Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst

611091 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1914, 14 August. Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst. Konsultiert 16 Juni 2024, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/tx3513wt5x/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Vrij- en Zatardag i4-I5 Augustus 1914 Prijs per nummer: 5 centiemen 45e jaar, num. 188 iTelefoon 694 FONDSENBLAD Telefooi 69* Y AAniKONDlGKVGHN S . Voor aile aankondigingen wende men zich ten bureele van het blad. —O— KETELVEST, Num. 16, te GENT. VLAAM8CH LAND Handel, Nijverheid, Taal en Godsdienst VERSCHIJ N EN DE ALLE WERKDAGEN I Y S ( II It IJ V lj\ (. SI* IS M S VOOROP BETAALBAAR: Per jaar * fr. 1 Ô.O» Per haifjaar '. . » S.OO Per drie maanden » l.OO Voor herbergiers : fr. 19.00; fr. 6.50; fr. 3,50. Voor vreemde landen, de verzendingskosten bij te voegen. iELVESi, Num. «o, ie uc.ni. EBNIGE UITQAVE 3WKW—g» n—« mwMjwnoijqjawai m ij i miim m 11'liJaMiWWWWWiWP i ■ I frftnt, 1 8 Kftt/dvftfit 1 8 (rPTlf I De *"*ondiging«n worden geplaatst per regel aaa fr. O.IO. - Reklamen|onder het stads-I UOlllif lO, IVCWJlVCfcl, 1 O, UCllt» | nieuws, per regel fr. 1 .OO. — Begrafenisberichten voor de niet geabonneerden, fr. 5.00 AAN AVARIA op het feest van hare Hemelvaart Maria, hooe verheven Op Uwen hemeltroon, Waar de Eag'ien U omzweven, In schitt'iend eerbetoon; Verhevenste aller vrouwen ln glorie en in macht, U zij met groot vertrouwen, Ons hulde en bêe gebracht 1 In de akelige dagen Beleefd door Belgcnland, Hebt ge ons, op 't dringend vragen, Gereikt Uw moedeihand; Gij hebt ons, dapp're knapen Eezield met heldenmoed; De bede was ons wapen: Maria, wees gegroet ! Wij zijn, in vrome scharen Ter beêvaartplaats gegaan, Waar gij, sinds vele jaren, Uw wond'ien hebt gedaan; Daai hebben wij gebeden : « O Moeder, sta ons bij, » Beschut, als in 't verleden » Ons volk en houd het vrij ! » Wij moeten het belijden, Nu ons Uw Zoon beproefd, Wij hebben in dees tijden, Zijn Hart en 't Uw bedroefd; Maria, heb mecdoogen Verkrijg voor ons genâ; De Heer zal niet gedoogen Dat Belgenland verga ! Aanvaard ons need'rig rouwen, o Moeder van den Heer ! Nog hooren onze gouwen U toe, gelijk weleer; Bezaaid met heiligdommen Van oveiouds gekend, Waar 't volk, in dichte drommen, Zijn schreden tôt U wendt. Verhoor, verhoor ons smeeken, Maria, sta ons bij ! Bescherm ons schoone streken, Dat God ons Heiper zij ! Hij schenke, op Uwe bede, Met Zijne sterke hand, Weer vrijheid, welvaart, vrede. Aan 't Belgirch Vaderland ! 15 Aug. 1914. A. V. B. «■———■—t Generaal JOFFRE. Eene sohitterende loopbaan. In zijne eerste jongelingsjaren was hij zeei stil, goed van harte en zeer zacht van omgang. Voor hij zijn zestiende jaar voleind haa. veroverde hij het diploma van het baccalaureaat in de wetenschappen, en negen maanden làter, nog niet ten voile zeveiltien jaren, werd hij aan-genomen in de Polytechnische school, onder nummer 14. Het was bij, het einde van zijn eerste studiejaai dst de oorlog uitbrak van 1870. Evenals de anderen, volbracht hij kranigzijnen plicht. Na den oorlog werd hij gelast met de inrichting dei nieuwe verdedigingswerken van Parijs, en naai zijne plans, werdeD de vestingen gebouwd var den sektor van Enghien. Het was op de helling eener vesting dai maarschalk de Mac Mahon, omringd van gansci zijnen staf, eenen jongen luitenant, die niets zegde, bij zich riep en tôt hem sprak : « Ik wensch u geluk, kapitein ! » Kapitein op 22^jarigen ouderdom ! Yoorwaar, een schoone vooruitgang. Kapitein Joffre werd naar het Oosten var Frankrijk gezonden, om de verdedigingswerker van Pcntarlier in te lichten. — Het is çeer wel, zegde hij, doch ik za. weldra niets anders kunnen dan vestmger bouwen. Ile zou nochtans gaarne troeper kommandeeren !, Nadat zijnetaak te Pontarlier was volbracht, zondtnen hem naar Tonkin, om aldaar ook forter te maken, en zelfs kazçrnente bouwen. GelUkkiglijk kwam Courbet — die menscher kende — en merkte den jongèn kapitein op. Hi. ontnam hem het truweel en gaf hem het zwaarc in de vuist, om vekklaeen te wijmen. Joffre, aan het hcofd zijner troepen, won a! de veldslageh waar men hem naartoe zond. Hi; ging naar Formosa, met Courbet, en, onder he vuur van den vijand, richtte de verdediging ir van het eiland. VcivoU.cns zo:id men hem naar Madagascai om aldaar de vestingen op te richten van Diego Suarez, die als meesterwerken aanzien worden Eindelijk ve trok hij naar Dahomey, me kolom 1 Bonnier, dié aîdaar verslacen en dooi de inboorlingen gedcod werd. Joffre die bevel voerde ovtr de achterhoe le verzamelde de vluchtelingen, overrompelde der vijand, en ruKte Te mboucto ubinnen. Naar Frankrijk tcfuggekeerd, verliet hij sinds dien den vadergrond met meer. Opvolgentlijl leeraar aan de krijgsschool, bestuurder de genie, biigad -generaal, divisie-gèneraal ei bevelhebbtr van een legerkorps, kon hij zijn< krijgskunde en zijn genie ten voile ontwikkelen Luitenant-kolonel Rousse?, achttien maandei geleden, handele:ide over ziîne onderrichtingen schreef in de « Liberté ® : « Het is waardig vai Napoléon I, en nogwel in het beste tijdperk * Generaal Joffre werd met eenparigheid vai stemmen door de leden van den hoogeren ôorlogs raad tôt algemeenen bevelhebber der Fransch' legers uitgeroepen, op eigen voorstel vai generaal Pa Generaal Joffre had geen wo^rd gesprokei om dezen hoogen eerepost te bekomen. Hi heeft ook geen woordgesproken om het ambt t welgeren. Het Duitsch krijgsplan. Twintig legerkorpsen staan gereed tôt dei aanval, erin begrepen het 14e Oostenrijkscl legerkorps die Lorrach hebben bereikt en twe Duitsche legerkorpsen (de lijfwacht van Berlij: en het 18° van Frânkfort) die nog bij het fron niet aangesloten zijn. Dealgemeene schikkingen zijn genomen. Het 14e Oostenriiksch legerkorps en he 15" Duitsch legerkorps bevindt zich-bi: Lùrrac in den Elzas. Het 21e i orps ligt tusscheu Met en Saarburg. Hec overige is in net Noorden de lijn Saarbruck-Thionvilie-Montmédy. De koncentratiestreek is dus bijna gehe* verlaten, ten voordeele van eene oprukmarsc mi wmShMmnw dwars door de Belgische Ardennen, eene streek die niet in de macht was der Duitschers op het oogenblik dat de oorlog werd verklaard en waar de mondvoorraad zeer schaarsch is. , Naar deze streek is nu een leger gezonden van 200.000 man ; hoe zij aaar hunne solda t^n gaan voeden is een raadsel, want het is een der moeilijkste streken van den vervoerdiens^. Mogelijks hebben de Duitschers deze bosch-achtige wegen gekozen, om de Fransche artillerie te hinderen. Ziehier de samenstelling der Duitsche lener-macht : het derde leger of een deelvar.dit leger, bevattende het 7e, en 10e legerkerps, ligt voôr Luik. Het 4® legerkorps moet zich bevinden vôôr Rochefort. In Luxemburg is het 8e legerkorps, ferwijl de twee anderen, het 12e en het 3e Beiersch korps, opgesteld zijn tusschen Luxemburg en den spoorweg Mersch-Willz-Trois Vierges. Het 16° korps en het 2c Beiersch korps zijn te Diedenhoven, in kontakt met Metz. In het geheel ziin er acht legeikorpsen op het front der eerste lijn. ter uitsluiting van het 14e, 15e en 21e Oostenrijksche regimenten, die men naar het Zuiden zijn opgesteld. Deze drie laatste legerkorpsen rusten daar uit tôt wanneer langs da?»r een aanval gebeurt. De tweede verdedigingslijn bevat het 3e en het 11e legerkorps op de lijn Verviers-Malmédy en de twee reeds vermelde korpsen staan op de lijn Luxembttrg-Trois-Vierges. Het 13e en het le Beiersch legerkorps zijn te zijn te Saarbruck. Achter hen zijn de lijfwacht van Berlijn, het 18® en 14e legerkorps, waar-schijnlijk opgesteld het eerste te Coblence, het tweede te Mayence, het derde te Baden,'t zij negen legerkorpsen voor de tweede verdedigingslijn.Voor eenen aanval tegen Belgiéen het Noorden van Frankrijk, beschikt de staf dus over 17 legerkorpsen, plus verschillige ruiterijdivisies. Zes legerkorpsen zijn gelegerd op de Russi-sche grens, te weten, het 1°, 2e, 5e, 6e, 17e en 20«. De roi der bondgenooten is dus de Duitsche legermacht goed op te nemen. Zij mor.ten dus oorlog voeren tegen 20 Duitsche legerkorpsen en 8 ruiterij-divisies. Indien ieder legerkorps vergezeld is van eene reserve afdeeling, hetgeen denkelijk wel zoo is, mag de legersterkte van den vijand geschat worden op 1,275,000 mannen. Het strijdende leger beschikt dus over 783,000 geweren, 65,000 sabels, 4416 veldkanonnen en 1488 andere kannonnen. Van deze 20 legerkorpsen mag men aanneinen dat er 17 werkelijk aau den aanval zullen deel-nemen.Indien de aanval verhinderd wordt, valt geheel het Duitsch plan in duigen. Men moet niet twijfelen dat die uitslag voor ons onmogelijk is, integendeel. Frankrijk en zijne bondgenooten, kunnen meer mannen, sabels, kanonnen en geweren dan den vijand in het vuur brengeh. Antwerpen, Namen en Verdun, zijn steri: be-waâkt en gewapend en de forten beheerscher. de voornaamste posities. Het zou niet te verwonderen zijn dat Frankrijk glorierijk zou weerstaan en den vijand den aftocht zou doen blazeri, De positie van den vijand werd door Fransche luchtvaarders verkend en men mag gerust zijn dat aile schikkingen zijn genomen om de Duitsche legers eens goed te ontvanyen, waarvan zij eene blijventfe herinnering zullen mededragen. De groote voorposten zullen deze wèek voorui -rukken en aan den slag gaan. Het Belgische veldleger zal stand houden tegen het leger van generaal von Emmich en het leger der ruiterij, dat waarschijnlijk op dezen oogenblik de Mnas bij de H'ollandsche grens overtrekt en oprukt naar Leuven. Ardeensche paarden. Een oorlogskorrespondent van een groot blad van Londen,die de Russisch-Japanschen oorlog, alsook den oorlOg in Transvaal heeft bijge-woond, heeft de Belgische voorposten bezocht. Hij scfrrijft •' Wat mij bij uwe soldaten het meest heeft getroften is hunne opgewektheid ; zij schenen op eene plezierpartij te zijn, zij lachten en zongen. Iets nochtans heeft mij ver-baasd, en het is eene zaak van groot gewrcht. Ik zag de kanonnen voorbijrijden : de kleine Ardeensche paarden zijn van buitençewone vurigheid. Reeds 14 dagen ziin zij op gang, en schijnen van vermoeidhéid niet te weten. Ik heb dat in niet een ander leger gezien, en dergelij.ke paarden kunnen onschatbare diensten bewijzén. Bclyischs gevangenen in Holland. Woensdag zijn in den Haag 24 lansiers en een luitenant van het Belgisch léger aangekomen, die nabij Maastricht werden aangehouden. Zij hadden op Hollandsch grOiidgebied moeten wijkën eri'waren ontwapend geworden. Zij wisten evenwel niet dat zij zich in Holland bevonden. De krijgsgevangenen werden naar Alkmaar geleid. De soldaten brachten den nacht over op matrassen in eene wachtzaal, en de officier sliep in een hôtel. De Holtandsche luitenant Van Aalst werd gelast met dé bewaking van den officier, die nieroand anders is dan de luitenant de Selliers de Moranville van het 2e lansiers. zoon van den Belgischen stafoverste van het le ger. De Belgische konsul in den Haag en prins de Ligne, gezmtschapsattaché woondc de aan-| komst bij der govangenen. Beheer van Staaisspoorwegen. Worden kosteloos vervoeç4 °P d© Belgische spoorwegen i fruit, groenten' en eetwaren over t 't algemeen, rechtstreeks gestu.urd naar verple-j gingsgestichten (gasthuizen, a'riibulancen, Taza retten, klinieken, eûz.), waarheen gekwetste . soldaten gezonden worden door de zorgen van het Roode-'Kruis. [ Burgerwaoht bij koninklijk besluit van. 5 Augnstn» in werkdadlgheid geroenen i Kleeding. De belan^hebbendeiremeentebesturen worden '• verzoehr, per tele^ram, aan den heer Minifefer i van Binnenlandsohe Zaken het getal blauwe . kielen te doen kennen, welke zij nog noodig i hebben om de leden der burgerwacht in kleedij î te stellen. Wettelijke bekendmakingen. Het Nederla^dsch Gezantschap te Brussel heeft aan de Belgische regeenng laten weten dat ten gevolge van den internationalen toestand de lichtschepen Terschellingbank en Haaks hunne ligplaats verlaten hebben en dat de vuui-torens uitgedoofd zijn uitgezonderd die van ITmuiden, Scheveningen, Hoek van Holland en, Westerhoofd. De sche#»p«'aart blijft open voor de handeln-schef en diq voor Ymuiden en de Nieuwe t Waterweg bestemd zijn. \ Gedurende den dag is zij ook open_ i»- de z jichting van Dordrecht, op do Sthelde en lanq«3 r de reéde rati Tèxèl naar Haarlingen, nochtans is zij aan de noodi^e voorzorgmaaTçgelen en de 1 aanduidingen der Nedeclandsche loodsen ondei-!i worpen. ! Het Belgisch Gezantschap te Stockholm laat aan het département van buitenlandsche zaken weten dat een koninklijk besluit van 6 Augustus het naderen der Zweedsche territoriale binnen-landsche wa'eren aan vreemde oorlogschepen verbiedt. Het gezantschap van Chili te Brussel heeft aan de Belgische Re^ering laat weten dat zijne Regeering verk'aart onzijdig te blijven in den tegenwoordigen oorlog in Europa. Het gezantschap van Cuba te Brussel heeft van zijne Ëegeering het bevel ontvangen aan de Belgische Regeerintr te laten kennen dat de Président van de Republiek zooeven de vol-komen onzijdigheid van de Republiek in den oorlog tusschen België en Duitschland afge-kondigd heeft. _ Het gezantschap van Denemarken te Brussel heeft aan de Belgische Regeering laten weten dat zijne Regeering verklaart onzijdig te blijven in den tegenwoordigen oorlog. Het gezantschap der Nederlanden te Brussel heeft aan de Belgische Regeering laten we'en dat de Nederlandsche Regeering volkomen onzijdig z.il blijven, nu België en Duitschland in oorlog zijn. -v Het gezantschap van Zweden te Brussel werd gelast aan de Belgische Regeering te laten weten dat zijne Regeerinc besloten heeft gedu-rende den tegenwoordigen oorlog volkomen onzijdig te zijn. De algemeene consul van Zwitserland te Brussel werd door zijne Regeering gelast aan de Belgische Regeering te laten weten dat Zwitserland van de beginseler. der onzijdigheid niet afwijken wil gedurende den oorlog. welke tusschen verscheidene Europeesche mogend-heden is ontstaan, en de volkomenste onzijdigheid zal nakomen aarigaande de oorlogvoerende Staten. Het Deensch gezantschap te Brussel heeft aan de Belgische regeering laten kennen dat, om de onzijdigheid van Denemarken te handhaven, omalle krijgsondernemingen langs de Deensche kusten en in de Deensche territoriale wateren te vermijden, en om de verbindincen tusschen de verschillende deelen van het Rtjk te handhaven, de Regeering besloten heeft de territoriale wateren in den Sund alsmede in den Grooten aes in den Kleinen Belt door mijnen te sluiten. Door eene mededeeling van 8 Oogst, heeft het Deensch gezantschap aa n de Belgische regeering laten weten. dat maatregelen genomen werden om de koopvaardijschepen toe te laten gedurende den dag in den Grooten Belt, tusschen de sluit-mijnen te varen met behulp van loodsen. Het Zweedsch gezantschap te Brussel heeft aan de Belgische regeering laten kennen dat op verschillige plaatsen in de Zweedsche territoriale wateren mijnen gelegd zijn en de zeelieden daarom uitgenoodigd worden, om ongevallen te vermijden, zich naar de voorschriften vau de Zweedsche lokale overhedeu streng te voegen en de Zweedsche havens, zonçler de hulp van eenen loods, niet binnen te vàren. De zeeprefekt van Bizerte (Tunisie) heeft aan den ïMgischen konsul-generaal te Tunis betee-kend dat ingevolge van de buitengewone ver-dedigingswerkeo, de schepen welke met gezegde haven te handelen hebben, zich buiten de haven moeten houden. Onze bondgenooten Een persoon die in de nabijheid verblijft van het oorlogsveld, schrijft dat hij dagelijks in be-trekking is met het Fransche leger, dat nog gedurig versterkt worit. Al doze soldaten worden naar hunne bestem-ming gestuurd. Officieren en soldaten zijn met den besten geest bezield. De mobilisatie in Frankrijk geschiedt met spoed en in de beste orde. Al de officieren en soldaten zijn diep overtuigd van de zegepraal. Met moea, kalmteen vastberadenheid, trekken zij de vijandelijke legers tegemoet. Wat Holland op corlogsvoet kan brengen. De verklaring van den staat van beleg in de meest bedreigde Hollandsche provincicn en de huidige mobilisatie, trekt de aandacht op Holland om te weten over welk legçr het beschikt voor de verdediging harer onzijdigheid. Holland heeft een veldleger, een koloniaal leger en eene vloor. Van het koloniaal leger is er voor dezen oogenblik geene spraak ; zijne aanwezigheid in Nederlandsch-Indic is noodzakelijk. In tijd van oorlog bestaat het veldleger uit vier divisies, drie brigaden infanterie met t«vee regimenten, een regiment huzarèn, eenregiment veldartillerie en een veldartilleriekorps. Holland beschikt daarenboven over 48 reserve-bataljons linietroepen en 52 reservecompagnies vestingsartillerie. De vloot bestaat uit 85 schepen met meer dan 7000 manschappen, 462 kanons en 176 torpedo-werpers.In Engeland. Het Australisoh kontingent. Het kontingent door Australie geleverd bestaat uit eene afdeeling en eene brigade lichte ruiterij. Het jandvan Victoria en het Nieuw Zuid Walis leveren ieder eene brigade infanterie. Ieder andere Staat levert een tntaljon van 1000 man. Bij het kontingent is ook een deei van het lande-lijk leger. Eene gemeeoe, beleedigende vardachtmaking. Vooruit, in zijn nummer van Donderdag, schrijft het volgende : Namen. Twee Bclsrische priesters door den, kop geschotcn. « Twee priesters der stree c, die overeenkom-» stigesignalen geplao tst hadden in de klokken » hunner Icerken, en zich aan spioneering voor » rekening der Duitschers overlie'en, zijn gister, » Woensdag, gefulsiljeerd geworden. Dat bericht is niets anders dan eene gemèene, beleedigende verdachtmaking ! Belgische priesters, die overal zooveel blijken van vaderlandsliefde geven, worden in dat klein nieuwsje beschuldigd spioenen te zijn Voor Duitschland ! Wij somineeren Vooruit de namen dier priesters en der gemeenten waar zulks gebeurde, te noemen. Hij zal het niet omdat hij 't niet kan ! Wii stellen de volgende vragen aan Vooruit : 11 Waar is dat gebeurd ? 2) Hoe heeten die; priesters ? Indién er wezenlij'k priesters gevat -;-n door den kop geschoten werden, waren het wel ,-priesters, of Duitsehe spioenen in piiester4 vermomd? 4e Indien er wezenlijk twee priesters door dan kop geschoten werden, verlangen wij te weten of die twee geestelijken gefusiljeerd werden cp bevel der Belgische of der Duitsche militaire j overheid ? Ziedaar vier vragen, welke wij stellen aan Vooruit en waarop wij een antwoord ver-wachten.In afwachting zeggen wij, beter de priesters kennende dan da opstellers van Vooruit : Wat gij schrijft is on waar, in gansch Belgie is er geen Roomsch-Katholieke priester te vinden, die zich plichtig zou maken aan verraad jegens zijn Het spijt ons dat episfel te moeten schrijven, vooral in deze omstandigheden,dat aile krachten, zonder onderscheid van denkwijze er noodig zijn om het hoofd te bieden aan den vreemden indringer, maar onze plicht gebiedt ons zulks te doen, daar het van onzentwege eene lafheid zou wezen het priesterkleed te laten verdenken, wanneer duizen len priesters op dit oogenblik onze moerîige soldatf n in den oorlog vergezellen, om hun, desnoods, de hulp van deu Godsdienst te verrtrekken en zelfs hen te verzorgen en te verplegen. ln deze omstandighedeo, is het weinig ridder-lijk eene verdachtmaking te werpen op eene kategorie menschen die het voorbeeld geven van offerwilligheid, menschenmin en broeder-liefde ! Het boycotteeren der Duitsche produkten. De Duitsche restaurants te Londen zijn ge-sloten, Deze die open blijven hebben niets meer te doen. Zelfs in de andere spijshuizen worden geene Duitsche produkten meer gevraagd. De Duitsche bieren zijn geheel verbannen, alsook de Duitsche wijnen. Verraderij en trouwloosheid De gewezen Duitsolie krljgsattaohé te Brussel. Het komiteit in het département van rechts-wezen aaneesteld, om bewijzen in te zamelen der schending van het Volkenrecht, door de Pruisen in België begaan, bezit reeds een lijvig dossier. Iederen dag komen nieuwe feiten aan het licht, aantoonende het ongelooflijk misprijzen der Dui'schers voor de striktste Rechtsvoor-schriften, voor de overeenkomst van Geneve, en de konferencie van den Haag. Het meerendeel der opperofficieren, van het 7e en het 10e legerkorps zijn officieren die vroeger in België verbleven, of onlangshier alsgezanten kwamen. Zoo is de generaal von Emmich, bevelhebber van het aanvallend léger, dezelfde die verleden jaar, _ in naam van den Keizer, Koning Albert bij zijne blijde intrede te Luik kwam begroeten. Hij paradeerde aan een officieel banket, nevens onze ministers, en was over van Duitsche lieftalligheden jegens België. Edoch er is beters. Drie weken geleden werd hier een Duitsche officier ontvangen in de officieele en hooge kringen der maatschappij. Het was de major van den staf de Klùber, Duitsche krijgsattaché te Brussel. Welnu, het was dezelfde officier die Vrijdag laatst te Luik aankw^m als onderhandelaar om van M. Delvaux, gouverneur der provincie de overgave der stad en der forten te eischen. Majoor de Kluber, Brussel verlatende, had seffens dienst genomen in het Duitsche leger, dat den inval zou deen in België ! Het was voorzeker een ongehoord feit in de geschiedenis der oorlogen en der diplomatie. Doch het was niet ailes. Bij M, Delvaux binnengeleid, deed majoor de Kluber de aanspraken van Duitschland kennen. De gouverneur verzocht den onderhandelaar enkele minuten te wachten. Nauwelijks was de gouverneur weg of de majoor riep den bediende die hem had binnengeleid.— Ziehier 20 fr. voor u, zegde hij. Ga mij seffens al de bladen halen die verschenen zijn. De goede jongen haastte zich voort, ging den gouverneur verwittigen en keerde weder,natuur-lijk zonder dagbladen. M. Delvaux bracht weldra het ontkennend antwoord der stad Luik; voor wat de forten betreft, dat ging generaal Léman aan. Terwijl men den tmderhandelaar den gebrui-kelijken band voor de oogen bond, om hem weder naar de Pruisen te leiden, reikte M. Delvaux aan den Duitschman eenen omslag bevattende het goudstuk door hem aan den knecht gegeven. •— Ziehier, mijnheer, sprak hij, mijn knecht heeft mij gelast u dit voor uw vertrek te over-handigen.DE TOESTAND ROND LUIK De forten van Luik houden immer goed stand. Donderdag namiddag hebben de Duitschers het fort van Loncin beschoten met houwitsers van 15 centimeters. Debommen hadden niet het minste uitwerksel. OOELOG tussGDen oostenrijl euEogelana Uit Londen wordt gemeld dat Koning Joris, van Engeland, Woensdag avond om 10 ure den oorlog aan Oostenrijk heeft verklaard. De admiraliteit heeft bevel gezonden de vijandelijkheden te beginnen. Oorlogsverklarinq tusschen Frankrijk en Oostenrijk. Sedert dezen mors:end v?rkëeren Frankrijk en Oostenrijk-Hongarië in oorlog. Oosfenriiksch-Servische oorlog Een Montenegrijnsche zegepraal. Er wordt bevestigd dat de Montenegrunsche troepen den berg Tarrabosch die de stad Scutari beheerscht, hebben bezet, Bulgarie verklaart zioh onzijdig:. De voorzitter van den ministerraad heeft in ds Sobranie verklaard dat Bulgarie zich onzijdig wil houden doch maatregelen moet nemen om de gebeurlijke schending zijner grenzen te be-lettçn»De Oostenrijkers kunnen niets dan zioh verdedigen. De Oostenrijkers na op zeven verschillende plaatsen gepoogd te hebben Ser.vië binnen te rukken, werdèn ovéral téruggeslagën. Zij hebben zeer zware verliezen geleden. De Serviërs van hunnen kant verloren ook veel mannen. De Oostenrijkers evenwel kunnen nietî dan eene verdedigende houding aannemen. AWUWUU VWUl UO XiiCV gÇdUUUUCdUUU, Mit w.w nt/'f in— m nu De volgende krijgsverrichtingen van Servie zullen grootendeels aan de Russische houding afhangen. De bloous aan de Montenegrijnsohe ku&t De blocus aan de Monteneerijnsche ku^t is Dinsdag namiddag begonnen. De opzijdice « n bevriende vaartuigen haddeti 24 uren oin le de havens te verlaten. De regeering heeft den blocus aan de '-er-tegenwoordigers der vreerride mogendhe'ien doen kennen. Rusland en Oostenrijk. De Oostenrijkers aohteraltgers}agen. De Russen hebben de Oostenrijkers, ver» schanst te Zoloschke ten Zuid-Westeh van Radziwilo, achteruitgeslagen. De Russen hebben een peloton Oostenrijkiohe linietroepen met den sabel nedergeveld. Rusland en Duitschland. De Dultsohers zitten ln nesten. Een telegram uit Kopenhagen meldt dat de Russen de haven van Hango vernield hebben om de Duitsche troepenjjeletten te ontsCh':j>en. De wegen leidende naar Cronstadt zijn insge-lijks vernield. Een veldslag te Aineifte. De soldaten gekantonneerd in de gemeeme AinefFe, arrondissement Hoei, niet ver van Luik, werden overvallen door een eskadron Duitsche dragonders, die uit de richting van Luik kwamen. Dadelijk werd het «appel» geblazen en na enkele minuten deed het eskadron van het 2e lansiers een stormloop op de dragonders. Een verwoede strijd had plaatsen na drie uren vechten, sloe^en de Duitschers op de vlucht, 153 dooden achterlatende en 102 huzaren die zich overgaven. Onze soldaten hadden 15 gekwetsten en zes dooden; een soldaat die de hand door eenen kogel was doorboord, vocht niettemin voort als een leetiw en doodde verscheidene huzaren. Het doel der Duitschers bij het eerste gavecht in 't veld, Welk was het waarschijnlijk doel der Duit* schers, bij hunnen aanval van Woensdag ? Den dag te voren hadden zij ' de streken ve* -kend, bezijden den weg van Slnt-Truiden naar Thienen. Zij wilden ten Noorden dezer baau onderzoekeu of wij daar troepen liggen haddan en zoo ver mogelijk in het binnenland doorc» dringen om er hunne moorderijen en brand^ stichtingen voort te zetten. Daarvoor kwamen zij samen, in den vroegen morgend, tusschen Hasselt en St-Trui4en, en vertrokken in de richting van Diest, voorname lijk langs Stevoort en Herck de stad. De voorposten evenwel spreidden zich uit langs verscheidene kanten over eene lijn, van St-Truiden naar Herk-de-stad. Zij rukten dus op tusschen de banen van St-Truiden naar Thienen ter hoogte van Arsenaal Gussenhoven, waar zij den vorigen dag allerlei wreedheden hadden ge-pleegd, en de baan van Hasselt naar piest. De Belgische legeroversten, waren tèngevolge van verkenningen der ruiterij volkomen, op de hoogte dezer beweging. Zij lieten den vijand, vooruitkomen, en plaatsten onze troepen in uiterst gunstige standplaatsen. , , Merle wel op dat deze streek doj>rsneden wordt door drie bijrivieren of onder-bijrivieren van den Demer : de Herck, de Gethe .en de Velpe, allen vloeiende van het Zuiaen naar het Noorden. Om te Diest te geraken moest de vijand te Haelen de Ghete oversteken. Hier namen de Belgen hunne voornaamste standplaats, daar de Dijzonderste kolom der Duitschers daar noodzakelijk moest voorbii-trekken.Van eenen anderen kant beschikten de afdee-lingen die meer ten Zuiden oprukten slechis over eene baan die te Cortenacken over de Velpe leidt. Deze plaatselijkheid werd ook door eene bijzondere troepenmacht der onzen bezet. Benevens, dat de bereden artillçrie. i^ Jjatterij werd opgesteld, wierpen onze mannenbatrikaden op, en groeven loopgrachten. Mitrailleuzen en geweren waren gereed om op het gepaste oogenblik den vijand te oni-vangen, onze Iezers nebben zich daarvan kunnen overtuigen op onze le bladzijde van het relaas van den strijd. De verliezen der Dultsohers in hot geveoht van Halen. Men schat op twee à drie duizend dooden en gekwetsten, welke de Duitschers Woensdag verloren hebben. In den nacht van W*>ensdag tôt Donderdag !ag de gemeente Halen vol lijken. De verliezen der Belgen zijn geiing; wij hebben vooral gekwetsten en zeer weinig dooden. De toestand Donderdaj middag. Te Diest hadden de Dultsohers de 3/* van hunne legermacht in de pan gehakt. Nieuwe botsing Donderdag morgend. De Dultsohers werden afgeslagenen mitrailleuzen op autos ontnomen. De volgende ofijciëele mededeeling werd Donderdag middag aan de pers gedaan : « De zegepraal gisteren, Woensdag, door onze » troepen behaald is Ôfficiëèl bevestigd gewor; » deh : wij hadden enkél eene afdeéling ruiterij » in den strijd en eene gemen^de brigade. » De verliezen der Duitschers zijn zeer groo'. » ongeveer drie vijfdeÈ van hunne getalsterkte » zouden buiten gevecht gesteld zijn. » Van onzen kant zijn integendeel de verliezen » zeer klein ; eenige dçoden onder de .ruiterij » afdeeling. » Dézen morgend heeft men een aanvallend » optreden opgemerkt van de gister ferslagene » troepen, waarschijnlijk mèt het dpel de ge-» kwetsten, de ddoden en hêt verlaten materiëel » weg te halen. Er is voor ons geéùe verrassing » te vreezen : een nfeuwe aanval zôû zegepra-» lend afgeslagen worden. » Dat officieel bericht Was pas aan de pers over-gemaakt, toen in het mipisteriô vjm oorlog het volgende nieuws toekwam ;, » D^zën môrgend, ométreëlks *8 ure,, hebben » we weer een gevecht gehad ten Zuiden, tegen » de Duitsche troepfen, welke gister in de rich-» ting vaà Eghe^éë oprulcteA. De vijand w^rd « met groote verliezéh teî'uggeSlàé^n' Wij » hebben hun mitrailleuzenop'autô's 'ontnomen. » Er is niets te, vreezen van éeiro'pfûkken vaa » ruiterijtroepen in de richting van Brussel en » Woensdag werden ze in het Noorden terug-» gehoudeu. » Al de banen worden bewaakt door de troepen » en de burgerwacht. »

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.
Dieses Dokument ist eine Ausgabe mit dem Titel Fondsenblad: handel, nijverheid, taal, godsdienst gehört zu der Kategorie Katholieke pers, veröffentlicht in Gent von 1871 bis 1914.

Bekijk alle items in deze reeks >>

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume