Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad

625045 0
close

Warum möchten Sie diesen Inhalt melden?

Bemerkungen

senden
s.n. 1916, 02 Januar. Geïllustreerde zondagsgazet: familieblad. Konsultiert 04 Februar 2023, https://nieuwsvandegrooteoorlog.hetarchief.be/de/pid/q23qv3dc6s/
Text zeigen

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Zondag 2 Januari 1916 5 OrEHSTTXIEIMITElSr Tweede Jaargan: y N' 7 QEILLUSÏREERDE ZONDAGSGAZET .Bureel : HOPLAND 30, Antwei-pen Abonnement : 2.50 fr. het jaar F AMILIEBL AD AankondiginQ-©n : 4e bladz., den regel 0.30 Reklaam onder de Financieele aank. » 1.00 rubriek OVER ALLES d.reg.l.C Recrafenisbericht 5.00 Dit nummei* bestaat uit ZES BLADZIJDEN iMWi r-—- 1 ■ i « BERIGHT Van verschillende kanten ontvingen \vij klachten over het duurder verkoopen van de Geiîlustreerde Zondagsgazet. De prijs van elk nummer, wat ook het aantal bladzijden is waaruit het bestaat, was steeds en is nog 5 Centiemen Ons blad mag in geen enkel geval en onder geene voorwaarde aan duurderen prijs ver-kocht worden, dan dien welke boven aan de eerste bladzijden GEÛRUKT staat. Wij verzoeken de personen, die nog zouden bedrogen worden, ons te willen verwittigen, opdat wij maatregelen kunnen nemen om de herhaling ervan onraogelijk te maken DADEIV EN ZAKEN i. Nieuwjaar 1916 Het is de tweede maal dat wij tijdens den wereldkrijg een nieuw jaar ingaan. Wat zullen wij in de huidige omstandigheden aan familie en vrienden in voile rechtzin-nigheid wenschen ? Onze voorouders drukten ailes wat zij wilden wenschen in dezé woorden uit : « een zalig en gelukkig nieuwjaar ! » Nu nog is die bewoording bij de meesten ia gebruik bij het wisselen van den zoen en den welgemeenden handdruk. Ligt daarin ook niet ailes besloten wat men verhopen kan ? Indien het mogelijli ware zouden wij over dien wenscli in het breede willen uitweiden, zoodat ieder lezer en lezeres van De Zondagsgazet zijne gading er in vinden zou. Maar is het wel gepast op dezen dag som-mige wenschen aan te halen, welke de harten van ouders en naastbestaanden, treurig zouden stemmen in plaats van er zoete hoop en "ïroosî i ri" te £>rShg'en V De Nieuwjaarsdag, m welke omstandigheid ook, zal in aile faniiliekringen toch altijd den verlangden dag blijven, om het oude, maar zoo teedere gebruik van innige wederzijdsche gehechtheid en trouwe vriendschap te betui-. gen, invoege te houden. In elk huisgezin zal het gaan zooals het altijd den eersten dag van het jaar ging : vôôr hèt morgenmaal zullen de jongsten den gebruikelijken nieuwjaarsbrief voorlezen, waarin zij de hoop uitdrukken dat hunne ouders lang en gelukkig mogen voortleven. Vader en moeder zullen, weenende van aan-doening, de lieve kleinen omhelzen en hen geschenken aanbieden. Dan is het de beurtaari de ouderen, die met den nieuwjaarszoen moeder en vader geschenken overhandigen. Hoe dikwijls zijn wij van zulke tooneelen getuige geweest én als kind én als ouder ; de herinnering er aan doet ons nog goed aan het harte. Maar in vele huiskringen zal het thans zoo niet meer zijn op Nieuwjaarsdag ; de kleinen, ja, die zijn er nog, om moeder en vader « een gelukkig en zalig nieuwjaar » te wenschen, maar van velen ontbreekt thans den grooten zoon... Het Vaderland heeft hem opgeeischt ; hij heeft aan de eerèplicht beantwoord en staat nu maanden en maanden aan 't front... De brave ouders voelen zeer diep die af-wezigheid, vooral op dezen dag ; en, alhoewel fier over het moedig gedrag van hun zoon, doet het hun toch pijn, zijn nieuwjaarszoen niet te kunnen ontvangen, zooals dien van de andere kinderen. Een oogenblik dwalen hunne gedachten over het oorlogsveld ; zij ontwaren hun jon-gen tusschen zooveel anderen ; hij lacht zijne ouders toe en zendt een groet met de hand, en het schijnt dat hij hen toeroept : « Gelukkig Nieuwjaar ! Moed. Tôt weerziens ! Waar ? Goe'de lezers en lezeressen, het Bestuur er de Opstellers van De Zondagsgazet wenscher U ook een zalig en gelukkig nieuwjaar, eer lang leven gesteund door moed en hoop ! Onze betreurde jonge vriend Lode Mar chant eindigde een zijner dieppakkende op stellen met volgende woorden : — « Waarom treuren om deze sombere da gen ? Zal weldra de Lente niet aanbreken ? > Hoe hoopvol, en hoe moedig gezegd ! Wij wenschen én voor ons Vaderland ér voor ons volk dat die Lente hen toekome ei volledig geluk en duurzame voorspoed be zorge. Wees gegroet 19f6 ! II. Schandelijk Misbruik Wat al misbruiken hebben wij aange klaagd, welke door een deel onzer bevolkinj gepleegd worden tôt nadeel van het alge meen ! Zij hebben reeds zulke groote uitbreidin; genomen dat eene brigade politie niet vol doende meer is om ze op te sporen en d daders en medeplichtigen te betrappen. Iedereen komt, even als wij, aile dage; personen. tegen die klagen omdat zij niet vol doende levensmiddelen kunnen bekomen i: de magazijnen van het Nationale Voedings comiteit. Het is een litanie van klachten, da. op dag verhaald en herhaald in koffiehuizen en op den openbaren weg. Die klachten zijn over het algemeen onge-grond. Vele personen willen maar niet begrij-pen het verschil van normalen en ab-nonna-len tijd, en beseffen dan ook niet dat in laatst-bedoelden tijd de omstandigheden niet toela-ten te doen wat men wil, maar wel wat men kan. . Van dit onomstootbaar standpunt uitgaande moet iedereen begrijpen, dat ailes niet op rol-lekens loopen kan zooals men het zou willen en men als verstandig mensch moet doen wat het spreekwoord zegt : water bij den wijn schenken, wanneer er van den laatsten drank niet genoeg is. Maar daar ligt de knoop der kwestie niet gebonden : de meeste klagers zoeken de oor-zaak van hun geklaag hierin : dat zij niet zooveel waren kunnen bekomen als zij wel wenschen, niet voor het gebruik van hun huisgezin, maar om ze te kunnen... verkoopen en er natuurlijk geld aan te .verdienen. Want ziehier wat gebeurt. Wij verhalen hier een feit, zooals het voorgevallen is. Over eenige dagen werd door de politie, 's avonds rond 10 uur, bij een groot kruide-nier, een persoon betrapt, die daar een zak rijst bracht. De kruidenier en de brenger werden naar het politiebureel gevoerd en de zak rijst aangeslagen. Uit het onderzoek is gebleken dat de zak voortkwam van opvol-gende aankoopen per 1/2 kilo en per kilo ge-daan, in verscheidene winkels van het Natio-naal Voedingscomiteit. De rijst werd daar ge-kocht aan den prijs van 0,60 fr. den kilo, de kruidenier betaalde fr. 1,20, en wilde den rijst voortverkoopen aan den prijs van den dag fr. 2,40 ! Er is vastgesteld dat zulke feiten dage-îijks gebeuren, en zekere handelaars en win-keliers er personen op na houden, die aile magazijnen van het N. Voedingscomiteit af-loopen, om er waren te koopen. En dan wordt er geklaagd dat er in de winkels van het N. V. geen levensmiddelen te bekomen zijn, wanneer, zooals men ziet, ze ledig geplunderd worden door woekeraars, door slechte menschen. Het gerecht zal, het is te hopen, streng zijn voor zulke deugenieterij. Op de kaart afgele-verd aan de families voor het aankoopen van levensmiddelen in de winkels van het N. V., staat het volgenâe gedrukl : — « Wie zich leent.tot voortverkoop of voor » anderen koopt in de verkoopplaatsen van ~rr i;i i nj iv,,t, TxrtJx Tirrrp tT: VO?- » ding' » en de « Commission for Relief m » Belgium » stelt zich bloot wegens aftrugge-» larij gestraft te worden. Hetzelfde geldt voor » wie valsche aângifte doet betreffende het » ààntal- personen van zijn huisgezin, of die » zijn kaart leent of geeft om den voortver-» koop te vergemakkelijken of op eenige an-» dere wijze bedrog' pleegt. » Al wie waren koopen gaat is dus verwit-tigd geweest strafbaar te zijn voor aftrugge-larij, indien hij deze voortverkoopt. De win-kelier welke ze afkoopt is voot het zelfde feit strafbaar. Die vervolging steunt op recht, alsook op eerlijkheid en menschlievendheid. III. Laster gestraft In de jongstleden zitting van den gemeente-raad heeft de achtbare advokaat heer Baelde, een brochuur aangeklaagd die te Antwerpen verspreid is en waarin gehandeld werd over de eerste dagen na het uitbreken van den oorlog. Het achtbaar gemeenteraadslid heeft met reden de lage beschuldigingen welke tegen de houding der bevolking en van het ge-meentebestuur in het pamphlet voorkomen streng gelaakt. Tenslotte legde de heer Baelde, het volgende voortstel neder : « De gemeenteraad overwegende dat er lasterlijke verhalen geschreven en verspreid worden jegens de bevolking van Antwerpen, drukt daarover zijne verontwaardiging uit ; machtigt het College van Burgemeester en Schepenen de verantwoordelijke personen in rechte te vervolgen. » De heer burgemeester zegde daarop het volgende : « De lasterlijke aantijgirigen tegen de Stad, waarvan de heer Baelde gewag maakt, zijn doodeenvoudi'g schandelijke verzinsels. Elk-een weet dat, bij het uitbreken van den oorlog hier, evenals elders, eenige opstootjes hebben plaats gehad. Zeer krachtige en beteuge-lende maatregelen zijn echter dadelijk getrof-fen. Maar, van de ergerlijke feiten waarvan kwestie, van doodgeschoten Duitschers, van lijken in de straten, enz., is geen woord waar. Lasterlijke libellen, zooals die waarvan de heer Baelde gewag maakt, dienen energiek te worden gelogenstraft, en ik leg dus het voor-stel van den heer Baelde ter stemming. » Het voorstel werd met algemeenheid van stemmen aangenomen. ' Ieder vaderlandslievend medeburger zal deze stemming beamen. L. M. ANTWERPEN m QORLOGSTUD XXVI. Allerliefste rokkendraag-sters, allei'beste bromberen Ç of pantoffelhelden, groote of /v vCijSB - kleine menschen ontvangt en Wmtrt v leest, de welgemeende wen-. schen van Lari. Iiij wenscht u al wat wenschelijk is, geen r bochel die ordentelijk is, 1 maar voorspoed en geluk 3 en. bevrijding van den druk, waar heel de .mensch- 1k hoop dat het volgend Bonn i jaar weer een vette gans i- de gasten rond uw disch zal . ^ ,doen kwaken en niemand ^ele kaarten en kaartjes p. f. ; ook van de keil-wenschen met de eene hand, om te ontvangen met \e andere, ook van fakteur, straatkeerder, vuilnis-kar en nachtwaker, maar we gaven toch maar liever het dubbele van vrocger, als 't maar gedaan v\*as » —. XXX — « Gedaan is het nog _,iet en wie we?t wanneer ?» — is ook al ee;i dagelijksch gesproken woord, doch het heeft mij < ,) een gedacht gebracht. 'k Weet Diet of het u uw leven wel eens is Dpgevallen met aandacht gazetten ta lezen en q1Io«s in z1-- l—wat, «rte lezen s tira1 nn noe "• -v ûOUQirtg- . mer ae ^eestelijke gesteltenis, zoowel van de lezers als van de menschheid in het algemeen. 'k Weet zeker dat ge zoo diep niet hebt nage-dacht. Wat gij echter wel hebt gedaan, is met veel belangstelling d® aankondigingen doorzien, ja soms nog eens herlezen en gij hebt er in gevonden : — ce Uw lot staat in de sterren beschreven, deze man verbaast allen, die hun leven door hem lieten lezen enz. »» of — « stuur onderstaande woorden. door u overgeschreven, voîg er bij geboorte, naam adres enz. * of. Madame Mira, beroemde kaart- legster, voorspelt.enz.. . In groote wereldsteden tieren de toekomstprofe-ten het weligst, omdat de groote massa er het wispelturigst leeft ; doch ook in andere steden, ja zelfs dorpen en in gehuchten gedijen voorspellers en kaartlegsters, ziektenbeleesters en kofliedik-kijksters.In onze Scheldestad, wonen er ook ; de gelegen-heid ontbreekt hen thans om keukenmeiden en andere ganskens die van Amor bezeten zijn, tôt zich te lokken. Toch was ik er acliter gekomen dat er enkelen van de « Madame-de-Tbebes » soort het nog al druk hadden, omdat er veel goed geloovige zielen in de huidige omstandigheden verlangend zijn te weten of « hij » nog leeft Van een dezer waarzegsters, met een drukke praktijk, had ik hooren zeggen dat ze de menschen moed en hoop gaf, geen loon verlangde en al meer dan eens de waarheid had gezegd. Gezien ik zelf Gall. Lavater, hand, kaarten, karakter en meerdere vakken der zwarte magie heb bestudeerd, is het voor mij geen kunst meer om de toekomst te voorspellen. Ik mag echter met mijn eigen wijsheid niet te koop loopen, dus besloot ik 1916 door Madame Jule te doen voorspellen. 'k Ging er op een Maandag namiddag heen. Een jong meisje dat ik aanzag voor een mediûm, gaf mij voor Dinsdag avond bescheid. (Eerste truuk waaidoor Mme Jule mij natuurlijk in het wacht-kamertje al had opgenomen, wat betreft kleeding, bewegingen, gelaat en woordén), Dinsdag avond juist op het verzochte uur schelde ik aan, werd binnen gelaten, werd verzocht — omdat ailes zoo duur wa*s en er geen licht brandde, de leuning te vatten — die dik was — (2de truuk, er was een afdrukpapier om) en de vijf treden op te gaan en dan even te wachten. Toen kwam het meisje weer met een kaars en bracht mij in de achterkamer. — « Madame zou seffeus komen... er daar zat ik alleen, 't was stik donker, want 'I meisje was er met de bougie van onder getrokker (weer 'n truuk). Wachten is vervelend en in een huis van 'n'waar zegster moet het indruk maken (wat dus weer 'i truuk is, doch nu volgen de anderen). 'k Was hee nieuwsgierig voor de dingen die komen zouden. Er knâagde een muis . toen was het of ik katten oogen zag flikkeren,.... en daar, waarachtig nu za ik in de cinéma, dàùrvoor me, was het.... neei werkelijk het was zoo, recht tegen-over me kwam een lichtere vlek in de duisternis ; de vlek werd nevelach- tig en toen toen zag ik een kabou- terraannetje ; 't was of het dwergje sprak.... vreemde geluiden.. die doçr hun ruischen uw gedachten tôt spre ken dwingen of ... benevelen. Lang- zamerhand vernevelde het kabouter- ke, de lichtende vlek in de duisternis 9KHT werd grooter, werd witter, er kwa- men lijnen en zwarte vlekken in, die vormen aannamen, al beter en duidelyker tôt dat... Maa.i Sapristi ! een schoon winterlandschap met.... wat!... daar krast een raaf... do raaf op den voorgrond. Prach-tig, de moderne wetenschap in dienst gesteld van bedrog en de wetenschap. Want hier gold het een wetenschappelijk mensch, door het vernuft van veel weten tôt dupe en geloo-ver aan de kunst van .Mme Jule te maken ; wat echter niet gelukte. Toch, ik beken. het, was de inwerkingstelling dezer tooverlantaarn vernuftig bedacht, want ziet, het landschap versmelt, de raaf wordt vormloos, neen verauderd van gedaante en ik herken.... mijn eigen hand, aan de kromme pink en de lijnen. Met spanning zit ik er op te A- J&ÏÏ k baar zie ik weer d<-^ vlek ver w isseling pla'àts |[ffl neen.. ha.. kaarten !.. de hand met de klaver aas er boven, slechts ^ <> o fty «v? éên schoppen en daar-' ')m^een de harten.. 0, q, O 0 'k weet wat,dit zeggen £> ô 0 O Ci wil. . en ik denk aan mijn vele donjuanstre- f' A 1 ^ ^en van vroe&er jar©n-* Doch hier overpein- 4» ♦ V zsnd hob ik niet be- -1 duister is... 'k hoor f/s a) Cs—^3 gerucht... eindelijk.. daar kwam Madame ù O O ç (4 Jule. Een kaars op n ' . flesch verlichtte het v... ■. J - J tv sluwe en intelligente Mi gelaat van een bejaarde vrouw. Zij verontschuldigde zich over licht en wachten. 'k Sloeg er geen acht op, maar beschouwde aan-dachtig haar gezicht en wezenstrekken, alsook haar handen en bewegingen. Toen vraagde ik op eens : Madame zeg mij eens wat ge denkt over 1916. En weet u wat haar antwoord was ? — «. Wat u weet, weet ik ; wat u I niet wil zeggen, zeg | Laat ons daarom maar i hepen in de toekomst, ' i | I ou dit jaar de Yrede zal 'j|^ jp t® En daarmee kon ik I i I aftrekken, wat mij i I ! echter niet belette haar | J ! /"*" te bedanken, voor haar Z- MÉl| ! kinemaspel. Buiten was / M/W jl|UV\\pi\ [ het ook spel, het regen- j IMniji f l\y\Çiw, \ de,'k zag 'n j^fier in WliÈl II/l I V de nieuwe mode en zag ' \ \\\ U\\ ■ in mijn geest, het toe- I t komstkostuum voor ! i .damei. in 1916. r Y |j Het beschut hen voor regen en... vrijers. " ^ < V Lari. Voor het Kind van den Soldaaf Gestort op het bureel der « Zondagsgazet » Mevr. en Mr. Adriaensens, aan hunne familie,vrienden en kennissen, hunne beste wensc'jen Fr. 5.— Ma Jeannette i •— KINEMA-ZOOLOGSE PuMiekc VcrlooDingcn mel Muzick Zondag 2 Januari om 4 en om 8 torenuur en Maandag 3 Januari om 8 1]2 (torenuur) PROGRAMMA : 1. Plechtige Marsch voor groot orgel J. Callaerts 2. De Apen, (natuurkundige film) 3. De Ziel der Viool (tooneelspel) 4. La Vie de Bohème, G. Puecini (fantazie op hetzangspel) 5. Het geheim der gabroaders Jeantier(tooneelspel) 6. Beroemd Menuet G. Boecherini 7. Het Kind en de Hond (tooneelspel in 2 deelen) 8. La Heine deSaba (balletuit de opera)Ch. Gounod 9. La Balle noire (groot drama in 3 deelen) 10. La Mascotte G. Audra* (openingstuk uit de operette) 11. Zijne Excellentie ! (tooneelspel in 2 bedrijven) 's Avonds : Poos van 10 minuten tusschen num- mers 0 en 7 ; deMarmeren wandelzaal, de Winter-buin en het «Café » zijn toegankelijk. ZONDAG 9 Jan. ; Middag- en Avondvertooning. MAANDAG 10 Jan. ; Avondvertooning om 8 Ij2 ^torenuur). Het kleine Orkest dat tijdens de voorstellingen jptreedt, bestaat uit : De heeren Edmond De Herdt, le viool-solo ; Pieter Saenen, le viool; Emile Dingemans, le viool; Napoléon Distelmans, alto-solo ; Henri Ceulemans, ;ello-soio ; Flor Gilleir, basviool ; Willem De Latin, jrgelist en pianist ; Alfons Cluytens, pianist. ~mT BCRGERMOUT Sinds korten tijd is in Borgerheut weer waft leven gekomen op tooneelgëbied. Het « KattenhM» is inge-richt geworden to,t volksschouwburg eir een Ant-tverpsch tooneeigezelscliap voert er een paar malen oer week met -bijval dramas op als De Goudboer, VIorriGE Janus, Het Gebed der Schipbreukelingen, De Dnbekende Vrquw, enz., die wel juist niet de beste itukkén van i het Vlaamsch repertorium uitmaken, loch evenmin tôt de eigenlijke « draken » behooren. Ook in de èinemazaal « Olympia », staan blijspelen en verscheid«nheden op het programma en een rond-reizende troep gaf met de Kerstdagen vertooningen in liet lokaal « Mozart ». 't Is wel niet veel, maar 't is toch reeds iets en daarmee kunnen de Borgerhoutsche tooneelminnaars van tijd tôt tijd hun liert eens ophalen zonder ge-noodzaakt te zijn zich naar Antwerpen te begeven. xxx De tuinbouwmaatschappij « Linnœu* » heeft door heel oape gemeenta berichten doen aanplakken om de behoeftigen, die over ledige jronden tôt teling van veldvruchten in 1916 willen bëschikken, uit te opodigen ten genasten tilde daartoo imnna aanvra^ Men wee« — on hot bestuur X'm l.mnoeus » roemt er met grond op — dat de proef in 1915 genomen met het herscheppen van ledige terreinen tôt akkergrond, een zeer gunstigen uitslag gehad heeft in Borger-hout. Een vijftiental hektaren zijn alzoo dit jaar bewerkt geworden en menig belioeftig gezin heeft zelf heel zijn noodigen voorraad aardappelen en groenten kunnen winnéfc. 't Is te hopen dat de proef-neming toekomend jaar niet mitider goed zal geiuk-ken.Toekomend jaar ? De rampspoedige wereldkrijg,die ons reeds in 1914 en 1915 teisterde, zal dus ook m 1916 op ons drukken ? Met deze treurigstemmende overweging verwijdert menigeen zich van den plak-brief van « Linnoeus ». xxx Voor eenige weken vroegen wij te dezer plaatse dat men Carnot's standbeeld op het Laar wat zou heropknappen. Niet ongehinderd toch heeft de beroemde man- jaar in jaar uit de guurheden des weders doorstaan. De gemeenteoverheid schijnt ook van moening geweest te zijn dat Borgerhout's « redder » er wat be-tamelijker behoort voor te staan. Sinds eenige dagen is eene stelling rondoin het beeld geplaatst en wordt er gewerkt om Caraot in een nieuw kleed te steken. xxx De Borgerhoutenaars hebben tôt he<len toe ruim-schoots hun deel gehad van de ongemakken welke de oorlog met zich sleept. Wij bedoelen voorname-lijk het uren-, neen dagenlang wachten voor zekere bureelen en magazijnen om zich eenzelvigheids-bewijzen, paspoorten, eetwaren, enz. aan te schaffen of om aan allerlei verordeningen te gehoorzamen. Gelukkig wie, na alzoo een ganschen dag in de bran-dende zon, in den plassenden regen of in koû en wind te hebben moeten stampvoeten, 's avonds nog niet onverrichterzake moest huiswaarts keeren ! Stel-lig is dit ailes ook in andere gemeenten gebeurd en zoo wij er over schrijven, is het niet om den schijn aan te nemen alsof onze gemeentenaren meer dienen beklaagd te worden dan de inwoners van Antwerpen, Berchem, Deurne of Hoboken, maar wel om onz'e voldoening uit te drukken omdat er eindelijk een afdoend middel is gevonden geworden — namelijk de genummerde gezinskaarten — ten einde volkstoeloopen voor het gemeentelijk eetwarenma- , g^zijn, Appelstraat, te verhinderen. Nu onze bevolking zeker is zich op gestelde dagen en uren de noodige voedingsmiddelen te kunnen aanschaffen, gaat ailes veel rustiger en ordelijker toe en zullen zekere betreurenswaardige opstooten van vroeger zich niet meer voordoen. xxx In eene onzer vorige kronijken maakten wij mel-ding van een bezoek onlangs in de boekerij van het « Davidsfonds » en den « Katholieken Werkmans-kring » afgelegd en drukten den wensch uit er wat meer orde en stilte te zien liteerschen op de dagen van publieken toegang. * Verleden week inochten wij met voldoening besta-tigen dat er een gunstige wending in den aange-klaagden toestand gekômen is. Maatregelen zijn genomen geworden opdat volwassen menschen, die boeken komen ontleenen, niet meer gehinderd worden door het gedrang en gesilaxer der woelzieke jeugd. Dientengevolge hebben de werkzaamheden een geregeld verloop tôt meerder baat en tevreden-heid van het publiek en van het bestuur. Van boeken sprekende kunnen wij adnstippen dat ook de «Libéral© Wacht, » in haar lokaal «Au Caveau », Turnhôutsche Baan, een welvoorziene bi-bliotheek ten dienste der Borgerhoutsche bevolking stelt, die er dan ook een gepast gebruik van weet te maken. Arno. OVER ALLES — Mr. en Mevr. Willj Van de Velde ha<lden een gezellig feestje ingericht in het lokaal van Hulp en Voeding, Schuttershofstraat, aangeboden aan de kinderen van de soldaten. Na een komediestukje, aîlerliefst gespeeld donr kinderen, kwam de trekking van een rijk beladen kerstboom aan de beurt. Onder de aanwezigen bemerkten wij den heer burgemeester De Vos, den heer senator en Mevr. Van der Molen, de heeren Soetens -en Verrept, gemeen-teraadsleden, en anderen. De geschenken werden uitgedeeld door Mevr. Willy Van de Velde die voor elk kind een lief woord je overhad.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Over deze tekst

Onderstaande tekst is geautomatiseerd gemaakt met OCR (Optical Character Recognition). Deze techniek levert geen 100% correct resultaat op. Dit komt mede doordat oude drukken moeilijker te lezen zijn met software dan moderne. Dat betekent dat er onjuiste tekens in de tekst kunnen voorkomen. Er wordt gewerkt aan verbetering van de OCR software

Er is geen OCR tekst voor deze krant.

Zufügen an Sammlung

Ort

Zeiträume