISCH DAGBLAD I Een volk zal ni et vergaan! Fenrfpan/if mznsuM manhi! REDACTIEBUREELi PALEISSTRAAT 31, AMSTERDAM. - TELEFOON No. 9922 Noord. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op vier bladzij den. Abonrjr.mentsprys by vooruitbetaling ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

rerste jaargaiig N°r87 Woensdag g8 Aprtl 1915 a Cents DE VLMMSCHE STEM Een volk zal met vergaant Eendracht maakt mashtl PALEISSTRAAT 31, AMSILHUAM, — itLtruuw wo. Wïi noora. De Vlaamsche Stem verschijnt te Amsterdam elken dag des morgens op ïîer Uladzijden. Abonnemeiïtspr vis bjj vooruitbetaling : ^ Voor Holland en België per jaar / 12.50 ...

De Vlaamsche stem: algemeen Belgisch dagblad

r çefSte Jaaréang N°. 124 Vrïïtfag 4 Juni Î9I5" â Cenis KAC I^^AA C^ — '-: —- - BEDACTIEBUREEL,: ccnnu m aaoo u„ J Hootdopsteller : Yoor AB0KNE11ENTEN vende men xich tôt do Administrât!» V8n flot Mti Be vSZ ve'rscl^jnt t^ Âmsterdam elken d,g de, morgens Mr. ALBERIK DESWARTE KALVERSTRAAT 64, AMSTERDAM. - Te.. M. 8922. j« vier ...

De dageraad: Belgisch weekblad, voorloopig te Londen

1«t« Jaargang —, Nr 16 — 1 PENNY Registered ai the G. P. 0. as a Newspaper Zaterdag, 28 September 1918 DE DAGERAAD BELGISCH WEEKBLAD, VOORLOOPIG TE LONDEN AANKONDIGINQEN Per regel ... 1 sh. Groote volgens overeenkomst BEHEER EN OPSTELRAAD : 28, VICTORIA STREET, S.W.1 Telefoon : Victoria 7099 ABONNEMENTEN Een jaar . 6 sh. Buitenland 10 sh Zes ...

Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

Boek-en Steendrukkcrij Boekbinderij JAN BOUGHERIJ = 22 = HOPLAND, Antwerpen DOODSBEELDEKENS met of zonder portret PLAKKATEN Omzendbrieven, Rekenlngen enz. yj Il I Il MIII III Il B 113. G EILLUSTR EERDE 8 ZONDA©S®AZBT ■ g—M—B—UI.*.WJ.'WaggËSS^iKSS!^<Ka3a&jig|geiBBeiggi^5E8Bfflia3Eiag<81H'TOigBPaBigaSi III ■ Il ■«! ' ...