De legerbode

611110 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 21 September. De legerbode. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/4j09w09h5t/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

den Dinsdag, Donderdag en Zaterdag verschîjnende DU blad is VOOR DE BELGISCHE SOIjDATEN beslemd ; iedere compagnie, escadron of batlerij onlvangt tien of vijftien Fransctie en Nederlandsche exemplaren. De Slag aan de Marne ( VervoLg.) De Engelsche rukken vooruit Hij had vôôr de Engelschen en Esperey eene Iterke cavalerie gelaten, door eene machtige artillerie en infanterie-elementen gestçund. — hopende aldushet terugtrekken van zijne 80,000 man naar het Noorden te maskeeren. Generaal von Marwitz moest French en het o° leger in he-dwang houden. gedurende den tijd dieernoodig zou zijn opdat von Klûck, naclat Maunoury zou zijn verslagen, zijn vroeger plan weer hervatten ko ii. De Engelschen, die van af het vroegste uur den 6e" reeds door nog zem- sterke machten hevig waren aangevallen, hadden, men weet waar-om, spoedig het Duitsch optreden zien verzwak-ken. Maar zoo wij weten waarom, zij wisten dit niet en konden een valstrik vermoeden. Zij ruk-ten dus slechts traagzaarn vooruit, wat aan het 49 Duitsche korps, dat naar het Noorden was teruggeroepen, toeliet zonder verontrust te wor-den den Petit-Morin over te trekken. Maar onze bondgenooten, die stoutmoediger werden, haast-ten zich meer den 7"n en den 8en ; vliegeniers hadden gemeld dat er sterke kolonnen terug naar het Noorden getrokken waren. French doet deze kolonnen onder kanonvuur nemen, doet zijne drie korpsen vooruit rukken, breekt zich een doortocht langs den Petit-Morin, doet de beweging van zijne troepen verhaasten, zit met zijne cavalerie het korps van von Marwitz op de hielen. bereikt de Marne waar de Duitschers zicà hier en daar nog aan vast hechten en rukt de rivier over ; maar een gedeelte van de brug-gen was vernield ; hardnekkig, ondanks het Duitsche bombardement, leggen de Engelsche pontonniers er nieu we aan ; desniettemin werd de beweging vertraagd. Marwitz moèt echter inzien dat het niet mogelijk zal zijn 24 uren langer tôt dekking te dienen aan het leger van Klûck, dat van het Zuiden naar het Noorden, op zijn nieuwe linkerflank, staat opgesteld.Overal wijkt de Duitsche cavalerie meer en meer. Esperey op Montmirail Maar Esperey baart nog meer onrust. Den 6", bij het aanbreken van den dag, is hij eijne ofTensieve beweging in de algemeene rich-ting van Montmirail begonnen. Hij stuit op heel den linkervleugel van Kliick, vast besloten er door heen te breken. En vanafde linie der hoog-ten, waarvan Montmirail slechts een punt uit-maakt, beheerscht de vijandelijke artillerie de troepen van het 3e leger. De Duitsche troepen van het i0B korps zakken van hunne hooge stel-liug op de beboschte streek vân Gault af, bopend als eene wig tusschen de 5e en 9e legers te drin-gen, terwijl op den linkerkant van Esperey, ons eerste korps tegen gehouden wordt vôôr Chatil-lon-sur-Morin, door den weerstand van den vijand ; maar wij gelukken er in dezen weerstand te ontwijken, nemen Esternay in en houden te Gault de Duitsche vorderingen tegen. Toch scheen den strijd den 7n zeer hard te zul-len worden, Groot was de verrassing zoo den vijand, reeds des morgens, te zien wijken. Het kwam door dat von Kliick zijne -troepenmachten terug riap en bleef terug roepen en door dat de [•echtervleugel van het leger van Bùlow, dat ioor dit wijken zelf ongedekt werd, zelf ook ver-pliclit werd eene wijkende beweging uit te roeren. Inderdaad, Esperey bleefniet zonder weerstand ;e ontmoeten. Nog meer dan vôôr de Engelschen wierpen de Duitsche generaals.vôôr het 5S leger, ;roepen die zij voldoende achtten om het in be-Iwang te houden, terwijl men Maunoury zou iorçeeren. Esperey is de man niet om zich te laten vrees lanjagen. Hij wil Montmirail—het moge dan ook [oo krachtig verdedigd wezen als menzegge — en îij zal Montmirail en heel de hoogtenlinie be-:itt«n.Terwijl hij, om Foch te helpen, die zooals wij mllen zien op dit oogenblik hevig aangevallen ivordt, zijn 10® korps op den rechterkant doet lan Iringen, storten het 13° het 18een het l3 korps ick vooruit. Ma eeu zeer kevigea strijd m,aakt generaal Hache, commandant van het 3° korps, zich den 8" van Montmirail meester, over 7,000 Duitsche lijken, terwijl het Ie korps de hoog-vlakte van Vauchamps beklimt. En het korps Maud'huy, het 18°, rukt reeds op naar den linkerkant, naar de hoogvlakte van Brie, bereikt te Château Thierry de Marne, waar het 3= te Montigny over trekt. De wanhopige poging van von Kliick Zoo wordt den 8n 's avonds Klûck, die hardnekkig Maunoury blijftaanvallen,ernstig op zijn linkerflank bedreigd. De nijptang sluit zich op hem, zoo hij binnen de 24 uur den arm Maunoury niet gebroken heeft. Hij spant al zijne krachten in. Die dag, de 9*, zal warm zijn voor het G" leger. Klûck tracht het langs het Noorden te over-vleugelen lungs Nanteuil-le-Hardouin, het in het Zuiden in te beuken langs Etrepilly. Von Betz stort het 4S Duitsche korps op Nanteuil en zijn aanloop is zoo hevig dat de troepen van ons 4e korps wijken. Nanteuil wordt ons ontnomen, maar de linie houdt overal stand. Gaan wij omsingelJ worden en zal von Klûck op het einde toch gelukken? Maunoury stuurt aan generaal Boelle liet bevel vooruit te rukken en « zich desnoods ter plaats te doen dooden ». Deze heeft het bevel niet afgewacht om zijn korps te hervormen en den vijand het hoofd te bieden ; hij rukt vooruit. Maar Klûck is reeds in aftocht. De overwinning van Nanteuil scheen hem niet voldoende om zich te redden. En de berichten van Marwitz werden dringender : Hij kon niet langer weerstand bieden aan de samengaande aanvallen van Engelschen en Franschen. Vôôr er korten tijd verliep zou Klûck, als hij hardnekkig bleef volhouden, met eene ware ramp bedreigd worden. Het hart beklemd. zoo zegt een Duitsch relaas, gaf generaal von Klûck het sein tôt den algemee-nen aftocht. En enkele uren later begonnen de Duitsche kolonnen den aftocht, zoowel door de dapperheid der Fransche soldaten overwonnen als door de bekwaamheid dezer aanvoerders. Daar waar de vijand weerstand bood was het tôt eigen schade ; zoo werd te Acy-en-Multien bijna geheel het regiment van Magdeburg ver-nietigd door de troepen van de divisie Mangin. Maunoury, die het slagveld had gezuiverd, zat den vijand reeds op de hielen ; hij trok langs beide oevers de Ourcq op en ging het wijkend leger van von Klûck tôt in de oinstreken van Soissons dringen. De slag aan de Ourcq was gewonnen. Foch tegen de Garde Maar Foch ook won zijn slag. Op zijn front had de zuigende werking, ver-oorzaakt door de maneuver van Klûck die zijne troepen terug bracht tegen Maunoury, zich niet kunnen doen gevoelen zooals op de fronten French en Esperey. ïntegendeel, het 91 leger zou eene poging tôt indrukking doorstaan die des te heviger zou zijn daar de Duitschers, die onzen rechterkant niet konden omtrekken, des te meer belang hadden om ons midden in te drukken. Den 6en, 's morgens, bezette het leger van Foch (42e divisie, de divisie van Maroklco, het 9" en het 118 korps) de linie Villeneuve-lez-Charleville- Vrijwillige Dienstnemingen Hierna de tekst van het ministerieel besluit in datum van 8 September en versehenen in den Moniteur. De Minister van oorlog, Gezien artikel 28 van het besluit-wet van 21 Juli 1916 ; Besluit : Artikel één. A.rtikel 8 van het ministerieel besluit van 14 Augustus 1916, genomeû in uit-voering van voormeld besluit-wet, wordt aange-vuld aïs volgt : De Belgen geboren na den 31 Deeember 1888, ongeschikt tôt de gewapende diensten, maar geschikt voor het vervoerltorps, mogen insge-lijks eene dienstneming onderteekenen met het oog op het vervullen der bedieningen van chauffeur of motorwielrijder, indien zij de vereischte voorwaarden van vakkuudige geschiktheid ver-eenigea, Sommesous. De 42e en de divisie van Marokko moesten in de richting van Vauchamps aanvallen, in verbinding met het a" leger. Het 9e korps, wiens voorhoeden zich ten Noorden van de moerassen van Saint-Gond bevonden, moest zich gereed houden om op Ghampaubert door te breken en het 110 korps zou plaats nemen op de linie Morin-le-Petit-Lenharée. Maar het 9° korps, dat zeer hevig aangevallen •werd, moest integendeel dien 6cn zijn voorposten naar het Zuiden terugtrekken ; de garde bezette onmiddellijk de moerassen die in het regen-aehtige seizoen eene uitgestrekte laagte van twee of drie mijlen breedte vormen ; maar na dien warmen zomer was het slechts eene uitgestrekte grauwe vlakte vol boschjes riet. Het 10" korps gelukte er in zich meester te maken van Saint-Prix en bereikte alzoo de linie hoogten in het Zuiden, en het 12e korps scheen ons 11» korps, aan onze rechterzijde te willen indrukken. De Duitsche inspanning scheen den 7en te wil« len verdubbelen op onzen linkerkant, waar de 42° divisie en die van Marokko met moeite hun stellingen verdedigden. Generaal Foch, die met onverstoorbare kalmte deze poging tôt inbeuken het hoofd biedt, geeft aan al len bevel met meer kraclit dan ooit weerstand te bieden. Maar de meest verschrikkelijke dag is echter de 8*. De 42e divisie gelukt er wel in, met behulp van de rechterzijde van Esperey, Saint-Prix te j hernemen, maar slechts het 9e korps kan zijne stellingen behouden en het 11* moet wijken. Generaal Foch verplaatst meer naar het Zuiden, naar Plancy zijn commandopost. De toestand schijnt hachelijk : De vijand heeft het er op gemunt zich meester te maken van de hoogten die, ten Zuiden van de moerassen, het dal van den Petit-Morin van de Aube-vlakte scheiden. Wij mogen hem niet tôt daar laten komen. Daarom wordt de strijd die rondom Saint-Prix woedt zoo hardnekkig evenals rondom het kasteel van Mondemont. De Duitschers zetten hun vorderingen nog voort : Fère-Gham-penoise wordt door de troepen van de garda ingenomen. Dit feit kan echter generaal Foch geen oogenblik ontmoedigen Hij vaai'digt zijn beroerod* bevel uit van den 9e» : « De toestand is uitstekend; ik geef opnieuw bevel het offensief te nemen. » Want hij heeft eene spleet in de Duitsche linie ontdekt. Bûlow heeft, om met Klûok verbonden te blijven, aan zijn rechtervleugel eene wijkende beweging doen uitvoeren die door heel zijn legep werd gevolgd. Tusschen hem en Hausen, tegen-over Foch, is er eene gaping ontstaan waar de commandant van het 9e leger hoopt eene wig in te drijven. En op het oogenblik dat de Duischer hoopt de zijne te hebben ingedreven, denkt Foch er niet slechts aan zijne linie te hernemen, maar ook de vijandelijke linie uiteen te slagen. Onze linie is inderdaad hersteld ; de 42° divisie, die zich op Fère-Champenoise stort, herneemt het ; Mondement, dat hardnekkig betwist wordt, wordt opnieuw d®or generaal Humbert, bevel-hebber van de divisie van Marokko, bezet, dank aan den strijdlust van de troepen van generaal Lestoquoi, en de hoogte is nauwelijks hernomen of men stort zich in de vlakte om den wijkenden vijand achterna te zetten. Deze blijft niet in die vlakte steken, zooals dat door de legende wordt verhaald ; maar hij is er bloot gesteld aan het vuur van onze artillerie die men terug op de veroverde hoogten heeft opgesteld. Acht duizend zijner soldaten, zegt men, zijn daar gevallen, terwijl de overlevenden haastig naar de Marne terug tiokken. Die aftocht werd nog noodlottiger door hunne ver-stomping ; den vorigen dag hadden deze over-winnaars van korten duur hunne zegepraal met den beker in de hand gevierd, en daar bemerkte men nu de sporen van ; duizende ledige flesschen lagen nog op het slagveld. Van aile kanten rukken onze troepen vooruit ; hier en daar snappen zij groepjes dronkaards, als slachtoffers van hun overdaad aan Champagne, een droom van gansch hun leven die heiaas in nachtmerria eindigen moest. Met één aanloop bezet de rechterzijde van Esperey Vauchamps, Baye, Champaubert ; het leger van Foch bereikt de linie Vertus-Vatry e£ heeft nog slechts viuchteli pn v66r zich. ( Wordt voortgezet.) 21 September 1910 Nnmmer 320

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel De legerbode gehört zu der Kategorie Oorlogspers, veröffentlicht in Antwerpen von 1914 bis 1940.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Themen

Zeiträume